No. 94. Woensdag 3 Maart 19! 5. 30e Jaar^. LAATSTE LIEFDE. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. SMELÊMAY Binnenland. FEUILLETON. D't blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor Belgis 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER X X E L. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrydagnamiddag TWEE uren. W. Hovy. f Men meldt uit Zeist, dat het lid van de Eerste Kamer, de heer W. Hovy, overleden is. Willem Hovy, sedert 1901 lid van de Eerste Kamer voor Zeeland, -waar hij deel uitmaakte van de anti revolu- tionnaire fractie, was 17 Juli 1840 te Beverwijk geboren. Hij heeft zijn hootd opleiding genoten aan de Technische school te Utrecht en is toen practised werkzaam geweest aan verschillende brouwerijen, tot hij in 1858 verbonden werd aan de bierbrouwerij en azijn- makerij in De Gekroonde Valk van de firma van Vollenhove Co. Sedert 1 Januari 1876 was hij aan het hoofd van deze industriëele onderneming, welke later in een naamlooxe vennootschap omgezet is. Van 1881 tot 1899 was hij lid van den gemeenteraad der hoofdstad en van 1892 lid van de Provinciale Staten vaö Noord-Holland, totdat hij in 1901 ge kozen werd tot lid van de Eerste Kamer. De heer Hovy, die zich sedert Mei 1913 uit handelszaken teruggetrokken en te Zeist gevestigd had, was mede bestuurder van onderscheidene ver eenigingen, ten doel hebbende de be vordering van het christelijk onderwijs, de zending en de filantropie. Hij was mede-oprichter van het Neder landsch werkliedenverbond Patrimo nium in 1876 en later ook van de patroonsvereeuiging Boaz, een van de stichters in 1879 van de Vereeniging Roman van Gkorge Ohnst. (Aadruk verboden.) Tien jaren waren pas over de liefde heengegaan, die onveranderlijk had moe ten zijn en zij bestond niet langer, was vervangen door een andere, die oover- winnelijk scheen en misschien ook eens minder zou worden en verdwijnen. Wat was dan toch dat meuschelijk hart, dat zoo gemakkelijk veranderde door een gril, door een dikwijls onverklaarbare, altijd onwillekeurige aandoening En het leven werd door zulk een grillige aandoening geheel veranderd, zoodat geen rust, geen vreugde meer mogelijk seheneD. Dit korte, ijdele bestaan, vol droefenis, tegenstrijdigheden, onmacht en aandoe niug, was dat der moeite waard behouden te worden Die overdenkingen sterkten Armand in zijn besluit. Hij was gereed het gevoel zijner smart te verliezen, voor een wreed genot. Hij stond op, deed een paar stappen van de tafel en keek rond als wilde hij een getrouwe herinnering met zich nemen van deze kamer, waar hij had geleetd en ging sterven toen nam hij zijn revolver en op een spiegel voor hooger onderwys op gereformeer den grondslag, die de Vrije Universiteit in het leven riep in 1880. Toen in 1904 de regeering een staats commissie voor deu handeldrij venden en industriëelen middenstand instelde, die de vraag te overwegen had ot het op den weg der regeering is gelegen, maatregelen te nemen in het belang van genoemden middenstand, behoorde ook de heer Hovy tot degenen,aan wie de regeering een plaats in die com missie gaf. Hij was sedert 1883 ridder in de orde van den Nederiandschen Leeuw. N. R. crt. Lichting 1916 en Landstorm. De wetsontwerpen, die bij den Raad van State aanhangig zijn gemaakt, be doelen niet alleen het vervroegd onder de wapenen roepen van de miliciens der lichting 1916, maar ook om aan het legerbestuur voor den landstorm de beschikking te kunnen geven over nog eenige andere reeds ontslagen lich tingen der Landweer. De Opr. Hrl. Crt. heeft een onder zoek ingesteld om te weten op welke lichtingen deze bepaling slaat. Daarby is gebleken, dat dairmede vermoedelijk bedoeld worden de militie lichtingen 1895-^1896 i'u 1897, de lich tingen dus die in 1903, 1904 en 1905 bij de Landweer overgingen, en die 31 Juli 1910, 1911 en 1912 uit den mili tairen dienst werden ontslagen, omdat toen de Landstormwet nog niet bestoud, welke thans dienstplicht voorschrijft tot 31 Juli van het jaar, waarin de toetredende, zochten zijn oogen de plaats waar hij de loop moest zetten, om zeker te zijn niet te missen. Hij was verwon derd over de bleekheid van zijn gelaat. Toch kende hij geen vrees. Hij hief den arm op, maar plotseling trad hij met een kreet aehteruitnaast zich had hij in den spiegel Mina's gelaat gezien, met wijd geopende oogen. kleurlooze, bevende lippen, een toonbeeld van ontzetting. Hij keerde zich om, denkende aan zinsbegoocheling te lijden. Maar daar bij de deur stond zijn vrouw de portiète bewoog zich nog achter haar. Daar stond zij, onbewegelijk als een beeld zij sprak geen woord, maar uit haar gelaat, uit haar houding, uit haar geheele wezen sprak de afschuw zij stond daar, doch zonder veerkracht. Armand was eeu bezwijming nabij. Hij voorzag al de gevolgen van zijn mis lukte poging; haastig zette hij het wapen tegen zijn slaap, maar nog vlugger had Mina, wie door deu schrik het leven was teruggegeven, zich op hem geworpen. Zij greep den revolver met haar volle hand richtte den loop naar zich toe, op gevaar af daardoor zich zelve tedooden, ontrukte hem net wapen en met een zucht van verlichting', armen en beenen als verstijfd door de hevige aandoening van dat vreeselijk oogenblik, liet zij zich in een stoel vallen, bijkans zielloos en met het doodelijk wapen in iiaar uand. Armand had zich niet verroerd. Hij dienstplichtige 40 jaar wordt. De eerste lichting, welke onder de Landstormwet gevallen is, is de Landweerlichting van 1906. Die ging in 1913 bij den Land storm over en kan nu reeds opgeroepen worden. Daarvan is dan ook reeds enkele maanden terug het kader opgeroepen. De andere drie hierboven genoemde lichtingen kunnen eerst na aanneming der hierboven genoemde wetsontwerpen worden opgeroepen, hetgeen nog niet wil zegtren evenmin als dat met de landweerlichting van 1906 (de eerste landstormlichting) het geval is dat zij zullen worden opgeroepen. Verder zij nog opgemerkt, dat volgens de bestaande Landstormwet de man schappen der militielichting 1895 of wel van de landweerlichting 1903, die dus 31 Juli 1910 gepasporteerd werden, maar kunnen worden opgeroepen tot 31 Juli a. s., omdat zij dit jaar 40 jaar worden. De vluchtelingen. Naar de N. R. crt. meldt, is het vluchtoord voor de Belgen te Uden in Noord-Brabant nagenoeg geheel gereed. Er is plaats voor 10,000 vluchtelingen. De bouw is geschied volgens de plannen van den inspecteur van de volksgezond heid den heer Zoetmulder, en onder diens toezicht en leiding, zoomede onder die van dsn regeeringscommissaris voor de vluchtelingen in het zuiden, jhr. mr. Ruys de Beerenbrouck, en van den regeeringscommissaris voor het vlucht oord, den heer Wilhelm. Bij den bouw en de inrichting is het wachtte den verderen loop der dingen af, de oogen op het vloerkleed gericht, maar zie izelf volkomen meester. Toen naderde de ongelukkige vrouw, met bovenmeu sc hel ijk» inspanning zegevierende over de lichamelijke verdooving, waarin zij door dit vreeselijk schouwspel geraakt was, haar man en zonder een verwijt, zeide zij, wanhopig de iiandeu tot hem opheffend »0, AnnaodWildet ge mij alleen laten Pc Die weinige woorden, zoo eenvoudig gezegd, gaven Armand het gevoel dat hij den dood willende zoeken, lafhartig zou zijn heengegaan, verraad zou hebben ge pleegd, een ellendige daad zou hebben begaan en sidderend over zijn geheele lichaam boog hij het hoofd. Hem zoo ziende, zelfs niet trachtende een antwoord te vinden om zich te verontschuldigen, slaakte Mina een zucht en hernam vol bitterheid »Zoo ver is het dan gekomen, dat gij het leven naast mij zoo elleudig viudt dat gij het wilt verlaten Wat heb ik gedaan om een dergelijke beproeving te verdienen Hoe kunt gij eeu dergelijk plan reentvaïrdigen Om een teleurge stelde liefie wildet gij uw plicht verzaken P O een vrouw wildet gij u dooden Gij, met den naam, dien gij draagt, met uw roemrijk verleden, wildet u vernede ren door een zoo lafhartig einde?* »Miua mompelde hij op doffen toon. nuttige en practische met het geriefelijke vereenigd. De ligging van het vlucht oord is zeer gunstig, aan de lijn Bok stel-Wezel, drie minuten van het dorp, op de heide, in het Noorden beschut door bosschen. Het vluchtoord wordt thans geleidelijk bevolkt van Baarle Nassau en uit Zee land. Dagelijks komen er ongeveer 300 vluchtelingen aan. Op niet genoeg te waardeeren wijze heeft een Amerik-aan, de heer Jenkin son, van de Rockefeller Foundation, zorg gedragen voor de zending van een grooten voorraad kleederen en levens middelen voor de bewoners van het vluchtoord. Naar Reuter uit Londen aan de N. R. Crt. seint, zal, blijkens een officieel e mededeeling, na 8 Maart niemand meer uit Tilbury of Folkestone naar Neder land mogen vertrekken, tenzij met officieel vergunningsbewijs. Geen Duitsclie Luchtvaartuigen. Na het reeds mondeling te hebben verklaard, heeft de Duitsche regeering aan onzen gezant te Berlijn schriftelijk meegedeeld, dat zich in den nacht van 19 op 20 Jan. j.l. geen Duitsche lucht vaartuigen boven ons laad hebben be vonden. M. Crt. Verboden van uitvoer. Het Staatsblad no. 118 bevat het Kon. besluit vaa 27 dezer, houdeude verbod van uitvoer van aardappelmeel. De uitvoer is verboden van den dag der afkondiging van dit besluit. >Weet gij andere woorden om uw daad te betiteleo Ik ken geen andere en ik meen dat ik in zaken van eer een even goed reebter ben als gij.c De trotsche Schwarzburg was in haar ontwaakt. Hij kon den glans van haar blik, haar waardige houding, niet weer staan. Hij antwoordde niet, en als gebogen onder een last, te zwaar voor zijn schou ders, liet hij zich in een stoel vallen en wachtte. Zij, verbitterd door zijn stil zwijgen, dat zij beschouwde als een koppigen, lijdelijkeo tegenstand, ver volgde »Dus, terwijl ik met moed leed, besloten was een toestand te dragen, dien gij alleen hadt geschapen, waart gij zwak. Dus zijt gij het, de schuldige, die geen kastijding wilt dragen, die niet zoo vree selijk, is als mijn marteling, ik, die het slachtoffer ben.« En toen hij haar als stompzinnig aan keek, vervolgde zij »0 het is tijd dat er een einde komt aau alle inschikkelijkheid, alle dubbel zinnigheid moet ophouden. Ik heb on wetendheid geveinsd om uw trots niet te kwetsen, uw geweten niet te verbit- leren. Maar nu ik u zie, zoo van allen trots ontbloot, nu ik zie dat uw geweten zoo weinig nauwgezet is, zie ik niet in waarom ik nog langer een zoo duisteren toestand zou moeten dulden. -Wij moeten tbaus beiden weten waaraan ons tahouden: gij wat betreft mijn heidereu blik, ik IAXELSCH COURANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1915 | | pagina 1