No. 90 Woensdag 17 Februari 1915. 30tt Jaarg LAATSTE LIEFDE. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIËLEMAi\. Buitenland. FEUILLETON. D't blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrydagarond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewaeht, uiterlijk tot Dinsdag- en Yrydagnamiddag TWEE uren. DE OORLOG. De stryd in het Oosten. Het keizerlijk Duitsch gezantschap te 'i-Gravenhage deelt mede Nadat sinds het uitbreken van den oorlog de Duitsche handelsvloot van de wereldzee was verdwenen, heeft Engeland den handel der onzijdigen met Duitschland trachten te verhin deren. Engeland beett met dit doel de Noordzee zonder voorafgaande waar schuwing verklaard tot oorlogsgebied en als in gevaar gebracht door Duitsche mijnen, ofschoon Duitsche mijnen niet in volle zee, maar uitsluitend aan de Engelsche oostkust waren gelegd. Het heeft bovendien den weg noordelijk om Schotland verboden, en voor het Kanaal zoomede in de open Noordzee mijnvelden gelegd. Eugéland heeft voorts de op de Lon- densche zeerecht-conferentie vastge stelde lijst van contrabande sterk uit gebreid en den doorvoerhandel van onzijdige landen naar Duitschland door bemoeilijking van de onzijdige scheep vaart zooveel mogelijk trachten te be perken. Sinds Duitschland daarop be sloten heeft het Engelsche voot beeld volgende de Engelsche en Iersche wateren van 18 Febr. af tot oorlogs gebied en als gevaarlijk te verklaren, heeft Engeland alle Engelsche havens tot oorlogshaven verklaard en zichzelf gerechtigd geacht om op zijn handels schepen onzijdige vlaggen te voeren. Thans worden volgens stellige be Roman van Georgk Ohnkt. {Nadruk verboden.) Ik heb dus eenigszins het recht u te ondervragen al was het slechts om te weten te komen, of gij werkelijk zoo goed ingelicht zijt als gij beweert »En welk voordeel zoudt gij daaruit trekken »Wel, zeker te wezen, dat men niet met mij gespeeld heeft en niet lacht over de fijne wijze, waarop ik ben bedrogen.» »Wat denkt gij dan wel?» »Ik denk dat die bevallige Lucie zeer veel misbruik heeft gemaakt van uwe gastvrijheid en dat gij het zijt die haar, toen gij zulks bemerktet, zonder schandaal te veroorzaken de deur hebt gewezen.» »Gij hebt u daarin bedrogen riep de gravin. >Ik heb Lucie liet en houd haar voor het braafste meisje dat er bestaat.» »Waarom keert zij dan niet tot u terug? Luister gravin, wij zijn op een punt gekomen waarop oprechtheid aller eerst noodig is. Gij weet dat ik een man van eer ben. Ik geef er u mijn woord op dat hetgeen hier zal worden gesproken geheel onder ons zal blijven, maar ik begrijp er te veel van om thans richten een groot aantal Engelsche handelsstoomschepen bewapend en zijn deze voornemens Duitsche onderzeeërs te beschieten of door rammen te ver nielen. Daarmede verliezen deze han delsschepen hun karakter als zoodanig en worden zij oorlogsvaartuigen. Duitschlaud ziet zich thans opnieuw genoodzaakt alle onzijdige schepen van den 18den Febr. af' voor het bevaren van de Engelsche kustwateren dringend te waarschuwen, want van dezen datum at zal van de zijde der Duitsche admi raliteit aldaar de strijd tegen de Engel sche oorlogshavens, de Engelsche oor- logs- en handelsvloot met alle middelen worden aangebonden. Onzijdige sche pen, die zich dan nog binnen het oor logsgebied begeven, loopen derhalve de gevaren, welke zij zouden loopen, wan neer zij huu koers namen te midden van zeegevechten tusschen Duitschland en Engeland, gevechten waarvan de juiste plaats en datum niet kunnen worden aangegeven en waarin de aan gewende strijdmiddelen voor ieder schip hetwelk zich in deze wateren bevindt, gevaren zullen medebrengen, waarvoor Duitschland de verantwoordelijkheid niet op zich kan nemen. De weg noordelijk om Schotland kan ten gevolge van de diepte van het vaarwater door zeemijnen niet in gevaar worden gebracht. Daar, evenals in alle wateren der Noordzee, met uit zondering van de Engelsche wateren en de Duitsche Bocht, wordt de on zijdige scheepvaart door de maatregelen der Duitsche admiraliteit niet in gevaar gebracht. N. R. Ctl. niet alles te weten, te vernemen waarom juffrouw Andrinont u plotseling verliet, daar moest ernstige reden voor bestaan. U zegt mij daar dat gij haar lief hebt en eerbiedigtdus heett zij zich niets te verwijten? Wie heeft dan schuld? Logisch geredeneerd, gij of uw man. Gij dat is niet aaD te nemen. Dus zou het zijn Bij die woorden, die al haar smart weer opwekten, schitterden Miria's oogen. Zij trok haar arm uit dien van den jongen man en de hand opheffende, als om hem het zwijgen op te leggen, riep zij »Paul Tranen kwamen in haar oogen, zonder dat zij ze kou bedwingen en tegenover den baron, die ongesteld voor haar stond gunde zij zich de vreugde, haar hart, vol van verdriet en bitterheid, lucht te geven. Toen zij een weinig kalmer was geworden, zeide zij met waardigheid »Wij hebben ons geen vau allen iets te verwijten, maar wij dragen allen met evenveel moed ons leed. Juffrouw An drimont zal, zooals men u gezegd heeft, niet woderkeeren, tenminste Een treurig lachje kwam om haar lippen, toen zij er bij voegde »Als ik niet van het tooneel verdwijn. Ik ben een hinderpaal voor het geluk van twee wezens, die ik lief heb en die onrechtmatig lijden God zal mij mis schieu de genade betoonen, waarop ik hem dagelijks smeek, mij tot zich te Berlijn, 12 Februari. (Wolff.) Officieele tnededeeliug uit het groote hoofdkwar tier De keizer is op het gevechtsterrein aan de Oost-Pruisische grens aange komen. De krijgsverrichtingen daar hebben de Russen tot eSn overhaast prijsgeven van hun stellingen genood zaakt. Ten oosten van de Masurische meren worden op enkele plaatsen de gevechten nog voortgezet. Tot dusverre hebben wjj ongeveer 26,000 krijgsgevangenen gemaakt, meer dan 20 stukken geschut en 30 machinegeweren veroverd. De hoeveelheid buitgemaakt oorlogstuig is evenwel nog niet bij benadering te overzien. In Polen, op den rechteroever van de Weichel hebben de Duitsche troepen gisteren het offensief vooitgezet. de stad Sierpe genomen en wederom eenige honderden krijgsgevangenen gemaakt. Op het gevechtsterrein op den linker oever van de Weichel is de toestand onveranderd. N. R. Crt. Weenen, 12 Februari, (Wolff.) Officieel bericht uit het groote hoofdkwartier De toestand in Russisch Polen en WestGalicië is onveranderd. De gevechten op het front in de Karpathen duren overal voort. Ondanks den verbitterden tegenstand der Russen, die uit alle richtingen bijeengebrachte versterkingen in het vuur brengen, winnen de Duitschers en Oostenrijkers voet voor voet terrein. De krijgsverrichtingen in Boekowina worden met goed gevolg voortgezet. Doemen. Dan zal alles ten beste geschikt worden. Gij, mijn beste vriend, denk niet meer aan uw leed en verzet u tegen uw teleurstelling. Gij zult spoedig ver geten. Wees toegevend voor hen, die nooit zullen vergeten Tegenover die edele vrouw, die zoo moedig den last droeg van haar leed, bloosde Cravant over de kleingeestigheid, waardoor hij zich had laten medesleepen. Hij schaamde zich, dat hij haar genood zaakt had tot een zóó droevige bekenteuis. Hij had nog slechts een verlangen haar te verzekeren, dat haar geheim goed bewaard zou blijven; dat was de eenige voldoening, die hij haar schenken koD en hij wilde dat die volkomen zou zijn. »Ik dank u voor het vertrouwen dat ge in mij gesteld hebt,» sprak hij eer biedig. »Ik herinner mij thans slechts één zaak, en dat is dat ik u innig lief heb. Wat ook gebeure, wees verzekerd dat gij mij steeds aan u en de uwen gewijd zult vinden.» De barou was als bezield hij meende werkelijk wat hij zeide. Deze jongman, die in zijn beuzelachtig leven zooveel malen gemaakt gevoel had getoond, zoo veel vleiende woorden had uitgesproken voelde zich in staat edelmoedig te zijn als hij zulks wilde. Zijn oogen schitter den. Hij was tevreden over zich zelf. Hij had net gevod dat hij goed handelde en dit oogeublik alle andere goed maakte waarin hij zich minder goed had gedragen. Onze door de dalen in het gebergte oprukkende troepen heroveren al vech tende den vaderlandschen grond. De Sereth-linie is bereikt. N. R. Crt. St. Petersburg, 12 Febr. (Reuter). Officieel bericht van den grooten gene- ralen staf Tusschen de Beneden-Njemen en den Weichsel zijn plaatselijke gevechten geleverd. Op den linkeroever van den Weichsel is alleen de artillerie in actie. In de Karpathen hebben wij de vijan delijke aanvallen aan de oevers van de Fostoka en bij de grens van Boeko wina teruggeslagen. In de streek van Lutovisk en Zavadok hebben onze troepen zich meester ge maakt van een deel der vijandelijke verschansingen en daarbij 500 gevan genen gemaakt en 3 mitrailleuses ver- meesterd. N. R. Crt. De Ainerikaansche nota aan Engeland is zachter dan die aan Duitschland. Zoo verklaart de eerste b.v. in zake d# .verantwoordelijkheid" slechts, dat een veelvuldig misbruik van de Amerikaan- sche vlag door Britsche schepen twijfel zou doen rijzen aan den werkelijken aard der schepen, welke gerechtigd zijn die vlag te voeren en aldus ,een daad van verantwoordelijkheid" op de Britsche regeering zou laden, indien Amerikaansche schepen of levens van Amerikaansche burgers zouden verloren gaan door het uitvoeren vau de Duit sche verklaring. N. R. Crt. Hij gevoelde behoefte mevrouw de Fon- tenay de bewondering uit te drukken, die zij hem inboezemde. Hi; nam haar hand en die drukkende, zeide hij »Ik kan niet uitdrukken hoe goed, hoe groot, hoe edel ik u vindIk kwam hier met slechte voornemens, ik ga heen verzoend met u en mij zelf. Gij hebt dien gunstigen invloed op mij uitgeoefend. O! als men het geluk heeft bemind te worden door een vrouw als gij, hoe kau men dan. Zij liet hem niet uitspreken, doch viel hem ernstig iu de rede »Veroordeel niet, mijn vriend, waar ik verontschuldig. De veranderingen van het hart zijn wonderlijk, maar juist. Men kan niet de reden waardoor zij ont stonden, doch alleen den uitslag zien. De bloem, die aan de plant ontluikt, ver welkt daaraan langzamerhand en sterft, Zoo gaat het ook met de liefde. Gelukkig degenen wier wederzijdsche genegenheid tegelijkertijd sterft. Ik ben oud, mijn beste Paul, en Armand is jong. Mijn leven is afgeloopen en het zijne is nog ia volle kracht. Ik ben de verwelkte bloem, die moet verdwijnen. Hij is de boom vol van groeikracht ea krachtige sappen, die nog kan bloeien. Er bestaat verschil tusschen de feiten en gevoelens. Daaruit vloeit al ons leed voort.» Glimlachend vervolgde zij >Doch vergeef mij. ik heb zooveel over IJRANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1915 | | pagina 1