Sl flo. 85 LAATSTE LIEFDE. Zaterdag 30 Januari 1915. 30' Jaai*^. - Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vaalideren F. ill EL FM A A Buitenland. FEU I L LET ON. a *7a Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor Belgis 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franeo ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. DE OORLOG. De strijd in het Oosten. Op de onderscheidene gevechtster reinen is haast niets van belang ge beurd. Alleen ontwikkelen de Oosten rijkers in de passen van de Oostelijke Karpathen, zooals de Russen het uit drukken, eenige bedrijvigheid. De Oos tenrijkers melden, dat zij in die street eenige aanvallen der Russsen hebben afgeslagen. Een nieuwe poging om van de Karpathen uit het offensief te her nemen, is van Oostenrijksche zijde stellig te verwachten, als zij er niet in willen berusten dat Rusland meester blijft van Oostelijk Galicië en Boeko- wina, en Hongarije met zijn legers blijft omkwellen. Eu officieus laat de regee ring te Weenen immers telkens ver luiden, dat zij over een afstand zel'ts van een deel van het kroonland Galicië niet denkt. De aanwezigheid van de Russen in de Karpathen is voor Oosten rijk vooral verontrustend in de Boeko- wina. Boekowina ligt grootendeels tus- schen Roemenië en Hongarije in, is voor een deel door Roemeniërs bewoond en ligt in de uabijheid van Zevenburgen het door Roemeniërs bewoonde en door Roemenië begeerde stuk van Hongarije. Kunnen de Russen hier over de bergen in Hongarije doordringen, of zelfs slechts hun voordeelige positie in Boekowina aan de overzijde van het gebergte be houden, dan blijft voor Roemenië, waar van de neutraliteit, naar ook van Duitsch Oostenrijksche zijde niet wordt Roman van George Ohnüt. Nadruk verboden.) Zij betoonden haar een treffende deel neming, doch zij wilde niet beklaagd wezen en beantwoordde hun uitiQgen van vrees over haar toestand met een zoo groote kalmte, dat zij er niet meer over durfden spreken. Edoch, een zoo groote loomheid drukte thans de gasteD, het leven aan de bad plaats zoo opgewekt begonnen, begon zoo vervelend te worden, dat zij deD een na den ander vertrokken. Mevrouw de Jessac was de eerste die heenging, toen volgden Trésorier en zijn vrouw De markies de Viüenoisy was plotseling naar Paiijs teruggeroepen Firmont, die met zijn acteurs-neus, een huiselijk drama had geroken, was met Cravant degene die 't laatst bleef toeven, maar ook zij namen op een goeden morgen afscheid en de gravin bleef alleen met Armand. Toen verlieten zij, zooals zij gezegd hadden Deauville en gingen zich begraven op hun landgoed. Het was voor beiden een groote ver lichting, dat zij niet lauger een vroolijk beid behoefden, te veinzen, die zij niet verheeld, wankel is, de verleiding groot om te trachten nog eens zijn slag te slaau, zooals het in den tweeden Balkan oorlog tegen het verzwakte en door vijanden ingesloten Bulgarije zijn slag geslagen heeft, afgezien van het gevaar van andere zijde, die zoo'n poging m it zich zou brengen. Het heet dat Roe menië einde Februari ten strijde gereed zal zijn. Mochten nu voor dien tijd de Oosteurijkers er in slagen de Russen uit de Boekowina en ook elders van de Karpathen terug te drijven, dan zou dat de strijdlust van Roemenië tegen het tweevoudig verbond aanmerkèlijk bekoelen. Roemenië, zoo heet het im mers, zal, als het aan den oorlog deel neemt, dat uitsluitend doen ter behar tiging van zijn eigen belangen. Dat wil dus iu gewoon Hollandsch zeggen, aan den kant waar het meest te halen valt. Dat is voor Roemenië, waar het tusschen Oostenrijk en Rusland te kie zen heeft, aao de zijde van dengene die het wint. Zoowel tot Rusland (Bes sarabië) als Oostenrijk-Hongarije (Zeven burgen), behooreu landstreken, die voor .bevrijding" door Roemenië in aan merking komen. Nu is on het oogen- blik de militaire positie van Rusland tegenover Oostenrijk Hongarije wel zeer gunstig, maar een beslissing is er nog niet gevallen, te meer waar van Rus lands militaire positie tegenover Oosten rijks bondgenoot Duitscbland niet het zelfde kan worden getuigd Voor Oos tenrijk moet er dus veel aan gelegen zijn in de Karpathen zoo spoedig mo gelijk succes te behalen en de .be drijvigheid" van de Oostenrijksche bezaten en een opgeruimd gelaat toonen tegenover hun gasten Daar, iu de groote vertrekken vao het kasteel, in het stille park, konden zij zich overgeven aan hun smart. Zij zagen elkaar slechts bij het ontbijt en aan het diner, Armand sloot zich op in zijn kamer en las of rookte, terwijl hij over de bladzijden van zijn boek of door de blauwe rookwolkjes van zijn sigaar een liefelijke vrouwenfiguur zag, nooit door hem opgeroepen, doch steeds tegenwoordig, als was iets van haar hem steeds bijgebleven. Dan had hij in zijn stilte en eenzaamheid vaak aanvallen van droefheid, die op krank zinnigheid geleken. En enkele uren latei- ging hij dan uit, bleek, in zichzelf gekeerd vermagerd, een schim van dien eertijds zoo jongen en vroolijken Armand. Hij betooade aan Mina een goedheid, die de arme vrouw tranen ontlokte. Nooit, zelfs niet in de uren van de meest woesfe verbittering, had hij een woord gezegd, waarover hij berouw zou kunnen hebben. Het was duidelijk dat hij het zich tot wet gesteld had de gravin nimmer een enkele reden tot klagen tegeu zich te geven. Hij voelde tegenover haar zederlijkerwijze te veel schuld, om oiet alles te doen om haar licoamelijke rust te verzekereu. Maar die rust kende zij niet. Ook zij deed alles om hem oiet te kwellen, hein alle reden tot ongerust heid te besparen. Zij gevoelde vooi dit arme gewonde hart een engelachtig troepen in dat gebergte, waarvan thans melding wordt gemaakt, is wellicht het begin van een nieuw offensief. Voor- loopig echter schijnt de weersgesteld heid voor het krijgsbedrijf niet gunstig. N. R. Crt. De Duitschers en Oostenrijkers zoo seint de correspondent van de Daily Mail uit St. Petersburg hebben in de laatste zes weken hun aanvallen op twee punten samengetrokken het eene ervan ligt in Noordpolen langs de rivier en Bzura. en Rawka, 65 K.M. ten W. van Warschau, het andere langs de rivier Nida, ongeveer even ver van Krakau. Deze aanvallèn in beide slreken had den hetzelfde strategische doel, name lijk om het offensief tegen Silezië af te wenden. Al wat de Russische legers tot'dusver hebben kunnen doen, is dat zij bun terrein behouden hebben. Al wat de Duitschers hebben kunnen be reiken, is, dat zij tegenover hen zijn blijven staan. Beide partijen hebben zwaar geleden, beide zijn nu zeer sterk verschanst zoo sterk dat de positie misschien onveranderd zal blijven zoo lang de stilstaud aan het Westelijk front voortduurt. Maar de Russische opper bevelhebber wil zich niet bij zulk een toestand neerleggenhij heeft ruimte genoeg om elders te opereeren en teis tert de Duitschers daarom in de streek ten W. van Watschau en aan.de Oost pruisische grens en tracht een groote strijdmacht van de Oostenrijkers naar de grens van Zevenbergen te lokken. N. R. crt. medelijden. Zij had gaarne zijn wonde willen genezen, hem troost willen brengen. Maar hoe dat te doen zonder dat vreeselijk onderwerp aan te roeren Zij had dat weleer dui ven doen, toen zij niet zeker was van hun beider ongeluk en zij mee gesleept werd door het verlangen de waarheid te weten. Thans, nu zij die kende," vreesde zij in die smeulende asch te roeren, waaruit uog een vlam zou kunnen opstijgen en verwoesten wat nog van hun geluk over was. Een zonderlinge verandering had in haar plaats gegrepen, 't Was alsof haar liefde was veranderd. Zij voelde, dat die uog altijd even krachtig was, doch niet meer dezelfde als vroeger. Zij bestond thans uit toegeeflijkheid, uit zachtheid, uit inededoogen. Thans was zij niet lauger jaloersch of wanhopig. Zij voelde diepe droefenis nu zij het lijden zag van dengene, dien zij lief had en een vurig verlangen dat lijden te verminderen. Zij kon niet aannemen dat hij Uucie zou liefhebbeu eu haar vergeten, maar zij voelde geen toorn jegens hem. Zij zou gaarne gewenscht hebben dat hij haar zijn droefenis had toevertrouwd. Zij voelde iu zich een schat van genegenheid die haar io staat zou hebben gesteld naar hem te luisteren, hem te beklagen. Onbewust en zonder er acht op te slaan werd haar liefde als echtgenoote, die eeoer moeder en reeds was Armand voor haar meer een kind, wieus verdriet De strjjtl in België en FrankrQk. Weer wordt melding gemaakt van een gevecht bij La Bassée. Zooals men zich kan herinneren, hebben de Engel- schen een veertien dagen geleden be weerd, dat zij deze stad na een bloe dige slag op de Duitschers veroverd hadden, en is dit later een verzinsel gebleken. Nu echter wordt van Fran- sche zijde gemeld, dat er hard gevoch ten is, en de Engelschen er hun aan vankelijk verloren stelling hebben her overd. De Duitschers waren op dit gewich tige punt aangevallen, doch leden er gevoelige verliezen. Het ofïïciëele bericht, Dinsdagavond uit Parijs verzonden, luidt volgens de N. R. Crt. aldus De Eugelsche troepen hebben in den afgeloopen nacht een nieuwen aanval afgeslagen nabij la Bassee en slaagden erin door een tegenaanval hun stellin gen van den vorigen avond weer te bezetten, Zeer heet was de strijd op den weg Bethunela Bassee. De Duit schers lieten 500 dooden liggen. Gisterenavond wist de vijand door een hevigen aanval, waarvan we reed» melding maakten, in onze loopgraven ten Westen van Craonne door te dringen. Na den vijand door lucht- torpedo's duchtig iu wanorde te hebben gebracht, hebben wy eeu tegenaanval gedaan. Volgens de laatste berichten is een gedeelte van het terrein heroverd. In Argonne deden onze troepen twee aanvallen in de richting van St. Hubert en Fontaine Madame. Zij slaagden erin verteedert, dan een echtgenoot, wiens smart beleedigt. Maar de afzondering van den graaf maakte alle troost onmogelijk. Hij was er trotsch op Mina een kalm gelaat te toonen. Hij hield zich eiken dag twee uur lang in haar bijzijn op. En was hij dan weder alleen, dan ontspande zich weder al die wilskracht, die hij had moeten toonen in haar tegenwoordigheid. Hij dacht er niet meer over naar Parijs te gaan. Hij vroeg haar niet, gasten te vragen om afleiding te krijgen. Hij stelde zijn droefheid boven alle afleiding, hij voedde, hij bedwelmde zich daarmede. Onderwijl had de gravin tijding van het jonge meisje ontvangen. Volgens haar belofte, had Lucie geschreven. Zij was in Schotland bij de Familie van miss Griffith. Zij had bij den predikant eeu eenvoudige, doch vriendelijke ont vangst ondervonden, die haar zeer had getroffen. Zij had een zekere genegen' heid opgevat voor de jongste zuster harer gezelschapsjuffrouw en dacht er over eeu klein buitengoed te koopen en eenigen tijd in de nabijheid dezer goede lieden te leven. Zij deed wandelingen in het gebergte met de onvermoeide Griffith en kon zich niet verzadigen aan de prachtige ineren en de mei heidekruid begroeide heuvels Zij had in deze vreedzame om geving bevreding, zooai niet vergetelheid gevonden en bekende dat zij niet langer ongelukkig was. AXEL COURANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1915 | | pagina 1