\o. 80. i i oensdag 13 Januari 1915. 30" Daari; LAATSTE LIEFDE. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. MFXOLVX, Buitenland. FEUILLETON. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden fratua» ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. DE OORLOG. De stryd in België en Frankrijk. De officieele mededeelingen, tot Zaterdag iugekomen, leeren ons, dat het op de onderscheidene gevechts terreinen al even slecht en nat weer is als bij ons. Als men ziet, hoe dit weer ook de best geplaveide straten in onze steden net een dikke laag modder chocolade bedekt, dan kan men zich voors'tellen boe de door kanouuen en transport voertuigen stuk gereden wegen in Vlaauderen eruit moeten zien, om van bet land buiten die wegen niet te tpreken. Deze wegen waren oorspronkelijk goed, maar de toch al beruchte wegen in Polen, waar het weer niet minder ilecht blijkt, zullen nu wel geheel en tl onbruikbaar zijn. De moerassigheid van den bodem in Vlaanderen, waar de Duitschers over spreken, heeft hen, volgens het Fran- che bericht, niet verhinderd in die tndstreek hun geschut grootere werk- laamheid te laten ontwikkelen. Bij itrecht hebben de Fransche batterijen letzeltde gedaan. Daar heeft ook de modder de Franschen uit een deel hunner loopgraven gedreven. Ten Oosten van Lombaertszijde, dat it aan den Noordoostelijken oever van Yser, zijn de bondgenooten weer wat opgeschoten. Ook aan de andere zijde van de Yser, ten Oosten van St. Joris, zijn zij ge- Roman van Georgk Okmbt. Nadruk verboden.) Die laatste woorden kwamen als een doodsnik van zijn lippen, Rij beefde •66 dat het scheen dat hij in zwijm zou 'allen. Hij werd loodkleurig, de oogen "aren dicht gegaan, de lippen trilden, bet hoofd was gebogen ais vroeg hij genade. Zij was getroffen door zijn berouw, door zijn heldhaftig geduld eir ïijn teedere toewijding. Hij kon niet meer doen dan haar aansporen te nemen, "at hij dacht dat haar geluk was, al was hat geiuk dau voor hem ook een marteling honderd maal wreeder dan de dood Zij wilde er hem voor beloonen en met een reinheid, die hij sinds lang niet meer Tan haar had ondervonden, sprak zij >Ik weet niet of mijuheer de Cravaut mij zoo bemint als Hij beweert, maar baar beu ik zeker van, dat ik hem uiet bemin. Ik had u dat reeds gezegd en {ij weet dat ik nooit lieg.» Tranen van dankbaarheid, want hij Begreep dat zij hem kalmer wilde stem men, hem gerust stellen, kwamen in zijn "ogen. Hij nam haar hand, die zij uiet tochtte terug te trekken en die tusschen Zorderd. Steenstraete ligt even ten vuidoosten van Bixschote. De Fran schen melden dat zij daar zware schade aan de Duitsche loopgraven hebben toegebracht. Voorts melden de Franschen de ver overing van een loopgraat bij Reims. Volgens de Duitschers zijn zij er dpor een tegenaanval weer uitgeworpen. Bij Soissons verneemt man van Fran sche zijde, dat de Frauscben drie rijen loopgraven hebben genomen. Niet tegenstaande vinnige aanvallen en tegenaanvallen in de Argonne, schijnt de toestand daar vrijwel betzelfde ge bleven. De Franschen handhaven hun voor stelling van de gevechten op heuvel 425 bij Sonubeim, dat alleen een loop graaf en niet de heele heuvel door de Duitschers herwonnen wasdie loop graaf zouden de Franschen nu ook weer hebben vermeesterd. Volgens de Duit sche lezing is echter de heuvel in Duitsche handen en zijn de pogingen der Franschen om hem te hernemen mislukt. De brug van Aspach, in de richting van welke de Franschen zijn genaderd, ligt ten Noorden van Altkirch. N. R. Crt. Aan het communiqué, dat het Fran sche gezantschap te 's Gravenhage omtrent de krijgsverrichtingen verstrekt is het volgende ontleend Den 7den Januari hebben wij nabij Lombaertzijde een op 50 meter vóór ouze loopgraven gelegen heuveltje ver overd, dat door den vijand was bezet. zijn koude vingers drukkende, zeide hij »Gij behandelt mij beter dan ik verdien en ik zou u beminnen voor uw goedheid, als ik u uiet reeds aanbad om uw aan valligheid, om uw jeugd, om al wat er edel en bevalligs in u is O, verhinder mij niet het u, te zeggen, want het is misschien voor de Laatste maal dat wij samen zijn. Sedert den dag dat ik u voor 't eerst ontmoette, heb ik geen oogen- blik van grooter geluk gekend, dan dit, waarin ik zondtfr terughou ling alles kan zeggen wat ik voor q gevoel. Het is onmogelijk dat gij het niet reeds lang opgemerkt hebt, niettegenstaande mijn stilzwijgen. Ik had wilskracht genoeg kunnen hebben om te zwijgen, maar het hing niet van mij af u te beminnen eu alles verraadt de liefdede stem, de blik, wat men zegf, zelfs wat men niet zegt. Zij is als die onzichtbare planten, waarvan de geur u aangrijpt en bedwelmt. De plant kan zijn zedig of trotsch, een voudig of prachtig haar geur dwingt in elk geval door tot het hart. Kan het mogelijk zijn dat niets van mijn liefde tot u doordrong en dat wij van elkaar kunnen scheiden zouder dat iets iu uw antwoord een einde kan maken aan mijn wanhoop ?c Zacht antwoordde zij »Meeu dat niet. Ik heb voor u steeds een groote genegeuheid gevoeld eu doe dat nog.* Een straal van vreugde kwam op In de polderstreek hebben wij een 37 c.M. kanon en een mitrailleur vernietigd. Wij bezetten den weg La Boesselle Avelny, 3 K.M. ten noorden van Albert. In het dal van de Aisne werd van weerszijden een levendig geschutvuur gewisseld. Onze zware artillerie heeft goede resultaten verkregen op de hoog vlakte van St. Leocadie. Een belang rijke groep Duitschers, die de loop graven moest ontruimen, leed aanzien lijke verliezen. In den sector van Reims, ten westen van het Zouavenbotch, lieten wij een blokhuis in de lucht vliegen. Het iu- fanteriegevecht tusschen Bétheny, 4 K.M. ten noordoosten van Reims, en Prunay, 11 K.M. zuidoostelijk van Reims, was buitengewoon vinnig. De Duit schers hebben talrijke doodeu op bet terrein achtergelaten. Onze verliezen zijn zeer gering. Tusschen Joncbery- surSuippes en Souain hebben wij her haaldelijk de vijandelijke artillerie tot zwijgen gebracht. Ten westen van Argonne, in het bosch van Ville, heelt een nachtelijke artillerie beschieting een Duitsche post uiteen gejaagd. Onze aanvallen worden voortgezet in de «treek van Thann. Wij hebben Burnhaupt-le Haut veroverd en een vijftigtal gevangenen gemaakt. Wij zijn tegelijkertijd vooruitgekomen in de streek vau de brug van Anspach en van deD Kahlberg. De vijandelijke artillerie, die zonder succes getracht heeft onze batterijen te bereiken heeft van de be»chieting ervan afgezien. iV. R. Crt. Armand's gelaat. »Dank zij uw edelmoedige oprechtheid zal ik ten minste de troost hebben te weten, dat ik u niet geheel vreemd ben dat er iets van mij in u is, dat bij u blijft en niets zal kunuen verdrijven. Als gij wist welk een marteling het is te' moeten denken dat zij, die men lief heeft, ons onverschillig is. Gij kunt dat niet weten, gij, die nergens kunt ver schijnen zouder aangebeden te worden, wie ieder hulde betoont. Ik heb het ondervonden. Ik heb vele nachten slape loos doorgebracht en mirtelde mijn her. sanea met de vraag: wie bemint zij? Want ik droomde niet door u bemind te worden. Ik heb u nooit de beleediging aangedaan te veronderstellen dat gij zoudl vertoeven, zonder er over te denken heen te gaan. O, als dat mogelijk was gewiest, welk een geluk! Als ik het,u had durven vragen, dat van n had kunnen verkrijgen.Lucie o, Lucie ik zou u hebben gezegeud, ik zou u uit de verte aangebeden hebben op mijne knieën en geen zucht zou van mijn lippen doorge drongen zijn tot uw oor om u te belee digeu Gij zoudt mijn zwakheid hebbeo kunnen vergeten en vrij, rustig, rein, ■zoudt gij door niets anders gemerkt hebban, dat ik u liefhad, dau door u meer te zien gehoorzaamd en geëerbiedigd.* Op eeu paar schreden van haar lag hij thans gekuield, het hoofd gebogen op den vloer, jle armen gekruist als in het Zaterdagmorgen omstreeks 10 uur dreef een afdeeling vijandelijke vlieger», komende uit de richtiug van de zee, boven Zeebrugge. Een enkele vloog tot dicht boven de Nederlandsche grens. Langs de geheele Duitsche linie is er met het geschut in de duinen en met geweren op geschoten. De granaat kartetsen .kon men tegen de donkere regenlucht duidelijk zien en het kanon gebulder klonk buitengewoon hevig tot hier door, doch het zweeg spoedig, zoodat het oorspronkelijk vermoeden, dat de vliegers oorlogsschepen geleidden onwaarschijnlijk is. Een van de Engelsche vliegers, die Zaterdag over het noorden van Vlaan deren zijn getrokken, zou volgen» de Duitsche grenswachten bij Knocke zijn gedaald. Aan de algemeene be schieting door kanonnen, mitrailleurs en geweren is ook deelgenomen van uit de meer oostelijk gelegen dorpen, want tot vlak bij onze grens breiden de Duitschers hunne verdedigingswer ken nog gestadig uit. Dicht bij Sluis zijn, aldus seint een correspondent van de A. R. Crt., langs het kanaal naar Brugge, tal van boomen omgebakt en is geschut neergezet. 01 de vliegers bommen hebben uitgeworpen, is niet bekend. Wat Brugge betreft, is men te Sluis niet heelemaal zoDder vrees, omdat de bewoners van Sluis het gaslicht be trekken v.in Brugge. Het requisitioneeren wordt met de uiterste gestrengheid voortgezet. Zoo kregen da bewoaers van Middelburg (B.) allemaal een briefje om in te vullen gebed. Zonder zich te bewegen bleef zij zUteu, maar haar gelaat was bleek geworden. Zij hernam »Gij weet wel, dat hetgeen gij daar zegt onmogelijk is Waarom »Omdat de toestand, waarin wij ons bevinden, het gevolg is vau een dubbel zinnigheid en steeds een dubbelzinnig- heid zou blijven omdat niets daarin eerlijk, behoorlijk eu veilig isomdat ik sieohts in uw huis kwam door te zwichten voor den drang uwer vrouw en die draag een bewijs was dat vij van mij vroeg. Ik had er van het, eerste oogen blik de gevolgen van moeten voor zien en begrijpen dat de argwaan der gravin door mijn tegenwoordigheid in uw huis niet zou worden verminderd, doch daarentegen een onvoorziene om standigheid een uitbarsting zou veroor zaken. Toch- heb ik goed nagedacht, want ik ben niet ij lol of lichtzinnig. Ik zag er veel gevaar in h§t voorstel aan te nemen, ik zag nog meer gevaar in een weigering. En misschien, wie weet of het verdriet dat ik voelde, voor altijd van u gescheiden te zijn, ook geen invloed op mij had. Want, ik zeide het u reeds, ik was u zeer ge.negeu. Gij waart sedert den dood mijoer arme tante de eenige persoon, in wieu ik vertrou wen kon slellen. En gij ziet hoe ik ongelijk had. Wordt vervolgd.) EE RT1 COIJBAN O O

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1915 | | pagina 1