No 78 1' oensdaq6 Januari 19^5 30 i 1 LUISTE LIEFDE. 4 in 'j til* Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeüwsch-Vlaande en. F. DIELEMAN, "axel. c£~ rêéêiÉ Buitenlui* FEUILLETON. A> 9/$, D't blad verschijnt elk Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 C< Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITG EVER A DVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent or eiken regel meer 5 Cent. Qroste letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal, Advertentiën worden iramo ingewacht, uiterlvj -t Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE nren. OORLOG. Verschillende berichten. De Admiraliteit heeft Vrijdagavond het bericht van kapitein Glo^o*- omtrent de vermeestering van de Emden door de Sydney opeubaar gemaakt. De Sydney, die een convooi bege leidde, kreeg op 9 Nov. de» morgens 1 uur order om met vollen stoom naar de Cocoseilanden te varen in verband met een vandaar ontvan n draadloos telegram. Met een vaart van twintig knoopen stootnende, km-/ de Sv>-y te kwart over negen 's tnorg n land in zicht. Bijna onmiddellijk daarna zag men den rook van de Emden, die de Sydney met groote vaart tegemoet voer. De Emden opende te 9 u. 40 het vuur. De Sydney bleef op zoo groot mogelijken afstand om voordeel te hebben van zijn verder dragend geschut. Het vuur van de Emden was aanvaukelijk zeer nauw keurig en snel, doch verslapte spoedig. Bijna alle verliezen die de. Sydney heeft geleden, kreeg ze heel in 't begin. De voorste stoompijp van de Emden werd 't eerst weggeschoten, daarop raakte zijn voorschip leelijk inbrand. Het achter- ichip en een tweede stoompijp kregen er van langs en ten slotte de derde stoompijp. De Emden werd toen op 't strand gezet van het North Keeling eiland, en raakte vast. Te 11 u. 20 gaven wij het schip nog twe naai de volle laag en lieten het daarna met rust om een koopvaardijschip te achter volgen, dat gedurende het gevecht Roman van Gbough Oknbt. {Nadruk verboden.) Armand liep in dezen tweestrijd door, zich bijna onbewust van den we/, dien hij volgde. Hij hoorde in zich zelf hoe de stemmen vau zijn geweten en van zijn droom elkaar antwoordden, rnstig of spottend, zicht of scherp i het was alsof zijn hersenen vreesdij' w en ge marteld; hij was zich niet meer van - ijn lichamelijk leven bewust. Hij «o i zie i, zonder te weten hoe hij er gekomen was en waarom hij daar was heengegaan, plotseling gezeten op een begroeid m heu vel aan den weg van Villers, op een hal ven kilometer afstanda van Denuville. Hij keek op zijn horloge en zag dat h -t elf uur was. Groote vermoeienis was het eenige spoor dat hij gevoelde "an de stormachtige vragen, die zie in h< i hadden opgedrongen. Hij stond op en keerde naar de villa terug. Hij dacht thans aan één zaak dat Lucie hein wachtte en een verklaring tussehen hom en haar zou volgpn. W >t zou j ..gen Wat zou hij vernemen Wat zou het gevolg zijn van dit onderhoud Hij vroeg zich dat niet aihij zou Lucie weer naderbij was gekomen. Het was het veroverde Engelsche kolenschip Buresk, met eenige Duitschers aan boord en een Chineesche bemanning. De Duit schers boorden gaten in den bodem van het schip, dat weldra zonk. De Sydney keerde nu naar de Emden terug en redde de manschappen die in bet water rondzwommen De Emden voerde nog ^teeds de Duitsche vlag. De Sydney vroeg: „Wilt ge u'over geven wachtte, doch kreeg geen antwoord, en zag zich daardoor, tegen zijn zin, genoodzaakt opnieuw te vuren. Om halt vijt 's middags werd het vuren gestaakt. Vijt minuten later vertoonde de Emden de witte vlag en haalde de Duitsche vlag neer. De Sydney trachtte toen nog zooveel mogelijk meuschen te redden. Er werd een bezoekfaan de Cocos-eilanden gebracht en de schade opgenomen. Óen volgenden dag ging een officier den kapitein van de Emden opzoeken. Besloten werd, de gevangenen van de Einden over te schepen, wat geen ge makkelijk werk was tengevolge van de zware zee. De Emden verkeerde in een onbe schrijfelijken toestand. Op de Sydney zijn 4 man gedood en 12 gewond. Van de Emden werden 8 officieren en 111 man gedood, 11 officieren en 200 man gevangen gemaakt, van wie er 54 ge wond waren. De schade aan de Sydney toegebracht was verrassend klein.- Hij i« in het geheel maar tienmaal geraakt. N. R. Cit. zien, dat was alles. Hij kwam op het afgesproken uur voor de deur der kleine villa Daar bedacht hij hoeveel aanstoot ziju tegenwoordigheid op dat uur bij juf frouw Andrimont kon geven en in stede dadelijk het huis binnen te gaaD, ging hij den tuin der villa in. Hij volgde de kleine laan, waarlangs hij den vorigen avond naar de achter klimop verborgen deur was gekomen en zonder geruisch te maken kwam hij aan den anderen kant van den muur Hij het de deur op een kier staan, opdat hij haar later niet zou behoeven te openen en voor zichtig langs de bloemperken gaande ua derde hij het hnis. Alles was donker en stil. Alleen door de gordijnen voor het raam van den kleiuen salon, drong een zwak lient door. Daar wachtte Lucie hem. Hij voelde zijn hart hevig kloppen en de stoep op gaande, trad hij de vestibule binnen, waar alle licht uit was. Op hetzelfde oogenblik ging de kleine deur in deD muur, door welke hij in den tuin geslo- pen en die hij aan een kier had gelaten, open en eeq witte gedaante ging de laan in, die naar het huis leidde. Zij liep denzelfden weg als Armand, wachtte ge- ruimen tijd bij de sroep, toen trad zij ook sidderend de trede i op en gmg op haar b mrt de vestibule biunea. De graaf, verbaasd over de duisternis, die hier heersehta, had eerst geaarzeld, toen was hij haudeutastend verder gegaan, Een proclamatie van den Duitsclien Keizer. De Keizer heeft uit het groote hoofd kwartier de volgende proclamatie „aan het Duitsche leger en de Duitsche vloot" gericht „Na vijf maanden zwaren en verbit terden strijd gaan wij het nieuwe jaar in. Schjtt-rende overwinningen ziju bevochten, groote successen behaald. De Duitsche legers staan bijna overal op vijandelijk gebied. De herhaalde pogingen onzer tegenstanders om met hun legérs op het grondgebied van Duitschland door te driugen zijn ver ijdeld. In alle zeeën hebben mijn schepen zich met roem overladen, hun b -mauuingen hebben bewezen dat zij niet alleen zegevierend weten te vechten doch ook heldhaftig te sterven, wanneer zij door vijandelijke overmacht over meesterd worden. Achter de legen» en de vloot staat het Duitsche volk iu voorbeeldelooze eendracht, bereid goed eu bloed te geven voor den heiligen huiselijken haard, dien wij tegen misdadige aanvallen overal verdedigen. Veel is in het oude jaar tot stand gebracht, maar toch zijn de vijanden nog niet in het stof geworpen, steeds nieuwe scharen brengen zij tegen onze legers eu die onzer trouwe bondgenooten in het veld. Hun aantal echter schrikt ons niet af. De tijd moge ernstig, onze taak zwaar zijn, wij mogen in vast ver trouweu, de toekomst tegemoet zien. Naast God's wijze leiding vertrouw ik op de onvergelijkelijke dapperheid van het leger en de vloot en weet dat zorg dragende geen geluid te makeD. Toyli had men hem gehoord, want een portière werd ter zijde gescholen waar door het licht viel in de vestibule en glimlachend verscheen Miss Griffith op den drempel van den salon. Terwijl de graaf verbaasd en onbewegelijk staan bleef, zeide de Engelsche, ter zijde tre dende om hem door te laten Kipmt binnen, mijnheer de graaf, de i juffrouw is daar.c Hij trad binuen. Daar zat Lucie in hetzelfde kleed dat zij aan het diner had gedragen Zij stond niet op toen zij den graaf zag, maar boog het hoofd en wees hem opeen fanteuil tegenover haar. Hij ging niet zitteu, doch plaatste zich tegen den schoorsteenmantel. Juffrouw Andrimont wendde zien toen tot haar gezelscii ipsdame eu zeide: »Ik dank u, lieve ge kunt naar bed gaaD ik heb uw diensten niet meer noodig." Dj reusachtige Griffith schudde Lucie krachtig de hand, groette den graaf en verliet het vertrek door een deur, tegen over di waardoor de graaf was binnen gekomen. Haar zware stap klonk luide op da trap, deed de vloer op de verdie ping daar boven kraken rtoen werd, alles stil. Dat wis het oogeublik waar op de witte gedaante, die den graaf was gevolgd, ac iter hem het huis binhentrad. Alleen gebleven keken Lncie en de gra-f de Foutenay elkander aan zouder het geheele Duitsche volk één met mij ia. Daarom gaan wij onversaagd het nieuwe jaar in, nieuwe overwinningen voor het geliefde vaderland tegemoet." w. g. WILHELM I. R. N. R. Crt. De Duiticbe „Hafenkommantur" te Antwerpen heeft daar den 20»ten Dec. het volgende bekend gemaakt Met betrekking tot de scheepvaart is het verboden lo. Passagiers aau boord te ver voeren. 2o. Brieven, photografiën en Nieuws bladen te verzenden. 3o. Aan Belgen toebehoorend pri- vaateigandom zonder toelatingseigen- dom, zonder toelatingsbewijs te ver voeren. 4o. Reisduiven aan boord te houden of te vervoeren. Ingeval van inbreuk op bovenstaand verbod, zal niet alleen de scheepskapi tein, maar ook de geheele bemanning krijgsgevangen genomen en naar Duitschland gevoerd worden Het be trokken schip wordt terzelfdertijd in beslag genomen. N. R. Crt. Een correspondent van de Daily Chronicle meldt git Bazel, dat pas weer een nieuwe Zeppelin uit Friedrichshafen naar een onbekend oord is vertrokken, na een paar maal over het meer van Konstanz een proefvlucht gedaan en op drijvende doelen bommen gewoipen te hebben. Alle drie wekpn wprdt er zoo'n nieuw luchtschip atgeleverd. Naar de gangbare schatting zijn er du 15 tot 20 van die nieuwe luchtschepen. Ze zijn een woord te zeggen. Hij, somber en onrustigzij, een weinig bleek, maar ernstig kalm. Sedert het ernsti onder houd, dat zij samen te Neully hadden gehad, den dag na Mina's komst tl aar, bij welk onderhoud Lucie er in had toe gestemd haar afzom^ring te veriaten, hadden zij elkaar niet meer zonder ge tuigen gezien, Eeuige maanden waren pas sedert dien tijd verloopen en het scheen hun toe dat jaren waren voorbij gegaan sinds zij zoo gemeenzaam met elkaar waren en thans heston ;u tussehen hen gemaaktheid en liohtgc-aaktaeid. Lacie gevoelde 'dit zoo levendig, dat zij dien zedelijken druk niet langer wilde dragen en meteen verachtelijk glimlachje het hoofd opheffende> zeide zij Gij sóheent vevbaasd le zijn door mijn gezelschapsjuffrouw te zijn j uvaugen Gij hadt toch niet gedacht dat ik den schiju op mij wilde lad o, dat ik u hier in het geheim ontvang »Ik had niets gedacht,« antwoordde de graat op zachten, bijna gedempteu toon. »Gij hebt gedaan wat u behaagde en ik heb er niet over gedacht daar iets op aan te merken." I »Danzijtgij wel op eenmaal heel lief 1 geworden," zeide zij seierp. Voor een paar uur tooudetgij u minder toegevend." Ik hal voor twee uur een opwelling j van toorn, die ik u bid mij te vergeven." »Ik zou u- dit zeer gemakkelijk ver geven, als ik zeker was, dat gij gebro i

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1915 | | pagina 1