No. 71 30e Jaarg. s LAATSTE LIEFDE. Woensdag 9 December 1914. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. 01 KLEM A Buitenland. FEUILLETON. a Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. AUVERTENTIEN van 1 tot A regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden t™m*o ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. DE OORLOG. Aan dc ïser. Een der oorlogscorrespondenten van de Tijd seint: Ofschoon aan de Yser wel eeuitje frontverandering heeft plaats gegrepen, is deze niet het gevolg van bet vuur der geweren en kauonnen aan de zijde der bondgenooten. De Duit sobers zijn aan de Yserlinie op de meeste plaatsen van 200 M. tot 2 K.M. achter uit gegaan, maar uitsluitend om sterkere itellingeu in te nemen, daar ook het niet-overstroomde terrein bij de rivier teer ongezond werd voor de soldaten, en de drassige bodém een goede artille- rieactie ten zeerste bemoeilijkte. In Terband met deze acbterwaartsche be weging zijn enkele kleine dorpen door de bevolking ontruimd, daar die nu in de vuurlinie gekomen zijn. Een en ander is tot de bevolking in de verschil lende plaatsen van België doorgedrongen en heeft allerlei geruchten doen ontstaan over een nederlaag der Duitschers. Dat die achterwaartsche beweging echter als zoodanig moet worden opgevat, is met den toestand en de taaie vasthou dendheid der Duitsche troepen iu strijd. Trouwens, de ouderwaterzettiug van hst land heeft ook de bewegingen der bondgeuooteu grootelijks geschaad. Toen de Duitschers huune nieuwe itellingeu gingen betrekken, Vrijdag en Zaterdag der vorige week, hebben de granaten der bondgenooten groote slachtingen in de gelederen der Duit schers aangericht, en lange treinen met gewonden zijn nadien vanuit Thourout over Brugge en vandaar in Oostelijke richting vertrokken. Dinsdag hadden de Duitschers hun nieuwe stellingen betrokken en openden toen het vuur op de bondgenooten. Het artillerieduel, toen begonnen, wordt sindsdien met slechts kleine tusschen- poozen voortgezet, en zelfs 's avonds en 's nachts zwijgen de vuurmonden niet, maar verrichten hun vernietigend werk nadat door lichtbommen het terrein verkend is. Een andere corr. van hetzelfde blad seint De geïnundeerde strook is een verde diging en een beletsel tevens voor beide partijen. Het water toch belet de légers groote troepenm \chten in korten tijd aan den overkant te brengen, 't Moet dus blijveu bij betrekkelijk kleine troe pen. Wanneer meu zulks doet, loopt de aanvalleude partij alle kans, dat die troepen door de overmacht van de ande re verpletterd wordt of in de Yser wordt gedreven. Hieruit is dus te begrijpen het uitblijven van oen beslissend feit. Doch m. i. zal het 't pogen worden van de bondgenooten om aan de kust ter hoogte van La Panne en Ostende te landen, en vandaar uit de Duitschers en Oosteurijkers aan te vallen. Een beslissing of een strijd met groote gevol gen verwacht ik beslist niet vóór Kerst mis. Bovendien zijn de wegen aan beide kanten zóó bitter slecht, dat reeds de levensmiddelenvoorziening alle moei te kost. Zware kamions (dichte vracht wagens) hebben moeite met 4 paarden en meer den weg te volgen ondanks dat konden de lieden eiken dag den weg verharden. De auto's rijden bij 't uitwijken in den modder en vele raken daarbij defect. Dan ook neemt de gezondheidstoestand aan beide zijden af. De Duitschers in België. In Oostende komen naar aan de Tijd wordt geseind in het geheel geen gewonden meer aan, allen worden van het slagveld in eens doorgestuurd naar Duit8chland, zoodat alleen Brugge de tragische treinenstoeten ziet passeeren. Als het echter in Oostende donker begint te worden moeten de burgers in hunne woningen blijven, en in den nacht komen dan groote transporten binnen. Deze transporten brengen uit sluitend dooden aan, die iu diepe en lange rijen begraven worden in de duinen naast het militaire hospitaal. Het terrein aldaar mag nooit door een burger betreden worden, en wie het toch waagt in de nabijheid te,naderen, wordt zonder proces 14 dagen in de gevangenis gezet. Nadat in het begin der week een deel vau de bezetting naar Zeebrugge en Heyst vertrokken is, bevinden zich in Oostende nog maar 3000 man als vaste bezettingstroepen. De toestand in de stad is er al even benard als in andere plaatsen. De levensmiddelen zijn er schaarsch en de brandstoffen verbruikt. Wat de mogelijke actie der onderzee booten uit Zeebrugge betreft, er is ge sproken over een defect aan het mechanisme der sluizen. Dit is echter niet juist. Feit is, dat de ontplofte mijnen aan het havenhoofd groote schade berokkend hebben en men nog steeds bezig is aan de herstellingen. Het grootste nadeel voor de Duitschers is de voortdurende aanslibbing van den zeebodem, waardoor de haven voor een deel onbruikbaar wordt. In vredestijd werkten er dag en nacht baggermachi nes, wat absoluut uoodig was, maar de Belgen hebben deze machines bijtijds vernietigd. De primitieve wijze, waarop de Duitschers nu daarin trachten te voorzien, heeft weinig resultaat. De stryd in België en Frankrflk. De laatste berichten omtrent den strijd vinden we als volgt vermeld in de N. R. Crt. PARIJS, 6 Dec. (Reuter.) Officieele kennisgeving van gisteravond elf uur Op het front in België heerscht de zelfde bedrijvigheid als den vorigen dag. Wij hebben onze stelling ten noorden van het veerhuis (aan de Yser), die wij Vrijdag hadden bezet, bevestigd. Op het overige gedeelte vau het front is niets belangrijks gebeurd. PARIJS, 6 Dec. (Reuter,) Officieele kennisgeving van vanmiddag drie uur Op het trout iu België, niet ver van het veerhuis, waarvan de vermeestering door onze troepen is gemeld, heeft onze zware artillerie een Duitsch blokhuis vernietigd. De vijand heeft tevergeefs getracht ons Woldendrift weer te ont nemen. Op het overige deel van het noordelijk front, zoomede aan de Aisne heeft volkomen rust geheerscht. 65) Roman van George Ohnbt. Nadruk verboden.) Tusschen hem en het jonge meisje was is geen medeplichtigheid, geen geheim, ;ten oneerlijke handelwijze. Alles kon dus nog gered worden als juffrouw An drimont er in toestemde Cravant te huwen, maar dan moest mevrouw de Fontenay zich haasten de poging te wagen die moest beslissen over het verlies of het behoud van haar rust. Eén dag aar zelen en uitstel kon een gevolg hebben dat tot een onherroepelijke breuk zou leiden. Mina, in een dergelijken ernsti gen toestand aan zich zelve overgelaten loeide voor de eerste maal haar wils kracht falen. Zij aarzelde over hetgeen tij zou moeten doen en zag slechts duf sternis om zich. Haar verwonderlijke uee8tkracht, zoo krachtig en fijn. giug over in verschrikkelijke redeneeringen haar billijkheidsgevoel kromde zich en het was haar alsof zij het begrip tusschen recht en onrecht, tusschen hetgeen geoor- .loufd en verboden is, verloor. Zij wilde dus, opdat zij, in hetgeen dj aan zich zelve verschuldigd was, niet tuil zou tasten en aan haar karakter geen afbreuk te doen, den raad inwinnen van den voorzichtigen en aan haar gehechten raadgever, die haar in moeilijke en ge vaarvolle uren steeds had geleid en gesteund. Zij zond een telegram aan den markies de Villenoisy, om hem te verzoeken tot haar te komen. De grijs aard bracht den zomer door op zijn land goed te Caen en binnen enkele uren zou het hem gemakkelijk vallen bij mevrouw de Fontenay te zijn. Zij wist, dat hij op haar dringende bede niet met zijn komst zou talmen. Versterkt door dit denkbeeld, kon zij zich ter ruste begeven. Den volgenden ochtend vernam zij bij het ontbijt, dat Armand per boot naar Havre was vertrokken en de boodschap had achtergelaten, dat hij eerst laat zou terugkeeren, en tevens ontving zij ant woord van den ouden diplomaat, die zijn komst op den volgenden dag meldde. De afwezigheid van den graaf maakte het Mina gemakkelijk aan hare belofte te voldoen en juffrouw Andrimont te spreken ten voordeele van Cravant. Zeker iet gestoord te zullen worden, begaf zich de gravin te ongeveer drie uur naar de kleine villa, waar zij zeker was Lucie alleen te zullen vinden, daar zij miss Griffith had zien uitgaan in de richting van Trouviüe. Zij kwam aan de deur van den kleinen salon, waar Lucie gewoon was te zitten en zonder kloppen trad zij binnen. Gezeten bij de tafel, in een eenvoudige grijze japon gekleed, zat Lucie een borduurwerk op gaas te teekenen. Toen zij de deur hoorde open gaan, wend de zij het hoofd om en een glimlach kwam op haai gelaat. Zij stond op, trad de gravin tegemoet, drukte haar de handen en leidde haar naar een canapé, terwijl zij zelve op een voetstoel plaats nam. Wat verschaft mij het genoegen van uw komst?* vroeg zij ernstig. Kan ik u in een of ander van dienst zijn 3* »Ik kom tot u als afgezante,* antwoord de mevrouw de Fontenay, »en ik vraag u, na mij zoo goed te hebben ontvangen, mij ook te willen aanhooren.* De heldere blik van het jonge meisje verduisterde zich, als werd zij ongerust; haar wenkbrauwen trokken zich samen, al bleef haar gelaat kalm. »Zijt gij ongerust over den uitslag van uw taak vroeg zij. »Is hetgeen gij verwacht dan zoo moeilijk te ver krijgen »Ik vrees er voor of liever, degene, in wiens naam ik kom heeft rkden er voor te vreezen, want gij hebt hem niet veel hoop gegeven.* Lucie bleef zwijgen, de oogen gericht op mevrouw de Fontenay, afwachtende dat deze zich nader zou verklaren, doch zonder haar die verklaring gemakkelijker te maken. »Het betreft Paul de Cravant,* vervolg de zij. »Hij heeft' mij zijn wedervaren verhaald en mij verzocht als bemidde laarster bij u op te treden. Hij dacht dat gij misschien eerder een open oor zoudt hebben voor mijn woorden en heeft mij gevraagd zijn geluk te bepleiten.* »Zijn geluk zeide juffrouw Andri mont. »Is hij daar wel zeker van Ik moet u antwoorden wat ik ook hem ge antwoord heb. Het is een voorbijgaande gril, die spoedig voor een andere zal plaats maken, Welnu laat dit dadelijk geschieden. Het zal hem geen moeite kosten een vrouw van zoo weinig ver diensten als ik ben, te vergeten en dan tenminste de voldoening smaken mijn rust geëerbiedigd te hebben. »Mishaagt hij u zoo, dat gij zelfs wei gert zijn aanzoek in overweging te nemen »Volstrekt niet! 't Is een aardig jonk' man, die mij als gezelschap zeer aange naam is. Wil hij zijn genegenheid bepalen tot eenvoudige vriendschap, dan zal hij mij steeds aangenaam wezen.* »Dus zijt gij tegen het huwelijk?* »Misschien is het dat wel. Ik voel volstrekt geen neiging mijn vrijheid weg te schenken. Ik voel mij zeer gelukkig zooals ik ben ik zou het betreuren dit lot te ruilen voor een ander, dat mij minder gelukkig zou maken. Men weet wat men heeft, niet wat men krijgt en 't is verstandig een middenweg te houden. Die middenweg geeft mij de ongehuwde staat. Ik zou dwaas zijn daarvan at te zien.* Wordt vervolgd.) AXELSCHE ERANT. 5 15 6 15 6 40 6 47 o 55 7 - 7 03 7 11 0 9 04 9 lft 2 9 27 i7 9 32 .5 9 40 1010 45 ,01 05 ,2. 3,45 ,55 4,15 ,50 5,45 ,03

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1914 | | pagina 1