\o. 70. 30e »Saarg* LAATSTE IJ Uil li. Zaterdag 5 December 1014. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. IMFXEM W. Buitenland. FEUILLETON. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. AOVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. DE OORLOG. De Duitsehers in België. Naar een der correspondenten van de N. R. Crt. van goed ingelichte zijde verneemt, is te Brussel bericht ontvan gen, dat een der zoons van den Bel gischen minister president de Broque ville, die als guide vrijwilliger in het Belgische leger dienst deed, gesneuveld is. Verscheidene tamilie-leden van de Belgische ministers moeten reeds gedood zyn, o. a. een zoon van den minister Renkin, een zoon van den gewezen minister van financiën Lévie en de zoon van generaal Pontus, gewezen minister 'van oorlog, die kapitein bij de Belgische artillerie was. Ook bestaat er vermoeden, dat de tweede zoon van den minister do Broqueville gesneuveld ii, doch hieromtrent is nog geen zeker heid. In Brussel is aldus meldt de cor respondent voorts de toestand kalm. Dat er gebrek aan voedsel zou zijn, is onjuist. Wel is er zeer weinig meel. Vleesch, groenten en fruit zijn veel goedkooper dan voor den oorlog. In Brussel zijn betrekkelijk weinig Duit- sche soldaten, doch veel officieren. Deze organiseeren vaak jachtpartijen, o. a. wordt veel gejaagd op het Konink lijk jachtterrein te Tervueren. Er liggen te Brussel veel gewonden. Enkele particuliere ambulances, welke vóór den inval der Duitsehers ingericht waren, zijn thans gesloten wegens ge brek aan personeel. In de kerk van het Heilige Hart is thans ook een ambu lance gevestigd door enkele burgers. Hier worden alleen Belgische soldaten verpleegd, die ernstig gewond zijn. In een der lokalen van het ministerie van landbouw aan de De Wetstraat is door de Duitsehers een casino ingericht. De trams rijden als gewoonlijk. Aan de burgery is medegedeeld, dat binnen enkele weken de gasverlichting zal moeten ophouden wegens gebrek aan steenkool. In Brussel is de bewaking van de stad thans, behalve aan de Brusselsche agenten (deze zijn weer van hun sabel voorzien) en enkele daartoe aangezochte burgers, thans ook aan Duitsche politie agenten opgedragen. Dezen zijn in uniform, dragen op den schouder een plaatje met het woord Polizei en zijn zwaar gewapend. Zij surveilleeren steeds in groepen van drie. Mijn zegsman, die, nu de spoorwegen in België voor het reizigersverkeer ge deeltelijk gesloten zijn, met een omnibus naar Mechelen gegaan was en vandaar, met een kar via Herenthals naar Wilde merxplas, deelde mij nog mede, op den weg weinig Duitsehers ontmoet te heb ben. Slechts tweemaal moesten de passen getoond worden, en wel in Mechelen en op de grens. De grens wacht vooral was zeer nauwkeurig in het nazien der passen. Officieren, die de Fransche taal volkomen machtig waren, onderzochten ze. In Mechelen liggen 3 a 4000 militairen. Voor de St. Romboutskathedraal staan schild wachten. De kerk is gesloten en dienst wordt er niet meer gehouden. Zondag morgen werd voor het hotel van den commandant te Mechelen een Prot. godsdienstoefening gehouden, waarbij een muziekkapel psalmen speelde. De vorige week heeft de koning van Saksen in Mechelen vertoefd. In Herenthals was Zaterdag onder de bevolking hevige ontroering, daar ge schoten was en de inwoners daarvoor aansprakelijk gesteld waren. De com missaris van politie in die plaats onder zocht de zaak en het bleek, dat een dronken soldaat de schoten in het wilde gelost had. Deze is daarop ernstig gestraft. De Duitsehers blijven naar aan de Tijd werd geseind doorgaan, hunne troepen aan het Yser-front te onttrekken. Werden dezen de laatste dagen over Thielt in de richting Yperen verplaatst, zijn met allerlei treinen duizenden mannen van de Yser noordwaarts ge bracht. Zoo kwamen in Heyst alleen 20 wagons aan, waarin de soldaten stonden opeengepakt. In Zeebrugge zijn er nog meer aangekomen, waar onder ook een deel der bezetting van üstende. Wat de bedoeling van deze laatste beweging der Duitsehers is, is niet erg duidelijk, maar een feit blijft het, dat er over het geheele noordelijke front belangrijke wijzigingen plaats vinden, die wellicht op verrassende aanstaande gebeurtenissen wijzen. Mo gelijk is, dat die bewegingen naar de noordelijke kust een krachtiger ver dediging beteekenen van de haven plaatsen, aldaar gelegen, omdat ook veel geschut is aangevoerd. Men zou Roman van Georgk Ohnet. [Nadruk verboden.) Zij wilde weten of dit deel van den roman voor Armand een bijzondere reden tot aandoening kon hebben en las dat prachtige hoofdstuk waar de trotsche Clara vau Bourgondië, verraden door haar minnaar, den markies d'Ajuda, Parijs en de wereld verlaat, te midden van een laatste feest door haar gegeven en zonder eenige hoop voor de toe komst zich terug trekt naar een oord, dat voor haar slechts het laatste rustpunt kon zijn voor haar dood. Op deze regels, waarin de smart der arme vrouw, veroorzaakt door het verraad van dan man, aan wien zij zich geheel had overgegeven, zoo meesterlijk was geschilderd, waren de tranen gevallen »U was Annand's hart in dien treurigen toestand weggesmolten. Mina was diep geschokt door deze ont dekking. Zij had hem uitlegging willen 'ragen om te weten waaraan zich te houden. Maar antwoordde het toeval haai niet,- zonder dat zij moeite behoefde tb doen hem te ondervragen Ja, de toestand van Clara van Bourgondië toonde met haar toestand een smartelijke over eenstemming. Armand stond, als de held van den romanschrijver, op het punt haar te verraden en toch weende hij, toen hij de beschrijving las van de smart dier verlaten vrouw. Welk geheimzinnig medelijden verhiet dan in hem de stem ten gunste van Mina? Hij was op weg te bedriegen en toch beklaagde hij zijn slachtoffer en weende hij over haar. Daar aan dacht hij das toen hij dat boek on bewegelijk tusschen de vingers hield en zij hem zat aan te staren dat was het fius wat hem tranen had doen storten, toen hij, niet gezieD door zijn vrouw, zich geheel kon overgeven aan zijn gevoel. Diepe droefheid maakte zieh van haar meester en tot haar verwondering, nu zij stond tegenover dit zekere verraad, zoo goed als bekend, bemerkte zij, niet vertoornd te zijn. De tranen van dea schuldige troffen haar diep en zij voelde er een bittere vreugde over. Hij streed dus, hij trachtte dus nog weerstand te bieden aan den hartstocht, die hem verteerde Mocht zij nog hopen dat die hartstocht niet zou overwinnen Zij begaf zich naar haar slaapkamer en in stede zich te ontkleeden, ging zij bij het venster staan en ademde de fris sche avondlucht in. De lichten van het Casino flikkerden in de verte en ter rechterzijde, aan de andere zijde van den met klimop begroeiden muur, teekenden zich de lijnen van het dak van juffrouw Andrimont's huisje tegen den helderen door een groote bezetting en meer zwaar geschut weerstand kunnen bieden aan een herhaalden aanval der Engel- sche vloot, en zoodoende de belangrijke basis voor onderzeebooten kunnen be houden. De mannen echter, die van het Yser- front aankomen, zien er ellendig uit. De meesten zijn het grootste gedeelte van hun uitrusting kwijt en loopen in deze koude, natte dagen, slechts in hun korte jasje, terwijl de ransel veelal ver vangen is door een zak of rugtasch, zooals padvinders er dragen. Van de proclamaties, die den laatsten tijd in België zijn aangeplakt vermeldt de corr. de volgende Langs de grenzen zullen weer overal de gewone tolgelden geheven worden. Volgens een ander stuk moet elke soldaat, die nog in burgerkleeding in België rondloopt, zich onmiddellijk ko men gevangen geven. Hij, die dit niet doet, wordt met de zwaarste straffen bedreigd, evenals de burgers die zulke soldaten kleeren geven, of hen op an dere wijze helpen. De soldaten, die in uniform nog achter het front worden aangetroffen, zullen overeenkomstig de oorlogswetten „voor den kop geschoten worden". N. R. Crt. Zaterdag vergaderde de gemeente raad van Antwerpen. Het was een droeve zitting. Daarin moest worden gestemd over de oorlogs schatting van 40 miljoen frank, door de Duitsche overheid de stad zelve opgelegd. De overige 10 miljoen moeten door de voorsteden worden opgebracht. hemel af. Op de verdieping gelijkvloers en op de eerste étage waren de vensters verlicht. Daar was men dus ook nog wakker. Een geluid van voetstappen op het zand in den tuin trok de aandacht van mevrouw de Fontenay. Zij keek en zag een zwarte gedaante, aan den voet van het terras gaan. Zij herkende Armand. Hij liep voor het terras op en neer meenende te zijn buiten het bereik van elk oog, daar ook het venster, waar Mina voor stond, niet verlicht was. Zijn smar telijke aandoening duurde nog voort Toen de oogen der gravin zich aan de duisternis wenden zag zij duidelijk hoe hij, de handen op den rug, met gebogen hoofd, denzelfden weg geregeld op en neder liep. Zoo bleef hij een uur loopen, toen hij plotseling van zijn weg afweek en zijn schreden richtte naar de kleine deur in den muur, die toegang gat tot Lucie's verblijf. Hij bleet voor die deur staan, als aarzelde hij haar te openen, toen nam hij een besluit en tot haar groote ontsteltenis, zag Mina hem op het huis toeloopen. Wat ging hij daar doen. Welke nieuwe beproeving, wreeder dan alle andere, wachtte de ongelukkige vrouw Was Armand het met Lucie eens? Was Mina hun slachtoffer? Zij verloor den graaf Diet uit het oog, terwijl hij met alle voorzorg in de schaduw der boomen eeuer kleine laau liep, opdat hij minder makkelijk zou worden opgemerkt. Hij kwam tot dicht bij het huis en bleef bij het raam van de eerste verdieping staan, door welks ruiten een flauw licht straalde. Zijn hoofd was op de hoogte van den hardsteenen vensterbank, hij stond daar onbewegelijk naar binnen te kijken. Zoo bleef hij eenigen tijd, die Mina vreeselijk lang duurde, staan op eens sprong hij achteruit en verborg zich achter een bosohje. Op hetzelfde oogenblik werd het ven ster geopend eu verscheen miss Griffith voor het verlichte raam. Do Engelsche keek met scherpen blik naar buiten, als trachtte zij iets te ontdekken en met haar krachtigq stem, die tot mevrouw de Fon tenay doordrong, riep zij Lucie, die in de kamer was blij ven zitten, toe »Het is Michigan niet. Er is niets. Wij hebben ons vergist Zij trok de gordijnen dicht, schoot het raam neer en de verdieping werd donker. Een oogenblik later verliet Armand zijn schuilplaats, keerde langs den weg, dien hij gekotnën was, naar de kleine xieur terug en trad den tuin van de villa binnen. In het donker zette hij zich neer opeen bank, stak een sigaar aan en begon te rooken, terwijl hij blijkbaar zijn droomen voortzette. Mina was gerustgesteld, een zucht van verlichting ontsnapte haar en zij sloot zacht haar raam. Zij begreep hetgeen daar voor haar oogen was gebeurd. Armand was, na het onderhoud dat hij COÏRANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1914 | | pagina 1