\o. 63 30° Jaar^. luiste umit:. Woensdag If November 1014. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, F. DIELEMAN, F E U I L LJ/T O N. Buitenland. Hit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. - Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. '5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. AOVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. AdvertentiëD worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. OE OORLOG. Taingtao is gevallen en daarmee komt het Duitsche pachtgebied Kiaotsjou in Japansche haaden. Men heett al meermalen gewezen op het opmerkelijke van het teit, dat Rus land, van ouds Engeland's gevreesde mededinger in Midden-Azië, thans aan Engeland s zijde op het oorlogspad is. De strijd, die de entente-mogendheden an ook tegen Turkije voeren, kan aldus de JV. R. Crt. bet wrijvings- oppervlak in Azië vergrooten en een geest, dia van bespiegelingen over de toekomst houdt, ziet al de mogelijkheid in het verschiet, dat de huidige ver overaars van Aziatisch Turkije, als hun opzet, gelukt, het niet minder erg aan hen stok zullen krijgen dan indertijd met de veroveraars van Europeesch Turkije, na den eersten Balkan oorlog, is geschied. Even opmerkelijk is het gewis, dat thans Japan zich in Oost-Azië verrukt, als bondgenoot ook van Rusland, met welk land het nog zoo kort geleden «en vreeselijken oorlog heeft uitgevoch ten om de heerschappij in Noordoost- Azië. De vermeestering van de bloeiende Duitsche kolonie Kiaotsjou door de 'spanners met behuip van Engelsche «u Engelsch-Indische troepen kan voorts «venzeer als de oorlog van de entente- mogendheden tegen Turkije (om van wt gebruik van de tallooze zwarte Toepen uit onderscheidene werelddeelen 57) Roman *an Gborgb Ohnrt. adr.uk verboden.) Is de graaf veertig jaar vroeg Lucie "'rhaasd. •Juist geworden,» antwoordde Paul Welnu, mag mea hem niet ziea 'rong Trésorier. »Ik beu twee en veertig «1 er trotsch op.« 'Daar is lieusch geen reden voorlc zeide 1 barones. 'Waarom niet Omdat ik mijn twee. veertig jaren beter draag dan velen dertig? Armand en ik zijn van 'terke geslachten, die in den oorlog werden RMtaald. Ellende en ontbering hebben u"8 gehard 'Ellende en ontbering!* riep de baro D«s. »Zeg dat van den graaf, die in den oorlog i8 geweest, te midden van sneeuw 60 Oonaunen maar gij 'Wat, ik !c riep Trésorier, rood als een "Ikoeusche haan. >Ja> gij Ge waart bij deD staf van e nationale garde en warmt u lekker !e voeten in den tijd dat ge niet uitruktet 'u die tusscüenpoozen waren zeer lang. lk herinner het mij best ik kende reeds. Ik was een jong meisje, in Frankrijk niet te spreken) aan wie daar lust toe heeft, tot bespiegelingen aanleiding geven over de mogelijke consequenties van dit merkwaardige precedent. Er zijn er die den heelen oorlog van den beginne at als een voor Duitschland verloren zaak hebben beschouwd, maar in Duitschland waren dezulken niet te vinden. Ook in Duitschland echter beschouwde men Kiaotsjou van den aanvang af als een verloren post. De verdediging van dien verloren post. heeft een tijdlang aanzienlijke strijd krachten te land en ter zee vastgehou den (eerst later zal blyken hoeveel), die nu vrijkomen tot andere doeleinden. Want wal is indertijd van Engelsche zijde gemeld, dat Japan een verklaring had afgelegd, dat het buiten de Oost- Aziatische wateren zijn actie slechts zou uitbreiden voor zoover als ter be scherming van zyn scheepvaart noodig was, maar dat dit eeu rekbare term is, is reeds gebleken door de bezetting van eenige der Karolinen- en Marschalleilan- den en meer nog door de instelling van een burgerlijk bestuur aldaar. Ook is uit de Engelscbe berichten gebleken, dat de Japansche vloot ook voor Chili zijn scheepvaart heeft willen verdedigen. De Engelsche admiraliteit heeft de hoop uitgedrukt, dat de Duitsche berichten over de verliezen aan de Engelsche vloot voor de Chileensche kust toege bracht overdreven zouden zijn geweest. Het tegendeel blijkt het geval. De Good Hope is gezonken en de Monmouth is waarschijnlijk eveneens verloren gegaan. De onderscheidene berichten van het Westeljjk oorlogsterrein zijn niet ge schikt om onze voorstelling van de op stelling der fronten helderder te maken. Beide partyen toch melden ons, dat hun offensief in de buurt van Yperen vorderingen maakt. Het Duitsche tea Noordwesten en ten Zuidwesten van peren, het Fransche ten Zuiden en ten Oosten van Yperen. Beide berich ten kunnen alleen dan tegelijkertijc juist zijn, als het front der bondgenooten beoosten Yperen vooruitspringt, een omstandigheid waarop trouwens ook vroegere berichten wezen. Van de rest van dit front geen berichten van veel belang, behalve uit Argonne, waar, volgens de Franschen verwoed is ge vochten, en de Franschen de Duitschers met de bajonet terugdreven. De Duit schers melden ons echter, dat zij ten Zuidoosten van St. Mihiel een belang rijk steuupunt hebben genomen. Trou wens, hun positie in St. Mihiel begon door het voortdurend Noordwaarts op dringen van de Franschen ten Oosten van die plaats, hachelijk te worden. Terwijl onze correspondent uit Ter- neuzen seint, dat de groote verliezen der Duitschers ten Noorden van Yperen niet konden worden aangevuld door versche troepen, daar de noodige reser ves ontbraken, meldt daarentegen het Fransche groote hoofdkwartier, dat de Duitschers hun onlangs gevormde reservecorpsen versterken met troepen van het actieve leger (uit het Oosten om een nieuw offensief te ondernemen of „ten minste bloedige nederlagen, die hun zijn toegebracht, goed te maken." maar had goede oogen en na het beleg, toen ik u terug zag, vond ik u dikker geworden 1 Trésorier begon woedend te worden. »Dat is schandelijk, wat ge daar zegt!* schreeuwde hij. »Doch wees een oogenblik eerlijk als ge kunt en zeg eens wie er bet jongste uit ziet, Armand of ik ?c Armand!* riepen de barones Cravant. »Goed 1 Gij zijt bevooroordeeld !c zeide Trésorier »ik had daarop moeten rekenen Paul maakt mijn vrouw het hof en heeft er dus belang bij mij afbreuk te doen en wat u betreft, lieve, ge zijt slechts recht vaardig voor u zelf. Ik zal dus alleen aan het oordeel van juffrouw Andrimont hechten Zegt u het eens op uw geweten af Welnu,* zleide Lucie, »op mijn ge weten af scheen de graaf mij niet ouder dan 30-jaar »En ik »U, u schijnt niet ouder dan Vijf-en veertig viel Paul haar onder algemeen gelach in de rede. gij zijt onuitstaanbaar!* riep de baron. »Doch vooruit, in draf, de paarden hebben genoeg uitgeblazen.* Het rijtuig kwam aan. Zij omringden het, reden Beuzeval door en bereikten langs het strand Dives, waar de graaf hen in de herberg «»le Conquérant" wachtte. Die herberg, zoo bekend bij alle reizigers en toeristen, is eeu belang wekkend voorbeeld van Normandische bouwkunst. De overlevering, misschien een weinig geholpen door de verschillende eigenaars, die elkaar sedert een vijftigtal jaren in het huis opvolgden, wil, dat juist 7an dit punt Willem van Normandië naar Engeland overstak, om zijn inval te doen in Engeland en daar zijn rijk te stichten. Van daar de naam »le Con quérant*, geschilderd op het uithangbord. Maar de herberg dankt haar vermaard heid Diet alleen aan dien roemrijken Daam. De wijze, waarop meD er gebraden eend bereidt, legt ook gewicht in de schaal, en door dit verbond vau Jekker bekken en oudheidkundigen heeft de inrichting een naam verworven. Op het oogenblik dat de gravin en haar vrienden uit het rijtuig en van hun paarden stapten, vertrok een brik, waarin Parijzenaars, die buiten waren, in de richting van Cabourg. Het was twaalf uur en de tafels in de eetzaal waren allen bezet. Een salon, die uitzicht gaf op den tuin, was door Armand voor het gezel schap gereserveerd. Alles was eenvoudig ingericnt in de zaalhet bloemstuk, de aarden waterkannen en de pyramiden van vruchten op de tafel, vormden de eenige versieringen. Hongerig door den langen rit, gingen de gasten aan tafel en werd er gediend. Iwee groote frissche bolwangige Norman dische meisjes dieodeD, in plaats van De strijd in België en Frankrijk. De kuststeden in het Noorden van Frankrijk zijn, volgens een correspon dent van de Times, thans weer volko men rustig. Verder naar het Zuiden hebben d« Duitschers een uiterste poging tusschen X peren en Rijssel gedaan. Daar werd een groote en plotselinge slag toege bracht, dien het Engelsche leger op moest vangen. Er volgden gevechten die tot de verwoedste van den Heelen oorlog behoorden, maar »in 't algemeen gesproken" werden de Duitschers met vreeselijke verliezen teruggeslagen. Het gevecht was Donderdag nog hevig aan den gang „maar daar de Duitschers op de eerste plaats niet slaagden, mag men op grond van vroegere ervaringen aannemen, dat dit op de latere pogin gen eveneens het geval zai zijn."" Een andere correspondent van het zelfde blad meldde Donderdag eveneens dat de slag om Yperen nog voortduurde. Het was nu een artillerie gevecht ge worden. De infanterie had voorloopig althans haar werk gedaan. De Engelsche infanterie deed dit werk goed; zij sloeg den vijand, hoewel hij overmachtig was terug. Het Duitsche leger werd in oostelijke richting teruggedreven naar zyne schansen. Hier is het vooralsnog onder bescherming van de zware kanonnen. Behalve wat het aantal betreft, is de Duitsche infanterie, volgens den corres pondent in twee opzichten bij de bond genooten in het voordeel. In de eerste plaats maakt, als zij die ondragelijke kellners der Parijsche restauraties, die steeds loopen met den afgemeten stap van kappers. Ieder had plaats genomen naar verkiezing en me vrouw de Fontenay zat tusschen Trésoiier en haar man. Tegenover haar zat Lucie, tusschen mevrouw de Jessac en Paul de Cravant. Mevrouw Trésorier en Firmont zaten ieder aan een einde der tafel. De zon scheen door de openstaande vensters en de bijeD, aangetrokken door den door- dringenden, zachten geur eeuer clematis, vlogen gonzend door de gouden stralen, die, getemperd door de bladen der boomen speelden op het glaswerk op de tatel, op het witte laken en het gelaat der aanzittenden. Het was een dier zeldzame ureD, waarin het hart den invloed ondervindt van een rustige omgeving en een aangename kalmte. Onder vroolijke gesprekken, zonder eenige nevengedachte, zouder eenigen kommer, waren allen onderden indruk van deze heerlijke omgeving en genoten er van. Zij spraken bijna "flui sterend. als wilde geen hunner het genot van dit oogenblik storen. En iu"deze zomerwarmte, met het uitzicht op het groen en een wolkeloozen hemel, met het geluid van de zee, die eentonig bruiste tegen het naburige strand, voeldeu zij zich volkomen gelukkig Wordt vervolgd.) AXELSCHEffi COURANT. en

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1914 | | pagina 1