lAATSfï LIKMÏ. So. 55. Woensdag 14 October 1914. 30« tfaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMA3, Buitenland. FEUILLETON. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiên worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en VrQdagnamiddag TWEE uren. DE OORLOG. De val van Antwerpen. Reeds den 20sten September was van Duitsche zijde voor het geval van een beschieting van Antwerpen het aanbod gedaan om voorzoover dat mogelijk was de geschiedkundige bouwwerken van de stad te spareu. Dit aanbod werd door de Belgische regeering aangenomen. Zij liet door tusscheukomst van het Amerikaansche gezantschap te Brussel Donderdagavond, een dag na den aan vang der beschieting dus, aan het Duit- iche burgerlijke bestuur een opgave toekomen van de voornaamste bouw werken met een plattegrond. Daarop zijn een groot aantal afdruk ken van dit plan, waarop ook zieken huizen en een weldadigheidsinstelling aangeteekend waren, door het civiele bestuur onmiddellijk aan den bevel hebber der belegeringstroepen gezonden, die ze op zijn beurt nog 's nachts aan de stellingen van de artillerie beeft laten ronddeelen. N- R- UrL De Duitschers gebruikten 200 ka nonnen voor het bombardement van Antwerpen, stukken van 28, 30 en 42 e.M. met een schootsverte van 14 K.M. Het bombardement begon om halttien en hield om tien uren voor eenige uren op, waarna het tegen middernacht met grooter hevigheid hervat werd. Van de leden van het corps diplo matique hebben de gezanten van Frank rijk, Engeland en Rusland Antwerpen het laatst, om 11 uur, met de paketboot Roman van Gborgr Ohnzt. Nadruk verboden.) Hij stond op, drukte haar zonder een woord te spreken de hand en vertrok. Nadat de graaf was vertrokken bleef Lucie in ernstig nadenken verzonken. Zij gat er zich duidelijk rekenschap van dat het oogenblik gekomen was, waarin haar toekomst zou wordeu beslist Mocht zij op 23-jarigen leeftijd hopen, te kunnen leven in voortdurende afzondering, terwijl haar schoonheid en haar fortuin steeds een lokaas zouden zijn voor de hebzucht van eerzuchtige jouge mannen? Wat kon een vrouw doen, die geheel alleen stond Zou zij uiet het slachtoffer wordeu vao haar ouervareuheid, haar zwakheid of droombeelden? Door haar rijkdom- tot werkeloosheid gedoemd, waarmede tuoGht zij dan haar tijd dooden Zij zou zicli gaan vervelen, eo die verveling zou haar tot dwaasheden leiden. Doch het bestaan, dat haar ouders haar schiepen, zou dat haar niet eveneens tot niets doen gebracht hebben, niet even gevaarlijk voor haar geweest zijn? Zou dj in de beuzelachtige en ijdele bezig heden der maatschappij voedsel voor haar verlaten. Duizenden vluchtelingen en gewonden zijn hier aangekomen. De booten naar Engeland zijn eivol. N. R. Crt. De Belgische oorlogscorrespondent van De Tijddie het beleg en den val van Antwerpen heeft bijgewoond, seinde daarover uit Sas van Gent Zoodra het tegenhouden van de Duitsche invasie bn de Nethe niet slaagde, en de eerste forten van de buitenlinie gevallen waren, werd het duidelijk, dat tegen de overmacht en het zware geschut de benarde vesting niet te houden zou wezen. Nog vóór het bekende manifest van den gouver neur verscheen waren door de Belgische regeeriag in overleg met de Engelsche en de Generale Staven maatregelen genomen, om het Belgische veldleger ongerept terug te doen trekken. Reeds te veel offers heeft België betaald om de gemeenschappelijke zaak te dieaen en noch Frankrijk, noch Engeland ver langen, dat bet kleine volk zich zal laten uitmoorden en dat het uitbloedde. Nog voor de eerste troepenverplaat singen begonnen, hadden officieren en manschappen van de genie zicfi aan boord begeven van de voornaamste Duitsche handelsvloot, welke bij het uitbreken der vijandelijkheden in de haven lagen en prijs werdeu verklaard. Zy werden afgezonderd en de ma chines onbruikbaar gemaakt. In de stad zelf wareu ty dig de kunst werken beveiligd en de staatsarchieven naar Oostende overgebracht. Eerst tijdens het bombardement wer geest vinden Moest zij zich zelve wel gaan veroordeelen tot die ijdele beweging tot die holle gesprekken, tot die gemaakte beminnelijkheid, tot al die kunstmatige gewoonten, die een vrouw der wereld aanlokkelijk maken en geheel in strijd waren met haar eenvoudige natuur s Zij werd droevig gastemd bij die gedachte. In haar herinneiing doemden op die wilde paarden, die de dienaren haara vaders in de vlakte gingen dresseeren. Zij zag heo komen met kluisters aan de pooteu, snuivend, met gloeiende oogeu eu woest fladderende manen. Men sloot ze op binneu de omheining en binnen eukele dagen verminderde hun woede, lieten zij zich naderen, en op een goeden dag verschenen zij onder den zadel of voor het rijtuig, getemd en gereed voor den arbeid. Van hua edele fierheid was niets over gebleven dan een zekere drift, die beu waarde gaf, eu als de anderen liepen zij uu ouder karwats of zweep, die schooue hengsten, geboren om ia vrijheid te draven door de vlakten. Treurig ver geleek ze haar bestaan met het hunne. G-iag ook zij niet haar vrijheid ruilen tegen dienstbaarheid Was zij geschapeu voor de salons, waar de huichelachtige beleefdheid eu zoetsappige vleierij zege vierden, zij, zoo vrij ia haar bewegingen en zoo frank ia haar besluiten Paste haar die afgelegen villa niet beter zou zij daar niet gelukkiger zijn den de petroleumtanka, waarvan men getracht had enkelen te ledigen, in brand geschoten, terwijl verschillende voorraden in de Schelde vernietigd en de sluizeD opgeblazen zyn. Terwyl dit geschiedde en de stad zoo goed als geheel werd ontruimd, hadden bij de Nethe nog uit- en aanvallen plaats, welke den Belgen veroorloofden, nog enkele uren den toestand te be heerschen, dank zij den steun der nog overgebleven forten van de buitenlinie. Maar de aangekomen versterkingen ver oorloofden den opdringenden Duitschers hun stellingen vooruit te schuiven, en hun zw'aar geschut wist ook de nog standhoudende besetting der buiten forten tot machteloosheid te dwingen. Uitgeput, verkleumd, de hoofden ver bonden met zwachtels en de kleeren besmeurd, zag men ben terugtrekken. Twee commandanten lieten bun onver dedigbaar geworden versterkingen in de lucht vliegeD en vernagelden de onvervoerbare kanonnen, van een ander werden de munitiekamers in brand ge schoten enkele handhaafden zich nog, geheel geïsoleerd, bolwerken van dap perheid, maar tenzij er nog een spoedig ontzet kon georganiseerd worden ook van hopeloozen tegenstand. Ik spaar u de beschrijving van heroï sche episodes, en van de helscbe ge vechten, die tusschen de buiten- en binnenlinie geleverd zijn tusschen de Engelsche hulptroepen (die lang niet zoo talrijk geweest zijn als men ge meend beeft) geholpen door bet Bel gische fortenlegertje eu de felle Duit sche aanvallers, die, ik moet bet er Al dia gedachten gingen om in haar hoofd au zij bemerkte niet dat de avond viel en de salou ia duisternis werd gehuld. Toeu haar bediende kwam mededaeleu, dat het middagmaal gereed was, verraste dit haarhet mishaagde haar te moeten ontwaken uit haar overpeinzingen, om te treden in de werkelijkheid, de wer kelijkheid, die haar vrees, aanjoeg. Zij stond op eu begaf zich naar de eetzaal, die zij voor zich alleen vrij groit voud eo droevig zette zij zich aau tafel. Toen giag zij aaar haar kamer oa sloot er zich op met haar hoad Michigaa. Elkea avoad, Toen haar tante oog leefie, giag zij na den eten naar den salon en hield er de oude vrouw gezelschap en dan spraken zij daar langen tijd over het land en de dierbare wezens, die zij betreurden. Het uur om zich ter rust te begeven, kwam dau voor zij er aan dachten en dan scheidden de beide vrou wen voor den nacht, giiukkig over den voorbijgeganen dag, en onbezorgd voor den dag Van morgen. Thans kwam Lucie niet meer in den salon, voor haar vol droevige herin neringen. En alleen ia haar verlichte kamer, Oij het vuur in den haard gezeten, Hoorde zij thans naar het suizen van dan wiad door de boomen iu dea tuin. Zij uaun een boek en trachtte te lezen doch haar geest was te veel bezig met haar gedachten met het oog volgde zij de letters, doch begreep niet wat zij las. kennen, met doodsverachting vechten. Ondanks bet zware scheepsgeschut, door de Eugelschen aangevoerd, slaag den de Duitschers er spoediger in, dan men verwachtte, ook den binnengordel met een bres te forceeren, Al hebben krijgslisten, ontploffende mijnen en wolfskuilen en de buiten- en binnen- forten duizenden manschappen gekost, generaal von Beseier had blijkbaar bevel, om, ter beveiliging van het Duitsche leger in Noord Frankrijk, de vesting Antwerpen te nemen ten koste van welken bloedprijs ook. In de stad zelf zijn de nachten het verschrikkelijkste geweest, wat ik in dezen oorlog nog heb bfjgewoond. De beschieting van Luik beteekende er maar een schijn en schaduw bij. Het zware en meedoogenlooze bom bardement heeft de stad niet zoo ge ruïneerd, dat zij voor meer dan een honderdste gedeelte onbewoonbaar zou zijn. Dit zonder overdrijving. Zwaar en meedoogenloos is het echter geweest, en vooral de jongste nacbten veroorzaakte het een furie van wanhoop onder de bevolking. Het ergst zyn getroffen Borgerhout, Bsrchem, de Ant- werpsche staties, bet Justitiepaleis, een paar kerken en kloosters, enkele sin- jorenpaleizen en havenwerken. In den ergsten nood begonnen de gevangenen hun celdeuren te rammeien, daar enkele bommen bet dak hadden doorboord. Zij huilden als krankzinnigen, en op last van den procureur van het ge rechtshof heeft toeu de cipier de ge vangenen in vrijheid gesteld, die brie- schend door de straten vloden, alsof Zij stond op en wandelde in alle richtin gen haar kamer op en neer, terwijl de hond, verwonderd over deze buitenge wone bewegelijkheid, haar met de oogen volgde. Toen overviel haar een gevoel van vermoeidheid. Haar beanen werden zwaar als had zij een verren loop gedaan. Zij schelde haar kamenier en gelukkig dezen avond te kunnenverkorten, die voor haar slechts droevige herinneringen zou hebben gebracht, ging zij ter ruste. Haar slaap was woelig en koortsachtig. Z'j droomde en in haar droom verscheen haar mevrouw de Fonteuay, geheel in tranen, smeekend de armen naar haar uitstrekkende. Bj haar was Armand, zóó treurig gestemd, als Lucie hem nooit had gezien. Zij wilde weten wat de oorzaak was van die tranen, van die droefheid eo vroeg het hen. Doch zy antwoordden haar niet. Zij sprong op uit haar slaap en driemaal herhaalde zich dezelfde droom, waaria zij mevrouw de Foatenay zag in tranen eu Armand bleek eu droevig. Toen de dag aanbrak stond zij op en trachtte te.redeneeren. Waarom vertoon de zich de graviu aau haar oogen, zoo somher gesteld? Waarom die droefheid van Armand J Blijkbaar was dit alles bet gevolg der gebeurtenissen tusschen me vrouw de Fouteuay en haar man, waarin zij was betrokken. Maar dan had haar droom betrekking op het verleden, want na die gebeurtenissen was de horizon

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1914 | | pagina 1