AvoDdTakteekenschool te Axel. Buitenland. Burgerlijke Stand. Bekendmakingen. Kostelooze Inenting en Herinenting Advertentie n. Oproeping Leerlingen. Vrijdagnacht werd te'sGravenhage de brandweer in de Prinsestraat gealar meerd voor een zwaren brand in het militaire fouragemagazyn in deBorneo- straat. Bet blijkt, dat op de achterplaats 20,000 kilo saamgeperst stroo in brand 8tond. Met verschuilende waterstralen tastte de brandweer het vuur aan. Binnen een uur waren de vlammen gedoold, maar het stroo moest nog lang nat gehouden worden. Van de hoeveel heid stroo bleei niets bruikbaars meer over. Avp. Zondagmiddag is te Zandvoort een L4jarige jongen, aldaar woonachtig, by het baden in zee verdronken. Door de sterk trekkende zee werd hij hoe langer hoe verder van het strand weggedreven. Drie heeren begaven zich, met groot gevaar voor eigen leven, in zee en twee hunner slaagden er in, den drenkeling die zich met groote moeite boven water hield, te bereiken. Aanvankelijk scheen het hun te gelukken, den knaap door de hevige branding te brengen, maar zij moesten hun pogingen opgeven en konden zelf niet dan met groote inspan ning het strand weder bereiken. A. R. crt. I Brand. Maandagmorgen onge veer halt 11 is er op de tweede verdie ping van perceel Spuistraat 116 te Amsterdam een uitslaande brand ont staan. De bewoonster juffrouw K., wier man in Duitschland werkzaam is, lag nog te bed, maar slaagde er in zich bijtijds te redden. De vlammen sloegen vrij snel door de zoldering naar de derde verdieping, naar de woning van mej. v. L., costumière, die met haar gezin eveneens ijlings de vlucht nam. De brandweer, die spoedig ter plaatse was, beperkte den brand tot beide verdie pingen. In het benedenhuis is een groentenhandel gevestigd. Deze bekwam eenige waterschade. Als vermoedelijke oorzaak werd opgegeven het omvallen van een petrolèumtoestel. 1 De schade was verzekerd. N.R.Crt. DE OORLOG. ST. PETERSBURG (Petrogad), 6 Sept. (Pet. Tel. Ag.) Wolff's Bureau en het Weensche Correspondentiebureau heb ben berichten verspreid over Oosten rjjksche overwinningen in de streek tusschen Zamose en Tyicowce (in het gouvernement Lublin). Naar aanleiding hiervan is het Petersburgsche Telegraaf- Agentschap gemachtigd te verklaren, dat de Russische troepen, die sedert 21 Augustus onafgebroken het offensief voeren tegen den vijand tusscben de Weichsel en de Bug, op 28 Augustus nabij Lasczcow (in Lublin by de Gali cische grens) een volkomen nederlaag hebben toegebracht aan de 15e Oosten rijkiche divisie en tot 4 September de gevechten in die richting hebben voort gezet. De Russen hebben daarbij 3 vaandels, 23 kanonnen, 18 mitrailleuses eu 2 vliegtuigen buitgemaakt, terwijl zij meer dan 150 officieren en 12,000 soldaten gevangen namen. Nu sedert 4 September de tegenstand der Oostenrijkers is gebroken, zetten de Russen het offensief in zuidelijke richting voort. Alle berichten omtrent beweerde overwinningen van generaal von Auften- berg bij Zamose en Tyszowce zijn onjuist. Een communiqué van den Russischen generalen staf bevestigt dat de Rusai •che troepen langs het geheele gevechts- front sedert 4 September het offensief krachtig hebben voortgezet. Het vijan delijke centrum heeft het meest door de Russische aanvallen geleden. In het gebied ten Westen van Kras- nostaw (ten Z. O. van Lublin) is het i.' 45ste Oo8tenrijksche infanterie-regiment nauw ingesloten geworden. Het heeft zich in zijn geheel overgegeven, met bevelhebber, 44 officieren en 1600 sol daten. Een Duitsche divisie, die op weg was om de Oostenrijkers te hulp te komen, werd op den linkeroever van de Weich sel aangetast. Russische troepen hebben het gebied van Stryj (ten Z. van Lemberg bij de Karpathen) en Kalusz in de Karpathen bezet. jV. R. Crt. LONDEN, 6 September. (Reuter.) De Messagero verneemt uit Cettinje, dat Montenegrijnsche troepen onder bevel van den minister van oorlog Woekotitsj de Oostenrijkers hebben ver slagen bij Boljanitsa in Herzegowina, waarbij de geheele schietvoorraad, alle levensmiddelen en het oorlogsmaterieel vermeesterd is. N. R. Crt. PARIJS, 5 September. (Reuter.) De correspondent te Cette van 't Journal meldt dat een Duitsch bataljonscom mandant hem heeft verteld hoe hy gevangen genomen is. Hij was met ongeveer vijfduizend man in de vesting Lunévilie toen de Fransche artillerie hen verraste en hen gedurende twee uren beschoot. Toen waren er van de 5000 slechts 300 meer overhy had daarop de nog levende 21 officieren en onderofficieren bijeengeroepen en met algemeene stemmen werd besloten de witte vlag te hijschen, daar verdere tegenstand nutteloos was geworden. N. R. Crt. PARIJS, 5 September. (Part.) Het vanmiddag om drie uur uitgegeven officieel communiqué luidt le._ Op den Franschen linkervleugel is een Duitsch kavalleriecorps, op weg naar het Bosch van Compiègne, met de Engelschen slaags geraakt. De Engelschen hebben 10 kanonnen buit gemaakt. Een andere afdeeling Duit sche kavallerie is tot de linie Soissons- Anizy-Le Cateau doorgedrongen. In de streek van Rethel en de Maas blijven de Duitschers werkeloos. 2e. In Lotharingen hebben de Fran schen hun opmarsch langs den rechter- oever van de Sanon voortgezet. In het zuiden is de toestand onveranderd. 3e. In het noorden zijn te Ryssel, Arras, Douai, Béthune en Lens geen Duitschers gezien. 4e. Uit België wordt gemeld dat afdeelingen van verscheidene Duitsche legercorpsen naar het oosten trekken en naar Duitschland terugkeeren. N. R. Crt. ANTWERPEN, 5 September. (Offi cieel Havas.) De Duitsche troepen heb ben Dendermonde weer ontruimd, na er enkele gebouwen in brand te hebben gestoken. Voorts hebben zy de noorde lijke brug over de Schelde in de lucht laten springen, 't geen er op wyst dat zij voorloopig niet van plan zijn in het land van Waes door te dringen. De Duitschers hebben vervolgens een aanval gedaan op het zuidwestelijk ge deelte der stelling van Antwerpen. Zij zijn daarbij met groote verliezen terug- N. R. Crt. ANTWERPEN, 5 September. (Havas.) Het Duitsche vliegtuig dat twee bommen in Gent heeft geworpen is bij Sottighem gedaald. De beide officieren die er in zaten waren gewond en zijn naar Ant werpen overgebracht. N. R. Crt. In Duitschland worden thans ook vrijwilligers aangenomen, die den leef tijd van zeventien jaar nog niet hebben bereikt, meldt de N. R. Ct. LONDEN, 5 September. (Part.) Naar Central News via Rome uit St. Peters burg verneemt hebben de Russen by Tomassof de Oostenrijkers geheel ver slagen. Twee Oostenrijksche generaals zijn gedood. De correspondent te Rome van de Star seint dat een bericht, daar Zaterdag uit Weeneu ontvangen, de nederlaag der Oostenrijkers bij Tomassof bevestigt. De Russen hadden de Oostenrijkers ge heel omsingeld. Uit België te hulp geschoten Duit schers kwamen te laat om hun bond- genooten te ontzetten. N. R. Crt. ST. PETERSBURG, 5 September. (Officieel P. T. A.) De verbitterde ge vechten op het front Lublin—Oholm duren voort. Het tiende Oostenrijksche legercorps heeft een poging gedaan om het Russische front te breken, doch is krachtig teruggeworpen en .vervolgd 5000 Oostenrijkers zyn in handen der Russen gevallen. Russische troepen hebben papieren onderschept, waaruit blijkt dat de Oostenrijksche generaals met klem hulp van de Duitschers vragen. In Galicië hebben de Russische troe pen dertig locomotieven en een groot aantal spoorwagens vermeesterd. Het station van Lemberg was vol treinen, beladen met munitie, dynamiet, benzine en geneesmiddelen. De Russische troepen vermeesterden het station zoosnel dat de Oostenrijkers de treinen en drie automobielen, die op het punt waren te vertrekken, moesten prijsgeven. By Swolen (ten zuiden van Warschau) is een Duitsch vliegtuig neergeschotende vliegers zijn gevan gen genomen. Een gepantserde Duitsche trein, die van Alezandrowo (het grensstation aan den spoorweg naar Warschau) kwam, heeft getracht Wlotslawsk te beschieten, doch is verjaagd. N. R. Crt. PARIJS, 5 September. (Reuter.) Vol gens den correspondent te Rome van de Matin zijn 5 Duitsche legercorpsen uit West-Pruisen aan de Weichsel ver schenen om den opmarsch der Russische troepen te beletten. Het meerendeel is uit België en Noord-Frankryk ge komen. A. R. Crt. Van 1 tof met 31 Augustus. Graauw. Huwelijks-voltrekkingen. 7. Alphonsus Buijl, 29 j., jm. en Mathilde Crombeen 31 j., jd. Geboorten. 3. Cornelia Magdaleoa, d. van Andries Heijdens en Prudentia Koole. 9. Anna Maria, d. vau Petrus Mattheijssen en Sophia Mangnus. 14. Auguitinus, z. van Gustavus Wagenaer en Mathilde Ivens. 19. Maria Magdalena, d. van Ludovicus Taalman en Rosalia Maria Ropnijn. 26. Jan Francies, z. van Petrus Jacobus de Reijcke en Maria Josephs Slaakweg Overlijden. 6. Petrus Ludovicus van Eerdenburgh. 89 j., wedn. van Anna Catharina Hoefeijzers. 24. Leonardus van de Voorde, 3 m., z. van Alphonsus en Cornelia Vleeskens Koewacht. Huwelijks aangiften. 28. Prudent C. van de Walle, 45 j., wedn. en Clementine M. Gysel, 37 j.. jd. Huwelijks voltrekking. 8. Petrus C. de Guchteneire, 39 j., weduwn. en Amelia L. de Block, 30 j., gesch: van echt. Geboorten. 2. Margaretha Maria, d. van Dominicus Cerpentier en Emelia de Letter. 21. Cyfille Theophile, z. van Bertha M. De Vos. 23 Theophilus Augu stinus, z. van Alouijsius iDghels eu Pau lina De Witte. 26. René Augustinus, s. van Joseph Aper en Emma F. Rijck. Zaamslag. Huwelijks-aangiften. 20. Johannis Pieterse (van Wemeldinge), 47 j., jm. en Janna Dekker, 44 j., jd. Geboorten. 16. Francis, z. van Pieter de Ridder eD Maatje de Pooter. 13. Thaddy Pierre Leonard, z. van Alphons Aloijsius Vereecken, en Maria Izabella Francisca Michielsen. 19. Janneke, d. van Pieter Hamelink en Adriana Geer truida Jansen. Cornelis Pieter, z. van Krijn Hamelink en Cornelia Bakker. 20. Franfois, z. van Cornelis de Feijter en Geertruida Janne Verpoorte. Overlijden. 20. Josepha Francisca van Doorsselaar, 91 j., wed. van Petrus Fran- ciscus Ifrederiks, 30. Geertruij de Bruijne, °0 j., echfg. van Cornelis de Visser. Zuiddorpc. In deze gemeente hebben geene aangiften plaats gehad. Tern. Crt. Telegrafisch Weerbericht van het Kon. Ned. Meteorol. Instituut te De Bilt (bij Utrecht). Verwachting tot den avond van Woensdag 9 September Zwakke tot matige Zuidoostel. tot Zuidel. wind. Meest licht tot halfbe- wolkt. Waarschijnlijk nog droog weer, behoudens onweerkans. Aanvankelijk nog warm. Burgemeester en Wethou- ders der Gemeente AXEL, maken bekend, dat op Vrijdag II September a.s., des namiddags van 2 tot 4 uur de gelegenheid zal zyn opengesteld tot van de ingezetenen, die zich ten raad- huize aanmelden. N. B. Belanghebbenden worden ver zocht hunne trouwboekjes mede te brengen. Axel, den 8 September 1914. Burgemeester en Wethoudert voornoemd, L. J. DEN HOLLANDER. De Secretarie, J. A. VAN VESSEM. De COMMANDANT van de grenswacht in Zeeuwsch-Vlaanderen brengt nog maals onder de aandacht van be langhebbenden, dat de afzenders van brieven eü andere stukken hunne namen moeten vermelden op de brieven en stukken en verzoekt tevens de brieven van onbekende afzenders thans ten postkantore gedeponeerd spoedig af te halen. Axel, 8 Sept. 1914. De Commandant voornoemd, R IIST IC De BURGEMEESTER van AXEL, noodigt belangstellen den uit tot by woning eener vergadering op Woensdag 9 Sept. a. des avonds 7V2 uur ten stadhuize tot het samenstellen van een Comité voor Belgische vluohtelingen. Gelden zijn reeds van elders beschik baar gesteld. De Burgemeester voornoemd, L. J. DEN HOLLANDER. Axel, 8 Sept. 1914. Allen, ook oud-leerlingen alsmede van omliggeode plaatsen die wenschen deel te nemen aan de te vervolgen lessen, kunnen zich aanmelden bij den ondergeteekende, vóór 17 Sept. a. s. De Secretari», J. A. VAN HOEVE.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1914 | | pagina 3