Binnenland. Gemengd Nieuws. publiek niet oordeelenhet is een qqaestie, die door de deskundigen moest worden beslist, zooals geschied is. Voor- loopig aanvaarden wy dezen maatregel eenvoudig in vertrouwen op het talent en het doorzicht van den minister en zyn raadslieden, die de veranderde verhouding noodig achtten, Voor be schouwingen is nu tijd noch aandacht. Het is bekend, dat Rochussen, die zoo geestig over muntpolitiek geschre- "ven heeft, aanbeval om in vredestijd een ferm bedrag gouden munten te verzamelen en dat de Pruisische Regee ring door het oppotten van den gouden oorlogsschat in de gewelven van Span daw bewees, dat zij evenzoo dien maat regel practisch vindt. Hieruit af te leiden, dat het publiek verstandig han delt, door thans goud en zilver vast te houden, gaat te ve^. Maar zelfs al was er grond voor zoodanig handelen, thans kan aan deze voorkeur voor muntme taal boven papier niet worden voldaan Als de vrede weder is teruggekeerd zullen er ook niet velen gevonden worden, die met het oog op mogelijke gebeurtenissen in oorlogstijd een aan zienlijk bedrag goudgeld renteloos ia de een of andere bergplaats verstoppen Zulke maatregelen zijn uitvoerbaar door staten en groote finantiëele instellingen doch slechts by uitzondering door par ticulieren. Postverbinding met België. Volgens bericht van het postbestuur te Antwerpen kunnen naar België alleen brieven en andere stukken wor den verzonden met bestemming naar plaatsen gelegen in de provincie Ant werpen, Oost en West-Vlaanderen en in het noordelijk gedeelte van Belgisch Limburg. Stcrt. Een belangrijke beslissing. Bij Gedeputeerde Staten van Zeeland is van den Minister van Waterstaat bericht ingekomen, dat Zyne Excel geene bezwaren heeft tegen de uitvoe ring van het overgelegde plan voor het maken van een verharden weg tusschen Zuid Beveland en Noord Bra bant en bereid is, een Rijkssubsidie tot de hellt der kosten te bevorderen. Met het oog op de heerschende werk loosheid acht de Minister het wensche lyk, dat spoedig tot de uitvoering van het werk worde overgegaan. Gedep. Staten hebben daartoe reeds stappen gedaan. Zooals bekend, aldus de M. Crt. betreft dit plan een klinkerweg ter breedte van 4 Meter, met een fietspad aan de Noordzijde van den dam door de Oosterschelde, aansluitende eener- zijds aan de verharde wegen in de gemeente Rilland Bath, en anderzijds aan den keiweg.in den nieuw bedijkten polder aan de Noord Brabantsche zijde. Het graanvraagstuk. Naar wij uit goede bron vernemen zegt de N. R. Crt., worden voor buiten- landsch graan zoodanige prijzen ge vraagd, dat men hier te lande althans in de eerste weken op een gedeelte lijke vervanging van het tarwemeel door een andere meelsoort bedacht zal moeten zijn. Zij was er dus, na zich te hebben vrij gesproken, toe gekomen zich zelve te laken. Voor 'teerst van haar leven was zij vooringenomen en verbitterd jegens zich zelve, daar zij den indruk had, medeplichtig te zijn geweest aan een onnette handelwijze en verdacht kon worden van een intrigue, waaraan zij niettemin geheel onschuldig was. Wordt vervolgd.) In den jongsten tijd zijn bij de brood bereiding, met goeden uitslag, reeds enkele proeven genomen met een zeker percentage rijstemeel of aardappelmeel). In verband hiermede wordt thans een verbod van rijstuitvoer ten ernstigste overwogen, -terwijl een vaststelling van overheidswege van de maximum-prijzen van inlandsche tarwe- en rogge niet onwaarschijnlijk geacht wordt. Vervalsching van Levensmiddelen in verband met den Oorlog. In deze verschrikkelijke tijden, waar bij de menschheid helaas het dierlyke element hoogtij viert, achten wij het onzen plicht te wijzen op een niet veel minder afschuwelijk verschijnsel bij niet met de wapens strijdende personen, nl. het eventueel misbruik maken van de omstandigheden om zich öók ten koste van tal van behoettigen op onrechtmatige wijze te bevoordeelen. Wij bedoelen in het bijzonder de ver valsching of vermindering van waarde volle bestanddeelen van die levens middelen, welke door de droevige tijds omstandigheden tijdelijk gestegen zijn, en door de zoo prijzenswaardige maat regelen onzer Regeering tegen billijke noteeringen verkocht moeten worden. Waar derhalve de winst betrekkelijk klein, of in ieder geval Diet onrecht matig groot mag zyn, daar is het helaas te onderstellen dat gewetenlooze personen het zullen trachten te vinden hetzij in een vermindering der qualiteit of in een loonende en verzwegen ver mengiDg met minderwaardige bestand deelen. Overtuigd van de noodzakelijkheid dat vooral in deze ernstige tijden, ieder naar zijn «krachten behoort bij te dragen om de goede orde van zaken te steu Den, stelt de Redactie van het Maand blad zoolang deze noodtoestand bestaan zal, ieder in de gelegenheid, om zich door kosteloos chemisch onderzoek voor eigen zekerheid te overtuigen van de hoedanigheid der waren, welke van overheidswege tegen de daarvoor vastgestelde prijzen verkocht moeten worden. De koopers behooren slechts den naam van deD verkooper en den aard der waren, met hun adres, op te geven aan het Bureau der Redactie Keizersgracht 800, Amsterdam, waarna van harentwege de monsters gekocht én onderzocht worden. Het spreekt van zelf dat alleen bij twijfel aan ae deugdelijkheid der waren deze opgave behqort te geschieden teneinde onnoodig werk te^voorkomen Indien opzettelijke vervalschingen geconstateerd worden, zullen deze met de namen der fabrikanten of leveran ciers in het maandblad gepubliceerd worden. Dr. V^n Hamel Roos en Bakmens. Paus Benedictus XV. Evenals bij de pauslkeuze nè, den dood van Leo XIII het geval was, is oo'c nü weer geen der kardinalen die genoemd werden als vermoedelijk op volger in het Pontificaat de kardi nalen Maffie, Gaspari, Ferrata, Seraffino en onze landgenoot Van Rossum door de eindstemming heengekomeD. Met de benoeming van Benedictus XV, dezen naam heeft zich kardinaal Giacorho della Chiesa gekozen is weer de herinnering gewekt aan een aantal naamgenooten van den nieuwen Kerkvorstenkele ervan regeerden in de eerste eeuwen van het Christendom. Sedert 1758 hebben we echter geen Paus van dezen naam gehad. Ook Benedictus XIV, die van 1740—1758 regeerde, bekleedde vóór zijn benoeming tot Paus de waardigheid van kardinaal van Bologna.- De laatste naamgenoot van den nieuwgekozen Paus gold als een man van gematigde en wijze poli tiek en was evenals Leo XIII een krachtig bevorderaar van kunst en wetenschap. Benedictus XV de nieuwe Paus werd te Pegni, in het bisdom Genua, den 21sten November 1854 uit adellijke familie geborenhij was de zoon van een markies. Zijn wij8geerige en kerkelijke studiën volbracht de jonge markies della Chiesa te Rome, na zijn voorbereidende op leiding tot het priesterschap genoten te hebben aan het seminarie Capranica hij was er studiegenoot o. a; van de kardinalen Rampolla en Vannutelli. Tevens volgde hij de lessen aan het bekende Collegium Germauicum, naar we verniee'nen een Jezuïeten college, dat reeds menigen geleerden Katholiek heeft afgeleverd. In 1878 werd hij tot priester gewijd en kort daarop behaalde hij de docto raten in de Katholieke theologie en wijsbegeerte, benevens in het kanoniek recht. Daarna zette hy aan de hoogeschool voor adellijke priesters te Rome zyn studiën op kerkelijk-diplomatiek gebied voort. Onder de talenten, welke ai vroeg den nieuwen Paus sierden, noemt een medewerker van de Maasbode „een diepen kijk, die bij de moeilijkste aan gelegenheden dadelijk den diepsten grond van de meest verwikkelde kwes ties wist te doorpeilen en verder de gave, zijn gedachten op gemakkelijke en elegante wijze weer te geven. Een ijzeren geheugen stelde hem tevens in staat alle opgedane ervaringen en we tenswaardigheden vruchtbaar te maken en in alle omstandigheden toe te passen. Bescheiden en niet op den voorgrond dringend, was hij reeds vroeg van een onbuigzame rechtschapenheid, maar tevens van een uitnemende en haast treffend trouwe aanhankelijkheid. Voor al was bij een buitengewoon vroQtn priester." Van 1883 tot 1903 was de tegenwoor dige Paus, destijds mgr. della Chiesa ijverig medewerker vaD den bekenden kardinaal Rampolla in het Pauselijk staatssecretariaat van wijlen Leo XIII, aanvankelijk als minutant, de laatste 2 jaar als substituut. Na den dood van Leo XIII bleef hij nog tot 1907 aan het secretariaat werkzaam, dat toen onder dè leiding van kardinaal Merry del Val stonddit ambt verwisselde hy in dat jaar voor den aartsbisschopsmijter van BologDa. Behalve op diplomatiek ge bied bewoog hy zich ook op apostolisch terrein. Zyn benoeming tot kardinaal-priester dateert eerst van een 4-tal maanden terug. Naar de Maasbode mededeelt, had men in kerkelyke kringen na Ram- polla's dood de benoeming van kardinaal della Chiesa tot pauselijk staats-secre taris tegemoet gezien. Het baden in zee heett Zondag wederom een slachtoffer geëischt en het heeft niet veel gescheeld of het was bij dit eene niet gebleven. Met het mooie weder was een gezel schap van 24 personen van Middelburg naar de duinen te Koudekerke gegaan. Onder hen waren een elttal personen woonachtig te Antwerpen, die hier een veiliger oord hebben opgezocht. Aan het strand werd door een viertal, den heer J. W. Risseeuw, ambtenaar der staatsspoor te Middelburg, twee nichtjes zijner vrouw en een Belgischen jongen van 16 jaar een bad genomen. Plotseling werden zy door een hooge golf overvallen en omver geworpen. De beide meisjes klampten zich aan den jongen vast en deze wist met groote inspanning ze één voor één op het drooge te brengen, waar hij uitgeput neerviel. De naam van dezen kranigen jongen is Raimond Jeannard. Intusschen was de heer Risseeuw weggedreven en ook ter hulp geschoten leden van het gezelschap zagen hem niet meer. Men wist niet waar hij lag. Eenigen tijd later dreet hy een eind verder op het strand aan en werd direct begonnen met de pogingen om de levensgeesten alsnog op te wekkei Niet minder dan twee en een half um was men daarmede bezig, maar hela» zonder resultaat. De vrouw en de twe jeugdige kinderen van den 31 jarigei man waren bij het noodlottig ongevi tegenwoordig. Het lyk van den ongelukkige weri per brancard naar Middeiburg overge bracht, terwijl de familie en de andert leden van het gezelschap door de vrien, delijke tysschenkomst van den directeut van de stoomtram Walcheren in dt gelegenheid gesteld werden per extr» tram terug te keeren. M. Crt. Spoorwegongeluk. Van trein 6U van Uitgeest naar Amsterdam is een paar honderd meter van het statioi Haarlem bij een bocht een bagagewagei gederailleerd. De reizigers kregen eet hevigen schok, doch kwamen met dei schrik vry enkelen liepen een paai schrammen op. De passagiers moestei i» een anderen trein overstappen. Avp. Kon verleden week reeds a_ 50-tal meisjes aan de cacaofabriek dei firma C. J. van Houten en Zoon tt Weesp bijgeplaatst worden, thans wordt gemeld, dat wederom een 50 tal huwde mannen werk aan de tabriek hebben gevonden. De toestand is nu zoodanig, dat van het in Weesp wo nende fabriekspersoneel in het begin der volgende week alle gehuwden we der aan het werk zullen gesteld zyn, In het geheel werken ongeveer 50(1 personen. Het laat zich aanzien, dat ook talrijke vrouwelijke personeel en d« losse werklieden, geleidelijk altham, voor het grootste gedeelte weer geplaatst kunnen wordeD, zegt de TeL De varkensuitvoer naar Duitsch- land heeft allengs zeer groote afmetin gen aangenomen. Tot in de uiterste hoeken der grensplaatsjes worden de dieren bij honderden opgekocht om de grenzen over te gaan. De prijzen vari eeren thans van 15 tot 16 ets., en van 19Vg tot 201/, ets. resp. voor varkem van 50 en 100 K.G. alles levend gewicht per half K.G. Avp. Te Meerssen geraakte de ge- (Pat. huwde bakker Brune onder zijn eigeö Weei broodkar. De dood trad spoedig in. Avp. Ongelukken. Op den Rijnsburger- gouvi weg ouder Oegstgeest kwam een artil L; lerist uit CallaDtsoog, in garnizoen Arnhem, te vallen, doordat een der paarden, die voor een stuk geschut waren aangespannen, schichtig werd. Hy kwam onder een der wielen terecht, Per brancard werd hij naar het Hópital Wallon te Leiden vervoerd, waar bleek dat zyn rechterdij been gebroken was. Zyn toestand is ernstig. Te Oud-Maarseveen is een tweejarig zoontje van den heer v. H. te water geraakt en verdronken. Vrijdagnamiddag is de 6 jarige A. L, van het Rijnschip „Drughorn 31", lig gende te Kralingscheveer, over boord gevallen en verdronken. Het zevenjarig zoontje van een brand- stoffenschipper P. E., is in de Oudé Schans te Amsterdam verdronken. De 24 jarige schipper A. M. V., is te Hardinxveld bij het zwemmen in de Merwede verdronken. Avp. Ontsporing, Zondagavond is de stoomtram Helder—Huisduinen op den. Zeedijk ontspoord, waarbij de locomotief omsloeg en eenige wagens uit het spoor zijn geloopen. Acht personen zyn ver wond. De ernstigst verwonden zijn 2 45ste naar het marinehospitaal vervosrd. N. R. Crt. dat i 21 A voere Weic nabij cisch hebbi rijkst I geve< gezet vaan en 2 zij n solda Nu der de I richt All over' berg onjui Ee gene «che front kracl delijl de R ln nostt I nauv

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1914 | | pagina 2