LAATSTE LIEFDE. ■■I Ao. 45. Woensdag 9 September 1914. 30e 4 a:ir<*. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAN, De oeconomische crisis. FEUILLETON. kt. AXELSCHEl iCOERANT. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrij dagavond. ABONNEMENT SP R IJ S: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor Belgis 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groot» letters worden naar plaateruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Adverteatiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. i. Het wordt van belang geacht, dat ook menschen van allerlei rang en stand zich een meer heldere voorstelling vormen van de feiten, die thans het Ivolksleven zoo heftig beroeren. We nemen daarom met toestemming van de Redactie van Het Schoolblad over het volgend artikel, dat door den heer J. Grooten, te Amsterdam in genoemd Iblad is geschreven en een scherpe omschrijving geeft van de hoofdzaken. Schrijver moest uit de omvangrijke ■tof een keuze doen en elk ondsrdeel slechts beknopt samenvatten. Velen zullen dus meer weten, dan hier ge boden wordtmenigeen zal door het medeleven in plaatselijke omstandig heden aldus zegt schrijver hiel en daar bevinden, dat een onderdeel onvoldoende is uitgewerkt. Zij allen gelieveD evenwel met welwillendheid te overwegen, dat het ondervangen dezer bezwaren alleen mogelijk is door aan dit opstel een uitbreiding te geven, die bet ook voor ons blad ongeschikt maakt. Nochtans eischen de onderdeden van het artikel zooveel plaats, dat we het slechts by gedeelten kunnen op nemen. Munt- en Bankpapier. Van de werking der Nederlandsche Bank als circulatiebank bezit het volk in het algemeen geen juist begrip. Het leest op het bankpapier: „De Neder landsche Bank betaalt aan toonder dezes 40) Roman van Gborgk Ohnst. Nadruk varboden.) Bij die woorden maakte zich nieuwe angst van Mina meesier. Armand zou du» als vroeger bij Luoie komen, in eene geheimzinnige betrekking tot haar staan, die, hoe onschuldig ook, niettemin een leker gevaar zou opleveren. Zij voelde een rilling over haar leden gaan en be greep dat de toestand, dien zij een oogen blik dacht gekeerd te zijn in haar voor deel, wederom was zooals hij was geweest en haar vrees en martelingen zouden moeten vooitduren. Was dit iets wat zij moeht toelaten En hoe het te verhin deren Zij begreep zeer goed dat zij in dit opzicht niets van Lucie gedaan kon krijgen, dat zij Armand moest aanvallen. Het jonge meisje zou, sterk in haar on- ichuld, geen dwang willen dragen wat zij doen zou, zou zij doen uit eigen wil. En ah zij besloten was niets te doen, hoe er haar dan toe te dwingen Zou echter niet Armand, gevangeD in den itrik, betrapt en overtuigd van dubbel- 3 Zinnigheid, verplicht zijn anders te han delen; zou men niet van hem kunnen verkrijgen dat hy öf zyn bezoeken bij Voor zoover de bezitter» uit de lagere volksklasse daarover nadenken, vormen zij zich de meening, dat het Bankpapier wordt uitgegeven om het voortdurend transporteeren van zilveren en gouden muntspecie te voorkomen en dat dus voor elk bankje, van welk bedrag ook, een evengroot bedrag zil veren guldens of gouden tientjes in de gewelven der Bank aanwezig i». Zoodra er oorlogsgevaar bestond, meende dat publiek niet beter te kunnen doen, dan zelf dat zilver en goud te bewaren het zou toch wel kunnen gebeuren, dat in oodogstyd die schatten uit de kelders der Bank zouden worden weg- laald. En behalve dat met goud of zilver kan men altijd en overal be talen met papier niet. Onder invloed van deze overwegingen verzamelden enkelen muntspecie door vast te houden, wat in handen kwam anderen gingen naar de Bank om papier voor munt te wisselen. Dit voorbeeld werd gevolgd weldra maakte zich een paniekstemming van het publiek meester en werd de Bank bestormd. Menigeen, die veel munten noodig had om b.v. een groot aantal arbeiders uit te betalen, kon dat geld in specie niet bekomen en geraakte in moeite. Enkele scha vuiten maakten van die paniek gebruik om bankpapier met aanzienlijke korting in betaling te nemen of te wisselen. Het feit, dat slechts een klein deel van het circuleerend bankpapier niet alleen thans, maar te allen tijde door specie is gedekt, is dus bij de massa onbekend. Evenzoo, dat zilver slechts teekenmunt is en dat een gouden tientje niet mot Lucie staakte of dat hij haar overhaalde dit voor een ichuldige hartstocht zoo gunstig gelegen verblijf, te verlaten Mina veranderde dus dadelijk haar wijze van handelen en besloot al haar macht op Armand te doen gelden; Haar gelaat klaarde op en Lucie glimlachend aanzien de, sprak zij »Gij moet doen lief kind, wat uw ver stand u raden zal, doch vergeet niet dat mijn huis voortaan ook het uwe is.« Zij liep op de deur toe en ditmaal trad juffrouw Andrimoot haar niet in den weg. Beiden wenschten zoo spoedig mogelijk alleen te zijn om zich rekenschap te geven van de gebeurtenissen waarvan zij beiden de beteekenis begrepen. Zij liepen stil zwijgend de laan door, als hadden zij in dat langdurig onderhoud, alles uitgeput wat zij wisten te zeggen. Bij het hek gekomen, stak mevrouw de Fontenay Lucie nogmaals de hand toe en met een gratie, die een bevalligheid gaf aan de minste harer daden, zeide zij »Tot ziens, nicht.* >Tot ziens, mevrouw,* sprak het jonge meisje. De gravin stapte in het rijtuig, dat haar daar had gebracht en keerde naar huis terug. Alleen gebleven, vroeg Lucie zich op haar geweten af, of zij zich tegen over die adellijke dame iets te verwijten had P Hoe gestreng ook jegens zich zelve kon zij daarop antwoorden neen. Was de oprechte vriendschap, die zij voor 10 zilveren guldens maar met pl. m. 25 zilveren guldens overeenkomt in waarde. Het eerste feit is gemakkelijk te verklaren in het dagelyksch leven is muntmetaal bijna nooit noodig. Een onderwijzer b.v. ruilt zyn arbeidspres tatie tegen levensmiddelen, kleederen en meubels, boeken en andere goederen. Een circulatiebank heeft haar bedrijf op deze eenvoudige opmerking gegrond. Als zij dus aanneemt, het door haar uitgegeven papier tegen munten in te wisselen, dan weet zij, dat dit inwisselen slechts in betrekkelijk weinig gevallen zal geschieden, daar er aan munten geen behoefte bestaat. Hei goud dient in hoófdzaak alleen om met het buitenland af te rekenen, als er door verschil in waarde van uit- en ingevoerde goederen een betalingsplicht ten opzichte van of een vordering op het buitenland is ontstaan. Het tweede feit, dat ons land den „hinkenden" standaard heeft aangeno men en zilvermunt niet gelykwaardig is met goudgeld van hetzelfde nominaal bedrag, is moeilyker te verklaren. Laten wij volstaan met de mededeeling, dat in het internationaal verkeer alleen goud dienen kan en zilver slechts in enkele gevallan aanvullend het wereld verkeer kan steunen. Vroeger speelde het zilver daarbij ook een hoofdrol. Sinds dat anders werd, is het zilver sterk in waarde gedaald. Het oppotten van zilvergeld is tengevolge van die geringe waarde slechts ten deele doel treffend. Ondertusschen werd het .zilver en goud door de geschetste handelswijze van het publiek aan de circulatie Armand voelde, niet heel eenvoudig en moest mevrouw de Fontenay daar iets achter zoeken? Op dit oogen blik verrees voor haar oogen Armand's beeld: jong, bevallig en een dergelijk verschil in leeftijd bestond tusschen man en vrouw, dat de jaloerschheid der gravin haar zeer natuurlijk scheen. Zij kon een glimlach niet onderdrukken bij de gedachte, hoe zorgvuldig haar neef vermeden had over zijn huwelijk te spreken. Was het geen coquetterie van «hem, het bestaan te ver bergen eener vrouw, wier ouderdom ook hem ouder zou doen schijnen Toch zeide haar verstand thans dat het gedrag van mijnheer de Fontenay jegens haar een slechte daad was, die de angst der gravin rechtvaardigde. Zy had er tot dusverre geen oogenblik over gedacht dat hij haar kon beminnen niets in zijn doen had haar het recht gegeven zoo iets te veronderstellen. Maar waartoe dan die voorzorgsmaatregen Evenwel haar oprechtheid gaf haar een wapen in 't voordeel van den graaf. Als hij haar niets gezegd had, zij had hem ook niets gevraagd. Zij had van den eersten dag verklaard, met een buitengewone scherpte, dat zij haar familie niet wilde kennen. Doch mevrouw de Fontenay kon niet gezegd worden te behooren tot de familiezij had niets gedaan tegen de ouders van juffrouw Audrimont, zij was vreemd aan de oude veeten en kon slechts genegenheid onttrokken en er zat niets anders op, dan papier in omloop te brengen, dat als „zilverbons" thans elk bekend is. De watgever zorgde er voor, dat dit papier evenals bankpapier reeds was wettig betaalmiddel werd. Dit wil zeggen, dat de schuldeischer, die weige ren mocht om dit papiergeld te aanvaar den, geenerlei dwangmaatregel op den schuldenaar kan toepassen om betaling in goud te vorderen, tenzij dit zooals o.a. wel bij hypothecaire leeningen ge schiedt uitdrukkelijk bij het aangaan der schuld is bedongen. In zooverre is deze quaestie eer lastig dan gevaarlijk geweest en feitelyk is door de uitgifte van zilverbons aan de positie der Nederlandsche bank niets veranderd. Van geheel anderen aard is het feit, dat de Bank de bevoegdheid heeft ge kregen zooveel papiergeld uit te geven al» vijf maal de waarde bedraagt van den goudvoorraad in haar bezit. Vóór deze wijziging was deze verhouding tusschen het bedrag aan papiergeld en waarde van den aanwezigen goudvoor raad 27,-1. Het spreekt toch vanzelf, dat elk weet, dat behalve muntmetaal ook ande re waarden zooals wissels, effecten en goederen tot dekking van het circu leerend bankpapier dienen en dat alleen de meest oppervlakkige bediller meenen kan, dat door het verminderen van den goudvoorraad in verhouding tot het geheele actief de soliditeit der Bank wordt aangerand. Over de noodzakelijkheid en de wer king van dezen maatregel kan het voor het jonge meisje koesteren. Lucie aarzelde niet te erkennen dat, als Armand haar dadelijk, eerlijk en op recht, gesproken had van zijn vrouw, zijn huis voor haar had geopend, die verhouding, thans ontstaan tusschen haar en hem, nooit zou hebben bestaan. Zij was, tot zekere hoogte, verantwoordelijk voor wat gebeurd was. Zij had er de hand toe geleend, hoewel zich van niets bewust, en zij voelde zich geroerd door dit feit. Zy beschuldigde zich thans van gebrek aan voorzichtigheid en voor een meisje dat op niets anders wilde steunen dan op eigen kracht, was dit inderdaad een onrustbarende ontdekking. Zij ging de geschiedenis der laatste zes maanden nog eens na en vroeg zich af hoe zij had moeten handelen. Zij vond het laakbaar, dat zij niet van het eerste oogenblik af aan mijnheer Pellier uit voerige inlichtingen had gevraagd omtrent zyn cliënt. Ongetwijfeld zou de notaris die gaarne hebben gegeven. Zij zou dan van den beginne at geweten hebben, wat zij had moeten weten. Maar zij had altyd gevreesd dat het waarschijnlijk gevolg dier ontvangen inlichtingen geleid zou hebben tot een weigering in aanraking te komen met den graaf en de gravin de Fontenay zij zou dan gedwongen zijn geweest üaar neef op een afstand te houden terwijl zij daarentegen dadelijk Armand had behandeld als een eenige, een onaf hankelijke vriend.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1914 | | pagina 1