UATSTÏ LIEFDE. No. 44. Zaterdag 5 September 1914. 30e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIFAEMAN, Buitenland. F EUILL ETON. AXELSCHEffi COURANT Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vry dagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. AüVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer a Cent. Greote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentièn worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. DE OORLOG. Frankryk en Duitscliland. Een particulier telegram aan de 1 jV. R. Crt. meldt, dat Maandagavond het officieele communiqué, door het ministerie van oorlog is uitgegeven. Het is een der belangwekkendste, sedert het begin van den oorlog en geeft een algemeen overxicht omtrent den toe stand, verbloemt enkele tegenslagen niet overdrijft evenmin de verkregen succes- len en geeft den indruk van oprechtheid. Het overzicht begint met de Vogezen en Lotharingen. Eerst waren de Fran schen daar tot den aanval overgegaan en hadden zij den vijand teruggeworpen, doch daarna hebben zij ernstige tegen slagen gehad voor Saarburg en in de streek van Morgagne, waar de Duit schers zeer sterke verdedigingswerken hadden. De Franschen zijn toen om hun krachten te herstellen terugge trokken op de Grande couronne van Nancy en in de Fransche Vogezen. Daarop zijn de Duitschers tot een aanval overgegaan, welke door de Fran schen uit sterke stellingen ia afgeslagen. Sedert twee dagen hebben nu de Fran schen den aanval hervat en winnen langzaam veld. De strijd in deze streek begint op een'belegeringsoorlog, te ge- Ijken, want elke bezette stelling wordt onmiddellijk door beide partijen ver sterkt. Dat verklaart den langzamen gang van den opmarschintusschen behalen de Franschen dagelijks nieuwe plaatselijke voordeelen. 2e. In de streek van Nancy en Woëvres (het landschap ten westen van Lotharingen op Fransch gebied) is sedert het begin van den oorlog geen enkele belangrijke krijgsverrichting voorgevallen. 3e. Aan de Maas, tusschen Verdun en Mézières hadden de Franschen aan vankelijk het offensief in de richting van Longwy, Neutchateau en Paliseul (in Luxemburg). De troepen die in de streek van Spincourt en Longwy ope reerden hadden den Duitschers onder den kroonprins een nederlaag toege bracht, maar in de streek van Neuf- chateau en Paliseul hadden Fransche troepen tegenslagen, die hen dwongen op de Maas terug te trekken. Ofschoon niet alle troepen in deze streek daarbij betrokken waren, moesten zij toch aan de terugtrekkende beweging deelnemen. De Duitschers hebben de laatste dagen getracht met groote strijdkrachten van de Maas af op te ru eken, maar een krachtige tegenaanval der Franschen heeft hen met aanzienlijke verliezen op de rivier teruggeworpen. Intusschen zijn nieuwe Duitsche troepen door de streek van Rocroy naar Rethel (40 K.M. ten N. N. O. v. Reims, aan den spoorweg naar Parijs) op marsch. Op het oogenblik is een algemeen gevecht gaande tusschen de Maas en Rethel, waarvan de afloop nog niet is te voorzien. 4e. De operaties van de Fransche en Engelsche troepen in het Noorden hebben zich aanvankelijk uitgestrekt tot de streken van Dinant, Charleroi en Bergen. Tengevolge van gedeeltelijke Roman van Gbougk Ohnzt. (Nadruk verboden.) De gravin stond op zonder te antwoor den en richtte haar schreden naar de deur, als wilde zij heen gaan, maar Lucie plaatste zich voor haar en met een plot seling gezag sprak zij »0, blijf, mevrouw en luister naar me. Ik ben niet tot u gegaan, gij zijt tot usij gekomen. Er bestaat tusschen ons iets geheimzinnigs dat ik moet weten.Gij weet wat gij weten wildet. Aan mij thans de beurt my helderheid te verschaf fen. Gij hebt mij gezegd mijnheer de Fontenay te kennen en gij hebt er bij gevoegd: Veronderstel dat zijn moeder nog leeft en ik die moeder ben. U heeft er echter den leeftijd niet voor een zoon te hebben als de graaf.... Hij heeft geen zusters. Wie zijt gij dan Op die vraag, haar op den man af gedaan, begreep Mina, dat het onmogelijk was langer te zwijgen en trotsch het hoofd opheffende, antwoordde zij »Ik ben de gravin de IToutenay* »Zijn vrouw?* »Zijn vrouw.* Juffrouw Andrimont verbleekte een nederlagen op enkele punten en het overtrekken van de Maas door de Duitschers in de buurt van Givet, waardoor de Fransche dank aan die zijde werd bedreigd, zijn de Franschen gedwongen zich achterwaarts samen te trekken. De Duitschers trachtten tege lijkertijd in 't Westen verwarring aan te richten en vielen met een zeer groote overmacht de Engelschen aan in de buurt van Le Cateau en Kamerijk, waardoor de Engelschen zuidwaarts moesten terugtrekken, op hetzelfde oogenblik dat de Franschen in de omgeving van Avesnes en Chimay ageerden. De achterwaartsche bewe ging moest de volgende dagen worden voortgezet. Intusschen hebben de Franschen in den algemeenen slag, welke is geleverd in de buurt van St. Quentin en Vervins, en bij Ham en Péronne, een belangrijk voordeel behaald op den rechtervleugel, waar zij de Pruisische garde en het tiende legerkorps over de Oise terug wierpen. Daarentegen hebben de Fran schen op den linkervleugel, waar de Duitsche rechtervleugel, waartoe de beste legerkorpsen behooren, veld won, opnieuw een terugtrekkende beweging moeten uitvoeren. Om kort te gaan de Fransche rechtervleugel heeft na het lijden van gedeeltelijke nederlagen het offensief hervat. De vijand wijkt in 't centrum terug. De Franschen vech ten hier met afwisselende voor- en De groote algemeene slag is hervat. Op den linkervleugel hebben de Engel sche en Fransche troepen terrein moeten weinig, doch haar gelaat toonde geen verbazing. Die paar woorden hadden haar dadelijk tot in de ziel der gravin doen zien. Zij begreep thans in een seconde wat zij te vergeefs een uur lang had trachten op te lossen. Zij had thans zekerheid, dat Armand evenmin over haar had gesproken tot zijn vrouw als hij haar had verteld van zijn echtgenoote. De nieuwsgierigheid van mevrouw de Fontenay was haar thans duidelijk, even goed als haar vragen, haar rechtmatig gedrag om ter zake te komen, door te zeggen dat zij kwam vanwege den graaf. Zij begreep dat de arme vrouw leed en zij werd vervuld door een innig mede lijden. Deernis trok haar thans tot de vrouw, die zij eenige oogenblikken te voren dreigde. Mina's edel gelaat, verwrongen door aandoening, de grijze haren langs de slapen, de zachtheid van haar blik, alles behaagde haar. Als Armand's vrouw een vijftien jaar jonger was geweest, zou Lucie haar misschien met minder teederheid hebben beschouwd. Doch de woorden door de gravin uitgesproken Veronderstel dat ik zijn moeder ben,* kwamen haar in de gedachte en teeken den haars inziens volkomen juist de ver houding, die tusschen manen vrouw kou bestaian. Een jong meisje is Diet jaloersch op een vrouw van middelbareu leeftijd, zij is tegenover haar te zeker van de overwinning. prysgeven tengevolge van een reek» van omstandigheden, welke ten gunste van de Duitschers zijn gekeerd, ondank» verschillende welgelukte tegenaanval len. Nergens zijn de Fransche leger» werkelijk verslagen, al zyn er enkele onbetwistbare nadeelen geleden. Het moreel der troepen blijft uitnemend. De geleden verliezen zijn inderdaad aanzienlijk, doch door de gezonden reserves zijn de open plaatsen reed» weer aangevuld. Het officiëele bericht van Maandag avond behelst o. m De algemeene toe stand is slechts op de vleugels gewij zigd. Op den linkervleugel hebben de Duitschers terrein gewonnen. In het centrum i» geen verandering in den toestand. In (Fransch) Lotharingen hebben wij nieuwe voordeelen behaald. Maandag heeft weer een Duitsche vlieger van uit zijn machine bommen in Parijs laten vallen, doch zonder schade aan te richten. En Dinsdag verscheen opnieuw een Duitsch vliegtuig boven Parijs. Het Duitsche hoofdkwartier meldt over den toestand het volgende Het leger van veldmaarschalk Klack heeft een door zwakke Fransche strijd krachten ondernomen poging om in de streek van Combles (15 K.M. ten N. van Péronne) een flankaanval uit te voeren afgeslagen. Het leger van veldmaarschalk Von Bülow heeft een talrijker Fransch leger bij St. Quentin volkomen verslagen, nadat het bij den opmarsch reeds een Engelsch bataljon infanterie gevangen had genomen. Lucie voelde voor mevrouw deFonte slechts medelijden fen genegenheid. Zij stak haar de hand toe en met een glim lach op het gelaat, sprak zij »Mevrouw, als gij uw naam genoemd hadt, toen gij den drempel van mijn woning overschreedt, zoudt gij alle dub belzinnigheid vermeden hebben. Doch misschien dacht gij minder goed te wordeD ingelicht dan als gij incognito kwaarnt. Toch beteur ik het niet dat gij tot mij zijt gekomen, al was het ook met een masker, want ik stel er prijs op dat gij, als ge mij verlaat, geen enkele nevenge dachte zult hebben.* De gravin had de hand van het jonge meisje gegrepen zij voeld® die niet sid deren in de hare. »WLj hadden elkaar al zes maanden lang moeten kennen,* zeide zij. >Als gij u niet zoo schuw getoond hadt, zoudt ge mij veel angst bespaard hebben. Gij zult moeten erkennen, dat een vrouw ongerust kan wezen, als zij ziet hoe haar man zich bezig houdt met een jonge vrouw zoo schoon als gy zijt en wier bestaan hij zorgvuldig geheim houdt.* Zij schudde het hoofd en vervolgde »De geschiedenis van die bloedver wante, die van zoover kwam en hoewel zoo jong, hier afgezonderd leefde, geleek veel op een roman en er was op den duur reden voor zich daarover bezorgd te maken... Toen ik u zag was ik nog niet gerust gesteld en ik had uw vrijmoedige verklaringen noodig om over tuigd te wezen Dat Lucie Andrimont werkelijk de germain nicht is van uw man en bijge volg uw bloedverwante,* viel zij haar haastig in de rede. »Doch verwijt den graaf niet mij niet aan u te hebben voor gesteld. Van ons eerste onderhoud af heeft hij mij voorgesteld mij te doen erkennen door u allen. Ik heb zulks geweigerd - ik kan niet vergeten dat allen, uitgezonderd mevrouw de Fontenay partij kozen tegenover mijn moeder, mijn vader belaaiden met vernederingen, die ons als 't ware in den familiebau deden, ons beschouwden als onwaardig, langer de rechten van ons geslacht te deelen... Die lieden, die ons hebben verstooten, heb ik gezegd niet meer te willen kanoën.* Gy zult dus bij dit besluit volharden Zeer zeker.* »Gij wilt dus als vroeger afgezonderd blijven leven »Ik ben in den rouw en mijn eeuzaam- heid zpl mij dierbaar ziju.* Minder dierbaar dan de vriendschap, die wij u zullen betooneD, de graaf eh ik.* »Gij weet thans beiden den weg naar mijne woning, ik zal steeds gelukkig zijn u te zien maar ik ben een wilde, laat mij in mijn afzondering leven.* Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1914 | | pagina 1