LAATSTE LIEFDE. No. 42. Zaterdag 20 Augustus HM 4. 50e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. 0IELEMAN, Binnenland. FE UILLETON.- COURANT D't blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor Belgiï 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. AUVERTENTIEN van 1 tot 4 regel# 35 Cent; voor glken regel meer 5 Out. Groobe lottere worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing S/8 maal. Advertentién worden frmneo ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE aren. Nederland en de oorlog. De minister van oorlog, gebruik wil lende maken van de hem van particu liere zijde toegezonden aanbiedingen om in de behoefte aan ondergoed voor de dienstplichtigen van leger en landweer te helpen voorzien brengt ter kennis van belangstellen den, dat tot een nader te bepalen datum ondergoed vrachtvrij kan worden toe gezonden aan den magazijnmeester, hoofd van het centraal magazijn van militaire kleeding en uitrusting te Am iterdam, Sarphatisfraat, onder nauwkeu rige opgave van woonplaats en adres ran den afzender. Indien de gezonden voorwerpen van goede hoedanigheid en van bruikbare afmetingen zijn, zal des verlangd door het rijk worden vergoed, voor een paar wollen sokken 0.40, linnen of katoenen hemd ƒ0.80, bombazynen onderbroek j ƒ0.50, tricot onderbroek ƒ0.90, wollen borststrok 1.50. Men wordt verzocht voor de toezen ding gebruik te maken van de tusschen- komst van de plaatselijke of nabijzijnde Steuncomité's aan welke comité's de betaling rechtstreeksch zal geschieden door de zorg van den magazijnmeester voornoemd. Stct. Het defensie, fond s. De minister van binnenlandschezaken deelt in de St. Ct. mee, dat voor het detensiefonds in dank ontvangen Is eene toezegging van iemand, die zijn naam 37) Roman van Gbobgb Ohnst. Nadruk verboden.) HOOFDSTUK V. Het was half twee toen de gravin uit «tapte voor bet hek van Lucie's woning, De kleine yzeren deur stond open en het pavilloen aan den ingang was ledig. De tuinman werkte niet als gewoonlijk in zijn tuin. De ramen op de eerste verdieping stondeu open, op de verdieping gelijkvloers waren de zonneblinden dicht. Oreral heerschte blijkbaar wanordede tuin lag vol atgevallen bladeren en een kruiwagen stond vergeten midden in de laan. Men voelde dat hier iets treurigs was gebeurd, want over alles lag een waas van droefheid. Na eerst zorgvuldig rondgekeken te hebben, ging mevrouw de Fontenay den tuin in en volgde een kleine laan. die naar de bijgebouwen voerde, opdat zij het huis zou kunnen naderen vau een kant, waar zy minder kans had te worden teruggewezen. J Zij liep langzaam, opdat het zand niet iou kraken onder haar voeten, maar vast besloten Lucie te zien. Zy wilde haar niet verder bekend wenscht gemaakt te zien, tot een tiende van zijn op onge veer ƒ280.000 te schatten vermogen. Voorts heeft de heer J. Volker Tijs zoon, te Haarlem, zich op gelijke voor waarden als de schrijver van den in bovenvermelde S'. Ct. opgenomen brief bereid verklaard een tiende van zyn vermogen af te staan ten behoeve van het op te richten fonds, mits meer dan 100 millioen gulden in totaal wordt bijgedragen. Eindelijk heeft iemand, die verzocht zijn naam geheim te houden, zich ver bonden ten- behoeve van het meergemel de fonds bij het sluiten van den vrede tusschen de oorlogvoerende Mogendhe den, tot de storting van een bedrag van ƒ25.000, zonder verdere restrictie of aftrek van eventueele oorlogs- of mobili satiebelasting. Verder verbindt hij zich gedurende de drie daarop volgende jaren een jaar- lij ksch bedrag van 25,000 in bedoeld fonds te storten, indien zijn inkomen niet vermindert onder het gemiddelde van zyn inkomen der jaren 1911, 1912 en 1913. Mocht dit laatste wel het geval zijn, dan verbindt hij zich de drie achter eenvolgende jaren, boven omschreven, tot eene bijdrage jaarlijks van 15 pCt. van dat inkomen, zooals dat dan zal zijn, alles boven en behalve de belastin gen die de Regeering voor de defensie noodig mocht achten. Waar het den Nederlander, die dit milde aanbod deed mogelijk is de bij drage van ƒ25,000 bij het sluiten van den vrede zonder eenige restrictie te storten, wenscht hij voor de verdere verrassen te midden van haar smart en in één handig gestreden strijd, voor de toekomst beslissen. Zij wist niet hoe zij het zou aanleggen door te dringen tot haar tegenstanderes, welk voorwendsel zij daartoe zou vinden, van welke list zij zich zon bedienen, maar zij wist dat zij niet zou heengaaD, zonder haar te hebben gezien en gesproken, al zou zij er ook de bedienden voor moeten om koopen. Haar behoedzaam loepen en het toeval dienden haar beter dan zij gedacht had. Zij kwam langs een kleio grasveld aan een rustiek tuinhuisje gedekt door ver glaasde pannen een dunne blauwe rook steeg op uit den schoorsteen en bij haar naderen stond Michigan, de prachtige grijze hond brommend op. Hij uitte niet het vroolijk geblaf als toen Armand voor de eerste maal daar kwam, maar het was een dof gebrom dat overging in een treurig klagen, zooals honden dat doen hooren als zij 's nachts in de maan kijken, Op hetzelfde oogen blik giug de deur van het gebouwtje open en verscheen Lucie, geheel in 't zwart gekleed en met bleek gelaat, op den drempel. Zij frouste de wenkbrau wen toen zij een onbekende voor zich zag. Da hond bromde nog steeds, zij legde de hand op zijn kop om hem te doen zwijgen en mevrouw de Foutenay aan ziende, vielen baar het edele gelaat, de elegante houding der vreemde bezoekster drie bijdragen het voorbehoud te maken: lo. van overlyden 2o. van verdere toezeggingen tot een totaal van plus minus honderd millioen gulden. Af. Crt. Een Proclamatie. De Nederlandsche consul te Gent heeft een proclamatie uitgevaardigd waarin in verband met in omloop zijnde geruchten wordt medegedeeld, dat van een oorlogsverklaring van Frankrijk aan Nederland, aan het consulaat offi cieel, noch officieus iets bekend is. Opmerkelijk is het dat weer nieuwe sensationeele berichten over Holland worden verspreid, welke gaarne als feiten worden aanvaard. De consul dringt er op aan, dat ieder zich hoede niet mede te werken tot het kweeken van minder vriendschappelijke ver houdingen tusschen Nederland en België. 'Hij verzoekt het hoofd koel en het hart warm te houden. Avp. Visschery in de Noordzee. De „Daily News" heeft van officieele zijde vernomen, dat de gewone haring- visscherij reeds weer gaande is en de gelegenheid voor de visscherij waar schijnlijk zal worden uitgebreid. Er moet echter een nieuwe markt ot nieuwe markten voor gevonden worden, want Duitschland en Rusland waren de beste klanten. N. R. Crt. Neutraal. Te Nieuweschans is de Duitsche paar denhandelair V. en te Winschoten zijn, naar de N. R. C. meldt, de paardenhande laren L., en S. gearresteerd verdacht van poging tot uitvoer van paarden naar Duitschland. De landbouwer B., te Coevorden, is in verzekerde bewaring gesteld als verdacht zich te hebben schuldig ge maakt aan het smokkelen van paarden over de Duitsche grens. Ter bevoegde plaatse hier te lande is nog niets bekend van het uit Belgische bladen hierheen geseinde bericht, vol gens welk België weder voor den vryen invoer van vee uit Nederland zou zijn opengesteld. Interview minister Treub. De „Daily Tel", publiceert, naar aan de Tel. wordt geseidd, een telegram uit 's-Gravenhage, betreffende een interview met min. Treub, die den specialen cor respondent van het blad verzekerde, dat Engeland er volstrekt overtuigd van kan zyn dat, er kome wat er komt, Nederland zijn neutraliteit niet zal schenden en op onwettige wijze goede ren aan Duitschland zal leveren. De correspondent wees er den mini ster op, dat men in sommige kringen in Engeland denkt, dat Nederland graan opstapelt ten behoeve van Duitschland, wanneet de nood voor dat land aau den man mocht komen. Minister Treub verklaarde dit voor een uit den duim gezogen praatje, en zeide, dat Nederland niet eens genoeg graan heeft voor zjjn eigen gebruik, en dat het dientengevolge niet aan andere landen van zijn voor raad kan afstaan. En ofschoon het scheepvaartverkeer langs den Rijn vrij is, zoo was dè Neder- op. Zij begreep dat zij hier niet te doen had met een modemaakster of eoo in dringerig persoon. Toch trachtte zij zich yan die bezoekster te ontslaan, want op het huis wijzende, zeide zy «Als n iemand spreken moet, mevrouw wend u dan tot De gravin viel haar dadelijk in de rede. »Als gij juffrouw Lucie Andrimont zijt,* zeide zij, »dan verlang ik u te spreken en niemand anders.* .Mevrouw,* u komt wel op een droevig tijdstip »Dat zie ik, mejuffrouw,* sprak me vrouw de Fontenay zachter dan eerst, maar juist omdat u in droefenis verkeert, kom ik tot u. Ik ben gezonden door iemand, die veel belang in u stelt.» Bij die woorden, de eenige krijgslist, die de edele vroutf zich durfde veroor loven, helderde Lucie's gelaat op haar bleekheid verdween, haar oogen schitter den en de vreemdelinge plotseling wel willend aanziende, zeide zij »Komt u namens mijnheer de Fon tenay .Juist ik kom namens den graaf,* ant woordde Mina, mat al de bitterheid die thans tot hiar was teruggekeerd, toen zij merkte dat Lucie zonder aarzelen den naam noemde, die blijkbaar steeds in haar gedachten was en op haar lippen was gekomen, als was Zij de eenige ter wereld voor wien Armand bestond. »Kom binnen, mevrouw,* sprak juf frouw Andrimont, ter zijde tredende om de gravin door te laten, »en vergeet my dat ik u hier ontvang, maar ik ontvlucht heden het huis Haar stem kloDk zachter, toen zij er bijvoegde »'t Is alsof de dood daar op alles zyn zegel drukte.* Mina boog het hootd en trad binnen. Het zag er prachtig uit in dit tuinhuis. Overal bont eu pelterijen. De meubelen waren met marterbont^-bedekt, aan de wanden waren dier^Bflcoppen aangebracht en op den vloer deed een kolossale bee- renhuid, met den geopenden muil vau het dier, dienst als tapyt. Een flauw licht drong binnen door de ramen en gaf het in den haard brandende vuur, een rooder gloed. Hier kreeg mevrouw de Fontenay, zeker niet ontvlucht te zullen worden, al haar koelbloedigheid terug. Zij keek Lucie strak aan eu zag dat zy was, zooal» zij zich haar had voorgesteld jong, aanvallig, in staat een diepen, mis schien misdadigen hartstocht in te boezemen, die te vergeven zou zijn ge weest. Verwonderd over dien doordrin genden blik, wachtte Lucie wat de vreem delinge zou te zeggen hebben en deze, om makkelijker in het hart vau het joage meisje te kunnen dourdringen, wilde dat aandoening haar zou doen spreken. »U heeft een groot verlies geleden,* begon de gravin. »Ik weet dat de uit-

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1914 | | pagina 1