LUTSK Limit. No. 410. Zaterdag u2"2 Au 1914. 30e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAN, Binnenland. FEUILLETON. Buitenland. ftXELSCHE® COURANT D't blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor Belgis 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. AUVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor elkeD regel meer 5 Cent. Groote letten worden naar plaatsruimte berekend. Plaatwng 3/2 maal. Advertentièo worden fmneo ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE aren. Nalatige debiteuren. Door den Minister van Justitie is het Tolgende schrijven gericht aan den floogen Raad der Nederlanden, de ge rechtshoven, arrondissements rechtban ken en kantongerechten, het openbaar ministerie bij de rechtscolleges en aan idvocaten, procureurs en notarissen. Naar mij van verschillende zijden en vooral uit kringen van den handel wordt medegedeeld, heeft mijne circu laire van 5 dezer, le Afdeeling C, no. 567, by een deel van het publiek tot eene misvatting vsm mijne bedoeling aanleiding gegeven, welke in het belang van een gunstig verloop van de tegen woordige economische crisis zoo spoedig mogelyk behoort te verdwijnen. Terwijl dezerzijds daarin werd aange drongen om zooveel mogelijk een ge dragslijn te willen volgen, welke er toe zou kunnen leiden, dat niet dadelijk tot maatregelen van uitwinning wordt overgegaan, wanneer de schuldenaar I niet aan zijne verplichtingen voldoet, daartoe gedwongen door de buitenge wone tijdsomstandigheden, schynen som migen daaruit de gevolgtrekking te maken, dat in het algemeen de verplich ting tot betaling practisch opgeschort moet worden beschouwd. Het behoett nauwelijks betoog, dat het tegendeel in de bedoeling was gele gen, waar een zoodanige gevolgtrekking feitelijk zoude leiden tot een moratorium, hetwelk de regeering thans blykens den aanhef van evenbedoelde circulaire juist Roman van George Ohnet. (Nadruk verboden.) De winter kwam, voor Lucie de geluk kigste tijd. De graaf, thans weer te Paijs teruggekeerd, vond gelegenheid haar dagelijks, al was 't maar een kwartier, te bezoeken. Zij vroeg hem niet meer. Hij kwam vroolijk, met een glimlach op 't gelaathij drukte haar de hand zette zich bij het vuur, praatte en vooral be wonderde haar. De uren gingen dan om als een droom en als hij heen ging, liet hij voor het verdere van den dag vreugde in huis, en Lucie, verstandiger of minder nieuwsgierig dan Psyche, trachtte niet het geheimzinnige te verklaren waarin Artnand zich bleef hullen. Alles was dus kalmte, geluk in haar leven, toen angst en smart tot haar kwamen. Mevrouw Mathisen, die be nauwdheden kreeg, welke bij de gewone geneeswijze niet verdwenen, was binnen- enkele uren hoogst ernstig ziek geworden. De graaf, door Lucie's telegram geroepen was dadelijk heengesneld om het meisje dat bijua krankzinnig was van vrees, moed in te spreken eu te helpen. De komst van de Fontenay scheen een zeer onraadzaam oordeelt. Personen, die om redenen van eigen baat, met het oog op mogelijke stagnatiën in het handelsverkeer in de naaste toe komst, uit te ver gedreven voorzichtig heid of om welke redenen ook, betaling van hunne schulden weigeren, hoezeer zij de daarvoor beDoodigde gelden heb ben of op eeüige wijze kunnen verkrij gen, handelen in lynrechten stryd met s lands belang, verergeren noodèloos de economische toestanden en zijn aan leiding, dat anderen, goedgezinden, gedwongen worden met betaling in gebreke te bly ven en op hun beurt weer de bronnen voor noodzakelijk levenson derhoud van derden verstoppen. Een dergelijke handelwyze verdient niet slechts afkeuring, doch behoort ook aanleiding te geven om in het algemeen belang tegen zoodahigen de wet in al haar gestrengheid toe te passen. Het verleenen van de gunst ran uitstel kan slechts zijn bedoeld ten aanzien van hen, die hoezeer in het algemeen sol vabel, uit onmacht tengevolge van de thans heerschende crisis niet dadelijk aan hunne verplichtingen voldoen en van wie kan worden aangenomen, dat zij binnen niet te langen tijd wederom regelmatig hunne verplichtingen zullen nakomen. Bijzonder uitstel aan hen, die tot betaling niet geheel onmachtig zijn, wier onmacht niet een dadelijk gevolg is van don oorlogstoestand, of die binnen redelijken termyn toch niet kunnen worden verwacht zich fluanci eel te zullen herstellen, is noch billyk noch wenschelijkintegendeel zouden daardoor de rechtmatige aanspraken gunstigen keer met zich te brengen. De tante was by kennis gekomen en kon weer eenige woorden spreken. Eeniger mate gerust gesteld was Armand weder vertrokken, maar tegen middernacht keerden de benauwdheden terug. Een ernstige aanval had de zieke gemarteld en in den ochtend, was de arme mevrouw Mathisen in een vreeselijke benauwdheid in Lucie's armen overleden. Dat was op het uur dat de gasten van den graaf en de gravin de Fontenay, na de schitterende voorstelling, het prachtige hotel verlieten. En terwijl Mina, gefol terd door jaloezie, zich in haar kamer opsloot om te weenen, lag de wanhopige juffrouw Andrimont geknield aan het sterfbed harer geliefde doode. HOOFDSTUK V. Het was half twee toen de gravin uit stapte voor het hek van Lucie's woning. De kleine ijzeren deur stond open en het pavilloen aan den ingang was ledig. De tuinman werkte niet als gewoonlijk in zijn tuin. De ramen op de eerste verdieping stondeu open, op de verdieping gelijkvloers waren de zonneblinden dicht. Overal heerschte blijkbaar wanordede tuin lag vol afgevallen bladeren en een kruiwagen stond vergeten midden in de laan. Men voelde dat hier iets treurigs was gebeurd, want over alles lag een waps van droefheid. Na eerst zorgvuldig rondgekeken te van anderen, de zekerheid van hunne belangen en het algemeen verkeer noo dèloos worden geschaad. Hoezeer overtuigd, dat door u aan den inhoud van mijne meergenoemde circulaire geen andere strekking dan de hierboven uiteengezette zal zijn toe gekend en door u de noodige waardee ring van de motieven, voor verzoeken om uitstel aangevoerd, in ieder bijzon der geval reeds geschiedt, meende ik goed te doen bij de algemeene bekend heid, welke aan die circulaire is gege ven, de juiste bedoeling der regeering ten dezen aanzien nogmaals in het licht te stellen. Ik heb de eer u beleefd te verzoeken, voor zooveel noodig, te willen 'oevorde ren dat daarmede in de rechtspraak en practijk worde rekening gehouden. De vorstin van Erbach, zuster van H. M. de Koningin-Moeder, is Dinsdagavond in de residentie aange komen, teneinde deze week met haar kinderen naar haar woonplaats terug te keeren. N. R. Crt. Nederland en de oorlog. By Koninklijk besluit van 15 dezer, geplaatst in de St. Crt. van WoeDsdag, behoudt de kroon zich voor om in be paalde gevallen ontheffing ta verleenen van het verbod van uitvoer van de volgende artikelen zout, gerst en gort, automobielen en onderdeelen, waaron der banden, voertuigen voor paatden- tractie, ry wielen, motorrijwielen, steen kool, cokes, paarden, uitgezonderd veu lens, rogge en roggemeel, haver, leder, peulvruchten, genees- en verbandmid hebben, ging mevrouw da Fontenay den tuin in en volgde een kleine laan, die naar de bijgebouwen voerde, opdat zij het huis zou kunnen naderen van een kant, waar zij minder kans had te worden teruggewezen. Zij liep langzaam, opdat het zand niet zou kraken onder haar voeten, maar vast besloten Lucie te zien. Zij wilde haar verrassen te midden van haar smart en in één handig gestreden strijd, voor de toekomst beslissen, Zij wist niet hoe zij hetzou aanleggen door te dringen tot haar tegenstanders, welk voorwendsel zij daartoe zou vinden, van welke list zij zich zou bedienen, maar zij wist dat zij niet zou heengaan, zonder haar te hebben gezien en gesproken, al zou zij er ook de bedienden voor moeten om koopen. Haar behoedzaam loopen en het toeval dienden haar beter dan zij gedacht had. Zij kwam lang een klein grasveld aan een rustiek tuinhuisje gedekt door ver glaasde panneu een dunne blauwe rook steeg op uit den schoorsteen en bij haar naderen stond Michigan, de prachtige grijze hond brommend op. Hij uitte niet het vroolijk geblaf als toen Armand voor de eerste maal daar kwam, maar het was een dof gebrom dat overging in een treurig klagen, zooals honden dat doen hooren als zij 's nachts in de maan kijken Op hetzelfde oogen blik ging de deur van het gebouwtje delen en de grondstoffen daarvoor, sal peterzuur, soda, cacao, aceton, thee, potasch, alcohol, zwavelzuur, katoen in eiken vorm, ether, koolzure ammoniak, boekweit, suiker, stroop, natrium, sal peter, glycerine, koffie, ammoniak, mu nitie en buskruit, noot. Avp. DE OORLOG. We lezen in de N. R. Crt. de vol gende berichten BRUSSEL, 18 Aug. De Peuple geeft het volgende verhaal over het gevecht by Dinant van Zaterdagmiddag. Tegen 3 uur werden 500 Fransche inlanteristen, die op de hoogten ten Zuiden van de citadel stelling hadden gekozen, door de Duitschers terugge worpen. Door de Duitsche machine geweren gedecimeerd, trok zich deze afdeeling Zuidwaarts terug. Fransche machinegeweren beant woordden van den linkeroever der ri vier het vuur der Duitsche machine geweren. Duitsche cavalerie reed door de Rué St. Jacques naar de stad. De Franschen sneden haar den weg af. De Fransche cavalerie kwam nu in actie en noodzaakte den vijand door een goed gevoed vuur tot wijken. Vijftig man voetvolk, die over de brug gingen werden afgemaakt door een bajonet aanval der Franschen. De Franschen klommen tegen de citadel op en drongen de Duitschers terug. Om half zeven haalde een Fransche open en verscheen Lucie, geheel in 't zwart gekleed en met bleek gelaat, op den drempel. Zij fronste de wenkbrau wen toen zij een onbekende voor zich zag. De hond bromde nog steeds, zij legde de hand op zijn kop om hem te doen zwijgen en mevrouw de Foutenay aan ziende, vielen haar het edele gelaat, de elegante houding der vreemde bezoekster op. Zij begreep dat zy hier niet te doen had met een modemaakster of een in dringerig persoon. Toch trachtte zij zich van die bezoekster te ontslaan, want op het huis wijzende, zeide zij »Als u iemand spreken moet, mevrouw wend u dan totDe gravin viel haar dadelijk in de rede. »Als gij juffrouw Lucie Andrimont zijt,f zeide zij, »dan verlang ik u te sprekeu en niemand anders.* »Mevrouw,* u komt wel op een droevig tijdstip c »Dat zie ik, mejuffrouw,* sprak me- vrouw de Fontenay zachter dan eerst, maar juist omdat u in droefenis verkeert, kom ik tot u. Ik ben gezonden door iemand, die veel belang in u stelt.* Bij die woorden, de eenige krijgslist, die de edele vrouw zich durfde veroor loven, helderde Lucie's gelaat ophaar bleekheid verdween, haar oogen schitter den en de vreemdelinge plotseling wel willend aanziende, zeide zij

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1914 | | pagina 1