\o. 37 Woensdag 12 A 1914. 30 Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwseh-Vlaanderen. F. DIKUAIW, Gemeenteraad van Axel. Binnenland. ffftU D't blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. A BONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER A X E L ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaateing S/2 maal. Advertentiön worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. AXEL, 11 Augustus 1914. Meldden we de vorige week, dat zich enkele jongelui aanboden tot het ver richten van schrijfwerk ter secretarie, met genoegen kunnen we nu mede- deelen, dat ook voor het zware werk op den akker verscheidenen gehoor ge ven aan den oproep van den burge meester om behulpzaam te zijn bij het oogsten. Men ziet 's avonds verschillen de ambachtslieden, kooplieden, enz. die anders buiten het landbouwbedrijf staan, huiswaarts komen, na den ge- heelen dag geholpen te hebben om maar spoedig het graan binnen te halen. Een woord van lof komt hun toe voor die opoffering. Morgenavond zal in de Ned. Herv. kerk alhier om 6 uur een bidstond wor den gehouden door ds. J. B. T. Hugen holtz. Blijkens opgaaf aan den centralen gezondheidsraad kwam in de week van 29 Juli tot én met 4 Augustus in Zeeland 1 geval van besmettelijke ziekte voor eo wel van roodvonk te Hoek. Het visschersbedrijf te Philippine wordt door den politieken toestand in ons land en in naburige landen zeer gedrukt. In de eerste plaats staat alle handel met Frankrijk stil. In het begin der week ontvingen de handelaars hier bericht, dat de mosselen, voor Frankrijk bestemd, niet verder waren gekomen dan de Fransche grens. De mossels bedierven en de handelaars moesten bij hun geldelijk verlies nog de onkosten betalen om ze verder onschadelijk te maken. Ook de handel met België, hoewel niet verboden, is zeer slap. De ongeregelde treinenloop geeft geen ver zekering van tijdige aankomst der mos selen. Verder doet de toestand der Zeeuwsche wateren vreezen, dat ook de '.noodige aanvoer in de haven zal stop gezet worden. Alzoo gaat ook Philippine met haar visschersbedrijf een trejirigen tijd tegemoet. M. Crt. Opening jacht. Door Ged. Staten van Zeeland is bepaald, dat de jacht op klein wild wordt geopend als volgt a. in de Dames-, Anna Maria en Vol- ckerpolders op Zaterdag 29 Augustus met zonsopgang, met uitzondering van de jacht op hazen en fazanten, waarvan de opening wordt bepaald op Zaterdag 26 September d. a. v. met zonsopgang. b. in Zeeuwsch-Vlaanderen op Dinsdag 1 September met Zonsopgang, met uit zondering van de jacht op fazanten welke wordt geopend op Donderdag 1 October a. s. met zonsopgang c. in het overige deel der Provincie op Dinsdag I September a. s. met zons opgang met uitzondering van de jacht op hazen en fazanten welke Donderdag 1 Oct. met zonsopgang wordt geopend. Verder wordt bepaald dat voor de geheels provincie de korte jacht zal geoorloofd zijn dagelijks en de lange jacht op Maandag, Woensdag en Zater «-dag van iedere week, als mede op de vier dagen voorafgaande aan de sluiting der jacht, alle met uitzondering van den M. Crt. Zitting van 11 Aug. 1914. Tegenwoordig de heeren Lamaltre, Kruijsse, Van Driel, Dregmans, F. Dekker, P.. Dekker, Smies, De Feijter en Wolfsrt. Afwezig met kennisgeving dhr. Oggel, zonder dhr. Dielemau. Voorzitter dhr. L. J. den Hollander, Secretaris dhr. J. A. van Vessem. De notulen der vorige vergadering worden zonder aanmerkingen goedgekeurd. I. Ednige ingekomen stukken w. o. het proces-verbaal van kasopneming bij den gemeente ontvanger, worden voor kennisgéving aangenomen. In'kas was de som van 3020,186. II. Overleggen gemeente-rekening over 1913. Wordt in handen gesteld van eene commissie tot onderzoek be staande uit de heeren F. Dekker, De Feijter en Van Driel. III. Aanbieding gem. begrooting voor 1915. Eveneens in handen gesteld van eene commissie bestaande uit de h.h. F. Dekker, Wolfert en Smies. IV. Benoemen commissie onderzoek in zake reclames hoofdei, omslag. Door den Voorz. worden aangewezen de h.h. Oggel, Smies en Wolfert. V. Aanbieding begrooting Algemeen Burg. Armbestuur voor 1915. Wordt in handen gesteld eener commissie van onderzoek bestaande uit de h.h. Van Driel, P. Dekker en Wolfert. VI. Verzoek van B. en W. van Ter Neuzen om adhaesiebeüuiging by adres aanleg verbindingsweg over Hollaudsch grondgebied tusscben Oost. en West. Zeeuwsch Vlaanderen. De Voorz. deelt mede dat zich eene commissie heeft gevormd dis zal trach ten de verbinding tot stand te brengen. Evenwel is er geen beletsel om de ge vraagde adhaesie te verleenen, al zien B. en W. de noodzakelijkheid er niet van in om maar dadelijk subsidie te verleenen omdat het meer eene Rijks zaak is. In ieder geval verdient het aanbeveling om mede te werken. M. a. s. wordt besloten de adhaesie te betuigen. VII. Verzoekschrift van het onder wijzend personeel aan de openbare school om tegemoetkoming in hunne pensioenbijdragen. B. en W. stellen voor dit adres bij* de begrooting voor 1915 te behandelen, waartoe z. h. s. wordt besloten. VIII. Opmaken voordracht zetters. Tot zetters bij 's Rijks directe belas tingen worden benoemd om op de voor dracht te worden geplaatst de h.h. L. Lamaitre en P. Koster, beide aftredend en ter aanvulling van het vereischte viertal de hh. Jae. Verijzer en Ferd. van Driel. De heeren Lamaitre en van Driel nemen de benoeming aan. IX. Voorstel vau B. en W. verande ring woning bode-congierge. De Voorz. deelt mede, dat de bode- congierge zich tot B. en W. heeft ge wend teneinde verbetering te krijgen van zijn woning. De bode geeft te kennen, dat hij slechts slaapgelegen heid heeft voor zijn gezin, dat bij ziekte b.v. een van hen op den vloer moet slapen, dat de bedsteden zoo klein zyn, dat het er niet in uit te houden is. De Voorz. zegt, dat B. en W. over tuigd zijn, dat verbetering noodig is. Daarom hebben ze den gemeenteop zichter geraadpleegd en die heeft twee plannen voorgelegd, nl. het erbij maken van 1 kamertje, waarvan de kosten f290 zouden bedragen en 2 kamertjes wat ongeveer f385 zal moeteD kosten. Hij vraagt of een der leden het woord verlangt. Dhr. Smies zou met het voorstel mee kunnen gaan een kamer bij te bouwen. De Voorz. zegt, dat het dan zoo in gericht kon worden, dat er altijd nog een kamer bij gemaakt kan worden. M. a. s. wordt besloten één kamer bij te bouwen. X. Voorstel van B. en W. tot het graven van een put ter voorziening van water voor de brandspuit. De Voorz. zegt dat op het oogenblik zich de vraag dringend opwerpt, hoe een brand zou moeten worden gebluscht, in de Oude Wijk uitgebroken. De laatste oefening met de brandspuit heeft bewezen dat deze zeer onvoldoende werkt, en hoe grooter de afstand is, vanwaar het water moet worden getrokken, hoe meer van het vermogen der spuit wordt gevergd. Alvorens nu over eene nieuwe spuit te spreken dient er eerst gezorgd te worden dat er voldoende water in de verschil lende buurten is. In de genoemde O. Wijk is hoegenaamd geen bruikbaar water, en daarom zouden B. en W. willen voorstellen om in het Nieuwe Diep een put te maken in den tyd van 'tjaar dat het water 't laagst staat, b. v. October. De begrooting voor het maken van dien put is 150. Dhr. F. Dekker vreest wanneer het een welput is, dat die weer gauw dicht zal gegooid zijn met allerlei vuil. Hy wijst op Zaamslag, waar gemetselde putten zijn gemaakt met deksels er op, dat is veel beter. De Voorz. vreest niet voor veront reiniging, omdat daar haast niemand komt. Eerst was het Dag. Bestuur van gedacht er een Northonpomp te plaat sen, maar de leverancier kon niet ga randeeren, dat zij ten allen tyde water zou geven, dus is hiervan afgezien. Dhr. Lamaitre zegt, dat de grondslag in het Nieuwe Diep zeer laag is, by graving had men er direct water, dus komt het hem als de geschiktste plaats voor. Dhr. Smies acht het ook de beste plaats, maar vraagt of ze gemakkelyk bereikbaar is. De Voorz. Met de slangen'? ja. Dhr. de Feijter vraagt of er in deze zaak geen advie3 is van het Bestuur der brandweer. De Voorz. zegt dat laatst een rapport daarvan is ingekomen, maar dat betrof alleen het materieel. Het betreft hier de vraag hoe aan water te komen, want wat ^ioet men met de beste motorspuit zonder water. M. a. s. wordt besloten den put te doen graven. XI. Verzoek van den Burgemeester om een crediet voor het eventueel hooger bedrag van uitbetaling voor 'vergoeding aan de gezinnen van militie- en landweerplichtigen, dan door het Rijk zou worden vergoed. De Voorz. deelt mede dat in vredestijd de Minister de vergoeding vaststelt, die aan de gezinnen zal worden verstrekt van hen, die tijdelijk onder de wapens zijn geroepen, doch dat in tijden van mobilisatie dit opgedragen is aan de betrokken Burgemeesters. De regeering begrijpt evenwel dat alle gemeente kassen zoo'n buitengewone uitgave op den duur niet kunnen uitstaan, daarom is van morgen een schrijven ontvangen van den Minister om de verzamelstaten spoedig in te zenden, dan zullen de voorgeschoten gelden Worden gerestitu eerd. Nu zou het kunnen zijn, dat door den Min. het uitgekeerde bedrag lager is geraamd (wat door den Voorz. wordt betwijfeld.) Mocht dit het geval zijn, dan vraagt de Voorz. of de Raad het tekort komende bedrag ten laste der gemeente zou willen brengen. M. a. s. wordt hiertoe besloten. XII. Verzoek van M. van den Ouden e. a. om verbetering van de rioleering in de Oosterstraat. Adressanten geven te kennen dat bij zwaren regenval het water onder hunne vloeren loopt, wat vroeger, toen de straat niet verhoogd was, nooit het geval was. Zij meenen dat met geringe kosten afdoende ver betering is aan te brengen. B. en W. stellen voor den toestand door den gemeente-opzichter te doop. onderzoeken. Z. h. s. wordt hiertoe besloten. De openbare zitting gaat hierna over in eene met gesloten deuren. Na heropening deelt de Voorz. mede dat hij het belang der orde en openbare veiligheid heeft noodig geacht tijdelijk een agent van Politie te benoemen, en daarvoor heeft aangewezen de.jachtop- ziener A. Gortvriendt. Namens B. W. vraagt hij machtiging om over te gaan tot regeling van het salaris van dezen titularis. M. a. s. wordt deze machtiging verleend. Mocht in de toe komst blijken dat meerdere politiehulp noodig is, dan worden B. W. gemach tigd ook daar voor de salarissen te regelen. Do vergadering wordt hi irna gesloten. Rijkspostspaarbank. Gelyk wij reeds hebben medegedeeld isJ3 Augustus 1.1. een Koninklijk Besluit genomen, waarin bepaald wordt, dat de termijn van veertien dagen, by artikel 16, eerste lid, der wet op de Rijkspost spaarbank, vastgesteld vpor de terugbe taling van op Rijkspostspaarbankboekjes verschuldigde gelden, wordt verlengd tot zes maanden, met dien verstande evenwel, dat binnen den g. noemden teraiiju van zes maanden op elk spaar bankboe ;je desveriangd terugbetalingen zullen geschieden tot een gezamenlijk bedrag van ten hoogste vijf en twintig gulden in zeven dagen.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1914 | | pagina 1