LAATSTE LIEFDE. No. 23. Woensdag 24 1914. 30e Jaar Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. IHFLFM W, Buitenland. FEUILL ETON. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKERUITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regel» 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Gronte letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing S/2 maal. Advertentiën worden franc» ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. ALBANIË. De correspondent van het Journal te Durazzo heeft weder zonder datum en ditmaal over Brindisi op de hem eigene wijze, waarbij het moeilijk is tusschen waarheid en verbeelding te onderschei den, een beschrijving van den toestand te Durazzo Overdag zijn de Malissoren, de gendarmen en de nationalisten broe derlijk tezamen in de verschansingen, maar vannacht om 1 uur klonken er een paar geweerschoten en slachtoffers van hun eigen schaduwen, zijn ze op elkaar aangevallen resultaat 6 dooden en 20 gewonden. De prins blijft op pantoffels in zijn kamer. De opstande lingen bevinden zich in de struiken, moerassen en holle wegen tusschen Sjak en Tirana. Men is in afwachting. De stoomboot Herzegowina vaart langs de kreken bij de baai van Durazzo en schiet voortdurend en vermoordt vele boomen. Zonderlinge kooplieden met militair uiterlijk bedienen de kanonnen aan boord. Gisteren zijn er 30 vrij willigers aangekomen uit Roemenië, men heeft ze allen tot sergeant benoemd. Men verneemt, dat Azif pasja, die met 2000 man en 2 kanonnen den prins te hulp kwam, op 20 K.M. van Walona met al die lieden gevangen genomen is door de opstandelingen. Dat bericht vermeerderde na tuurlyk de paniek, maar panieken zijn hier gewoon. Op internationaal gebied wordt de toestand ernstig. De Öostenrijksch-Itali- aansche betrekkingen beginnen uit te 23) Roman van Gkorgz Oh.vzt. (Nadruk verboden.) Gy hebt mij zelf verklaard dat uw man goed voor u was, dat niets in zijn doen uw argwaan had kunnen opwekken sis gy die ontdekking niet had gedaan. Misschien was het wijzer als gij niets aan het licht liet brengen, als gij u tevre den steldet met het zeer benijdbare geluk dat gij smaakt. Zeker, dat is dan weinig maar dit weinige is toch iets. Als gij nasporingen begint, kunt gij verder worden medegesleept dan gij wilt. Uw man kan uw doen bemerken. Is hij onschuldig, dan zal hij er ernstig door beleedigd zijn is hij schuldig, dan zal hij nog zwaarder gegriefd wezen. Dan zal het tot eene uitbarsting komen eu wat zal het einde wezen Er zijn slechts twee zaken mogelijk: of vergiffenis, of scheiding. De vergiffenis brengt u terug tot den toestand, waarin gij thans bevindt, met smartelijke herinneringen en een onvermijdelijke verkoeling, dus een bron van onuitputtelijk verdriet Een scheiding »Nooit I Ik zou sterven als ik hem niet oaeer zag, zyn stem niet meer hoorde, loopen op twisten. Men bedreigt elkaar. Wonderlijke beschuldigingen doen de ronde. De toon van haat is stijgend. Oostenrijk betoont zich bijzonder agres sief. Zijn officieren in burgerkleeding zijn steeds talryker aangekomen eD beginnen Durazzo te bezetten als ware het een veroverde stad. Zij doen wat zij willen. De prins is hun werktuig. De regeering is hun gevangene. De Nederlandsche officieren zyn hun mede plichtigen. Elk uur dat voorbij gaat, doet de toestand ernstiger worden. De correspondent van de Matin meldt ook, dat de toestand van den prins van Wied zeer moeilijk is en de toestand te Durazzo ernstig. Verscheiden groote bladen zijn van meening, dat het vrij wel uit is met zijn heerschappij. De Echo de Paris zegt, dat een Duitsche uitdrukking het beste zijn positie weer geeft: „Er hat ausgespielt". Zoo komen de bladen dan met hun eigen oplossingen over den toestand aan. De Echo de Paris brengt een voorstel, dat het blad gisteren heeft hooren opperen doorpersonen vanonderviudiug. Men zou de Albaneezen maar onder elkaar hun zaakjes laten uitmaken, daar zij dat schijnen te begeeren en hun enkel wat uil de verte in het oog hou den, maar om den status quo in de Adriatische zee te handhaven zou men besluiten, dat de geheele kust van Albanië neutraal gebied zou zijn. Dat de kust met zijn havens en instellingen van algemeenen aard onder de gezamen lijke waarborg der zes mogendheden geplaatst zou worden en dat een Euro- peesche commissie belast zal blijven de niet meer naast mij zag leven. »Wat dan De gravin wrong wanhopig de handen eD met ingehouden adem, bijna in zwym van de aDgst, die haar hart beklemde, sprak zij »Ik wil alles weten Ik lyd te veel onder dien twijfel. - De waarheid zal honderdmaal minder wreed zijn. Ik moet die vrouw kennen, weten wie zij is, hoe zij er uit ziet, waar hij haar leerde kennen. Gij moest begrijpen wat ik gevoel en mij helpen in plaats mij te kwellen met uw redeneeringen ziet ge dan Diet dat ik krankzinnig word Heb deernis met mij I Geef mij raad, goeden raad I» >Een raad, die naar uw zin is,c zeide de markies koel. Verwacht van mij zoo iets niet. In uw toestand zou een dergelijke raad mis dadig zijn ik zal u slechts dat radeD, wat uw belang meebrengtic Mevrouw de Fontenay stond op en met gloeiend gelaat sprak zij >Geen redeneering meer! Gij zult mij 'niet afbrengen van mijn plan. Gij wilt mij verhinderen nasporingen te doen. Gij zult daarin niet slagen. De twijfel zou mij doodeD. Ik wil liever de vreeselijke zekerheid. Dan zal ik weten waaraan mij te houdeD. En als hij onschuldig was Haar gelaat straalde bij die gedachte van vreugde en een zucht van verlichting werken en instellingen te beheeren ten bate van de scheepvaart, te waken voor hun behoud en onderhoud en er die uitbreiding aan te geven, die de be hoeften van de scheepvaart eischen. Die commissie zou reglementen maken, recht spreken, toezicht houden enz. Zooals men ziet, is dat een regeling geheel in navolging van die, welke bij acte van 1865 opgemaakt is door de Internationale Donau-commissie, welke commissie nu sedert weldra bOjaren haar werk tot algemeene voldoening verricht. N. R. Crt. FRANKRIJK. Het blijkt, dat ten gevolge van het springen van de afvoerbuizen en instor tingen op verschillende plaatsen van de straat, Parijs door een zware ramp getroffen is. Tot op dit oogenblik zijn daarvan 11 personen het slachtoffer geworden, terwijl een twintigtal ver wondingen bekomen heeft. De verhalen, die men daaromtrent leest, zyn schrikbarend. Men kan het zich nauwelijks voorstellen, hoe een huurauto met de inzittende dame en den bestuurder plotseling in een gat ver- dwynt en dat naderhand tusschen den modder een witgeschoeide hand te voor schijn komt bij den reddings en rui- mingsarbeid, waardoor evenwel slechts twee lijken aan den dag konden worden gebracht. De kranten gaan dan ook zeer scherp tegen het gemeentebestuur te keer, dat veel geld uitgeelt, om vertegenwoor digers van buitenlandsche Steden feeste lijk te onthalen en hen de bekoorlijk- ontsnapte aan haar gewond hart. Zij hechtte zich vast aan dit troostend denk beeld, dat reeds bij haar in den slapeloozen nacht opkwam. »Want misschien beschuldig ik hem ten onrechte. Wie weet of mijn jaloezie niet ongerechtvaardigd isof niet alleen de schijn tegen hem i«Hoe kan ik denken dat hij, zoo liefhebbend, zoo trouw zoo eerlijk, mij zoo laaghartig zou kunneD bedriegen Bc— De markies schudde het hoofd en zeide spottend »Een echtgenoot bedriegt niet laaghar tig, als zijn vrouw niets weet.Mijn Hemelde zucht die u, getrouwde vrou wen, bezielt om iD alles te willen door dringen en alles te weten te komeD, op gevaar af van u het hart te verscheuren is wel het on verstandigste wat er bestaat in deze wereld. De huwelijkstrouw, die gij eischt, is bijna nergens te vinden. Als ik in uw plaats was, zou ik, in plaats mijn oogen wijd open te zetten, om alles te zien, ze ze met beide handen bedek ken, om zoo blind mogelijk te zijn Eisch niet van- een man wat hy u niet geven kan en stel u tevreden met wat hij u geeft: zijn voorkomendheid, zijn goedheid, zijn vroolijk humeur. Dat ver zekert u dagelijksch geluk... Voor het overige behoort alles thuis in romans en tracht niet dat te willen brengen in het werkelijke leven.* De gravin luisterde niet meer naar haar heden der Fransche hoofdstad te toonen, maar zijn plicht verzaakt, waar het de veiligheid der inwoners betreft. Men vergete niet, dat die instortingen op de drukste punten van de binnenstad plaats hadden. Tengevolge daarvan is het verkeer op verschillende plaatsen geheel ge stremd. Dit kan slechts door over stappen van de passagiers van de open bare vervoermiddelen eenigszins ver holpen worden. Ook van de onder grondspoor (métro) werden twee stations geheel onder water gezet. Meer dan 3000 telefonische verbindingen zijn in de stad verstoord. Hetzelfde is het geval met gas-, water- en electrische inrichtingen, zoodat het in sommige wijken gedurende den nacht pikdonker is. Verschillende inzakkingen vertoonen een diepte van 10 tot 15 meter. De in de nabijheid staande huizeD moesten uit vrees voor instorting ontruimd worden. Later is uit een instorting op den boulevard-Hausmann nog het lyk van een man opgehaald. Weer later lezen we, dat het aantal dooden tot 14 is gestegen. Gemeld wordt, dat zich weer nieuwe grondverzakkingen hebben voorgedaan. In de Avenue Montaigne is een gat geslagen van drie meter diepte en vier vierkante meters oppervlakte. Een kastanjeboom, die langs het trottoir stond, achter een werkplaats van de Métro, is weggezakt tot aan zijn takken toe. Op de Place de la République is de grond over een oppervlakte van een meter in het vierkant een halven meter vriend. In haar verbeelding zag zij het huis in de voorstad vao Weenen en den prachtigen tuin, dien zy binnensloop door de, onder de klimopranken verborgen deur. Hoe gelukkig waren zij daar geweest, welke eeden waren daar gezwo ren, hoe waren die gehoudenToen, haar komst te Parijs, na haar rouw, toen zij achttien maanden lang van Armand was gescheiden geweest; hun eerste ont moeting in een huis iD de Champs Elysée*, door haar gehuurd, zoolaDg zij nog niet voor goed was gevestigd. Zy herinnerde zich hoe Armand daar haar salon was binnengekomen, op een paar pas afstand plotseling was blijven staan door aandoening overmeesterd, om zich toen weenend van vreugde, in haar armen te werpen. Hoe lief had hy haar toen, wat al zoete woorden wisselden zij daar, hoe vertrouwelijk spraken zij met elkander De avond was gevallen drie uur had hij naast haar gezeten, haar hand in de zijne, de oogen steeds op de hare gericht, sprekende van de toekomstde tijd was onmerkbaar omgegaan en hij kon bijna niet denken aan scheiden. Zij had hem teD eten gevraagd en in de een voudige eetkamer, bediend door slechts een vertrouwden knecht, hadden zij, die el kaar de laatste maal hadden ontmoet in de weel derige ingerichte zalen van het hotel Sch warzburg genoten in dit eenvoudig ver trek als schoolknapen die vacantie hebben. (Wordt vervolgd),

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1914 | | pagina 1