LAATSTE LIEFDE. No. 20. Zaterdag 13 1914. 30e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwscli-Vlaanderen. F. DlÈLEMAAT, Buitenland. F EÜILL ETON. D't blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groete letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden tranee ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Oorlog in Mexico. Mazatlan, aan de westkust van Mexico, wordt door de regeeringstroepen be legerd. In de stad heerscht groot gebrek. Op verzoek van de vrouwen in de plaats heeft de bevelhebber der regee ringstroepen goedgevonden, dat alle non combattanten de stad zouden verlaten. Het is wel vreemd, dat de belegeraars, door wier stellingen de uittocht moest plaats vinden, dit hebben goedgevonden. N, R. Crt. FRANKRIJK. Het hof vau assisen te Nantes heeft uitspraak gedaan in een zaak, die daar zeer de aandacht getrokken had en met behulp van een douane-beambte te St. Nazaire gepleegde verduistering betrof. De hoofdcontroleur der douane is ver oordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en duizend frank boetetwee kooplui, zijn medeplichtigen, zijn tot dertien maanden en dezelfde boete veroordeeld. De beambte en een der medeplichtigen moeten voorts 292,000 frank aan de douane teruggevende tweede mede plichtige moet 143,000 fr. terugbetalen. N. R. Crt. ENGELAND. De politie heeft een inval gedaan op het tijdelijke bureau van de Sociale en i Politieke Vrouwenunie te Westminster en beslag gelegd op allerlei stukken. Een half dozijn vrouwelijke klerken, meisjes van 17 tot 20 jaar, mochten na eenigen tijd vrij uitgaan. Roman van Gïorge Ohnzt. {Nadruk verboden.) Hy richtte zich hoog op en zijn gelaat nam een dreigende uitdrukking aan toen hij riep »Kan men u beleedigd hebben En toen zij nog bleef zwijgen, sprak hij »Luisler, Mina: ge weet welke diepe genegenheid ik u steeds toonde. Ik ben geen echtgenoot voor u, maar een vriend. I Ge kunt rekenen op rnyn steun en toe gevendheid, maar ik eisch dat ge oprecht zult zijn, als spraakt ge tot uw vader. Wilt ge dat? Kom dan, mijn kind, stel vertrouwen in mij. Zeg mij alles niets stemt mij droeviger dan het zien van die tranen.* Toen, in haar wanhoop, vertelde zij haar man, zonder hem te zeggen de plaats waar het gebeurd was, of den naam te noemen van dengene, dien zij beminde, het onderhoud dat zij had gehad j met majoor Waradin. Zij bad haar hoofd j gelegd op den schouder van den grijsaard i en onder snikken deed zy haar wreede bekenteuis. Doodsbleek hoorde de prins ar aan. Of hij sidderde van diepe j jalouzie, of smartelijke bitterheid opsteeg Mej. Ivy Bon, de kiesrechtvrouw, die in de Doré Galleries twee schilderijen heeft beschadigd, is veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf. Zij schreeuwde na haar vonnis ge hoord te hebben: Folteraars! Moor denaars Het kan me niet schelen, al veroordeelen jullie me ter dood. Ik zal het weer doen, telkens weer, net zoo lang tot we recht krijgen". De Romney, die te Birmingham in het museum is beschadigd, stelt een slagersjongen voor. Naar het heet is het onderstuk van het schilderij ernstig beschadigd. De Evening Standard geeft weer ettelijke uitspraken over de kwestie of men de kiesrecht vrouwen moet laten doodhongeren. Er zijn er weer voor en tegen. Sir Frederik Treves, de dokter, is er tegen. Als die menschen zelfmoord willen plegen moet hun dat op alle manieren belet worden, zegt hij. Men moet ze behandelen als krankzinnigen en ze kunstmatig voeden, als ze niet willen eten. Admiraal Kennedy meent, dat die vrouwen, als het op het ergst loopt, wel zullen gaan eten. Bernard Shaw heeft al geruimen tijd geleden geschreven, dat men die vrou wen niet mag beletten voor hun zaak te sterven, als zij dat verlangen. Hij schrijft nu Aangezien wij geen overtuiging ge noeg hebben om de militanten te laten doodhongeren, noch gezond verstand genoeg om het onvermijdelijke vrouwen kiesrecht iD te voeren, valt er niets te uit zijn hart, Mina kon het niet zeggen. Hij bleef onbewegelijk zitten en boog het grijze hoofd. Toch beefde zijn stem een weinig, toen bij zeide »En de man, die door u bemind wordt, is de graaf de Fontenay, niet waar?» Toen zij sidderde van schaamte, legde hy haar de hand op den mond en sprak haastig >Antwoord niets! Dit is voldoende!* Hij dacht een oogenblik na en zeide toen langzaam >Mijn kind, ik ben u dankbaar voor die oprechtheid. Ik wil u niet dioevig en ongelukkig zien. Ik geef u mijn woord, dat uw minnaar geen leed zal geschieden, maar in ruil daarvoor, moet ge mij beloveD, dat de graaf de Fontenay van hier zal gaaD. In uw eigen belaag, lief kind, vraag ik dat offer. Ik heb nog slechts kort te leven. Als ik er niét meer zal zijn en hij bemint u nog oprecht kunt ge met elkaar vereenigd zijn. Maar voor u zelve, voor mij, moet men niet kunnen zeggen, dat hij uw minnaar is geweest. Behoud uw goeden naam, bewaar mijn eer, spaar mij door kwaad sprekers te worden bespottelijk gemaakt, en voor de restvertrouw op mij, nie mand zal u beleedigen of leed doen.* Hartstochtelijker werd haar snikken en zij mompelde »Hoe goed, hoe edel zyt gy!» »Neen, lief kind, ik heb u innig lief, dat is het. Ziet ge, ik ben oud en daardoor doen dan te wachten tot de vrouwen het gepeupel er toe drijven ze te lynchen, waarna de regeering ter verzoening een behoorlijk aantal mannen uit het volk ophangt. En dan krijgen de vrouwen ten slotte het stemrecht, nadat alle kwaad en lijden is geperst uit een toe stand, dien verscheiden beschaafde en redelijke landen reeds zonder de ge ringste onaangenaamheden uit de wereld hebben geholpen. Het is echt Engelsch. N. R. Ct. ITALIË. De stakingsonlusten hebben zich over geheel Italië uitgebreid. Dinsdag is de algemeene staking af gekondigd te Bari, Bologna, Brescia, Florence, Forbi, Genua, Livorno, Milaan, Modane, Parma, Pesaro, Pisa, Reggio, Emilia, Civita Vecchia, E'abriano, Como, Faënza, Sampier d'Arena, Rovigo.Turyn en Venetië In de meeste steden staakt echter maar een deel der werklieden. De openbare orde wordt over het algemeen goed gehandhaafd te Venetië is het echter herhaaldelijk tot botsingen gekomen, waarbij een politieagent is Te Genua en Turijn zijn de open gebleven winkels gesloten op dreige menten der stakerste Bologna is de tramdienst gestaakt. Te Florence is by een betooging de politie met steenen gegooid. Zij ant woordde met revolverscboten, waardoor een betooger is gedood en twee gewond zijn, evenals drie agenten; troepen hebben de betoogers uiteengejaagd. Te Bergamo hebben betoogers onder wijs. Ik raadpleeg mijn geweten en ik zie dat ik even schuldig tegenover u ben geweest als gij tegenover mij. Jeugd behoort bij jeugd en ik, grijs en gebogen, ik heb de misdaad begaan u twintig jaren te ketenen aan mijn ouderdom. Gij hebt met engelen goedheid uw kostbare jaren mij gewijd, ge hebt den avond van mijn leven verhelderd eD het zou ondankbaar zijn als ik het kwaad, waarvan ge u zelve beschuldigt, niet vergat en mij het geluk niet herinnerde dat ge mij schonkt.* Zij lag thans aan zijn voeten en keek hem door haar tranen glimlachend aan. Hij richtte haar op, omhelsde haar ea leidde haar naar haar kamer »Ga rusten, mijn kind,* zeide hij, »en vrees niets.* Den volgenden morgen om tien uur, toen majoor Waradin, zich gereed maakte uit te gaan om van graaf de Fontenay voldoening te eischeu, kondigde, zijn koecht hem het bezoek aan van prins Toulza en generaal graaf Colloredo, namens den prins Schwarzburg. Ver wonderd ontving hij hen en glimlachend vernam hij van den generaal, dat deze heeren hem namens den prin3 voldoening kwamen vragen voor een beleediging der prinses Schwarzburg aangedaau. Hij sprak niets tegen. Hij maakte geen enkele opmerking over den leeftijd van zijn tegenstander, doch zeide eenvoudig: »Myoe heeren, ik beu eeu dwaas. Wil deu prins zeggen dat ik tot zijn dienst ben.* bedreiging alle winkels en andere in richtingen doen sluiten en daarna het vertrek van een trein verhinderd. Vrouwen gingen op den spoorweg liggen en alle ruiten van den trein werden verbryzeld. Te Rome is een menigte van 1000 personen in botsing gekomen met de politie en troepen grenadiers. Deze schoten negen maal in de lucht, waarop de betoogers zich verspreidden. Avp. ALBANIË. Dinsdagmiddag heeft de Mbret alle troepen te Durazzo geschouwd. Deze troepen zijn samengesteld uit Mirdieten, Malissoren en gendarmes. Gedurende den troepenschouw werden de Mbret en zijn gemalin geestdriftig toegejuicht. Thomson, de commandant van de troepen, hield een toespraak tot hen, waarin bij hun de verzekering gaf van de aanhankelijkheid van de troepen. Woensdagavond is een groote hoeveel heid geweren, munitie, alsmede kanon nen naar Alessio gezonden, om er de Malissoren aldaar mee toe te rusten. Hofmaarschalk von Trotha is daar teruggekeerd. N. R. Ct. BULGARIJE. In het Sobranié heeft de minister president, in antwoord op een vraag van de socialisten over de inbezitneming van de Grieksche kerken te Warua, Stanimaka en Sofia, gezegd De over heid heeft aan deze beweging, die door de onophoudelijke vervolging van onze broeders vanzelf is ontstaan, geen deel. De regeering keurt de gebeurtenissen niet goed en wenscht dat de twisten van het verleden worden uitgewischt en er betere betrekkingen met den ua- burigen staat worden aangeknoopt. De schuldigen zullen worden gestraft. De kerken te Warna en te Stanimaka heeft de bevolking in bezit genomen, omdat zy zijn gebouwd met het geld van de Bulgaarsche geloovigen. Wat de kerk te Sofia betreft, Dinsdag gaf een comité, door de bevolking inge steld, te kennen, dat het zich ter be schikking van de regeering stelt en hare beslissing afwacht. N. R. Crt. Den volgenden ochtend wisselden Mina's echtgenoot en Waradin twee revolver schoten op het Prater. De kogel van den prins verbrijzelde den majoor den arm. De getuigen van Waradin beves tigden later dat deze geschoten had zonder te mikken. Een dag later kreeg de graaf de Fontenay een verlof van den markies de Villenoisy en keerde naar Frankrijk terug. Hij zag Mina niet terug voor achttien maanden later. Zij was toen weduwe en kwam te Parijs haar rouwt,ijfi doorbrengen,, Na afloop daarvan Uouw den zij en titpi jaar laog hadden zij sam n hoogst gelukkig geleefd tot dien avond, waarop de gravin onder den schoorsteen in Armand's kamer dat telegram gevonden had, door een vrouw ouderteekeud. {Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1914 | | pagina 1