HITSTE LIEFDE/ \o. 19 oensdag 10 1914. 30 Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch -Vlaanderen. F. DIELEMAX, Buitenland. FEU ILLETON. nu HAM D»t blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 8/2 maal. Advertentiön worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. ENGELAND. Het schijnen twee zusters te zy'n ge weest, die Donderdagavond ten hove voor de kiesrechtvrouwen hebben be toogd. De een viel voor den troon op de knieën en riep „Uw Majesteit, wilt gjj niet een einde maken aan het foltereu van de vrouwen en de andere voegde er nog wat by. Hofbeambten tilden de knielende op en snel werden de twee vrouwen het paleis uitgeleid. Men verwacht, dat bij de heropening van het Parlement druk op de regeering zal worden geoefend om strenger maat regelen tegen de kiesrecht vrouwen te nemen. Indien, wat men niet onmogelijk acht, de rechter besluit, dat de Sociale en Politieke Vrouwenunie een onwettige samenspanning is, worden allen die aan de fondsen bijdragen, aansprakelijk voor vergoeding van de schade die kiesrecht vrouwen door brandstichting en anders zins veroorzaken. Men meent, dat dit de bydragen zal stuiten. Maar als de gevers ongenoemd blyven? N. R. Crt. Oorlog in Mexico. Generaal Carranza, de leider van den opstand, heett door zijn agent te El Paso laten bekend maken, dat hij de nota der bemiddelaars te Niagara Falls niet zal beantwoorden, en ook geen nadere mededeelingen zal doen nopens de vormiüg van een nieuw voorloopig bewind, vóór hij in Saltillo zal zijn aangekomen. Vrijdag is hij uit Durango daarheen vertrokken. Roman van Gïorgb Ohnït. Nadruk verboden.) 19) Zij deed dit zonder aarzelen en deze onvoorzichtige daad had de ernstigs:e ge volgen. Waradin, in al zijn gevoelens gekrenkt, vol spijt, begon te vermoeden, aan wien hy wat hij het verraad van de prinses noemde te danken had. Hij ging haar na als zij uitging en volgde haar meermalen als zij de armen bezocht. Op zekeren morgen, dat hij haar weder gevolgd was, kwam hij bij een deur, die de Fontënay in den muur van zijn tuin had laten maken. Tot driemaal toe had hy den moed daar terug te komen om zeker te zijn, aan wien hij zijn ongeluk dankte. De derde maal was het op een avond hij bleef tot elf uur in de nabijheid verborgen en toen de prinses naar buiten kwam, volgde hij haar. Verschrikt voetstappen achter zich te hooren in de stille straat, keerde mevrouw Schwarzburg zich om en tot haar ontsteltenis herkende zij den majoor. Door angst als verstijfd, bleef zij staan. Hij naderde haar met gemaakte beleefd heid en met den hoed in de hand, diep voor haar buigende, zeide hij Men weet, dat het geschil tusschen de bemiddelaars eD Carranza hierover gaat, dat de opstandelingenleider wel ter conferentie vertegenwoordigd wil wezen, maar geen wapenstilstand met Huerta wil toestaan. Luigi Barzini, de Italiaansche oorlogs correspondent te Mexico (stad) seint dd. Woensdag dat de underhandelingen te Niagara Falls tijdelijk geschorst zijn. N R. Crt. ALBANIË. DilloD, de correspondent van de Daily Telegraph, seinde Donderdagavond uit Durazzo De burgeroorlog staat op het punt van uitbreken. De Mbret zal binnenkort in bloedigen strijd gewikkeld zyn met zijn eigen onderdanen, die zijn heerschappij weigeren te erkennen en die zelfs, al waren zij onderworpen, zullen volhouden, dat een bloedveete tusschen hem en hen bestaat. Men maakt ijverig toebereidselen tot den strijd. Durazzo is heden in staat van beleg verklaard. Omroepers maken de bevolking be kend met de plichten en de beperkin gen, die de krijgswet meebrengt. Het kabinet vergaderde tot drie uur in den ochtend en boden snelden van het paleis naar de vergaderzaal en omgekeerd. De winkels worden gesloten. Families vluchten overhaast naar Korfoe, Cattaro of Brindisi. Koffers, doozen, wiegen en pakken worden naar den steiger gebracht door de ontstelde inwoners, van wie velen orthodoxe christenen zyn. Overste Thomson, de verlichtste en ervarendste der Nederlandsche officie- Blijf hier Diet staan, mevrouw, men mocht u herkennen. Sta mij toe u tot uw rijtuig te geleiden.* Werktuigelijk liet zij zich geleiden tot h«t haar wachtende rijtuig. Daar kwam zij weer tot zich zelve en zich rekenschap gevende van het gevaar dat zij liep, keek zij Waradin uit de hoogte aan en zeide »Stap met me in. Ik moet u spreken.* Hij gehoorzaamde. Zij gelastte den koetsier niet weg te rijden en het rijtuig bleef dus staan. En in dit kleine bestek achter die stilstaande paarden, ontspon zich het volgend korte gesprek »Hoe kondt gij de brutaliteit hebben mijn gangen na te gaan »Hoe kwaamt ge er toe mij te be driegen »Had ik dan een verbintenis met u aangegaan »Gij had de stilzwijgende verbintenis aanvaard, niemand dan mij als uw gun- stëling te beschouwen Waarlijk Gij praat alsof gij mijn man zijt »Als ik het was, kon ik niet meer bedrogen, niet woedender zijn 1 Gij hebt misbruik gemaakt van mijn eer lijkheid, van mijn geduld en ik zal mij wreken >Gij dreigt een vrouw »0, ik spreek niet van u ik meeD uw minnaar.* Bij die woorden bleef de prinses onbe wegelijk zitten en sprak geen woord. Zij ren, heeft het bevel over de ruwe ben den, die ter beschikking zijn, ontvangen en werkt nu hard om hen tucht bij te brengen en samenwerking te leeren. Dit is een moeilijke taak, want de Alba- neezen, ontembare vechters in hun eigen bergen, waar zij achter rotsen in struikgewas of holen uren en dagen verscholen liggen en schieten of ge schoten worden en genieten van de avontuurlijkheid, zyn niet gewend aan gezamenlijk vechten. Vandaar dat men met bezorgdheid afwacht, welke hou ding zij zullen aannemen, wanneer zij tegen de nog lijdelijk afwachtende op standelingen worden uitgezonden. De commissie van toezicht vond de opstandelingen gisteren in een staat van koortsachtige opwinding. Zij vreesde telkens, dat zy als gijzelaars zouden worden vastgehouden. De vertegen woordigers van negen districten onder handelden met de commissieleden en waren b ireid alles toe te geven, behalve trouw te zweren aan den Mbret. „Er is bloed tusschen hem en ons, er kan nooit verzoening komen, hij moet gaan''. De commissieleden meldden dit aan den Mbret en vernamen dat een expe ditie beraamd werd tegen de opstande lingen. Zij zullen van drie kanten worden aangevallenvan Fieri, Elbassau en Alessio uit. De- commissieleden keurden dien maatregel als onverstandig af. Zij be toogden dat de beweging tegen den Mbret en de regeering meer verspreid was, dan zij schijnen te gelooven, dat de gewapende aanhangers van den prins had er nog niet over gedacht dat de majoor zich op Armand zou willen wreken. Het denkbeeld dat dengeen, dien zy beminde zich zou hebben te meten met den bekenden duellist, deed haar het bloed verstijven. Zij voelde dat haar wilskracht verlamd was. Zij stond op het punt Waradin'8 mededoogen te vra gen, maar dadelijk liet zij die gedachte varenzou zij daarmede niet Armand oneer aandoen Welk redmiddel bleef haar dan nog over? Zij barstte uit in tranen en die smart gat haar de kracht zich uit te drukken. «Aldus'beloont gij dus een vriendschap, die ik u twee jaar lang bewees?» zeide zij. »Omdat ik goed en toegeeflijk voor u was, wilt gij mij thans leed veroor zaken Hij zag haar zóó terneêr gedrukt, dat hij nog hoopte dat zij haar minnaar voor hem zou opofferen. »Gij weet wel,* sprak hij, »dat als ik zoo tot u spreek, mijn genegenheid voor u nog onbeschrijfelijk is. Deze ver bintenis, die niet onbekend kan blyven, zal mij belachelijk maken. U twee jaar bemind te hebben om een ander zoo spoedig te zieD zegevieren, kan ik niet vergeven tenzij gij mij voldoening wilt schenken.* »Hoe >Laat ons terugkeeren en zend den graaf weg.* Zij hief het hoofd op en werd rood minder betrouwbaar kunnen blyken, dan ten paleize wordt aangenomen, en dat, ook indien een overwinning wordt behaald, blijvende haat en verbittering in de harten der Mohammedaansche onderdanen zal blijven. De Mbret was weifelend en onder den indruk, maar zeide: „Wat te doen? Ik heb 700 tot 800 man hier, die begeerig zijn om tegen de opstandelingen op te rukken". De commissie was ontevreden over haar onderhandelingen, zoowel die met de opstandelingen als die met den Mbret. Zekere lieden zeiden mij, dat zij over tuigd zyn, dat de afdanking van den Mbret nog slechts een kwestie van tyd Een voegde daaraan toe, dat als hij zich terugtrok naar Skoetari de troon misschien kon worden behouden, ten minste als hy geen bloed van de op standelingen vergoot. De opstandelingen zijn Diet voor nemens tegen Durazzo op te rukken, dat zij reeds lang hadden kunnen nemen, zij verlangen niets dan ontslagen te blijven van den tegenwoordigen heer- scher. Als Durazzo hem als koning wil, mag het hem houden. Sommige Kabinetsleden beschouwen den toestand als hopeloos, anderen, zoo als Nogga, zijn optimistisch. Allen stemmen daarin overeen, dat, tenzij de koninklyke troepen een besliste zege praal behalen, de Mbret voorgoed zal hebben te vertrekken. De ministers betreuren zeer, dat de Mbret zich niet van den aanvang af te midden vau zijn onderdanen vertoond heeft. In den nachtelijken ministerraad zijn agitatoren genoemd, die getracht hebben van toorn, haar oogen schitterden zoo, dat Waradin er door verblind werd en met een schaterlach, antwoordde zij »Hem wegzenden, hem nu ik gereed ben alles op te offeren aan zijn liefde!* »Welnu dan,* zeide de majoor, »ik zal hem dooden »Wij zullen zien, maar wees thans zoo goed heen te gaan.* Zij gelastte dit zóó gebiedend, als zat zij in stede van in een eenvoudig huur rijtuig, in haar schitterenden salon. Hij stond op zonder iets te zeggen, opeDde het portier, groette en verwijderde zich. De prinses gelastte toen deri koetsier haar naar huis te rijden. Terugkomende van den Cercle Imperial waar hij den avond had doorgebracht, zag de priDS Schwarzburg licht in het boudoir zijner vrouw. Hij trad dit vertrek binnen, om haar goeden nacht te wenschen en vond haar met treurig gelaat in een fauteuil zitten. Zij trachtte haar man een vroolijk gelaat te toonen, maar de oude edelman had te veel ondervinding, tfm zich zoo gemakkelijk telaten misleiden. Hij nam haar hand in de zijne en bemerkte dat die gloeidehij keek haar in de oogen, zag dat zij geweend had en ongerust vroeg hij »Wat scheelt er aan, Mina? Heett men u een slechte tijding gebracht? Hindert u iets Terneergedrukt bleef zij, zonder te antwoorden, zitten en weder vloeidpu de

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1914 | | pagina 1