Thee Brandsma mm EN PLE2IEI nguinose. Drogisterij „De Z.-Vl. Gaper". Zeeuwsche Brandwaarborg Maatschappij Openbare Yerkooping. De AFBRAAK eener Laiidbouwschuur, een le klas Merrie, Nieuwstr. - AXEL Vraagt Uwen Winkelier U MOET ze eens probeeren. MIDDELEN VAN VERVOER. Hollandsche Stations Amsterdamsciie Tijd. Belgische Stations Greenvichtyd. SPOORWEG TERNEÜZEN - HECHELEN. n Wy ruimen op tegen verminderde prijzen bekende merken prima sigaren NAPOLEON, GOETHE, SEMPER MILIOR, FANCY van 4 cent thans voor 2l/i cent per stuk. LA CELESTA, DIAMANT, SELECT, LABOR, AMST. BANK, GULDEN VLIES van 3 cent thans voor I1/, cent per stuk. BRAZILIAANTJES, URKERS, MOÜJO, EENIG, UILTJE van 21/, en 3 cent thans l1/* cent per stuk. Minste kwantum 500 stuks. Prijzen per Mille resp. f24.,fl5.enfl2.50. OUDE VORSTENLANDEN (restant) a f 10. per 1000 stuks. Postwissels aan Tilkema, Grossier in Sigaren, Borneostraat 12, Amsterdam. Wy Deskundigen verklaren eenparig: is de beste Scboen-Crème. Eenige Fabrikant: Hdolf Krebs, I.'annfceim. Eenige Importeurs voor Nederland: E. Ostermir.n Co., fimsterdam. OPGERICHT IN 1824 TE ZIERIKZEE, verzekert Onroerende en Roerende Goederen tegen eene vaste premie of onderling naar begeerte der deelnemers. AGENT voor het 5de District van Zeeland Axel. F. DIELEÏÏAN. (Vinnm Sanguinosum in vacuo.) De Sanguinose is een buitengewoon krachtig middel om uw bloed te verrijken en uw zenuwen te versterken. Zij is een zuiver natuur- middelenkel plantaardig, en in he.Uluchtledige bereid op zuiveren rooden wijn. Zy wordt door de zwakste gestellen verdragenen bracht redding, waar alle moed opgegeven was. Wat zeggen de Doktoren Ik heb de voortreffelijke wer king van uwe Sanguinose gezien inonderscheidenegevallen van bloedarmoede, zenuwzwakte en algemeene verslapping. Ik feliciteer u zeer met dit prachtige middel. Ik verwacht, dat het de gewone staalpreparaten zal ver dringen, die zoo dikwijls zonder uitwerking blyven. Hall. Dr. ALF. DE VRIESE. Wat verklaren de gebruikers Ik was al twee jaren lydende aan bloedarmoede, hartklopping, zenuwachtigheid. Mijn genees heer had mij 12 flesschen van dat ossenbloed laten drinken, maar 't bleef hetzeltde. Toen heelt mij een buurvrouw aange raden om de SANGUINOSE te nemenik knap er aardig van op; ik ben al een heele boel beter. Den Haag Mejuffr. REITH. 's Gravezandelaan 154. Sanguinose kost per flacon van 300 gram f 1,50,6flacons f8,—, 12 flacons 15,—. (60) Verkrijgbaar bij de meeste Apothekers en goede Drogisten. Den Haag, De Riemerstr. 2c/4. Wacht u Toor namaak VAN DAM Co. Te Axel bij Joz. de Feyter Neuzen A. van Overbceke Leunis. Deurwaarders Huineman te Ter Neu zen, zullen ten verzoeke van den heer PETRUS DIELEMAN, landbouwer te Axel op zijne hofstede nabij het gehucht Kijkuit, op Zaterdag 3ü Mei 1914, namiddag 4 uur, verkoopen als zware Balken, Stijlen, Keepers, Ribben, Planken, Latten, Heining- palen geschikt voor afmaak weide, Deuren en Brandhout. Koopen tot en met f3,— contant, het overige op 3 maanden crediet. TE! K.OOP: oud 6 jaar, met vos bles Merrieveulen AdresA. ARENDSE, Landb. Hof stede Middenhof", Oost-Souburg bij Middelburg. is het adres voor alle soort drog<' en aangemaakte VERFWAREN, GOUD KOPER en ZILVERBRONZEN, KAST RANDEN, BORSTELWERKEN, SPON ZEN, DWEILEN, KWASTEN, VERF voor kleedingstukken te verven, enz. Aanbevelend, F. DIELEMAN. Nieuw groot Voordrachtenboek voor vrooiyke partyen, bevattende 27 Komische scènes, Vrooiyke Voordrachten, Coupletten, ent Prijs franco per post ƒ0,55. INHOUD Brief van Nathan Nathani aan zyn lieve memele. Brief aan Nathan Nathans, milicien infanterist te 's Hage, van zijn lieve memele. Briei aan Nathan Nathans van zijn hartlap Rebekka Citroen. Brief aan Rebekka Citroen van haar beminde Nathanne- gien. Op de bruiloft. Juffrouw Mina. Bedelaarsroem. Zoo zijn er, Een boer op reis. Hupdat bruidspaar is magnefiek. Het snug gere boertje. De Serenade. Oom Manus. Op het marktplein. Van een boer die kiespijn had. 't Kr op- wolder boertje. Leer om leer. Goedgekeurd voor den dienst. Brui-[ loftslied. De reis naar Rotterdam.—I Dp Pretmaker. St. Nicolaascadeau. De bedroefde Bart. Koopman Levie. Mozes Sinaasappel. Een reis met ongelukken. Dit boek is weder vervaardigd door den beroemden schrijver D. JUNIOR, van wiens hand ook o.a. verschenen: De Grappenmaker, Geestig en Luimig,i O olijk en Vroolijk, De Vroolijice Guit, enz. Dit beroemde boek wordt na ont- vangst van 55 cent in postzegels of per postwissel franco toegezonden door den uitgever, specialiteit in bruiloft»- en feestartikelen. J. D. DIJK, Groningen, Oude Kyk-in-'t Jatstraat 66. Verkrijgbaar te Axel, Wed. H. Harinck, Wed. P. Deij, Firma P. H. Veenhuizen, J. H. van Dixhoorn, Hulst, Gezusters Meerschaert, Sas van Gent, J. T. de Smidt, Franciska Pauwels, Jos. v. Leemput, Zaamslag, J. M. de Vos. 58 10— 148 6 12 +8 25 I v. Brussel N. f\\ i/4 dq 1 tz; c. .m o ->.i \,rii v. Neuzen Sluiskil I B Axel kijkuit l 3 Hulst f a. Clinge v. Clinge a. St. Nicolaas v. a. Mechelen v. a. Hrussel N 0") 10 08 1 56 6 20 13 10 17 204 6 29 10 26 2 13 6 37 10 38 2 22 6 46 8 56 8 44 854 9 10 9 17, 17 1154 3 57 8 14 1014 24 1159 4 14 8 18 10 26 49 12 21 4 53 8 57 110» 13 10 26 2 08 6 32 20 1036 218 6 42 38 10 54 2 35 7 02 22 1057 3— 714 a. St. Nicolaas CÜ!i_r- a. Hulst Kijkuit ■Sluiskil a Neuzeu 5 59 f8 54 9 36 12 36 6 22 7 33 10 27 1 10 7 53 10 31 8 15 11 26 8 46 1143 9 02 12 07 9 28 12 34 9 33 12 48 12 55 102 109 9 58 1 16 6 34 7 36 7 45 8 03 8 35 8 42 8 49 8 56 9 04 *5 33 5 55 6 04 7 05 i 7 15 7 35 8 01 806 8 13 8 20 8 27 8 34 f Rijdt alleen 's Zondags van 5 Juli tot en met 30 Augustus en op 15 Augustus. 's Zondags om 5 19. Spoorweg Ter NeuzenGent. V. Neuzen 5 56 8 52 12 19 531 8 35 y. Geut gr. st. 5 11 819 1150 5 04 8 03 Sluiskil 6 04 900 12 27 5 39 843 Gent kl. st. 5 21 8 31 12 02 5 16 815 Sluiskil br. 6 07 9 03 12 30 5 42 8 46 V. Selzaete 6 12 9 10 12 43 5 55 8 59 Philippine 6 11 9 07 12 34 546 8 50 a. Sas v. Gent 6 37 9 35 108 6 20 9 24 Sas v. Gent 6 19 9 15 12 43 ■5 55 8 59 y. Sas v. Geut 6 42 9 40 1 15 6 25 9 30 a. Selzaete 6 04 9 00 12 28 5 40 8 44 Philippine 6 50 9 48 123 6 33 9 33 V. Selzaete 616 907 12 41 5 50 8 59 Sluiskil br. 6 54 9 52 127 6 37 9 42 a. Gent kl. st. 6 »0 9 38 Sluiskil 6 57 9 55 130 6 40 9 45 a. Gent gr. st. 7 01 9 50 124 6 36 9 41 a. Neuzen 7 05 10 03 1 38 6 48 9 53 Stoomtram Hulst Walzoorden. v. Walz.(Dijk) 6 10 9 23 11 56 3 45 6 40 9 25 Kloosterzande 8 21 9 31 12 05 3 56 6 51 9 35 Kuitaart (Tol) 6 32 9 45 12 15 4 07 7 02 9 45 Hoeikeusdijk 6 37 9 50 12 20 4 12 7 07 9 50 Terhole 6 45 9 58 12 27 4 20 7 15 9 57 „Rustwat 6 5010 03 12 31 4 25 7 2010 01 a Hulst, Station 7 05 1018 12 45 4 40 7 35 10 15 v. Hulst, station 5 05 8 10 45 2 25 5 30 8 05 Rustwat 5 20 8 15 11 2 10 5 15 8 20 Terbole 5 25 8 20 1105 2 45 o 50 8 25 Hoefkensdijk 5 33 8 28 11 13 2 53 5 58 8 33 Kuitaart (Tol) 5 38 8 33 11 18 2 »8 6 03 8 38 Kloosterzande 5 49 8 44 1129 3 09 6 14 8 49 a- Walz. (Dijk) 6 8 55 11 40 3 20 6 25 9

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1914 | | pagina 4