Oudcrwetsche dingen EngelscheVESTEN. De Feijiers Confectiemagazijn Gemengd Nieuws. Burgerlijke Stand. Marktberichten. Advertentiën. Kavel 1, groot 18.04.50 Heet. op f 11400. 2, 15.03.90 op 8900. l 3, 31.11.30 op 16800. Kantoor Mr. P. DIELEMAN. Algemeene Zangvereeniging „ORELIO". Dagelijks wachtsnds: AXEL. mannelijke of vrouwelijke Volontaire, VOORHANDEN rr '-m n mwf* a rrn rtn l DIELEMAN, De predikant der Gemeente, Ds. de Boer leidde de feestelijkheid in met eene schoone rede, waarbij hij deed i uitkomen hoezeer de zang den ruensch j kan veredelen en beschaven en het Godgewijde lied bovenal hem verheft. Hierna werd door de aanwezige schare een psalm aangeheven, waarna de uitvoering een aanvang nam. Het zou ons te breedvoerig doen worden, indien wij ieder nummer af zonderlijk wilden bespreken. De koren door iedere vereeniging afzonderlijk of met elkaar uitgevoerd, getuigden van nauwgezette ijverige studie onder den jongen, talentvollen en onvermoeiden Directeur. Een schoone afwisseling was het duo „Veldzang", gezongen door de dames A. Esselbrugge en P. v. d. Broecke van Axel, alsmede de treffende solo „De jeugdige slavin" door mej. A. v. d. Hagen van Hulst. Welverdiend was - dus de hulde die de WelEerw. predikant den zangers bracht voor het genot, verschaft aan het publiek. Met een gemeenschappelijk Gezang werd de uitvoering besloten. Na afloop vereenigden zich zangers en kerkbestuur in de consistoriekamer, alwaar de voorzitter van „Excelsior" nog een woord van dank toesprak aan allen die hadden bijgedragen aan het welslagen dezer uitvoering. Mogen zoo de beide vereenigingen toenemen in bloei en kracht en nog meermalen zulke uitvoeringen geven als wij hebben bijgewoond. In de week van 13 tot en met 19 Mei kwamen uit Zeeland ter kennis van den centralen gezondheidsraad 1 geval van roodvonk te Hontenisse en te Vlissingen en 1 geval van diphteritis te Hulst. De Raad van Tholen heeft tot het maken van een brug over de Eendracht volgens het plan dat op 240.000 is geraamd, besloten. Ook werd besloten mede te werken aan de waterleiding voor het eiland Tholen. Avp. Te Weert is de nieuwe boerdery van Adriaans afgebrand. Vier koeien, een paard, zeven varkens en een aantal kippen zijn in de vlammen omgekomen. Het verbrande was gedeeltelyk ver zekerd. Te Assen is een ruim 9 jarige knaap door een ledigen vrachtwagen overreden. Hij was onmiddellijk dood. Te Leiderdorp is een 7-jarig meisje bij het bloemenplukken in den Ryn geraakt en verdronken. Na een paar uur werd het lijkje opgehaald. Vrydagavond werd er brand ont dekt aan een zijgevel van de gymna- stiekloods der vestingartillerie te Naar- den een buiten de kazerne staand houten gebouw. De gemeente-brand weer en die der militairen waren het vuur spoedig meester. Vast staat, dat' de brand aan de buitenzijde is ontstaan en aangestoken is. Zoowel van militaire zyde als door de politie werd een onder zoek ingesteld. A'. R. Crt. Zaterdag en Zondag heeft het in het Oosten van ons land voornamelijk in den Achterhoek van Gelderland en Overysel hevig geonweerd. Verschei dene gebouwen zijn verbrand en ook nog zyn 2 menschen door het hemel vuur doodgeslagen. Moordaanslag. Dinsdagavond laat is de rechercheur van politie Blondé op den hoek van de Haagschestraat en de Gentschestraat bewusteloos gevonden meteen messteek in de borst, die is afgestuit op het borst been, en een wond aan het hoofd, blijk baar toegebracht met een zwaar voor werp. De verwonde is buiten levens gevaar hij kon geen inlichtingen geven. Men denkt aan een wraakneming. Men heeft dicht bij de plaats, waar B. bewusteloos werd aangetroffen, een revolver gevonden, die herkend is als de dienstrevolver van den rechercheur, waarom vermoed wordt, dat Blondé, onverwacht aangevallen, nog zijn revol ver getrok en heeft, maar dien niet meer heeft kunnen afvuren. In verband met dezen moordaanslag verneemt de A"p., dat men hier niet zooals aanvankelijk vermoed werd te doen heeft met een wraakneming, maar dat Blondé waarschijnlijk is aan gerand met het doel hem te berooven. Men wordt in dit geloof versterkt door de omstandigheid, dat eenige dagen te voren in dezelfde buurt een dergelijke aanranding plaats had, waarvan de dader of daders onbekend zijn gebleven. De toestand van B. is minder zorg wekkend, zoodat men hem een verhoor heeft kunnen afnemen, dat echter geen verder licht in de zaak heeft gebracht. Hondentrouw. Toen Woensdag avond schipper M. van Dokkum vertrok, miste hy zyn hond. Geroepen „Max gefloten. tevergeefs. Nu, wachten kou niet. „Vooruit maar, 'tis maar een hond." Schipper vaart naar Groningen, ligt Vrijdag voor de sluis aldaar, en.... daar stapt Max kalm de plank op. Hoe de houd hem heeft gevonden Niemand had het schip verlaten. Er was geen spoor achtergelaten. De schipper zegt nu niet meer „Het is maar een hond-." Anp. Veertien dagen in de boot. Gruwelyke bijzonderheden worden geseind over de geredden van de „Columbian". Terwyl dit er volgens het eene telegram vijf waren, bevonden zich volgens een ander maar vier men schen in de boot. De kapitein van de „Seneca", den Amerikaanscheu douane- kotter zag Zondagochtend een boot. die hij eerst voor een visschersboot hield. Naderby komend bemerkte hij, dat er iets niet in orde moest zijn op het vaartuigje. Twee mannen zaten aan de riemen. Twee andere lagen doodelijk zwak op den bodem der boot. Een leed aan koudvuur in een voetwond. Men hoopt, hen er weer bovenop te doen komen. De overlevenden hadden zich in die vreeselijke veertien dagen met beschuit kruim en schoenleer gevoed. Daar het veel regende konden ze tenminste hun durst lesschen. De eerste twee dagen zagen ze drie stoorabooten, later geen meer. Volgens de „Daily Telegraph" waren de geredden uauwelyks in staat, handen of voeten te bewegen. Ook konden ze nog slechts fluisteren. De twee schepen, die de schipbreu kelingen van de „Columbian", uitge zonderd de laatst gevondene, aan boord hebben genomen, de „Franconia" en de „Manhattan" zyn Dinsdagochtend te Antwerpen aangekomen. De mannen waren welvarend. Een verslaggever van het „H. van Ant." heeft van hen een en ander gehoord. Daaraan ont leenen we, dat de ontploffing aan boord van de „Columbian" zoo hevig was, dat de luiken zeer hoog in de lucht werden geslingerd. Een opvarende, die in een reddingsboot was neergelaten maar daar weldra den laatsten adem uitblies trokken zijn metgezellen de broek uit, om dit kleedingstuk als nood sein te doen dienen. Een bootsman had een electrische lantaren by zich en deed deze onophoudelijk schitteren. Men klaagt over het ontbreken van een reserve-toestel voor draadlooze telegrafie, daar dat, wat zich aan dek van de „Coldmbian" bevond, terstond werd vernield, evenals over het niet toegerust zijn van de sloepen met een dergelijke inrichting, waardoor de aan wezigheid dier booten gedeelt^jk tot een bespotting werd gemaakt. Uit wat uit Halifax uit het verhaal van den eersten officier der „Colum bian" werd geseind, die eveneens tot de geredden behoort% blijkt, hoe de tegenspraak tusschen de opgaven be treffende het aantal laatstelijk opgepik- ten kan worden ophelderd. Inderdaad waren nog slechts vier levenden aan wezig in de door de „Seneca" ontdekte boot. Een van hen die daarin het laatst bezweek, was de Russische olieman Jacob, welke zout water dronk en krankzinnig werd. Hij trachtte zijn kameraden met een bijl te dooden, waarom hij vastgebonden moest worden. In dien toestand bleef hij nog schreeu wen, tot hij van uitputting stierf. Over t algemeen trouwens wordt het drinken van zeewater de oorzaak van schrikke lijke pijnen voor de uitgeteerde mannen genoemd. Auto onoeluk. De directeur- geueraal van den Fransch Zuid-West spoorweg Mury, die gisteren met zijn vrouw nabij Toulouse een automobiel- tocht ondernam en zelf stuurde, reed tegen een boom. Het echtpaar kwam onder, de machine terecht, Mury werd zwaar gewond, zijn vrouw op slag dood. Van 1 tot 15 Mei 1914. Axel. Huwe'ijks-aang. 5. Camile Phert (van Zuiddo pe), 2- j., jm. en Cornelia Maria de Danschutter, 23 j., jd. 8. Pieter Gu^taaf Speleman van Sint-Gilles, Waes). 25 j., jm. en Rosalia Verstraeten, 2 j., jd. Huwelijksvoltrekkingen. 7. Pieter Jacobus Vasseur (van Cadzand), 21 j., jm. en Jam-a Fran<joise Schieman, 23 jjd. Hendrik Marinus van Alten (van Waddinxveen), 2-1 j., jm. en Jacomina Meesen. 22 j., jd. 14. Jan Cornelis Verlindi- (van Zaamslag), 24 j., jm. en Neeltje Aldertha Vlaander, 22 j jd. Geboorten. 1. Debora Angenita, d. van Pieter Jan van Doorn en Elisabeth Wij na. 3. Arthur Jacobin-z. van Josephus Jacobus Michielsen en Maria Louisa de Rechter 4. Adriana Elizabeth, d. van Mechiel Willem Visj-cher en Klara Bakker, Krina Elizabeth, d. van Jan Hollebek en Elizabeth Neeltje Pladdet. 9. Daniël Pieter, z. van Abraham «au Alten en Adriana Wolfert. 10. Anthonij, z. van Marinus Roose en Maria Wolfert. 14. Jacomina, d. van Pieter Witte en Catharina Pieternella van di r Peijl. 15. Pieter, a. van Marinus G< ossen en Coleta Raman. Overlijden. 6. Ebrina Riemens, 96 j., wed. van Maarten van Dixhoorn. 7. Helena de Kraker, 68 j., echtg. van Jan Hofman. 11. Adriaan de Pooter, 7 w., z. van Adriaan en Janna Maria Dieleman. Zaamslag. Huwelijks-aangiften. 1 Jan Dieleman |van Axel], 23 j., jm. en Levina Pieternella Florussi n, 18 j., jd. Andries Corne- lissen van Boschkapelle], 24 j., jm. en Janna Catharina van Langeveide, 2 - j., jd. Jacob Boer [van Axel|, 25 j., jm. en Krina Wisse, 25 j.. jd. Machiel Meeusen [van Ter Neuzen], 26 j., jm. en Maria Pieternella Jansen, 22 j.,jd. Huwelijks-voltrekkingen. 7. Petrus de Roo [van IJzendijke], 54 j., jm. en Elizabeth d- Pooter, 28 j., jd. 14. Albertus Rodenhuis, 30 j., jm. en Catharina Cornelia Schieman, 26 j.. jd. Geboorten. 4. Tanneke Sara. d. van Johannes Willem de Feijter en Adriana Cornelissen. 11. Johanna Elizabeth, d. van Leendert Dees en Cornelia Florussen. 14. Marinus Francois, z. van Jojakim Herrebout en Aaltje Geelhoedt. 7. Jacobus, z. van Arie Schoonakker en Maria Verberkmoes. Overlijden. anneke Sara de Feijter, 2 d., d. van Johannes Willem en Adriana Cornelissen. 7. Pieter Verhelst, 70 j., echtg. van Suzanna M'chielsen. 10. Jacomina Roose, 64 j., echtg van Pieter de Jonge. Zuiddorpe. Huwelijks-aangiften. 1. Julius Antonius E eraert [van Selzaete', 30 j.. jm en Leonie Marie Louise Thiron, 28 j., jd. 7 Petrus van de Voorde [van Wachtebeke], 7 j.. jm. en Lima Maria Schout, 2 j., jd. 9 Petrus Franciscus D'el oiter (van Kemseke0 j., jm. en Romania Maria Michiels, 25 j., jd. 11. Arthur Leopold Thomas [van Biervliet], 24 j., jm. en Maria Theresia Goossens, 2-1 j., jd. Huwelijks-voltr. 6. Josephus Franciscus de Moor, 26 j., jm. en Maria Dolphina V'ersjjp, 22 j., jd. 13. Julius Antonius Everaert, 30 j., jm. en Leonie Marie Louise Thiron, 28 j jd. Geboorten. 11. Augustinns, z. van Cyrile Emile Michiels en Nathalia Maria D'elloiter. HULST, 25 Mei. Ter graanmarkt van heden ^Maandag) waren de prijzen als volgt Tarwe flo,rogge f wintergerst f9, zomergerst f0,haver f8,-, erwten f 10,75, witteboonen f ,- bruineboonen f 17,dui- venboonen f paardenboonen f 0,boek weit fO,—ljjiizaad 1'—,—, koolzaad per 00 L. f aardappels f 4, - Boter per kilo f 1,0;, eieren per 26 stuks i 0,85. Er waren ter veemarkt te koop gesteld: 17 stuks rundvee, 25 varkens en 0 paarden, waarvan verkocht 8 stuks rundvee, 20 varkens en 0 paarden, Telegrafisch Weerbericht van het Kon. Ned. Meteorol. Instituut te De Bilt (bij Utrecht). Verwachting tot den avond van Woensdag 27 Mei Meest matige Noordelijke wind. Zwaar bewolkt. Weinig regen. Zelfde warmte graad. De Hofstede „Dordrecht", gelegen in den polder „Eier- land" op Texel, is ingezet De afslag, combinatiën en de toe wijzing hebben plaats op den 3 Juni 1914, des voormiddags 11 uur in het hotel „Texel" te Den Burg op Texel. Ten aanzien dezer verkooping zijn kaarten en inlichtingen te bekomen ten kantore van de notarissen G. J. O. D. DIKKERS te Texel en D. W. I. HARS HAGEN te Dordrecht, benevens bij den administrateur den heer H. FLENS te Texel. te koop gevraagd, hoe ouder hoe liever, b. v.meubelen, uurwerken, sieraden, teekenlappen, kleedingstukken, munten, porselein, opschik, voorwerpen voor huishoudelijk gebruik van yzèr, koper of tin en verder alles, wat maar heel ouderwetsch is, onverschillig wat het is. Wie iets van dien aard wil afstaan of opruimen, gelieve een gesloten briefje te zenden aan den Heer F. DIELEMAN, Uitgever dezer Courant. Op de enve loppe moet alleen staan„Ouderwetsch" en op het briefje wat men missen wil. Een oud-Axelaar, die dat alles ver zamelt, komt daarna eens kijken. Wie heelt nog zwavelstokken (solters)? Advocaat en Procureur te Middelburg, is eiken ZATERDAG te AXEL te spre ken bij J. v. d. BON, vroeger L'Elcuse. Bovengenoemde Vereeniging houdt repetitie op Dinsdag- en Vrijdagavond van 8 tot 10 uur. Bij deze Vereeniging kunnen ten allen tijde jongelingen en jongedochters ge plaatst worden, die den leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. HET BESTUUR. GEVRAAGD ten kantore" Rijksontvanger, een bij voorkeur uit Axel, een goede band schrijvende en liefst boven de 17 jaar. Weststraat, AXEL.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1914 | | pagina 3