LAATSTE LIEFDE. 30 Jaanï. \o 16. Woensdag 27 Mei 1914. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAN, Buitenland. FEUILLETON. Binnenland. AXELSCHEfli COURANT. D't blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groot» letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. G. ENGELAND. De Donderdag gearresteerde suffra gettes moesten Vrijdag voor den politie rechter in Bow Street verschijnen. Een harer weigerde daarheen te loopen en moest gedragen worden. Een ander wilde de bank der beschuldigden uit loopener waren vier politieagenten noodig om haar in bedwang te houden. Tijdens dit tooneel schorste de rechter de zitting; zijn mededeeling werd met een hagelbui van allerlei voorwerpen ontvangen. Na de hervatting der zitting gooide een klein vrouwtje een schoen naar den rechter, die het ding glimlachend opving. Een andere vrouw trachtte hem te overschreeuwen en schold hem voor al wat ieelijlj was, maar hij deed, ondanks alle rumoer, de zaken snel af l en legde betrekkelyk lichte straffen op. Tijdens een voorstelling van Silver King voor den koning en de koningin in den koninklijken schouwburg, hebben suffragettes, die in grooten getale aan wezig waren, getracht te betoogen. Eén vrouw gilde herhaaldelijk „Gij, Russische tsaar", een ander had zich aan haar stoel vastgebonden en wist zich in die houding twintig minuten lang te handhaven, al maar schreeu- i wende„laat mevrouw Pankhurst vrij De vrouwen zyn allen de zaal uit- aaif Donderdagavond is in een kerk te Edinburg een bom ontploft, waardoor alleen een venster verbrijzeld werd. Roman van Gborge Ohnjst. (Nadruk verboden.) 16) Hij had reeds dadelijk gemerkt dat tusschen den edelman en de jonge vrouw alleen de genegenheid bestond van een vader tegenover zijn dochter; hij had uit de toegeeflijkheid, uit de zachtheid van den prins begrepen dat Mina voor hem slechts was een kind, dat hij teeder beminde, waarvoor hij gereed was alles op te offeren. De prins was zijn vrouw dankbaar voor de warme genegenheid, waarmee zjj zijn ouden dag verhelderde en hoogst tevreden over de wijze waarop zij zijn naam droog. Op bals, volgde haar zijn blik, genoot hij van de hulde welke men haar bewees, van haar genoe gen, was hij er trotsch op haar jeugd en schoonheid bewonderd te zien. Armand was verplicht zich te bedwingen dezen edelen grijsaard, wiens vrouw hij heime lijk beminde, niet op zijde te dringen en trots de verwijten, die hij er vaak van de prinses over moest hooren, vermeed hij zoo veel mogelijk haar huis. Noch- (thans beminde hij haar en moest hij zijn hart geweld aandoen om niet te •treng tegenover zichzelf te zijn. Te Leicester is getracht een landhuis in brand te steken. Beide wandaden worden op rekening der kiesrechtsuffra gettes geschreven. Zij zijn niet te kalmeeren. Avp. TURKIJE. .In de Turksche hoofdstad woedt min stens eenmaal 'sjaars een hevige brand. Nu weer is van de groote kazerne te Tasjkisjla, in de wijk Pera, een der vleugels door brand vernield, waarbij verscheidene soldaten zijn gewond. Een afdeeling van 300 matrozen van den Duitschen Kruiser Goeben heeft bij 't blusschen geholpen 2 onderöfficiereu en 3 matrozen zijn met zware brand wonden in erustigen toestand in het Duitsche ziekenhuis opgenomen, waar de min. van Oorlog hun een bezoek heeft gebracht. De oorzaak van den brand is waar schijnlijk het onvoorzichtig omgaan met een petroleumtoestel. Avp. ALBANIË. Naar 'de Neue Preie Presse verneemt, is een deel der familie Toptani, die tegen Essad pasja was, door de opstan delingen te Tirana omsingeld. Te Soekei, ten N. van Sjak, is het tot scherpe gevechten gekomen. Er zijn 300 vrijwilligers met vier machinegeweren en twee stukken ge schut onder bevel van Nederlandsche officieren naar Sjak en Tirana ver trokken om daar de orde te komen herstellen. Uit Rome wordt aan de Temps ge seind Tegelijk met Essad pasja is ook Reeds drie maanden duurde deze toe stand en het Paaschfeest naderde, toen een onvoorziene gebeurtenis een geheele verandering in den stand van zaken bracht. Bij zijn aankomst te Weeuen had de graat een huis met grooten tuin gehuurd in een afgelegen deel der slad, dicht bij de voorsteden. Hij had zich tot die woning aangetrokken gevoeld door het prachtig uitzicht dat men er had op den Douau en de eilandjes in die rivier. Met zijn rijtuig was hij vandaar binnen het kwartier in het hart der stad. Up zekeren morgen omstreeks tien uur, op het oogenblik dat hij zich naar het gebouw der ambassade zou begeven, werd hij naar zijn venster getrokken door een luid rumoer en zag hoe een hoop volk de straat versperde, onder 't uiten van de hevigste vloeken en bedreigingen. Reeds eenige dagen lang waren er op stootjes in de voorsteden geweest, die veroorzaakt waren door stijging der broodprijzen. Juist tegenover de woning van den graat had een bakker zijn winkel en toen deze man haastig de blinden voor zijn ramen wilde zetten, brulden drie, vierhonderd werklieden Weg met die kerels, die ons lateD uithongeren! Weg met die speculanten 1 Goedkoop brood moeten we hebben Een gerinkel van glas volgde dadelijk op deze uitroepen de winkelruit van den bakker was onder steenworpen be zweken, rinkelende vielen deglasscherven Maffid bey, directeur van Openbare Werken, gevangen genomen, na eeD heftige woordenwisseling metdenOosten- rijk8cben gezant. Hij is later echter weer vrijgelaten en heeftal» vergoeding een decoratie van den vorst gekregen. 4rr>, Koninklijk bezoek. Te 9 u. 36 begaven zich Vrijdag ochtend de leden van den dienst door H. M. de Koningin aan haar Deensche gasten toegevoegd, van 's-Gravenhage naar Roosendaal om het Deensche Koningspaar bij zijn komst op Neder- landsch grondgebied te begroeten en naar Amsterdam te begeleiden Om 3 u. 41 kwamen H. M. de Ko ningin en Prins Hendrik met gevolg aan het Centraal-Station aldaar om hun gasten te verwelkomen. De eerewacht op het station was be trokken door matrozen. Om 4 u. 1 m. kwam de trein met het Deensche Koningspaar uit Brussel onder het gedreun der saluutschoten het station binnen. Het Koninkl. salon rijtuig hield stil voor de Kon. wacht kamer. De Koning en Koningin van Denemarken werden door H. M. de Koningin en Prins Hendrik allerharte lijkst verwelkomd, waarna de leden der wederzijdsche gevolgen aan elkaar werden voorgesteld. Nadat koning Christiaan de eerewacht had geïnspecteerd, werden alle autori teiten aan het Deensche Vorstenpaar op straat en op 't hetzelfde oogenblik werden de brooden naar alle kanten geworpen. Vreeselyke, hartverscheuren de kreten weergalmden. De bakker, die zijne zaak trachtte te verdedigen, had met een stok een slag op het hoofd ge kregen en worstelde, geheel bebloed, met de woestelingen, die reeds huilden »Hang hem op aan de lantaarn De vrouw van den ongelukkige, die naar buiten was gekomen, riep wanhopig om hulp. Haar geroep werd door de menigte beantwoord met wilde kreten, die steeds toenamen in kracht en deden denken aan de vreeselijkste gebeurte nissen die zouden volgen. Tot in zijn ziel bewogen stond de graaf voor zijn raam dit schouwspel aan te staren, zich afvragende of zijn ambt als diplomaat hem kon verhinderen tusschen beiden te komen, toen een coupé, die uit een aangrenzende straat kwam, op eens dooi de oproerlingen werd omringd. Op 't zelfde oogenblik lag het paard dat bij de teugels gepikt werd op zyn knieën en was het rijtuig tegen een muur gedrongen. De koetsier, die zijn zweep wilde gebruiken, werd door twintig han den van den bok getrokken en verdween in de menigte. Daar werd het portier geopend en stapte een eenvoudig gekleede vrouw uit het rijtuig- Zj sprak met klem de mannen toe, die haar omringden toen een dronken kerel op haar toezwaai de met opgeheven ar ui en brutaal den voorgesteld, waarna in de galarijtuigen werd plaats genomen. Op straat had zich reeds vroeg een talrijke menigte opgesteld om getuige te zyn van de „blyde inkomste". Vóór het paleis werd door het 7e regiment infanterie de eerewacht be trokken. Aan den gala-maaltijd ten paleize te Amsterdam heeft H. M. de Koningin in de Fransche taal de volgende toespraak tot koning Christiaan gehouden „Sire Het is mij zeer aangenaam, Uwe Majesteiten, ook uit naam van mijn Gemaal, welkom in mijn hoofdstad te heeten, en om de souvereinen te be groeten van een land, dat zooveel trek ken van gemeenschap met Nederland vertoont en waarmede wij zulke goede betrekkingen onderhouden. Hoogelyk wordt uw bezoek door mynlandgenooten en myzelve gewaardeerd en de ont vangst, die de bevolking van Amster dam Uwen Majesteiten bereid heeft, zy u het bewijs voor de gevoelens van sympathie, die wij voor de Deensche natie koesteren. Denemarken's roemrijke geschiedenis heeft sinds de oudste tijden het onder werp van rechtmatigen trots zijner be woners uitgemaakt. Onder leiding zyner souvereinen heeft uw land, zoo in tijd van vrede als in oorlog, zich door de geheele wereld achting weten te ver wervendoor zyn vaderlandsliefde en zijn hooge beschaving heeft de bewon dering voor uw groote schrijvers en uw groote kunstenaars in Nederland sluier, die het gelaat der dame bedekte, wegrukte. De graaf uitte een schreeuw hij had mevrouw Schwarzburg herkend. Daar stormde hy met bliksemsnelheid de trap af, de straat in en met reuzenkracht zich vrij baan makende, stond hij in 't volgend oogenblik naast de prinses, wier gelaat doodsbleek was geworden en die een onmacht nabij was. Dat verschijnen van den graaf, blootshoofds, met een gelaat, verhit door woede en zijn dreigende stem, verbluften de woestelingen. Laffe ellen delingen Hoe durft gij eene vrouw beleedigen U had hij in 'tFransch ge roepen. Bij de woorden van den graaf, die niemand had begrepen, hadden de man nen elkaar aangekeken en geroepen »'t Is een vreemdeling!* Bij God ja, ik ben een vreemdeling*, had de graaf toen in 't Duitsch vervolgd, »en 't is schande voor u dat een vreem deling hier verplicht is een Weener vrouw te beschermen tegen haar stad- genooten »Zij heeft ons willen overrijden »Zwijg domkoppen Herkent ge haar niet Het is de prinses Schwarzburg. Alle dagen komt zij in uw buurten om uw ellende te lenigen en nog dezen mor gen heeft zij hulp gebracht aan ongeluk kige vrouwen van uw stand. (^Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1914 | | pagina 1