LAATSTE LIEFDE. No. 13 3(V J»nr«. Zn ter da ff 16 Mei 1614 Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, F. IMELEMAN, Buitenland. FEUILLETON. AXELSCI C01IBA1VT. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrydagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor Belgis 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Greote letters vrorden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 8/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Trfldagnamiddag TWEE uren. Oorlog in Mexico. Er wordt thans om Tampico iel ge vochten. Een der groote Londensche bladeu meldt omtrent dien strijd het volgende Generaal Gonzales met 6000 revoluti onairen, 12 stukken veldgeschut, 2 stukken belegeringsgeschut en 200 machinegeweren belegert de stad. De regeeringstroepen tellen 4000 manzij worden aangevoerd door generaal Zara- goza, die nog de beschikking heeft over drie kanonneerbooten, de Vera Cruz, de Zaragoza en de Bravo. Laatstgenoemd vaartuig heeft veertien zesponders en vier 4 duimsstukken veldgeschut. Deze kanonneerbooten kunnen echter niet over al hun geschut beschikkenzij liggen aan de kade gemeerd en moeten dus een aantal vuurmonden ongebruikt laten. Schout-bij-nacht Badger heett van den gezagvoerder van den Britschen kruiser Hermione vernomen, dat tal van vluchte lingen van allerlei landaard Tampico verlaten. Hij had het stoomschip Mexico naar Tampico gezonden om er vluchte' lingen aan boord te nemen. De geruchten, dat de constitutiona- listen de buitenwijken van Tampico in brand hadden gestoken, zijn waarschijn lijk veroorzaakt door het feit, dat de eigenaars van twee groote petroleum- bronnen dicht bij de stad eiken dag de opspuitende petroleum d. i. 100.000 a 16U.000 ton ruw-olie daags ver branden, omdat zy er toch geen weg Roman *an Gborgz Ohnït. Nadruk verboden 13) De prins Schwarzburg, gouverneur der provincie, kamerheer des keizers, die zeer veel belangstelling had getoond in de posringen van den baron, bood hem de noodige fondsen aan om die weder te beginnen. Met zijn practischen blik had deze het succes der onderneming roorzieD. Hij bezat uitgestrekte gronden in Oo3ten rijk en verkocht bosschen van ettelijke vierkante mijlen om daardoor geld te kunnen steken in de mijnen in Kariothië. Berzepebus, die bijna stierf van verdriet toen hij zijn droom zag verdwenen en zijn werk mislukt, kreeg at zijn werk kracht en helderheid van geest terug om de groote kapitalen, die de prins te zijner beschikking stelde in werking te kunnèn brengen. Mevrouw Berzepebus en haar dochter, van Weenen verwijderd door de hartstochtelijke werkkracht van den baron die niet leven kon zonder zijn ovens en zijn mijnen, brachten twee winters op een oud kasteel in de bergen door. Haar eenige afleiding wa3 de tegen woordigheid van den prins, die tenminste •ene vroolykheid bracht in hun eentonig mee weten. Het heet, dat dit een gel delijk verlies oplevert dat in de honderd duizenden daags loopt. Het verbot, door Huerta uitgevaardigd tegen allen handel tusschen Mexico en de V. Staten is voor deze petroleum-, en dus kapitaal vernietiging aansprakelijk te stellen. De petroleum uit het Tampico gebied gaat gemeenlijk naar de Vereenigde Staten. Nu deze markt voor den export gesloten werd, hebben de petroleum- producenten gepoogd de bronnen by Tampico af te dekkenmaar daarin zijn zij niet geslaagd. Thans laten zy olie afvloeien naar ver van de bronnen gegraven putten, waar zij nu maar wordt verbrand. N. R. Crt. FRANKRIJK. De Franschen zijn Zondag Taza binnengetrokken en de Fransche drie kleur wappert over de oude stad der rogi's, die in noordelijk Marokko tusschen Fes en Oedsjda gelegen is. Donderdag had generaal Lyautey, nadat generaal Gouraud met de oproerige stammen in het westen en den rogi afgerekend had, bevel gegeven, dat Taza Zondag bezet moest worden. In den nacht van Zater dag op Zondag trokken de. troepen uit oostelijk Marokko in twee afdeelingen, onder bevel van generaal Baumgarten naar Taza op. Volgens een draadloos telegram, uit Taza aan de Temps verzonden, heeft de opmarsch der troepen 's nachts onder de beste omstandigheden en snel plaats gehad. Toen bij het dagaanbreken de Marokkanen de beweging der Fransche leven. Wat te voorzien was, gebeurde Wilhelmina boezemde den ouflenSchwarz burg een hartstocht in even diep als dwaas. Hij was toen een man van 58 jaren, die voor zijn leeftijd zeer krachtig was een flink gebouwd man, met frissche gelaatskleur, sneeuwwitte haren, zwarte wenkbrauwen, die schitterende oogen overschaduwden. Hij had een kracht en een gezondheid, die zijn liefde aannemelijk maakte en zijn degelijkheid deed hem een zeer geacht persoon zijn. Hij was een der aangeuaam ste causeurs onder de Weener aristocratie, wat trouwens in zijn familie een erfstuk was, want zijn voorvaderen waren bekend geweest als redenaars. Wilhelmina had dus redenen te over om haar huwelyk te verkla'en. Zij kon beweren dat haar aanstaande echtgenoot haar behaagde om de hooge positie welke hij innam, om zijn schitterende zeggingskracht, doch zij zeide slechts dat haar vader het huwelijk wenschte en door dit te zeggen loog zij niet, want zij had toegestemd omdat baron Berzepebus het had gewenscht. Toen die oude zonderling zijn dochter eeamaal gehuwd zag, begroef hij zich met de baroae3 in zijn bergen en terwijl de dochter haar schitterend entrée maakte aan het hof, werkte hij als een arbeider om millioenen te kunnen onttrekken aan de rotsen in Karinthië. Ea hij slaagde. Wonderlijk genoeg, deze man uit degroote troepen bemerkten, waren dezen reeds tot dicht bij Taza doorgedrongen. Er was nog geen schot gevallen eu reeds maakte de voorhoede zich gereed de stad binnen te trekken, toen de vijand verscheen. Zijn aanval beduidde eerst weinig, maar de Beni-Oedsjan, die zich fu boschjes rond Taza in hinderlaag gelegd hadden, maakten hef de Fransche troepen meer lastig. Zij werden echter met zware verliezen uit hun stelling verdreven De weg naar de stad was toen open. Aan het hoofd van een afdeeling deed generaal Baumgarten met al het gebrui kelijke militaire ceremonieel zijn intocht binnen Taza. Tegenstand werd er in de stad niet geboden, waar de bewoners de Franschen met vreugde begroeten. Zij zien in de vreemdelingen bescher mers tegen de roovers uit den omtrek, die een soort schrikbewind over de lang geteisterde stad voerden. Als strategisch punt is Taza zeer belangrijk. Het beheerscht het.nauwe dal, dat laags Oedsjda iu dat bergachtige gedeelte van het Sjerifljusche rijk Marokko met Algerië verbindt. Taza is de sleutel tot westelyk Marokko. Alle sultans ziju er altijd op pit geweest dien doorgang te bezitten, want langs Taza dalen de oorlogszuchtige stammen van den Atlas naar Fes af. ENGELAND. Volgens een bericht zijndeUlsterianen er Zondag in geslaagd op hun Noord oostelijke kust twintig machinekanonnen te lauden. Iu stukken werden de kanonnen aan wal gebracht, weer mefc wereld besteedde geen ontzaggelijke som men en tal vau dagen zonder goeden uitslag. Hij werd even zeer begunstigd door de fortuin als iemand, die op goed geluk zonder een cent in den zak iets begint. Het tin maakte buitengewone prijzen en als een stroom van de bergen begon het geld te vloeien naar het hótel in de Herrngasse. Iu plaats van geestig als Schwarzburg, begon men te zeggen rijk als Berzepebus. Na eenige jaren bijna als banneling in zijn woeste streek te hebben gesleten, stierf de baron eenige malen millionuair eu werd spoedig in het grat gevolgd door zijn gade, wier gezondheid door het ruwe klimaat was verwoest. Wilhelmina, of beter Mina, zooals meu haar in haar kring noemde, smaakte dus de voldoeuing aan haar man een fortuin te kunnen aanbrengen, bijna zoo groot alshetzyue. Maar zij had hem ook gebracht jeugd en schoonheid en hij had haar daarvoor slechts in ruil gegeven een doode, kleur- looze liefde, gelijk aan die zonnige win terdagen, waarop de zou wel schynt, doch zonder gloed, zonder warmte. Da schoone prinses was reeds tien jaren gehuwd, doch geen kinderen hadden haar huwelijk gezegend. Haar man, thans zeventig jaar, toonde voor haar een bijna vaderlijke goedheid. Da grijsaard, opge wekt nit de droomen, die hij in den aanvang van dit huwelijk zich had auto's het land verder ingevoerd en toen in elkaar gezet. Meer dan een gerucht schijnt het niet te zijn. Een ander gerucht spreekt van het binnen smokkelen van een nieuwe bezending geweren. En zoo zijn er meer geruchten. Minister Birrell zei in het Lagerhuis, dat hij er niets van wist. AMERIKA. Maandag zijn te New-York de lijken aangebracht van de 17 Amerikanen, die bij de krijgsoperaties te Vera Cruz waren gesneuveld. President Wilson, de gouverneur van den staat New-York, de burgemeester van Greater New York, tal vau hooggeplaatste officieren vau zee- en landmacht en vele civiele autoriteiten gingen in den stoet, die de lijken van de rivier overbracht naar de marinewerf in Brooklyn. De burgemeester Mitchell hield voor het stadhuis, waar de stoet stilhield, een toespraak, waarin hij o. m. zeide Deze mannen hebben hun leven ge geven, niet voor den oorlog, maar om den vrede te verlengen. Onze zending in Mexico is niet, gebiedsuitbreiding te zoeken, maar in de nabuur-republiek rust en orde te verzekeren, die de grondslagen zijn voor de beschaving". Aan de marinewerf sprak Wilson. Hy was zeer onder den indruk en zeide o. a.„Wij zyn naar Mexico gegaan om, indien wy daartoe een middel vinden, de menschheid te dienen. Het is geen trotsch ding, te sneuvelen in een aanvallenden oorlog maar te vallen in een oorlog-om-te dienen is eervol". N. R. Uri. gedroomd, scheeD door zijn toegeeflijke teederheid zijn joDge vrouw schadeloos te willen stellen voor de teleurstellingen, die deze vereeniging haar gebracht had. Op Mina's karakter had die genegenheid haar invloed doen gevoelen. Zij had de levendigheid harer jeugd behouden, doch tevens die grillige heerschzucht gekregen, welke vrouwen deelachtig worden, wier wenschen nooit worden bestreden. Het moet echter gezegd worden dat de echt genoot volkomen gerust kon zijn, want nooit was er deugdzamer vrouw geweest dan mevrouw Schwarzburg. Tal van mannen van fortuin uit de Weener aristocratie, ziende hoe de jonge vrouw aan zichzelve was overgeleverd en slechts beschermd werd door de liefde van een grijsaard, hadden alles iu het werk gesteld om haar te behagen. Zij zelf erkenden echter, dat geen hunner ooit was aangemoedigd, eu voor hun eigenliefde werd de bitterheid der neder laag verzacht door de overtuiging dat de vesting onneembaar was. De prinses had dus voorrechten en vrijheden, die haar slechts behoorden. Zonder dat men er iets van zou zeggen, kon zij twee of drie bewonderaars hebben. Zij was zoo bekend als onoverwinnelijk, dat het onschuldig scheen haar aan te vallen het was slechts tijdverlies voor haar vervolgers en voor haar een spel. Wordt vervolgd,)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1914 | | pagina 1