LAATSTE LIEFDE. No. 5. Zaterdag 18 1914. 30e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. IHIXFMAV Buitenland. FEUILLETON. Binnenland. AXELSCHE COURANT. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. AOVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiên worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. ITALIË. Te Turijn is Gonella overlëden, de gewezen majoor der artillerie, die den 20sten September 1870 bij Porta Pia het eerste kanonschot tegen de muren van Rome heeft gelost. Gelijk bekend, had het daardoor geopende bombarde ment nog dienzelfden dag de overgave van de pauselijke hoofdstad aan de troepen van den Koning van Italië ten gevolge. N. R. Crt. MONACO. Prins Albert van Monaco heeft 25 jaar geregeerd. Zijn miniatuur rijkje heeft dit jubileum feestelijk en hartelijk gevierd. Te Monte Carlo is een stand beeld van den vorst onthuld, waarvoor zyn onderdanen het geld bijeengebracht hadden en verder zijn na een plechtig Te Deum in de kathedraal de onver mijdelijke feestnummers afgewerkthis torische optocht en 's avonds gala-voor stelling in de opera. Na afloop illumi natie en vuurwerk. N. R. Crt. RUSLAND. De Jodenhaat in Rusland woedt nog altijd voort. In het Russische dorp Pabianize, bij Lodz, verscheen Zondag de vrouw van een huisknecht in de Synagoge en trad op den Rabbijn toe met de woorden „Geef mij myn zoon. terug, dien gij geroofd hebt om te slachten". Daarop liep zij gillend de straat op en riep de boeren bijeen. Dezendrongen onder het geroep van „slaat de Joden dood Roman ran Georgb Ohnet. (Nadruk verboden.) De knappe man bezat een vroolijkheid, een gemakkelijkheid om zich te bewegen, die men zich ter nanwernood kan ver beelden. Hij kon tot het krieken van den dag dansen, zonder dat hij ook maar in het minst vermoeid scheen te wezen, en om weer geheel en al frisch te zijn, nam hij een stortbad en ging een rit te paard doen. De frissche lucht van het Bois de Boulogne maakte hem weer geheel de oude en hij kwam thuis, vroolijk en gesterkt, ontbeet smakelijk, deed op den dag een slaapje van een paar uur, en was dan volkomen in staat om vyf uur bezoeken af te leggen en de verplichtingen der groote wereld opsoirées te vervullen. Was het Dinsdagavonds, hy was volkomen in de stemming om naar het Théatre Fianfais te gaan, of Vrijdagavonds naar de Opéra, en daar zat hij dan niet te slapen, maar applau- diseerde bij alle goede gedeelten van het spel. Sedert twee jaren was hij comédie gaan spelen. De eerste maal dat hij optrad, deed hij dit om iemand van dieD»t de Synagoge binnen, anderen begonnen de huizen der Joden te doorzoeken, totdat de politie hieraan een eind maakte. De vrouw van den huisknecht werd ingerekend. Een dergelijk geval heeft zich in het dorp Belaja Zerkow bij Kiëf voor gedaan. Daar had een bedelaar het dochtertje van een Rus in een hinderlaag gelokt en van haar manteltje beroofd. De Rus maakte alarm en beweerde, dat de Joden zijn kind gestolen hadden. Uit vrees voor een pogrom brak er een paniek uit, waaraan eerst een einde kwam toen het meisje schreiende te voorschijn kwam en de ware toedracht van zaken vertelde. Avp. CHINA. Een der Chineesche bladen meldt, dat den laatsten tijd tal van Chineesche onruststokers, die ook aan den tweeden opstand in China hadden deelgenomen, uit Japan naar plaatsen in China zijn teruggekeerd, om een nieuwen opstand voor te bereiden. Dit wordt bericht uit Peking. Ook uit andere deelen van China komen alarmeerende tydingeu. Uit Sjanghai wordt gemeld, dat een nieuwe opstand op uitbreken staat, en dat er in bestuurskringen te Nanking koortsachtige opgewondenheid heerscht. De inwoners der stad zijn door een paniek bevangen. Erger nog is, dat de regeeringstroepen in Sianfoe, op welke plaats de Witte Wolf met zijn rooverbende aanrukt, aan het muiten zijn geslagen. Men ver te zijn. Hij moest toen van een jong- men8ch de hoofdrol overnemen als officier in »l'Etincelle.« In drie dagen had Ar mand de rol ingestudeerd, en zonder zich te vermoeien had hij gespeeld en den lof geoogst van eeD gehoor, dat zeer moeilijk te voldoen was. Men zou gezegd hebben, dat de graaf geboren was om hoofdrollen te vervullen. Dadelijk had hij de begaafdheid gehad juist te zeggen, was zijn gang onberispelijk geweest en had hij gesproken, zonder overdreven te gesticuleeren. Daartoe aangezocht door alle dames, die comédie lieten spelen om hun gasten te verpoozen, had Armand zich laten overhalen zijn schitterend début te volmaken én zijn tweede optreden, in een komische rol, was voor hem een triumf geweest. Toen werd hij overal gezocht en om niet zijn heele leven door te brengen als acteur, was hij gedwongen geweest zich een wet te stelleu. Thans stemde hij er in toe, een paar malen in het seizoen op te treden maar deed het zonder er plezier in te hebben, hij be schouwde het als een corvée. Dezen avond zou hij in zijn eigen huis optreden als zijn benefiet, zooals hij het lachend had genoemd en de keur der Panjsche groote wereld en der vreemdelingen daar ter stede, zat thans met ongeduld het opgaan van het scherm te verbeiden. Armand bleef, zijn rol repeteerende, waarbij zyn neet souffleerde, en zich klee dende met behulp van zyn kamerdienaar, moedt, dat deze muitende troepen samenspannen met een anti-regeerings- gezind geheim genootschap. De versterkingen, door de regeering naar Sianfoe gezonden, worden slecht ot eigenlijk in het geheel niet betaald en voelen weinig van vechten. Intusschen gaat de regeering voort met pogingen om door krachtige maat regelen haar prestige te handhaven. D. w. z. overal in Nanking, Woe- tsjang, Kanton en andere groote steden vinden tal van terechtstellingen plaats van z.g samenzweerders. In niet minder dan zes provincies van Ceutraal- China gist en woelt het. De leiders van de beweging rekenen er op, dat de revolutie uit Japan zal worden gesteund. De centrale regeering geeft echter geen kampen vooral in Nanking en Kanton drukt haar hand zwaar. N. R. Crt Raad van State. By de opening van de vergadering van den Raad van State, j.l. Dinsdag gehouden, heeft de vice president in herinnering gebracht, dat het op 12 April j.l. 100 jaar geleden was, dat de Souvereine Vorst de eerste vergadering van den Raad van State na het herstel van Nederland's onafhankelijkheid met een toespraak heett geopend, waarin gewezen werd op de hooge roeping en de achoone taak van het staatscollege. M. Crt. somber gestemd. Hij was niet als anders, meester over zijn geest. Men gevoelde het dat hij moeite deed gedachten van zich af te zetten, die hem hinderden. Af en toe zag men dat er rimpels kwamen in zijn voorhoofd en werd zijn stem droog en zenuwachtig. Hij had juist zijn rok aangetrokken toen Firmont, als Braziliaan gegrimeerd, zijn knevel bedekt door goudvlies, een gitzwarten pruik op het hoofd, en de borst van zijn overhemd versierd met reusachtige diamanten, bin nentrad. Welnu, graaf,* riep hij haastig, »kunnen wij beginnen het publiek begint ongeduldig te worden.* Hij keek zijn medespeler in het gelaat en teleurgesteld riep hij »Maar mijn Hemel! Gij zijt zelfs nog niet gegrimeerd Gij ziet bleek als een doode Wat scheelt er aan Zijt gij onwel »Neen, ik ben volkomen welmet eeu weinig kleursel zal die bleekheid wel verdwijnen.* Hij smeerde de roode klaver, die zijn knecht hem aanreikte, op zijn wangen, die inderdaad bleek waren en dank zij dit kunstmatig kleursel, zag hij er thans uit zooals men hem gewoon was te zien. »Men begint de ouverture,* riep iemand toen zij de zaal zouden binnengaan. »Zeer goed 1 Hier zijn wij,* antwoord de Armand. J. E. N. Baron Sehnnmelpenninck van der Oye van Hoevelaken f De voorzitter der Eerste Kamer J. E. N. baron Schimmelpemjinck van der Oye van Hoevelaken is 1.1. Zaterdag overleden Hy werd geboren 12 Aug. 1886 te Brummen en ontving zijn op leiding aan de Kon. Mil Academie te Breda, doorliep daarna bij het wapen der genie alle officiersrangen tot hij in 1899 als luit.-generaal werd gepension- neerd. Vroeger lid der Tweede Kamer was hij sinds 1894 lid der Eerste voor Gelderland. In 1902 werd hij benoemd tot voorzitter. De overledene was president-curator der Technische Hoogeschool te Delft, ridder grootkruis van den Ned. Leeuw, officier van den Eikenkroon en Kamer heer en adjudant in b. d. van H. M. do Koningin. Vermelding verdient, datbaronS«him- melpenninck in 1892 persoonlijk en later ook in vereeniging met het Kamerlid Pyttersen een wetsontwerp indiende tot instelling der Kamers van Arbeid. Ook behoorde hij tot de oprichters van den Anti opiumbond. Hij was lid van de Chr. Historische partij. H. M. de Koningin heeft dadelyk na het vernemen van de doodstijding van haar deelneming aan de familie doen blijken door het zenden van een tele gram van rouwbeklag, gevolgd door een uitvoerig eigenhandig schrijven. H. M. de Koüingin Moeder zond ook eeu brief van rouwbeklag, de Prins zond uit den Taunus een telegram. Het stoffelijk overschot van baron Hij haalde zijn schouders op, stampte even met den voet op het tapijt en meer zenuwachtig dan met weikelijk vuur, als wilde hij zich zelf wijs maken dat hij was zooals anders, zeide hij glim lachend »Kom, Cravant, ga vooruit, en aan ons, Firmont, de zegepraal 1* In de verte lieten zich de tonen van het orchest reeds hooren. Zij kwamen in den kleinen salon, die als foyer dienst deed voor de artisten en toegang gaf tot 't tooneel, opgericht achter in de groote feestzaal van het hotel de Fontenay. Mevrouw de Jessac en de barones Tré- sorier, schitterden in haar prachtige costumes en stonden te praten met Perduciéres, die onherkenbaar was door zyn grijze pruik en dito bakkebaarden en zijn buik als père noble. Firmont, als Zuid-Amerikaan, liet zijn medeklin kers rollen als de orkanen in de Savanna de rotsen en werd met geestdrift ontvan gen. Opdat zijn vrienden zwijgen zouden moest de baron de Cravant hen herinneren dat men hen in de zaal kon hooren. Zij hielden niet op elkaar te bewonderen, elkaar complimenten te maken. Mevrouw de Jessac, de schoone bloudine met fijne taille, was zoodanig gedecolle teerd dat zij van de zijde der heeren geen kritiek behoefde te vreezen, al mocht haar spel zulks ook verdienen. Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1914 | | pagina 1