LAATSTE LIEFDE. 30 Jaar*'. 1. Woensdag I April 1914 Nieuws- en Advertentieblad 5 voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAX Buitenland. FEUILLETON. AXELSCHE Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRUS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post- 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITÖEJVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. ALBANIË. VolgeDS de Alban. Corr. ziju -de be richten over de anarchie te Durazzo ten eenenorale ongegrond. Integëndeel zijn daar ter viering van den verjaardag van ien vorst plechtige godsdienstoefeningen gehouden in de moskee en de orthodoxe sn katholieke kerken, 's Middags heeft de vorst het diplomatieke corps ontvangen en 's avonds een gastmaal gegeven, waar aan o. a. alle leden van dit corps aan zaten. De stad was versierd eü geïllu mineerd. De Rus Petrijajew is tot consul-gene raal en commissaris der Europeescbe controle commissie benoemd. Avp. DE BALKAN. De pogiDgen der Griek^che regeering om het veldwinnen van den opstand te beletten, hebben weinig uitgericht. De voorl. regeering beeft een volledig bestuur ingesteldzij beschikt over meer dan 7001) man goed geschoolde troepen, waar bij dan nog tal van vrijwilligers onder Kretenzer kapiteins, alsmede de onlangs afgedankte manschappen komen. Naar de Atheensche corr. der Köln. Ztg. meldt, richten Grieksche officieren, die zich bü de opstandelingen aangesloten üebben, regimenten in Argyrokastro, Del- vino en Chimara op en bataljons in Liar- kovik en Premeti. Geweren zijn in over vloed voorhanden, meest door rijke Epi- roten geschonkenverder mitrailleuses m munitie. In' Premeti is een batterij naar de opstandelingen overgeloopen. i) Roman van Georgb Ohnet. Nadruk verboden.) I. Daar werd een feest gegeven in het aötel de PoDtenay Cravant. Langs de breede trap van gesneden hout, waarop prachtige loopers a la Don Quichote de Joypel, die electrisch was verlicht, gingen ie dames in haar prachtige toiletten en Ie heeren in zwarten rok, onder vroolijke ;esprekken naar boven. Op de galerij" -tond een groepje genoodigden, geleund >p de van kostbaar marmer gemaakte balustrades, als een »jury d'élégance, le gasten op te nemen, die langs hen jingen jonge vrouwen, prachtig gekleed, lie met zekere gratie haar zijden of luweelen sleep achter zich aan lieten olven en sierlijk het hoofd droegen, vaarvan het goudblonde of gitzwarte haar versierd1 Vas met bloemen of diamanten onge mannen met een glimlach op het elaat, die een deftige houding hadden .angenomen en wier zwarte rokken de choonheid der fraaie japonnen en blanke chouders nog sterker deed uitkomen. Bovenaan den trap, voor den breeden ngang naar de salons, die baadden in Alle pogingen van generaal Papoelas om haar terug te krijgen waren vruchte loos. In Argyrokastro en Delvino zijn laza retten ingericht. Geneesmiddelen en chirurgische artikelen zijn in Santi Qua- ranta met goedvinden der patrauilleerende vloot aan land gebracht. Geldmiddelen stroomen rijkelijk toe, zoo uit Epirusals uit den vreemde. Bij de gevechten heb ben de Epiroten tot dusver steeds voor doelen op de Albaneesche gendarmerie en de ongeregelde troepen behaald. Naar mate de opstand langer duurt en verdere successen bevecht (als gewichtigste wordt op de inneming van Koritsa gehoopt), zullen de opstandelingen onverzettelijker aan hun disch inzake zelfbestuur vast houden en de radicale elementen bij de leiding van den opstand de overhand krijgen. Slechts een spoedig en bevredi gend antwoord" der mogendheden zou den opstand kunnen doen verflauwen. De Nea Emera deelt mede, dat presi dent Zographos aan majoor Thomson, als vertegenwoordiger der Albaneesche regee ring, de volgende voorstellen heeft ge daan benoeming van twee Nederland- sche of Zwitsersche gouverneurs, resp. met de standplaatsen Argyrokastro en Koritsa. Verder toevoeging van een raad aan iederen gouverneur, instelling van landdagen, volgens het in Kroatië vigee- rende stelsel, opneming van christelijke elementen in de gendarmerie, en VQrlof tot instandhouding vau.Grieksche scholei, waar echter ook Albaneesch zal wordep onderwezen. Zographos eischte voorts; dat het door hem voorgestelde regeerings. een zee van lieht, ontvÏDg de gravin de Fontenay haar gasten met uitgestrekte hand, vriendelijken blik en een bemin nelijk woord. Elaar beroemde schoonheid, vertoonde zich thaDS in haar volle ont wikkeling. Haar zwart fluweelen japon met doorgewerkt satijnen schoot, deed haar fraai gevormde schouders en armen goed uitkomen. Een paarlen snoer, de eenige edelgesteenten, die zij dien avond droeg, omgaf haar lelieblanken hals, waarop trotsch haar hoofd troonde, waarin grijze oogen van- onbeschrijfelijke zacht heid. Haar bruin kapsel, waarin een enkel tuiltje rozen, hack nog altijd die zachte golving, welke in haar jonge jaren het hooge voorhoofd zoo sierlijk omlijstte. Enkele grijze haren waren zichtbaar langs haar slapen en bewezen dat deze dame de veertig reeds voorbij was, dien herfst van het leven, waarvan de schoone dagen, hoewel nog talrijk, reeds worden overschaduwd door zekere melancholie. Omgeven door mannen van de wereld, wier geboorte, talent en fortuin hun weerga nergens vonden, stond zij daar reeds twee uur lang, om tegenover haar genoodigden de beleefdheden als gast vrouw te bewijzen. Juist had zij enkele woorden gewisseld met de gemalin van den OostenrijkscheD gezant en deze geleid naar den ingang van haar salons, toen .een jobg man elegant gekleed en van aangenaam uiterlijk, haar haastig naderde en op zachten gemeenzamen toon vroeg stelsel door de mogendheden bekrachtigd en in de Albaneesche grondwet opgenomen zal worden. Avp. RUSLAND. Toen Vrijdag iu do Russisch-Ameri* kaansöh,e gummifabriek Treugolnik té St. Petersburg pr even werden genomeu mét een nieuw preparaat voor het lakken van gummi overschoenen, zijn tal van' arbei ders tengevolge van benzine-dampen in onmacht gevallen en onder vergiftigings verschijnselen ziek gewordfcn, wat onder de overige arbeiders groote opgewonden heid wekte. Verscheidene Doema-leden begaven zich naar de fabriek, om een onderzoek in te stellen, doch werden niet toegelaten, zoodat de soc -dem. fractie besloot, in de Doema een interpellatie over dit geval te houden De onrustige stemming onder de arbei ders is in pogingen om te betoogen tot uiting gekomen, waarbij de politiemacht, die de werklieden uiteen wilde doen gaan, met steeuen bestookt werd, zoodat 4 agenten gewond werdeD. Bij betoogingen voor het gebouw van de Russisch-Amerikaansche kaoetsjoek- fabriex zijn, behalve de politie-commia- saris van de atdeeling en drie agenten, ook de commandant van de bereden politie en een poiitie-sergeant gewond. Nadat de politie versterking had ge kregen werd de menigte verstrooid. De hoofdcommissaris van politie heeft een aanmaning doen verschijnen, waarin de bevolking wordt gewaarschuwd, zich niet tot daden van geweld te laten verleiden. N. R. Crt. >Gravin, weet u ook waar Armand is reeds een kwartier lang zoek ik hem het geheele huis door, zonder dat ik hem heb kuDDen vinden »Ik heb hem van avond cognietgezien,* antwoordde mevrouw de Fontenay, »ik denk dat hij een oog houdt op de laatste toebereidselen voor de uitvoering »Neea, daar is hij niet.Ik kom juist van achter de coulissen.Mevrouw de Jessac, in wier rol men een coupure heeft gemaakt, wilde Armand daarover spreken en wij weten niet wat er van hem geworden is. Misschien heeft een der tooneel goden hem, jaloersch op zijn succes, doen oplichten 1 Als de directeur der Comédie Franpaise het maar niet heeft laten doen -« Het knappe jongmensch lachte bij die aardigheid, maar een wolk was over het gelaat der gravin gekomen en een zekere ongerustheid had zich van haar meester gemaakt. Zonder eenige reden misschien want waar kon haar man anders wezen dan in zijn kamer, waar hij zeker bezig was" de laatste hand te leggen aan zijn toilet en nogmaals de rol overlas, die bij zou spelen in het nieuwe stuk van den markies de Riva, waarvan de eerste op voering thans in deze salons zou gegeven worden voor een uitgezocht gehoor P »Oe ziet dat ik niet van hier kan,« zeide mevrouw de Poutanay, met haar waaier op de groepjes wijzende, die zien om haar heen gevormd hadden »m haar MEXICO. Een van Villa (die by Torreou is) ont vangen telegram behélst, dat zoo goed als geheel Torreon, met inbegrip van de handelswijk, zich in handen bevindt van de opstandelingen. Het telegram was,.Vrijdagmiddag om vier uur verzonden. Een Vrijdag door de bladen te New- York .ontvangen telegram uit Gomez Palacio, dateerend 'Van Vrijdagmorgen) bevat een "gedataiiiëerde beschrijving van de inneming van Gomez* Palacio door de opstandelingen. Na een strijd van vier dagen, waarin driemaal een stormaanval werd uitge voerd, drong Villa in Gomei Palacio binnen waar hij zijn hoofdkwartier ves tigde, op één -plek, die Torreon, 3 mijlen vandaar gelegen, bestrijkt'. Villa heeft het getal van zijn verliezen nog niet nagegaan; maar zij zijn zwaar. De gewonden hebben vreeselijk te lijden gehad van gebrek aan water. Velen zijn omgekomen tengevolge van gebrek aan water en gebrek aan geneeskundige hulp. De straten liggen vol iiiken, zoo van op standelingen als van regeeringstroepen. Nadat Gomez Palacio 'met kanonnen beschoten was, werd de stad binnenge drongen door ruiterij en door voetvolk, bewapend met geweren, korte sabels, pistolen en handgranaten. Qp honderd verschillende punten werd gestreden in de nauwe straten. Oudgedienden verklaardejj na afloop, dat dit de vreeselijkste strijd was, dien zij ooit hadden bijgewoond. N. R. Crt. te begroeten. »Zoek nog eens, mijn waarde Paul en kom mij dan straks den uitslag vertellen c En met haastigen, stap, die haar zijden sleep deed ruischen, trad zij toé op haar gasten. De jonge baron de Cravant schoof een portlère van geborduurd satijn op zijde, die een gang afsloot en trad de vertrekken binnen, achter de coulissen van het tooneel, dat in de groote zaal was opgeslagen. In het boudoir van de gravin had de jeune premier van dezen troep der groote wereld, Hector Firmont, de zorg voor zijn hoofd overgegeven aan Pontet, d$n on- geëvenaarden kapper, zoo bedreven in het blanketten van het gelaat, in het maken van een ouden kop op een jong lichaam, of het veranderen van liet hoofd eens grijsaards in dat van egn jenpe amoureux. Deze acteur, die zich erg ongerust maakte over een beetje schor heid, had bij een apotheker in de buurt een gorgeldrank laten halen en reinigde daarmede elke tién minuten ziju stem banden. In de toiletkamer van de gravin legde mevrouw de Jessac, de diva, die speelt met het brio van Ctiaumont en zingt met de liefelijkheid van Judic, de laatste hand aan haar costnam, waarin zij haar travesti rol zou spelen Men kon haar buiten de kamer staande, af en toe zenuwachtige berispiugeu hooien toedie nen aan haar kamenier, onderbroken

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1914 | | pagina 1