Rqna cacao Van Houten's 29e Jaarg. ,\o. 99. Zaterdag 21 Maart 191 i. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwseh-Vlaanderen. F. DIELEMAft, Voorzichtig met antiquairs! Buitenland. \&Li-i$L(k)XósL mii/nu jkdcmkmM namdn mWeJtmok hhiiwivcmdm xxum-?K/umgm Mmq hvwrdwb. COURANT. D't blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrydagavond. 'ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKERUITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letter» worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 8/2 maal. Advertentiën worden fmnee ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Daar ook onze gemeente nog al eens ordt bezocht door lieden, die met veel ukte eu schijnbare royaliteit voor einigheden fabelachtige prijzen uit- ven betalen nog niet - omdat die •tikelen als antiek waarde zouden >bben voor oudheidskenners, achten je het niet ondienstig over te nemen waarschuwing, welke we in de ïdd. Crt. lezen. De redactie van dit blad ontving ilangs een ingezonden stuk ter plaat Qg, waarschuwende tegen het handelen et antiquairs wier soliditeit meo niet ent. Ze heeft dat stuk toen niet op- pnomen omdat niet duidelijk was op elke feiten gedoeld werd, en omdat t beschuldiging in die bewoordingen :g vaag was. I Inmiddels deelde men 't een en ander lee omtrent de handelingen die de izender op 't oog had. En dat gaf «inleiding ieder, die een rondreizend ptiquair bij zich krijgt, aan te sporen |t groote voorzichtigheid, en bovenal r voor te zorgen dat men, al8 men prkoopt, ook onmiddellijk volledige ietaling krijgt. Die raad klinkt misschien overbodig, kaar het is gebleken dat er antiquairs pndreizen die door hun brutalen woor- mvloed den eenvoudigen verkooper rerbluffep, en dingen meenemen, waar> >or de prijs gedeeltelijk ot zelfs in geheel niet terstond wordt voldaan, omt men dan later met zijn vordering in wordt de koop eenvoudig ontkend, het is dan bij binnenlandsche icoopers terst moeilijk, en bij buitenlandsche io goed als onmogelijk zijn geld te 'ijgen. De rechtskosten overtreffen eestal het bedrag. Men kan met eenig recht zeggen dat e verkoopers dan maar verstandiger idden moeten zijn, maar de bedoelde itiquairs zijn gladde jongens, die liefst achten tot alleen de vrouw thuis is, en in met zeldzame brutaliteit optreden. In ieder geval staat het vast dat er achtoffers zyn gevallen van hun veel- lortige trucs. En daarom is een aan poring tot voorzichtigheid geraden. |e eerlijke opkoopers zal men spoedig inoeg kunnen kennen als 't op 't be ien aankomt. En dan nog ietsmen zy toch niet schuw voor 't aangeven dier zaken de politie. Velen doen dat niet idat ze er geen drukte van willen ibben. Maar ze vergeten dat dan die koopers blyven rondzwerven zonder inige belemmering. FRANKRIJK. De Figaro verschijnt in rouwrand jegens den dood van den hoofdredacteur in het blad. Het niet heel gelukkige fgin van het artikel, dat de redactie Kn de Figaro aan Calmette wijdt, luidt dus ,Onze hoofdredacteur, Gaston Cal- jette, is vannacht gestor ven, vermoord. Onze hoofdredacteur had den heer Caillaux beschuldigd Dat hij zijn openbare functies van minister van financiën vereenigde met die van voorzitter van den raad van bestuur eener buitenlandsche bank dat hij door een onbegrijpelijke na latigheid het zijn vrienden mogelyk gemaakt had met de Fransche rente een slag aan de beurs te slaan dat hij een plichtschending gepleegd had door de actie van de justitie te schorsen ten gunste van een oplichter dat hij in 1901 verklaard had, de inkomstenbelasting verpletterd te heb ben onder den schijn van ze te ver dedigen. Op het requisitoor van onzen hoofd redacteur heeft de heer Caillaux in de Kamer niet geantwoord hij heeft geen vervolging voor het assisenhof ingesteld; hij heeft geen getuigen gezonden maar gisteravond om half zeven is de vrouw van den minister van financiën, mevr. Joseph Caillaux, op de Figaro gekomen en zij heeft Caston Calmette vermoord". Vervolgens wijdt de redactie der Figaro zeer gevoelige woorden aan de nagedachtenis van den leider van het Wad. Dinsdagavond tegen half elf hebben camelots du roy op den hoek van de Rue Richelieu eu den Boulevard des Italiens een betooging gehouden. Daudet en Pujet hebben de menigte toegespro ken eu in heftige termen Caillaux be streden. Er klonken vijandige kreten tegen hem. Toen de politie verscheen namen de betoogers de wijk naar de terrassen van de koffiehuizen, maar ze werden van daar verdreveu, wat scher mutselingen ten gevolge had. Er werden tal van aanhoudingen gedaan. De be toogers trokken vervolgens in derichting van de opera en stootten daar op een politiemacht, die hen uiteen dreef. Opnieuw werden er meuschen in hechte nis genomen. Ook op den boulevard poissonnière is het tot kloppen gekomen. Er zijn twee personen aaugehouden en twee agenten gekwetst. De advocaat Labori heeft verklaard, dat hij, «1 vorens als verdediger van* mevrouw Caillaux te willen optreden, aan Caillaux gezegd heeft, dat hij, aan gezien hij goede betrekkingen met Cal mette onderhouden heeft, niet van plan was in ziju verdediging Calmette aan te tasten. Caillaux heeft niettemin Labori aangemoedigd de verdediger van mevrouw Caillaux te zijn. N. R. Crt. ENGELAND. De Pall Mall Gazette meldt, dat een Belfaster unionist, lid van de „voorloo- pige regeering van Ulster", zeiHet beste antwoord op het gemodder van de regeering is haar te vertellen, dat er Maandag een keurbende van 4000 man, alle veteranen uit den Boeren oorlog, gemobiliseerd zal worden. Zij hebben hun uitrusting ontvangen. Zy zullen voor den verkennings-en inlich tingendienst worden gebruikt. VVil de regeering strijd schreef de Northern Whig, van Belfast, dan moeten wij snel en hard slaan. De Belfast News Letter spreekt ook alsof burger oorlog nu onvermijdelijk is. Maandagavond is een kiesrechtvrouw met name Catherine Wilson in het Parlementsgebouw in hechtenis geno men. Zy was als man verkleed en had een mannepruik op. Onder baar jas had zij een karwats verborgen. „Als ik ze te pakken had gekregen", zei ze op het politiebureau, „zouden ze er van gelust hebben" En Dinsdag voor den politierechter bekende zij, Asquith of McKenna een flink pak slaag te hebben willen geven. De straf was zes weken met dwangarbeid. Dat doe ik natuurlijk niet, zei ze. N. R. Crt. AMERIKA. De Episcopaalsche bisschop van New- York, Greer, heeft Zondag een bezoek gebracht aan de Sing Sing gevangenis (New-York) en zich daar o.m. onder houden met de terdoodveroordeelden. Onder dezen waren ook „Letty Louis", „Dago Frank" en „Gyp the Blood", drie vau de vier terdooJveroordeelde moor denaars van den speelhuishouder Rosen thai. Dago Frank, die in de gevangenis vroom is geworden, kon den bisschop een beduimeld bijbeltje vertoonen, waar uit hij veel troost putte. De beide andere veroordeelden waren minder thuis in hun stichtelijke lectuur. Toen echter de bisschop met hen gesproken bad, waren zij zeer onder den indruk. Ten slotte knielde de bisschop tezamen met de drie terdoodveroordeelden neer en bad mede ten aanhoore van andere terdoodveroordeelden die in naburige cellen opgesloten waren. De indruk was groot en velen weendeD. N. R. crt. MEXICO. Uit Juarez wordt geseind, dat er ge ruchten gaan over een verwoed gevecht, waarbij de opstandelingen in een gevaar lijken toestand zijn geraakt. De regeeringstroepen waren met de strijdmacht van Villa slaags geraakt by Escalon, ten noorden van Torreon Dinsdag is dengeheelen dagge vochten. N. R. Crt. Verschillende Berichten. Nu de telegrafische gemeenschap ge- leidelijk wordt hersteld, bly kt eerst welk een onheil de orkaan, die in Zuidelijk Rusland heeft gewoed, heeft aangericht. De schattingen van het aantal slacht offers lbopen nog uiteen, maar vast staat reeds dat verscheiden duizenden menschen zyn omgekomen. Het zwaarst zijn de kustbewoners van de Zee van Azof getroffen. VanJesjk af tot de straat vaD Kertsj toe is de kust door een vloedgolf van 5 meter hoog overstroomd. 150 arbeiders, die aan graafwerk bezig waren, zijn weg gespoeld. De meeste slachtoffers zjjn echter visschers, die bij het uitbreken van den orkaan op zee waren. De orkaan is ook over de Kaspische Zee getrokken. Uit Astrakan meldt men dat 4 stoombooten en 15 zeilschepen worden vermist. Een ander bericht spreekt van het vergaan van 150 schepen. Van de Kaspische Zee is het noodweer naar den Oeral en het gouver nement Perm getrokken. Alle lijnen van den spoorweg KazanOeral zyn door zand versperd. Een trein met gewonlen is dientengevolge ontspoord. Door de groote massa's stof, die de storm opdwarrelde, is in Tiflis het ver keer bemoeilijkt. N. R. Ct. Bij de aardbeving in Akita, in het noorden van Nippon, zijn 83 personen omgekomen. Echter is nu ook bekend geworden, dat tengevolge van de aard schokken 300 mijnwerkers bedolven zijn. Hoeveel er van deze 300 begra- venen nog te redden zullen zijn, kan nog niet worden meegedeeld. De Asawa vulkaan in Centraal Japan is krachtig in werking gekomen. N. R. Ct. De storm der laatste dagen heeft met name ook de Schelde sterk doen wassen. Bij Oudenaarde steeg het peil 2 M.Dendermonde is Maaudagavond voor een deel overstroomd. Langs de Dender hebben op verschillende plek ken dijkbreuken plaats gehad. M. Crt

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1914 | | pagina 1