[gjïij 29" Jaanr. No. 08. Woensdag 18 Maart 1914. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAN, Buitenland. FEUILLETON. )s dochtsr van dsn Spion. AXELSCHElf COURANT. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRLKKERUITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 8/2 maal. Advertentiön worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrfldagnamiddag TWEE uren. BEL6UE. Koning Albert heeft brieven gezonden kan de voorzitters der Kamers om hun geluk te wenschen met bun plan om jeen nationale betooging ter eere van iin vorigen koning, Leopold II, op touw zetten. Koning Albert zegt zich van inscher harte bij hun plan aan le uiten en herinnert er aan, dat zijn lorganger het bestaan van België hecht i duurzaam maakte door de stichting in het onvergelijkelijke koloniale rijk. e koning verzoekt ten slotte aan het >ofd der inschrijvers geplaatst te orden met een inschryving van 100.000 ank. N. R. Crt. ENGELAND. Minister Ackland heeft in een rede lering te Acton gezegd, dat de regee- Qg besloten was, in zake Ulster geen irdere concessies te doen en dat er iór Juni 1915 geen algemeene ver ezing zou zijn Zes kiesrecht vrouwen, die Vrijdag- icht bij minister McKenna de ruiten sbben ingeslagen, zijn veroordeeld tot |wee maanden gevangenisstraf met ïwangarbeid. I Vrijdagavond hebben de kiesrecht Touwen de tent van een lawntennis- ilub bij Birmingham in brand gestoken. Mevr. Pankhurst is na een honger- in dorstkuur weer uit de Holloway evangenis te Londen losgelaten. De zes kiesrechtvrouwen, van wie ierboven sprake is, waren, volgens Roman van E. von WaldZedwitz. (Nadruk verboden.) (Slot.) Het was nacht rondom haar, maar niet 90 duister als in haar binnenste. De maan was verscholen achter de rolken, die langs het uitspansel joegen, ok hare hersens schenen bewolkt, mder te denken liep zij maar steeds irder. Het werd licht in het Oosten, en de kwam in vurige nevelen op, te lidden van vuurrood© dampen. De uw lag zwaar op de grashalmen, op bladeren en bloemen langs den weg. ik Zorka's haren waren vochtigde iuw had geen uitzondering gemaakt, int Zorka was immers ook een bloem, was deze door de stormen des levens irflenst en bijna gebroken. De natuur J edelmoediger dan hare schoonste, medst bikomen schepping, de wreede mensch. lorka liep door een der dorpen, hier kaaide reeds een haan zijn welkom kn den nieuwen dag, ginds sloeg een tad aan, gestoord in zijn morgenslaap, k zyn vroegtijdig geblaf wekte ook kdere honden, die ontevreden over die tótverstoring mede invielen. Eindelijk voor den politierechter afgelegd getui genis, bij haar aanhouding gewapend met ploertendooders en zware hamers. Zij waren in een auto naar de straat gereden, waarin McKenna woont, en verder te voet naar het huis van den minister gegaan. Zij bestormden de huisdeur, sloegen die met hamers in en sloegen tal van ruiten stuk. A7. R. Crt ALBANIË. Sedert drie dagen wordt bij het dorp Sovrani tusschen Albaneesche gendar men uit Koritsa en de partijgangers van verschillende stamhoofden voort durend gevochten. Koritsa verkeert in gevaar. Een bericht, dat Koritsa genomen zou zijn, wordt gelogenstraft. Albaneesche boeren uit Gora hebben de dorpen Welitema en Swicina ge plunderd en de dorpelingen mishandeld. Nu plunderen zij het dorp Sowiani. De Albaneesche gouverneur te Koritsa heett gendarmen tegen hen uitgezonden, die echter weer terug moesten, daar de boeren verzet boden en Koritsa dreigden binnen te trekken. In den nacht van Woensdag op Donderdag vielen zij het dorp Premtawini aan. Voorts hebben 150 Albaneezpn het dorp Simitsi aangevallen. Zij werden door de bewoners van de dorpen Warda, Kioetsa en Simitsi, die de wacht hielden, teruggeslagen. De overheid te Bogradets, waar Essad pasja invloed heett, verklaart, dat zij de overheid van Koritsa met erkent. Partijgangers van Essad hebben de iel Zorka dood moede op een steen neer. De vermoeidheid was haar plotse ling overvallen; zoolang zij nog een voet kon verzetten had zij niet bemerkt hoe uitgeput zij was. Hare krachten waren nu op en het was in dien toestand, dat Jusu haar vond. Zij gaf een gil van vreugde en over laadde hem met kussen. De knaap was innig gelukkig en, zonder dat hij zich rekenschap kon geven van hetgeen hij gevoelde, was het hem alsof hij van de aarde werd opgeheven. Maar desniette genstaande deed het proza des levens zich spoedig gevoelen Zorka had honger en ook hij gevoelde behoefte om iets te eten. Hij kou hier niet stelen, de menschen woonden te dicht bij elkaar en wanneer men hem hier betrapte zou meu omtrent den diefstal andere gedachten hebben gehad dan in het gebergte, men zou den jongen hebben aangehouden en dan zou Zorka zonder beschermer gebleven zijn. Dat kon immers niet? Hoe zwaar liet hem ook viel, hij besloot te bedelen. Daar voelde hy iets in zijn zak. »Hoera —r hoezee !c klonk het weder-, het was het zilverstuk van Frans, dat hij vond, hij had nog ge4u tijd gehad om de Madonna ip net kerkje te Ubli daarvoor een nieuw gewaad te koopen dra kocht hij spijs en drank en bracht alles, met een van vreugde stralend gelaat, bij Zorka. De menschen waren liefderijk en gaven den jongen veel voor weinig geld. Ook dorpen tusschen Staïnowo en de rivier Dewoli bezet. Er is een treffen geleverd tusschen aanhangers van Essad-pasj* en van Chemal bei. Te Molik hebben de voornaamste Muzelrnansche geestslijken de aanhan gers van Essad overreed, om zich terug te trekken. Honderd gendarmen, onder bevel van Hollandsche onderofficieren hebben Vrijdagmiddag Starowa bezet. De Hol landers zijn daarna gevangen genomen. Er zijn versterkingen gevraagd. Alba neesche dorpelingen zijn vertrokken, lom hun hulp te verleenen. (Men houde er by al deze berichten rekening mede, zegt de N. R. Crt., dat zij uit Grieksche bron komen en de moeilijkheden waarmee de nieuwe Alba neesche regeering te kampen heeft, er allicht overdreven in zullen worden voorgesteld;. Vrijdag zijn 600 gendarmen naar Argyrokastro vertrokken. Er zijn er 300 uit Durazzo aangekomen, die naar het ontruimde gebied van Zuidelijk Albanië zullen gezonden worden. AMERIKA. George Westinghouse van wiens overlijden melding wordt gemaakt was 6 October 1846 geboren te Central Bridge, in het arrondissement Hchoharie County, New-York. Hij qam deel aan den burgeroorlog en was van 1864 tot '65 als werktuigkundige in marinedienst. De eerste van zijn talrijke uitvin dingen dateert uit 1865het was een toestel om gederailleerde tramlocomotie ven weer in de rails te krygen. Echter de natuur was niet karig en deed den vermoeiden een aangenaam, belommerd plekje vinden in een olijvenboscnje, waar zij van de lange wandeling konden uit rusten. Wat sliepen zij zacht en wat waren zij gesterkt en kalm toen zij eenige uren later de bergen bestegen. Hoera! hiep, hiep, hoera De bei gen, dat was Jusu's element, als eeu gemsbok klauterde hij, rechts en links van het pad springend als een hond, die den weg wel tienmaal, in plaats van eenmaal maakt. Zij liepen den ;eheelen dag en kwamen eindelijk aan de plaats, waar vroeger Stefan met zijn geliefde Ubli in het avondrood aanschouw den. Zorka drukte zich beide handen tegen het hart, zij keek strak voor zich uit, hetgeen daar aan hare voeten lag, haar vaderstad, de plaats waar zij het levenslicht aanschouwde, zou thans haar rechtplaats worden. Zij wachtten het uur af waarop de sterren aan den don koren hemel der CriSvoscië begonnen te fonkelen. Was het hoop of was het de dood die haar geflonker voorspelde? Zou hij mij dooden ?c Twee boschduiven vlogen kirrend op en verdwenen in de lucht. Neen, neen !c zeide haar hart; »want hij heeft je lief, hij bemint je,zoo klonk het haar nogmaals in de ooren, juist als vroeger in de grot. Hoe wonderlijk was het haar bij deze j gedachten te moedeZij wist immers I wordt ook wel beweerd dat hij reeds op vijftienjarigen leeftijd een rotatie machine had uitgevonden. Zijn belang rijkste, en meest zegenbrengende uit vinding is natuurlyk de rem geweest, die zijn naam draagt. Westinghouse was nog pas 22 jaar, toen hij zijn voltooide uitvinding kon aanbieden aan de directie der Pennsyl vania Railroad te Pittsburg. Van dien tijd at schreed Westinghouse van succes tot succes niet enkel als uitvinder maar als stichter van groote fabrieken, dus als „captain of industry" en als financier bereikte hij schitterende resultaten. Hij was enkele jaren geleden betrokken bij industriëele ondernemingen met een kapitaal van 130.000.000 dollaren in de door hem gestichte fabrieken vonden 50.000 man werk. Zoo had hij, behalve in tal van Amerikaansche centra, fabrie ken te Londen, Manchester, Havre en verder in Duitschland, Rusland, Oosten- ryk-Hongarije en Italië. Vooral ook op de vervaardiging van pompen legde Westinghouse zich toemaar feitelijk waren er heel wat minder machines of machineonderdeelen, die in zijn fabriek niet gemaakt werden dan wél. Om het zoover te kunnen sturen had hij echter heel wat teleurstellingen moeten overwinnen; en in den aanvang van zijn carrière had hy herhaaldelijk bitter te kampen met geldgebrek. In het laatst van zijn leven was zijn invloed in vele der door hem gestichte ondernemingen niet meer zoo groot als vroeger, wijl vijandige groepen in directies en commissaris-colleges hem meer en meer op den achtergrond hoe sterk de macht der liefde is, al moest zij er nu zelve op rekenen niet meer be mind te worden. Zij ging langs het pad, dat zij als kind zoo vaak had geloopen, naar beoeden hoe dikwijls had zij het huppelend en dartel betreden. De eerste hutten, de welbekende bron, de oude vervallen mos kee, het verlaten, oude vaderhuis, en toen - aarzelend klopten hare bevende viugeren aan haar eigen woning, die zy trouweloos had verlaten. Men hoorde voetstappen, de deur knarste. »ZorkaZorka!» Zij hoorde de stem van den grooten, bleeken man, verloor het bewustzijn en zonk in elkaar op den harden vloer, juist evenals toen zij door haren vader met geweld naar Milan gedreven werd. Twee krachtige mannenarmen droegen haar over den drempel, die zij straffeloos was ontvlucht. Roerloos lag zij op hare legerstede en Milan knielde naast haar hoe zacht keek hij haar aan Zij wendde het hoofd af, kon zijn blik niet verdragen. »Dood mij, dood mij, ik ben van u weggegaan, maar ik was u niet'ontrouw Milan Grajewitco duisterde zij eindelijk. Zij had zich weder opgericht maar >eg de oogen neder, niet uit vrees voor twee wraakgierige oogen van den man, dien zij in het heiligste had gekrenkt, neen, alleen voor de wonderlijke glans die daaruit straalde.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1914 | | pagina 1