No. 89. Zaterdag 14 Februari 1914. -9e Jaar». De doctor van don Spion. Nieuws- en Advertentieblad ®liy voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. ÖIELEHAA, Buitenland. FEUILLETON. Binnenland. ffiCOURANT. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor BelgiS 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. AÜVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor elkeD regel meer 5 Cent. Groote lettere worden naar plaatsruimte berekend. Plaataing 8/2 maal. Advertentiën worden fmneo ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. BELGIË. De toestand op het Belgische spoor wegnet wordt iederen dag slechter. De treinen, die op tijd vertrekken, zijn uit zonderingen; vertragingen van een, twee en drie uur worden zeer normaal. Die hopelooze toestand moet niet alleen aan het vriesweer geweten wor den, doch vooral aan het personeel. Zoowel de machinisten als de trein wachters, de stationsoversten en de werklieden, allen saboteeren, en be oefenen de „grève perlée". Het per soneel is ontevreden en gehoorzaamt niet meer. Het gebrek aan tucht doet zich overal voelen. Vóór de verkie zingen van 1912 had het gouvernement aan de spoorwegbedienden de aanlok kelijkste beloften gedaan, die het echter in zeer geringe mate heeft uitgevoerd. Loonsverhoogingen zijn uitgebleven, het aantal werkuren is vermeerderd en overuren worden niet betaald. Het materiaal is daarby voor een belangrijk gedeelte versleten en ontoereikend voor het in de laatste jaren sterk toegenomen verkeer. Avp. DUITSCHLAND. Graaf Roederu, de nieuwe staats secretaris van binnenlandsche zaken in Elzas Lotharingen, heeft in den Land dag te Straatsburg zijn eerste rede ge houden. Hij zeide, dat hij geen nieuw program zou voorleggen. De stadhouder geeft de algemeene richting van de politiek aan en spr. beschouwde het als een gelukkige bestiering, dat graaf Roman van E. von WaldZedwitz. Nadruk verboden Zorka stond juist aan de aloëhaag en leek strak naar de ondeigaande zon. iZij zou Stefan, haar eenigen broeder, lien, die zij zoo liefnad. Zij was hevig ungedaanhoewel zeker, dat hij haar vervloeken zou, verlangde zy tocti naar kern. Al deed hij het ook, het zou haar toch goed doen haar eigen vleeseh en bloed terug te zien, misschien voor het laatst van haar leven. Jusu sloop reeds geruimen tijd om het fort; met zijn icherpe arendsoogen keek hij naar de poort, de ophaalbrug en {leu weg, die lich naar beneden, naar Castelnuovo, kronkelde. Hoe had hij des morgens kunnen denken, toen hij met Max Piroetti naar boven ging, dat hy nog denzelfden avond tldaar wachtende op de loer zou liggen 1 De eene soldaat na den anderen kwam uit de stad, en nu en dan ook vroolyk koutende troepjes burgers, maar noch r&n Max, noch van Stefan was een spoor te ontdekken. De schildwacht op de brug liep met regelmatige stappen heen en weer. Al de soldaten, die hem voorbij hoesten, lieten hem kaarten zien, die Wedel hem die richting gewezen had en zou wijzen. De bedoelingen van den stadhouder waren hem bekend. Naar die bedoelingen zou hij zich van harte gaarne richten. Als het later tot een strijd van opvattingen tusschen den Landdag en hem, Roedern, zou komen, verzocht hij dat men zich steeds zou laten leiden door de overtuiging, dat de ander slechts het bestwil van het ryk en van Elzas Lotharingen beoogde. Aangaande hemzelf, hy zou steeds be reid zyn om in onderhandeling te treden. Hij hoopte dat men elkaar nader zou leeren kennen in de vergadering van het parlement eu in de commissies, by ernstigen gemeenschappelijken arbeid, bij de regeling van belangrijke econo mische en fiuancieele vraagstukken, die aan de orde zullen komen. A. R. Crt. FRANKRIJK. Het onderzoek door het parket te Toul ingesteld naar het optreden van Burgard, den man, die van spionnage verdacht, bij het fort Lucey is aange houden, heeft tot dusver niet veel licht gebracht. Van betrekkingen, die Burg ard met andere verdachte individuen zou onderhouden, is niets gebleken, zoodat men het niet voor onmogelijk houdt, dat hij voor eigen rekening zonder tusschenpersonen te werk ging. Men zoekt intusschen naar een man, die de vorige week herhaaldelijk in geestelijk gewaad in de buurt van Toul rond dwalende gezien is. Mogelyk heeft Burgard met dezen man wat uit te staan. Al de foto's, de stafkaarten, de brieven zy noodig hadden, om het fort te mogen verlatenhij knikte zwijgend en liet hen passeeren. Eindelijk verscheen Max hij hing aau den arm van een jager. In het voorbijgaan riep hij met vaste stem tegen den schildwacht«Ordonnans van mijn papa, generaal graaf Piori van Pioretti, er is haast bij, kaart vergeten De soldaat deed niets om den zoon van den opperbevelhebber en zijn met gezel tegen te houden. Benaden, in de schaduw der olijfboschjes, omarmden Jusu en Stefan elkaar. 'Dat zal ik nooit vergeten, Max riep Jusu tot zijn gelukkigen vriend. Binnen een uur hoogstens terug antwoordde de graaf. »Ik verwacht jelui hier.c Jusu beloofde dit en trok den verwon derden Stefan met zich mede. Hoe komt ge hier, Jusu, en waar brengt ge me heen ?i >0, als u dat eens wist, Stefan «Welnu, waarheen dan toch «Gij gaat naar Zorka, die u al lang verwacht.* «Naar Zorka Stefan beefde van vreugd#. «Zult ge niet boos op haar zijn, als ik je zeg waar ze is ?c «Ik boos op haar zijn, waarom dat ?c Jusu vertelde, Stefan steeds met zich voorttrekkende, hoe Zorka luitenant von Hesseustein gered nad, hoe zij hem ver pleegd had en dat ze nu in het huis zijner en het Duitsche geld, die in Burgard's huis te Heillecourt in beslag genomen zijn, zijn opgezonden naar den rechter van instructie te Toul. Men veronder stelt, dat de spion de documenten, die hij zich wist te verschaffen, in Elzas- Lotharingen van de hand deed, want men heeft opgemerkt, dat hy heel dikwijls de grens passeerde. A. R. crt. RUSLAND. Er is gemeld, dat volgens de ver slagen in de bladen Sassonof, de minister van buitenlandsche zaken, zich in de begrootingscommissie over Duitschland op een wijze bad uitgelaten, die op zijn minst wonderbaarlijk mocht heeten. De minister zou de vrees hebben uit gesproken, dat Duitschland internatio nale verwikkelingen zou uitokken, om betere voorwaarden voor het Duitsch- Russische handelsverdrag te verkrijgen. Volgens het St. Petersburgsche tele- graafagentschap zyn 's ministers woor den in de pers niet juist weergegeven. Iu werkelijkheid heeft de minister slechts gezegd, dat hij overtuigd was van het groote gewicht der aanslaande onder handelingen over de vernieuwing van het handalsvetdrag met Duits«hland. De regeering zou alle maatregelen treffen opdat de onderhandelingen onder voor Rusland gunstige voorwaarden zouden worden gevoerd en tot een verdrag zouden leiden, hetwelk de belangen van de Russische nijverheid en den Russischen handel zou waar borgen. A. R. crt. moeder vriendelijk opgenomen was. Stefan geloofde niet goed gehoord te hebben, het duizelde hem in het hoofd, allerlei sterretjes, nu eens groenachtig, dan weer paarsch, dansten hem voor de oogen. Het brandde hem onder de voeten en 't was hem als liep hij over een gloeienden bodem. «O de schande wat een schande !c steunde hij en stormde vooruit. «Niet dien kant uit, hierheen en naar boven Stefap hoorde Jusu nauwelijks; de knaap moest hem nogmaals bij den arm nemen, om hem op het goede pad te brengen. Zoover de stijve bladeren der aloëplanten het veroorloofden, boog Zorka het bovenlijf door de haag en luisterde of haar broeder, die ze zoo liefhad nog niet kwam. Haar hart klopte, elke zenuw trilde. Eindelyk hoorde men iemand diep ademhalenbij het twijfelachtig maan licht herkende zij Stefan, gevolgd door Jusu, die hem nauwelijks kou bijhouden. Zorka strekte hare armen uit. «Stefan Stefan 1 Lieve broeder !c riep zij hartstochtelijk. Wat noem mij zoo nietIk wil mijn naam niet hooren uit den mond eener ontaarde, eeuer afvallige 1 Ge zijt mijne zuster niet meer.c Zonder op stekels en doornen te letten droug hij door de omheining, het laken van zijn uniformjas hing hem in flarden JAPAN. By de troebelen, die te Tokio zyn voorgevallen, zyn 6 personen gekwetst 150 lieden zyn in hechtenis genomen. De afgevaardigde Koerahara, die voor het parlement een redevoering hield, werd door de politie mishandeld. De rust is thans weer geheel hersteld. Van de opwinding is geen spoor mèer te bekennen. Ofschoon de oppositie besloten is thans haar aandacht te schenken aan het belastingvraagstuk, en zij overal in den lande de agitatie wil voeren, houdt men het er voor, dat de kracht der beweging van de oppositie door de regeering is gebroken. Men meent, dat de regeering het ge vaar van de crisis thans te boven is. N. R. Crt. Nederlands bevolking in 1912. De statistiek van den loop der be vol king in Nederland over 1912 door het Centraal Bureau voor de Statistiek uit gegeven, bericht dat einde 1912 de bevolking 6114302 bedroeg, waarvan 49.55 pet. mannen en 50.44 pot. vrouwen. Ofschoon de toeneming bij de beide geslachten in de verschillende jaren zoo goed als gelyk is (in 19121.53 pot.), wordt over een lang tijdperk toch een vermindering van het aantal vro uwen ten opzichte van dat der mannen waar genomen. Kwamen in 1830 1045 vrou wen op 1000 mannen voor, in 1912 was dit aantal op 1018 gedaald.' aan het lijf. Zorka deinsde verschrikt terug, nu zag zij pas zijn door woede verwrongen gelaat en zijn toornige, rood beloopen oogen. «Vergiffenis, Stefan, vergiffenis!* Hij had zijne hand om te slaan opge heven maar liet ze weder zakken. «Schande over u Neen, mijne hand zal u niet aanraken, ze zou bezoedeld worden. De steen alleen zal de band zijn, die Ons verbindt Hij bukte en had reeds een zwaren hoeksteen van den ringmuur, waarop de- aloëstruiken groeiden, beet gepaktmaar Jusu sprong als een wilde kat op hem los en rukte hem het rotsblok uit de hand. Bevend van woede stond Stefan voor zijne zuster. Hij bukte nogmaals Zorka vloog doodsbleek weg, hij rendé haar nabeneden bij het huis viel zij half bezwijmd 7oor den grond. Hij greej) haar met zijn vuist in de loshangende haren. «Ge zijt een kind des doods, vrouw tnaar zeg me eerst, welke duivel heeft je verblind, om aan alles ontrouw te worden Hij wierp zich op haar, zij lagen dicht by de villa door het geraas opgeschrikt, snelden mevrouw von Hessenstein en Marie Esther toe. De liefde, Stefan, de oneindige liefde Met een laatste inspanning harer krachten had zij die woorden uitgeroepen, Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1914 | | pagina 1