SPROT. in woouur Th alle soorten Stalen. M £cn Woonhuis, Een Woonhuis, SchuarenErf, :elschs- WelBdelgeboren Heer C. Smeenk SPAARBANK. Ze is er weer! Firma P. H. Yeenhuizen, Axel. LBr^ncfsma De ïolpie Roerende Goederen: m Werkmansgoederen, Beetenbond „Axel-Station" Wegens vertrek naar elders bij inschrijving te koop: Schietoefeningen Openbare Verkooping. 1800 SPARREN, en 1500 SNOEI Openbare Verkooping. 59 mijten Sparrenfaceel, 28 mijten Proppen. Steeds verkrijgbaar: A.-R. Kiesvereeniging „Ned. en Oranje" Openbars Vergadering Politieke Vooruitzichten. Extra groote gesorteerde Prima Waar!! Openbare Verkooping. Algemeene Zangyereeniging „ORELIO". Openbare Verkooping. £e» Wooabttis éÉËm n,io ri,3o P- 5 ons. Mr. P. DIEIiEMAH, D; FEIJTER's CoafectienjagagAjja, -LANGE NOORD8TEAAT. Ontvangen: Prachtige Dessins. Seizoen J9I4. Axel. F. fi. VAN TATENHOÏE. Openbare Verkooping. Speciaal adros voor als: Werkbroeken, in fluweel, moliskin en i— Mauw keper, blauwe Jassen, blauwe Kielen, ^lagerskielen, Smidskielen, pilo Kielen, pique cd Onderbroeken, enz. enz. MIDDELEN VAN VERVOER. Hollandsere Stations Amsterdamse^ Tijd. Belgische Stations GreenwicbtUd. SPOORWEG TERNEUZEN MECHELEN. te ^lXJEL. Het Bestuur van dezen bond noodigt de leden uit, ter vergadering, op Zater dag 14 Februari 1914, des nam. ten 1 ure, bij den heer Gilijamse te Axel. PUNTEN: 1. Rekening en verantwoording van den Penningmeester. 2. Verkiezing van een bestuurslid. 3. Aanneming van nieuwe leden. Het Bestuur, J. DE PUTTER, Voorzitter. F. DEKKER, Penningmeester. S. DE FEIJTER, Secretaris. voor alle doeleinden geschikt. Te bevragen Donderdags en Vrijdags by ondergeteekende. Met toestemming van eigenaar kun nen 23 hectaren of 52 gemeten Bouw- en Weilanden in pacht volgen. Inschrijvingsbiljotlen in te zenden vóór 25 Februari a. s. bij FERD. VAN TATENHOVE, Landbouwer. Axel, 9 Februari 1914. Het Bestuur der Schietver- eeniging „PRINS MAURITS" alhier maakt aan de leden bekend, dat voortaan in den winter eiken Zaterdag avond, te beginnen op 7 Februari a. van 5-7 uur n.m. worden gehouden in de werkplaats van den heer A. van 'tHoff. HET BESTUUR. De Notaris J. A. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van den EdelAchtb, Heer DIERICK, Burgemeester te Koe wacht, op Donderdag 19 Februari 1914 des voormiddags 11 ure, verkoopen geschikt voor Heiningstaken, Af- maakpersen, Kepers, enz., alles liggende aan den steenweg in de nabyheid van Koewacht (Zand). Te vergaderen by Alf. de Coninck, aldaar. De Notaris J. A. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van zijn Principaal, op Vrijdag den 20 Februari 1914, des voormiddags 10 ure, verkoopen Te vergaderen op de hofstede, be woond door den heer J. F. Buysrogge, Clinge (Zeegat). te AXEL. op Woensdag II Februari, des avonds 6 ure, in de Vergaderzaal. SPREKER: te ARNHEM. J.l. Juni bij de 2e Kamerverkiezing, candidaat der rechtsche partijen voor '•Gravenhage I. Onderwerp Toegang vrij. Toegang wrij. Het Bestuur, A. DE RUIJTER, Voorzitter. J. J. DE FEIJTER, Secretaris. Rentevergoeding 3%. Inlagen kunnen geschieden van des morgens 9 tot des avonds 8 uur. Terugbetalingen zooveel mogelijk d i r e k t. VAN HEEL Co. De Notaris J. A. Dregmans te Axel, zal krachtens art. 1223 B. W. iu het café van A. Brakman te Ter Neuzen (Sluiskil), op Dinsdag 24 Februari 1914, des namiddags 21/» ure, verkoopen met aanhoorigheden en erf te Ter Neuzen (Sluiskil), kadaster sectie G No. 1697, groot 1 are 49 centiaren. Eigendom van en bewoond door Jacs. van den Bos, aldaar. Te aanvaarden by de betaling, zynde 1 maand na de toewijzing. C. VAN BENDEGEM. AXEL-Plaatje. Bestellingen worden ten spoedigste uitgevoerd eD aan huis bezorgd. Bovengenoemde Vereeniging houdt repetitie op Dinsdag- en Vrijdagavond van 8 tot 10 uur. Bij deze Vereeniging kunnen ten allen tijde jongelingen en jongedochters ge plaatst worden, die den leeftyd van 16 jaar hebben bereikt. HET BESTUUR. De Notaris J. A, Dregmans te Axel, zal krachtens art. 1223 B. W., in het Hotel Centraal bij dhr. P. J. VISSER te Ter Neuzen, op Woensdag den 11 Februari 1914, des namiddags 21/s ure, verkoopen met aanhoorigheden en erf te Ter Neuzen (Grenulaan) kadastraal al daar bekend in sectie L no. 1280, groot 1 are 35 centiaren. Eigendom van den heer Jacs. Jansen. Aanvaarden bij'de betaling, zijnde een maand na de toewijzing. AMSTERDAM. HOOFDSOORTEN: om. Verkrijgbaar te Axel, F. Diele- man, Wed. H. Harinck, Wed. P. Deij, Firma P. H. Veenhuizen, J. H. van Dixhoorn, Hulst, Ge zusters Meerschaert, Sas van Gent, J. T. de Smidt, Franciska Pauwels, Jos. v. Leemput, Zaam- slag, J. M. de Vos. Advocaat Procureur te Middelburg. De Zitdag 'te TER NEUZEN zal voor de maand Februari gehouden worden op den elfden dier maand, vanaf des morgens 9 uur in het „Hotel des Pays- Bas", (Nieuwstraat). rsi Minzaam aanbevelend, De Notaris J. A. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van de Wed. en Erven P. J. WIEST en na verleend Rechterlijk bevel, in het café bij Sal. Dieleman te Axel, op Dinsdag den 3 Maart 1914, des namiddags 1 ure, verkoopen Aanhoorigheden en Erf te Axel, kadastraal aldaar bekend in sectie G no. 2021, groot 1 are 94 centiaren. Te aanvaarden bij de betaling, zijnde 1 maand na de toewijzing. Lasten van af 1 Jan. '14. Dadelijk daarna aan voormeld huis, 3 Kasten, 1 Ka- l chel met toebe- I hooren, 2 Petro leumlampen, Gaslamp, 2 Tafels, Spiegel, Klokken. Stoelen, Haard, Wasch Keuken en Schuur- gerief, Glas-, Geleierd- eu Aarde werk, enz. enz. Aanbevelend. P.S. Het magazijn zal voortaan Zaterdags tot 9 uur. zyn van 8—12 en 1—8 uur; des (40) v. Neuzen Sluiskil 1 3 Axel -** Kijkuit Hulst P- a. Clinge v. Clinge a. St. Nicolaas v. a. Mechelen v. a. Brussel N 10 1008 1017 10 26 10 38 10 26 1036 10 54 1057 1155 11 59 12 24 148 156 2 04 2 13 2 22 2 08 218 2 35 3 3 57 414 4 53 612 6 20 6 29 6 37 6 46 6 32 6 42 7 02 714 814 818 8 57 v. Brussel N. 5 59 9 36 12 36 *5 29 a. Mechelen 6 22 10 27 110 5 51 v. 6 37 10 32 129 6 01 a. St. Nicolaas 7 40 11 27 2 32 7 03 v. 7 45 1143 3 05 7 15 Clinge 8 03 12 07 3 26 7 35 a. Hulst 8 29 12 34 3 52 8 01 V' /I 8 35 12 48 3 58 806 Kijkuit f S 8 42 12 55 406 813 Axel 3- 8 49 102 4 14 8 20 Sluiskil 1 s 8 56 109 4 22 8 27 a Neuzen 904 1 16 4 28 8 34 Zondags om 519. v. Neuzen 5 56 Sluiskil 6 04 Sluiskil br. 6 07 Philippine 6 li Sas v. Gent 6 19 a. Selzaete 6 04 v. Selzaete 6 16 a. jJent kL st. 6 A) a. urent gr. st. 7 „4 Spoorweg Ter Neuzen—Gent. 852 1219 531 835 9 00 12 27 5 39 8 43 9 03 12 30 5 42 8 46 9 07 12 34 5 46 8 50 915 12 43 5 55 8 59 9 00 12 28 5 40 8 44 9 07 12 41 5 50 8 59 9 38 9 60 124 6 36 9 41 v. Gent gr. st. 5 11 8 19 11 50 5 Gent kl. st. 5 2 i 8 31 12 02 5 v. Selzaete 6 12 9 10 12 43 5 a. Sas v. Gent 6 37 9 35 1 08 6 v. Sas v. Gent 6 42 9 40 1 15 6 Philippine 6 50 9 48 123 6 Sluiskil br. 6 54 9 52 1 27 6 Sluiskil 6 57 9 55 130 6 a. Neuzen 7 05 L0 03 04 8 03 16 815 55 8 69 20 9 24 25 9 30 33 9 38 37 9 42 40 9 45 1 38 6 48 9 63 v. Hulst, Station 5 05 8 10 45 2 25 5 30 8 05 Rustwat 5 20 8 15 11 2 40 5 45 8 20 Terhole 5 25 9 ?0 U 05 2 45 5 50 3 25 Hoefkensdijk 5 33 3 28 1113 2 53 5 58 3 33 Kuitaart (Tol) 5 33 8 33 11 18 2 6 03 8 38 Kloosterzaade 5 49 8 44 1129 3 09 6 14 8 49 a. Walz, (Dyk) 6 8 55 1140 3 20 6 25 9 Stoomtram Hulst Walzoorden. v. Walz. (Dijk) 6 10 9 23 11 56 3 45 6 40 9 25 Kloosterzaade 6 21 931 12 05 356 651 9 35 Kuitaart (Tol) 6 32 9 45 1215 4 07 7 02 9 45 Hoelkeusdy'k 6 37 9 50 12 20 4 12 7 07 9 50 Terbole 6 45 9 58 12 27 4 20 7 15 9 57 Rustwat 6 50 10 U$ 12 31 4 25 7 2010 01 a Hulst, Statioo 7 06 1018 12 45 4 40 7 35 101$

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1914 | | pagina 4