De Nieuwste Damesstoffenü en afgepaste Blouses! Gemengd Nieuws. Burgerlijke Stand. Marktberichten. Advertentiën. Firma P. H. Veenhuizen, Axel. hij nog in verschillende besturen colleges zitting. Om zijn humaan karakter, zijn mild heid en weldadigheid was de overledene leer gezien, als zoodanig deed hij zich lok als voorzitter van den raad van beroep steeds kennen. H. M. de Koningin erkende de ver diensten van den overledene door hem le benoemen tot officier in de orde van Oranje-Nassau. Mr. Snouck Hurgronje bereikte den leeftijd van 87 jaar. M. crt. Vrijdag is ten huize "van den heer vaD M. te 's Gravenbage, naar de N. Ct. meldt, een 5 jarig dochtertje, dat alleen thuis was, met haar kleeren in aan raking gekomen met de brandende kachel. Toen de moeder, die even uit was gegaan om in de buurt een bood schap te doen, thuis kwam, vond zij haar kind in deerniswekkendentoestand. De kleine werd onmiddellijk naar het siekenhuis vervoerd, maar is 's middags aan de bekomen brandwonden over leden. Een 13-jarige loopjongen uit een jjsermagazyn te Gouda, zekere R., is aangehouden wegens diefstal van een bedrag van f 60 ten nadeele van zyn patroon. De jongen had zich op het kantoor laten insluiten en een lade opengebroken. Het grootste gedeelte van het geld werd teruggevonden in een met aarde gevulden bloempot. De jongen zal ter beschikking der justitie worden gesteld. Avp. Honderdduizend gulden vermist. Naar men verneemt is er op 't traject Maastricht—Amsterdam een postpakket ter waarde van J 100.000 aan bank papier vermist. Het pakket moet met een avondtrein uit Maastricht verzon den zijn. Avp. Nog eehaatsenrijd£n l Op den vijver voor het hotel de „Piasmolen" bij Mook (L.) werd, dank zij de nacht vorsten, de geheele vorige week nog schaatsen gereden. Zaterdagmiddag was zelfs, naar het Hbld. meldt, nog een wedstrijd uitgeschreven, bestaande uit hardrijden voor heeren, schoonrijden voor paren en schoonrijden voor dames Door oplettendheid van den heer W. C. Gijtenbeek, opzichter bij de Z. H. E. S. M., is Vrijdag een groot ongeluk voorkomen. Eenige werklieden van de gasfabriek te Voorburg waren bezig met het graven van een geul voor gasaanleg, toen zij •lootten op een looden buis, welke zij voor een gasbuis aanzagen. Het bleek echter dat in die buis een electrische kabel met een spanning van 5000 volt zat. Had de heer G. hen niet gewaar schuwd, dan zouden zij ongetwijfeld op noodlottige wijze in aanraking zijn ge komen met dien kabel, omdat zij reeds bezig waren het looden omhulsel te verwijderen. Avp. Van Utrecht zijn naar Rotterdam gebracht de 16 jarige C. J. V. en de 14-jarige A. G. de W. De jongens, in een logement te Utrecht aangehouden, waren er van door gegaan met ongeveer 740, die zij Zaterdag op een kwitantie ontvingen namens den graanhandelaar den heer M. F., op de Zuidblaak te Rotterdam, in wiens dienst zij waren. Van Rotterdam gingen zij over Dor drecht en Den Bosch naar Utrecht. Het grootste gedeelte van het geld was bij hun aanhouding nog in hun bezit. In de nis van den heer M. F. op de graanbeurs zijn twee dolkmessen en twee zaklantaarns gevonden, die de jongens daar verstopt hadden. N. B. crt. Te Haarlem is gevangen genomen de assistent bij de posterijen C. L. P., die, terwyl hij bezig was de Amerikaan- sche post te sorteeren, een 30-tal brieven in zijn zak stak en bezig was een brief te openen. De man heeft een volledige bekentenis afgelegd. Hij is gehuwd en vader van 6 kinderen. Een ongeoor loofde verstandhouding met een andere vrouw moet hem tot het misdrijf hebben gebracht. TV. R- crt Een rechercheur heeft te Rotter dam in de Hendrik Sorchstraat, de 19 jarige G. van K. aangehouden. Dit meisje wordt verdacht, in den laatsten tijd herbaaldelyk kinderen, die om bood schappen uitgestuurd werden, op straat van hun geld te hebben beroofd. Een van die kinderen heeft haar herkend. N. R. Crt. Uit Eindhoven wordt geseind, dat notaris K. te Bladel in staat van fail lissement is verklaard. Het parket uit Den Bosch is ter onderzoek naar Bladel vertrokken. K. is sedert eenige dagen voortvluchtig. Men meldt nader, dat de notaris uit Antwerpen geschreven beeft ongelukkig gespeculeerd te hebben en voornemens te zijn, Europa te verlaten. De heer Coolen was in 1899 tot notaris benoemd. Avp. Gnererst.ikieing. De vrouw van een spoorwegambtenaar te Rotterdam, had het ongeluk, een toeval te krijgen, toen zij een gasstel wilde aansteken, met het noodlottig gevolg, dat zij door het ontsnappende gas stikte Avp. De vindingrijkheid van de heeren inbrekers wordt er niet minder op. Dit kan wel blijken uit het volgende. De houder van een bankierskantoor te Den Haag kwam dezer dagen tot de ontdek king, dat aan de binnenzijde van de straatdeur van het door hem bewoonde perceel - in 't hartje van de stad op vernuftige wijze een toestelletje aan het Yale-slot was aangebracht, waardoor dit slot aan de straatzijde was te openen. Aan den binnenkant van de deur was aan het slot een koperen haakje ge maaktaan dit haakje een touwtje be vestigd en dit weer met een zeer klein haakje vastgehecht aan de brievenbus, zoodat de inbreker slechts de hand door de gleuf van de brievenbus behoefde te steken, om dit haakje te grijpen en door te trekken. Doordien de straatdeur van het kan toor overdag tijdens de kantooruren ge regeld geheel open staat, was het ge knutsel aan het slot moeilijk op te merken. Toen de bankier het had bemerkt, deed hy aangifte bij de politie. Deze hield een paar dagen een oogje in het zeil, echter zonder resultaat. De in brekers hadden zeker lont geroken. Avp. De TJmb. K. meldt, dat onder Geleen een dievenbende is ingerekend, welke den laatsten tyd in Sittard, Heer len en omstreken verscheidene inbra ken had bedieven. Twee mannen wa ren bezig de gestolen goederen (sehoe nen) te verkoopen en by hun arrestatie bleken zy scherp geladen revolvers bij zich te hebben. De oudste zakkenroller ter wereld is vermoedelijk de 80 jarige A. Schafer, die thans te Berlijn weer gepakt is. Hy heeft 46 jaren in gevangenissenen tuchthuizen doorgebracht en lijkt ver bazend op den schoenmaker Voigt, den „kapitein van Köpenick", zoodat hij indertijd nerhaaldelyk voor dezen werd aangezien en opgepakt. Avp. Te Tornatin (graafschap Inverness) is een groot onbewoond landhuis door brand verwoest. Men vermoedt dat de kiesrechtvrouwen den brand hebben gesticht. TV. R. Crt. Honden als Infectie-gevaar. Dezer dagen hield de beroemde vee arts, dr. H. Dokter, te Hamburg, een lezing voor de Vereeniging tot bescher ming van Dieren, aldaar, waarin hij de kwestie behandelde of hondenziekten voor den mensCh besmettelijk zijn. Hij kon niet ontkennen, dat de kans bestaat voor infectie van long- en huidziekten. Over het algemeen acht hy het gevaar betrekkelijk gering, mits de honden liefhebber eenige hygiënische voor schriften in acht neemt. Volgens D. moet de eigenaar van den hond groote zindelijkheid betrachten hij mag zich b.v. nooit door den hond laten likken. Het „bed" van dezen nuttigen viervoeter dient goed schoon gehouden te worden en het dier behoort een „geregelde leefwijze" te hebben. Maar de grootste bescherming tegen besmetting ligt in het weerstandsver mogen van het menschelijk organisme, De voornaamste bron van besmetting voor den mensch zou nog kunnen zijn de aan tuberculose lijdende hondde laatste onderzoekingen hebben aange toond, dat een groot aantal dezer dieren aan tuberculose lijdt. Schurft bij den hond schijnt voor den mensch niet besmettelijk te zijn de parasiet van deze huidziekte, (de sarcoptes scabiei) is trouwens bij mensch en dier ver schillend. Groot gevaar ligt volgens vele onderzoekers in overbrengen op den mensch van een parasiet, den echinococcus hepatis, de leverblaas worm, die, ook in de mondholte van honden voorkomend, door likken van den hond den mensch kan bereiken. Daarom bestaat de kans, dat deze parasieten in het menschelyk organisme komen we wasschen ons gewoonlijk na een hondenlik niet de handen 1 en blaaswormziekte van de lever kunnen veroorzaken. Kanker komt eveneens by honden veel voorof de uit de wond vloeiende kankersappen voor den mensch op eenigerlei wijze gevaarlyk kunnen zijn, is natuurlijk twijfelachtig zoolang de besmettelijkheid van kanker iets anders dan kunstmatige entbaar heid -- niet is aangetoond. De bacil laire theorie voor 't ontstaan van deze ziekte, raakt echter hoe langer hoe meer op den achtergrond. Avp. - - Na vier dagen in het ijs in zee bekneld gezeten te hebben, is de salon boot van de Holland—Friesland-Lijn Zondagmiddag met' eigen kracht be houden te Lemmer binnen gekomen. Alles was wel aan boord. Avp. In den nacht van Zaterdag op Zondag hebben inbrekers zich toegang weten te verschaffen tot de Huize Voor stonden onder Brummen, bewoond door de baronesse de Vos van Steen wijk. Door verbreking van eenige traliën wist men in het sousterrain te komen en zoo in de kamers der villa. In het ge heel werden een 5-tal kamers overhoop gehaald en alles is meegepakt, wat waarde had, waai onder veel goud- en zilverwerken, te zamen ongeveer voor een waarde van 100, benevens 40 aan Fransch geld. De kaarsen, die de dieven aangestoken hadden, zijn bijna geheel opgebrand, dus zij hebben den tijd gehad. De villa was bewoond, doch de familie en het personeel slie pen op de eerste verdieping. N.R.crt. 14. Marinus Johannes, z. van Gijsbrecht D. Heinsdijk en Janncke Balkenende. 16. Al- )honsus Ludovicus, z. van Eduardus Ludovicus loggeman en Josephina Baert. 23. Angèle Stephanie, d. van Eduard van Wesepoef en Clementina van Laere. Overlijden. 6. Rosalia Hofman, 32 j., echtg. van Charles Ludovicus Daalman. 15. Willem Frederik van Gassen, 46 j., z. van Johannes Jacobus en Maria Cath. Peijne. 25. Rosalia Theenaart, 24 j., d. van Johannes en Mathilde de Koster. Johanna Maria d'Haens, 58 jechtg. an Theodoras Frederik Kindt. Hoek. Huwèlijks-aang. 22. Jan Hollebek, 22 j., jm. en Elizabeth Neeltje Pladdet, 23 j.,jd. Huwelijks-voltr. 29. Mattheus Smallegange, 23 j., jm. en Ebrina Jacomina Roose, 21 j.. jd. Geboorten. 17. Maria, d. van Jan Dirk Klaassen en Maria de Meester. 18. Pieter Egbert, z. van Pieter Egbert Schieman en Francina den Hamer. 20. Adrians Sara, d. van Adriaan de Bruijne en Johanna de Regt. Koewacht. Huwelijks-aang. 30. Emile Lud. Annaert, 23 j., jm. en Helena Vernimmen. 21 j., jd. Huwelijks-voltr. 12. Bernardus Verbeke, 30 j., jm en Cuania Mstria Coone, 24 j., jd. Geboorten. 4. Aloijsius Cesar, z. van Alphon- sus van Daele en Emma Maria de Vos. 5. Martha Valentina, d van Albertus van Kem- seeke en Leonie Temmerman. 12. Laura Adriana Maria, d. van Petrus J. Mulders en Eulalia R. Ceelaert. '6. Maria Emerentiana Adriana, d. van René C. van den Eeckhout en Helena M. Ceelaert. Sip. Eduardus Jos., van Petrus F. Verschraegen en Josephina van Poele. 23. Renè Cornelia, z. van Alphonse van Acker en Coralie Willems. 28. Maria Josephina. d. van Ludovicus V. Hamerlinck en Josephina Herwegh. 29. Louise Leonie Theodora, d. van Josephina M. Matthijs. 29. Irma, d. van Petrus de Block en Josephina Hamerlinck. 31. Alma Magdalena, d. van Alphonse Sturtewagen en Emma van Hoeije. Overlijden. 3. Fidelia Géers, 80 j., wed. van Antonius Mazin. 16. Laura A. M. Mulders, d., d. van Petrus J. en Eulalia R. Ceelaert. 21. Edmond van Hove, 7 j., z. van Aloijsius en Maria van Hove. 28. Maria L. N. Suy, 3 m., d. van Augustus en Emma Dhooghe. Overslag. Geboorten. 19. Camiel, z. van Dominicus Hoecke en Coralia Schatteman. Zaamslag. Huwelijks-aangiften. 22. Jan Hendrik de Fouw (van Axel), 24 j., jm. en Pieternella Barbara Dieleman, 23 j., jd. 22. Krijn Hamelink, 21 j., jm. en Adriana Schoon- akker, 24 j., jd. Geboorten. 1. Geertrui Sara Martina, d. van Marinus Kaijser en Tanneke Adriana de Ruijter. 3. Michiel, z. van Jacobus Hofman en Janna de Koeijer. 1". Maria, d. van Adriaan van Kerk voort en Neeltje Faas. 18. Cornelia, z, van Simon den Deurwaarder en Magdalena Hamelink. 21'. Pieter, z. van Cor- nelis Herrebout en Maatje de Koeijer. 25. Helena, d. van Jan Cornelissen en Leuntje Cornelia Overdulve. Overlijden. 6. Elizabeth Moens, 86 j., d. van Hendrik en Mechelina Leunis (beiden overleden j. 14. Paulina van den Berge, 81 j., wed. van Cornelis Smallegang. 20. Jacomina Dieleman, 70 j., wed. van Francois Dekker. 23. Jan van Kerkvoort, 7 m., z. van Maarten en Jozina Verhelst. Zuiddorpe. Geboorten. 20. Alex Camile, z. van Alberic Philibertus Buijsse en Elodia Maria de Letter. 29. Mathilda Maria, d. van Theophile Christiaan Désiré Valke en Coralia Marie van de Vijver. Overlijden. 31. Karei Lodewijk de Neve, 85 j., weduwn. van Isabella Maria de Mets. Van 16 tot 31 Januari 1914. Axel. Huwelijks-aangiften. 22. Jacobus den Hooglander (van Hoek), 3 j., jm en Jacoba Faas, 25 j., jd. Anthonij Pladdet (van Ter Neuzen), 19 j., jm. en Cornelia D. Wiemes 19 j jd. Geboorten. 18. Maria Seraphina en Julia Maria, d. an Seraphinus Gustavus Casteels en Maria Coleta de Coninck. 21. Matthijs Jan, z. van Marinus Markusse en Maria Sara Loof. 26. Hebrina, d. van Jacobus Mechielsen en Maria de Jonge. 29. Jan, z. van Jozias Löurens en Johanna Catharina Oppeifeer. Overlijden. 18. Johanna Catharina Visscher, 72 j., echtg. van Hendrik Smies. 25. Christina Debora de Visser, 61 j., wed. van Jozias Hamelink. 29. Cornelis van Campen, 92 j., weduwn. van Anna Maria Rosier. 30. Hendrik Albert Vlassenroot, 2 m., z. van Cyrillus en Clementina Pierssens. Graauw. Huwelijks-aang. 12. Wilhelmus Koole, 32 j., jm. en Rosina Durinck, .-0 j., jd 31. Cornelis Stevens, 26 j., jm. en Anna C Buijs, 22 j., jd. Geboorten. 3. Francies, z. van Fduard Cornells van der Klooster en Rosalia Schelfhout, 6. Josephus Franciscus, z. van Petrus Aug Buijs en Maria Catharina de Rijcke. 12. Petrus, z. van Desiderius Jacobus-toijaert en Mathilde Catharina Stobbelaar. Emile, Petrus, z. van Petrus Sponselee (overl.) en Anna Maria Maas. AXEL, 7 Febr. 1914. Ter graanmarkt van heden Zaterdag) waren de prijzen als volgt Tarwe f8,- k f9-, Rogge f7,- k f7,25, Wintergerst f9,— k f9,60. Zomergerst fO,— k f<>,—Haver f7,— k f7,50, Erwten f9,— k f 11,Paardeboonen f10,- k flO,25, Dui- venboonen f k f Witteboonen f Bruineboonen f9,k f 12,Boekweit f k f—Lijnzaad f 11k f 13,—Aardappels f—k f—Koolzaad per zak van 100 liters f HULST, 9 Febr. Ter graanmarkt van heden (Maandag) waren de prijzen als volgt Tarwe f8,75, rogge f7,50, wintergerst f9,20, zomergerst f8,75, haver f7,erwten f10, witteboonen f 14, bruineboonen f 11,dui- venboonen f 11,paardenboonen f 10,0, boek weit fO, lijnzaad f—koolzaad per 100 L. faardappels f2,50. Boter per kilo f 1,20, eieren per 26 stuks f 1,05. Er waren ter veemarkt te koop gesteld: 33 stuks rundvee, 45 varkens en 0 paarden, waarvan verkocht 17 stuks rundvee, 38 varkens en 0 paarden.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1914 | | pagina 3