Binnenland. Landbouw. meer belasting zij willen langer dienst tijd voor zichzelf of hun zonen, dat wil zeggen dat zij de bebouwing van den grond langer de hulp van zooveel krachten willen laten ontnemen. Als maar het land zich goed voorbereide en wapenen tegen het gevaar, tegen het Russische gevaar. Dit is wel een betooging, het volk waardig dat kort geleden vele millioenen kronen opbracht om de vloot een flink linieschip te schenken en meer gat dan er voor noodig was. De Koning heeft, gelijk men weet, in antwoord op een toespraak van den leider van den optocht, een rede ge houden. Hy dankte het boerenvolk ▼oor zyn offervaardigheid. Het ver trouwen, dat het hem had getoond, ver zwaarde zijn gevoel van verantwoorde lijkheid, maar maakte tegelijk zijn taak lichter Ik beloof u, zei koning Gu staaf, dat ik u niet in den steek zal laten. Gy kunt er zeker van zijn, dat ik aan gaande hetgeen ik voor de onafhanke lijkheid van het land noodig vind niet van myn overtuiging zal wijken. Er zyn er, die het nog den tyd niet vinden om het vraagstuk van den oefentijd der infanterie op te lossen. Daarmee ben ik het niet eens Ik geloof dat het in verband met de overige kwesties van verdediging en dadelijk geregeld moet worden. Van de onverbiddelijke eischen, die vakmannen voor de slag vaardigheid en voor het veldleger ge steld hebben, wijk ik niet. Ook over de versterking van de vloot sprak de koning. Hoerageroep en het volkslied volgden op 's konings rede. De rede van den koning werd ook buiten het paleis aan de boeren voor gelezen door den kroonprins en den hertog van West Gotland. Men spreekt al van een ministerieele crisis, omdat de koning in zijn rede verder wil gaan dan het ministerie. N. R. crt. Havenwerken te Neuzen. Vrijdag heeft de Tweede Kamer de onteigening ten name van den Staat goedgekeurd van eigendommen in de gemeente Neuzen, noodig voor den aanleg van havenwerken. Deze havenwerken betreffen de uit breiding van los- en laadplaatsen, waar voor op de staatsbegrooting van 1914 als eerste gedeelte een som is aange ▼raagd van 60.000. De werken bestaan uit het maken van twee havens met kaden, steigers, goederen- en rangeerterreinen aan de Oostzijde van het kanaal naar Gent, tusschen het kanaal en den spoorweg, en juist ten Noorden van de voormalige staalfabriek. Naar aanleiding van de ter visie legging der bescheiden was er door het bestuur van den polder Oud Zevenaar bezwaar gemaakt tegen de omlegging van de mede tot afwatering dienende bermsloot langs den Oostelijken dyk van het Kanaal. Het bestuur wenscht deze omlegging reeds by de Zevenaarstraat te doen aanvangen. Voorts wenschte het bestuur aan de Oostzijde van den spoorweg een verharden weg van de Zevenaarstraat naar de haventerreinen. Door A. de Koeyer en twee anderen was de wensch uitgesproken voor een keiweg en een afwateringssloot van de haventerreinen naar de Zevenaarstraat. Zooals de minister van waterstaat in de Memorie van Toelichting opgemerkt, betwisten deze bezwaren niet het alge meen nut der onteigening. In hoeverre met deze verzoeken zal kunnen worden rekening gehouden, zal, schrijft de Minister, te zyner tijd kunnen worden overwogen. Te Utrecht is opgericht de N. V. Spoorwegmpy „Zuid-Beveland." Deze maatschappij stelt zich, naar het U. D. meldt, ten doel, in nauwe samenwerking met de Staatsspoor een locaal-spoorweg op Zuid Beveland te exploiteeren, over een net van onge veer 60 K.M. leDgte. Zoodra deze spoor weg zal zijn tot stand gekomen, zullen ook de reisverbindingen naar Schouwen Noord-Beveland en Zeeuwsch Vlaande ren aanmerkelijk worden verbeterd. Reeds zijn te Goes de opzichters aan gekomen, om onder leidiDg van den ingenieur Ankersmit van de Staatsspoor, de voorloopige plannen in gereedheid te brengen. Daarmede hoopt men in April klaar te komen, opdat de aan vragen voor provinciale subsidie nog in de zomerzitting der Staten van Zee land behandeld zullen worden. Men hoopt dan nog dit jaar met de ontei geningen te kunnen beginnen, terwijl met de exploitatie in 1917 een aan vang zal moeten worden gemaakt. Door dit locaalspoorwegnet, als het voltooid zal zijn, zal men bijv. des morgens om 7 uur uit Terueuzen kun nen vertrekken en omstreeks 12 uur in Amsterdam kunnen zijn, vanwaar men pas tegen den avond behoeft terug te gaan, om nog denzelfden dag in Ter- neuzen te komen. Het spoorwegnet zal verbindingen in alle richtingen geven en de voornaamste gemeenten met elkaar in gemeenschap brengen. De classis 's Hertogenbosch der Geref. Kerken heeft na den deputaat voor de Zending vanwege de Geref. Kerken in Zeeland, Ds. J. H. Lammert- sma te Axel, gehoord te hebben en na breede discussie een voorstel aange nomen, waarin verklaard wordt, dat zij in beginsel geen bezwaar heeft tegen samenwerking tusschen de kerken van Noord-Brabant en Zeeland in zake de Zending. Voor het te zoeken contract is benoemd Ds. A. Brummelkamp, van Vrijhoeven-Capelle, met Ds. T. Serber, van Den Bosch, als secundus. De Zeeuw. De Zeeuwsche-Bakkers Patroons- Bond besloot eenbakkerij-tentoonstelling te organiseeren, welke zal gehouden worden te Middelburg van 4 8 Mei a.s. Op bakkerijgebied zal dit de eerste tentoonstelling in Zeeland zijn. Er zal in verschillende groepen geëx poseerd worden, nl. 1. grondstoffen, 2. voortbrengselen, 3. werktuigen, 4. hulp middelen, 5. zaken en artikelen die eigenlyk buiten het vak staan, nader te beoordeelen door het comité. De inzending en mededinging staat vrij aan ieder, die zich onderwerpt aan de algemeene voorwaarden. De bekro ningen zullen bestaan uit eerepryzen, verguld-zilveren medailles, zilveren me dailies in natura, bronzen medailles en diploma's. De opening der Tentoonstelling zal plaats hebben den 4en Mei 's namiddags 2 uur in het Schuttershof, alwaar de expositie zal worden gehouden. Het comité bestaat uit de volgende heeren Ch. J. de Wolff, voorzitter, J. Lako, 2e voorzitter, H. Buijze, allen te MiddelburgC. D. v. Noppen, secretaris, J. v. Damme, 2e secretaris, F. Wemels- felder, allen te Vlissingen; J. den Herder, penningmeester, A. v. Melle, G. Eek- hardt, allen te GoesP. Bouterse, G. de Jager, J. de Koeijer, allen te Ierseke H. van 't Westeinde, 's Heerenhoek. Men geve zich op by den heer J. Lako, Heerengracht M. 36a, Middelburg. M. Crt. Dat de geringe opbrengst der lande rijen in de laatste twee jaren niet zou nalaten invloed uit te oefenen op de prachtprijzen van 'tland, was te voor zien en bleek te Colijnsplaat Donderdag avond op onmiskenbare wijze, toen een 15-tal perceelen bouwland, in de onmid dellijke nabijheid van het dorp gelegen, publiek verpacht werden voor den tijd van 7 jaren. Bij de vorige verpachting nu 7 jaar geleden, werd zelfs tot 90 per Schouwsch gemet betaald, nu was de hoogste prijs 61. Voorzeker een zeer belangrijk verschil. M. Crt. AXEL, 10 Februari 1914. Voor bet toelatings-examen tot de Rijks-normaallessen alhier hebben zich aangemeldvoor de derde klasse 1 voor de eerste klasse 17voor de tweede afdeeling der voorbereidende klasse 2 en voor de eerste afdeeling 12 qandidaten. Ds. J. H. Lammertsma, predikant bij de Ger. kerken alhier heeft voor het beroep naar Zuidwolde(Gr.) bedankt. Op de gehouden pluimvee- en konijnententoonstelling van 30 Jan. tot 1 Februari te Roermond behaalde onze stadgenoot E. van Rijn den eersten prijs in de klasse Hollandsche konijnen. Aan het verslag van de bevin dingen en handelingen der Gezondheids commissie wier zetel gevestigd is te Neuzen, over 1913 is het navolgende ontleend De algemeene toestand der Volks gezondheid in de gemeenten tot ons ressort behoorende, mogen wij dit jaar weder gunstig noemen. Epidemiën kwamen niet voor. Wij hadden over 1913 minder ge vallen van roodvonk te boeken dan over 1912; van diphtheritis kwamen evenwel enkele gevallen meer voor terwijl febris typhoïdea zoover ons be kend niet voorkwam. Door den Inspecteur Jhr. de Graeff werd om bericht en zoo mogelijk advies in onze handen gesteld, eene klacht van het Bestuur van den polder Coegors c.a. te Axel over verontreiniging van de polderwatergangen en de kreek, door afvalwater van de cokes ovens te Sluis kil, dat met teer, benzol en dergelyke stoffen vermengd is, waardoor èn de visch ziek zou worden èn het ook gevaar zou opleveren voor mensch en dier. Tevens werd geklaagd over de ontzet tende massa's rook en gasstoflfen, welke die ovens verspreiden. Zooais wij berichtten is de klacht betreffende de verontreiniging van het water juist. In de watergangen en vandaar in de kreek komt terecht het kalkwater van de sulfaatfabriek en water dat verontreinigd is door olie en teer. Uit een gesprek met den ons by een bezoek rondleidenden hoofdambte naar der fabriek, kregen wij den indruk, dat reiniging van het water vóór den afvoer wel mogelijk is. Naar onze meening zou het polder bestuur wel handelend kunnen optreden om aan de waterverontreiniging een eind te maken. De klacht over de massa's rook en gasstofifen is ook gegrond en wordt inderdaad de atmosfeer in den omtfek der cokes-ovens beduidend bedorven, terwijl de daken der huizen met zwart bedekt worden, waardoor weder het regenwater verontreinigd wordt. Of daartegen iets zal te doen zijn is twijfel achtig. -j- De oudste ingezetene van Ter Neuzen, de heer P. J. Kielman werd Vrijdag 101 jaar. Het ontbrak natuur lijk op dezen dag niet aan blijken van belangstelling. De oude heer maakt het nog steeds goed. Zaterdagavond kreeg de „Zuid- Beveland", van den prov. stoomboot- dienst op de Wester-Schelde, een defect en vertrok te 3.43 niet uit Vlissingen, zoodat te Neuzen omsrreeks 5 uur geen boot aankwam en er dus ook geen was om de laatste reis van daar naar de overzijde der Schelde te maken. De vele reizigers die nog over wilden waren daarvan de dupe. De laatste reis uit V lissingen werd gemaaktmet de Wester- Schelde", maar van Neuzen uit werd de eerstvolgende reis pas gemaakt op Zondagmorgen. Zondag is de „Zeeuwsch Vlaandereu", die om 4.43 uit Vlissingen vertrekt, in het schaar van Neuzen aan den grond geraakt. Zij wist door eigen kracht weer vlot te komen, maar arriveerde ongeveer 40 minuten te laat, zoodat de reizigers, die met den trein naar Gen moesten, den trein misten. M. Crt. De vorige week moeten onder de gemeente Stoppeldijk één of meer per sonen een nachtelijken tocht hebben ondernomen met het doel mede te nemeu, wat te gebruiken was. We lezen daaromtrent in de M. Crt. Het eerst was aan de beurt de land bouwer J. St. Hier moesten een paar dienstboden bij vee in den stal zijn, waarom de deur van het achterhuig open was. Daardoor is de onverwachte bezoeker, verondersteld, dat er maar één is ge weest, binnen geslopen, heeft uit den kelder een paar zeer groote kluiten boter kunnen meenemen, zich van een paar groote achterhammen kunnen meester maken, en tevens eenige paren schoenen kunnen kapen. Ook waren de kleeren van het zoontje van zijn gading. In den zak van het jasje zat de Cathechismus van den jongendit boekje is netjes op een stoel gelegd. Van J. St. is hij gegaan naar de hof stede van burgemeester P. de W. Daar is hij in het achterhuis geweest met een lantaarn een der huisgenooten, die er sliep, werd wakker, doch meende dat bet de heer de W. was, die nog met licht naar de schuur ging. In het achterhuis is niets gemist; maar onze langvinger is toen naar de schuur gegaan, waar hy een tiental konijnen heeft buitgemaakt. Vervolgens werd de landbouwer J. V. met een bezoek vereerd hier is slechts een konijn gekaapt. Niettegenstaande ijverig onderzoek is nog geen spoor van den dader gevonden, maar uit alles blijkt, dat hij op de hofstede geen vreemde moet zijn ge weest. De commissie, in Zeeuwsch-Vlaan- deren gevormd om te ondêrzoeken of het stichten eener electrische centrale voor Zeeuwsch-Vlaanderen mogelijk zou zyn, heeft aan de betrokken gemeente besturen een rapport gezonden, waarin zy te kennen geeft, dat, in verband met de weinige gemeenten, met een klein getal inwoners, die nog geen licht voorziening hebben, de exploitatie eener algemeene centrale der commissie niet mogelijk voorkomt, althans tegen een goedkoop tarief voor stroomlevering. In de laatste vergadering der com missie is medegedeeld dat de directie der cokesovens te Sluiskil aan de regee ring concessie heeft gevraagd voor het leggen van electrische kabels voor elec trische stroomlevering door Zeeuwsch- Vlaanderen. M. Crt. j Deze week voer weer een nieuw motorvaartuig de haven van Philippine binnen om gebruikt te worden bij de mosselvisscberij. De visschersvloot van Philippine telt nu reeds 8 motorvaar tuigen welk aantal in de naaste toekomst nog verhoogd zal worden. M. Crt. Gisternacht is te Middelburg over leden de heer mr. A.P.SnouckHurgronje, oud voorzitter van de raden van beroep voor de vermogensbelasting en perso neele belasting aldaar. De heer Snouck Hurgronje, die als advocaat en procureur te Middelburg gevestigd was, werd bij de oprichting van den raad nu circa 20 jaar geleden daarin benoemd en volgde in het jaar 1897 jhr. A. van Reigersberg Versluys als voorzitter op. Eerst den 14 Maart 1913 legde mr. Snouck HurgroDje zyn taak, waaraan hy zich geheel had ge geven, neder. Ook in het publiek leven heeft mr. A. P. Snouck Hurgronje vele jaren een werkzaam a,andeel genomen. Van 1871 tot 1901 bleef hij onafgebroken lid van den gemeenteraad, waarin hij in vele commissies zitting nam. In Sept. 1879 werd hij benoemd tot lid van het bestuur der Godshuizen en in Febr. '85 tot voorzitter van dit college. Den len Maart 1907 legde hij deze taak. neder. Voorts was de heer Snouck Hurgronje langen tijd rechter-plaatsvervanger en

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1914 | | pagina 2