\o. 88. Woensdag 11 Februari 1914. 29e .laars: Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. IHFLEMAN, Buitenland. FEUILLETON. Dg dochter van dan Spion. Van houtens Cacso COURANT. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote lettere worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 8/2 maal. Advertentiên worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. DUITSCHLAND. Het is, zooals men weet, een oude griet van de drankbestrijders, dat niet alcoholhoudende dranken in openbare gelegenheden naar verhouding veel duurder zijn dan alcoholhoudende. I Terwyl een kastelein aan een bittertje, teg 50 of 75 pet. verdient, bedraagt tyn winst aan een kop thee of koffie een paar honderd percent. De Pruisische minister van openbare werken heelt nu maatregelen genomen om aan dezen toestand een einde te maken. Door zijn toedoen zyn in den loop van de laatste maanden de prijzen die in de pachtovereenkomsten van de itationskoffiehuishouders zijn vastge- iteld, herzien en heett men de pachters van de buffetten gedwongen, den prys voor alcoholvrije of weinig alcohol be vattende dranken te verlagen. Kaste leins die daar eerst niet aan wilden, is te verstaan gegeven, dat men de over eenkomst met hen dan niet zou ver nieuwen. Dit dreigement heeft meestal den gewenschten uitslag gehad. Het nieuwe tarief zal in Pruisen met 1 April in werking treden. N. R. Crt. FRANKRIJK. Prins Victor Napoleon, de te Brussel wonende echtgenoot van prinses Cle mentine van België, en de gelukkige vader van het op 23 Januari jl. geboren prinsje Napoleon Louis Bonaparte, droomt nog altyd van den troon van Frankryk. Maar Victor Napoleon mag niet in Frankryk komen, daar zorgt de Roman van E. von Wald—Zedwitz. Nadruk verboden.) Max beloofde te doen wat hij kon. Zij verlieten elkaar, Jusu om, zoo snel als hij loopen kon, Zorka het gebeurde mee ie gaan deelen, Max om eene geschikte gelegenheid te zoeken teneinde Stefan te ipreken. De dag was warm geweestluitenant von Hessenstein wilde in de warme uren lijn kamer niet verlaten toen het tegen Jen avond echter koeler werd, liet hij tijn rustbed onder de verandah dragen, Mevrouw von Hessenstein en Marie Esther hielden hem gezelschap, maar de bezigheden in het huishouden riepen de vrouw des huizes spoedig naar binnen, soodat haar pleegdochter met Frans alleen bleef. Het was Marie Esther steeds eenigszins vreemd te moede, wauneer zij net hem onder vier oogen was. Het {esprek wilde niet vlotten, beiden ge voelden dat zy wederkeerig iets voor tlkaar te verbergen hadden. Zij zat naast het bed, von Hessenstein zag haar icherpe, edele gelaatstrekken, zij had hef hoofd een weinig vqqrqver gebqgen en J# oogen qeergeslagen. Haar geheele voorkomen teekende groot verdriet, maar Ik wil nog een kop Het smaakt toch zóó lekker, en Moeder zegt dat ze nooit heeft geweten dat Cacao zoo goed koop in het gebruik is, voor ze ons geregeld RONA cacao heeft gegeven. verbanuingswet voor. En het zoontje, het enkele weken oude dragertje vau wie weet welüe glorieuze toekomst, mag ook hij niet in Frankryk komen Dat wilde vader Victor Napoleon toch zoo gaarne weten. Het Kamerlid Engerand heeft voo hem aan deu minister van binnenlandsche zaken gevraagd of de zoon van Victor Napoleon onder de bepalirfgen van de wet van 22 Juni 1886 valt en het antwoord zal den vader van het jonge prinsje geen ge- dit maakte haar niet minder belangwek kend. Baron Similoff was er weder geweest om Frans op te zoeken maar deze had, eene ongesteldheid voorwen dende, ook ditmaal belet gegeven. Marie Esther begon daarover te spreken. »Het speet myn vader zeer, dat hij u niet gezien had, ik meen, dat bij het morgen no£ eens wil beproeven.* Frans werd daardoor pijnlijk getroffen. »Ik verzoek u vriendelijk mij bij mijn heer uw vader te verontschuldigen, me juffrouw het zou beter zijn wanneer hg zich de moeite spaarde hierheen te komen, ik ben nog te zwak, om bezoeken van vreemden te kunnen ontvangen.* Het viel hem moeilijk dit te zeggen, maar het moest gebeuren, hij kon den Rus niet ontvangen, omdat zijn eer als officier dit verbood. Marie Esther had een scherp woord op de lippen. Herwas haar zeer duidelyk, dat zijn gezondheids toestand de reden niet was van deze afwijzing. Zij hield het aqtwoord echter terug, vreezen4e zich zelve daardoor te verraden dat wilde en mocht zij niet. Frans bemerkte, dat hij haar leed gedaan had, het speet hem zeer en hij nam Marie Esther vriendelijk bij de h^nd, »Wees niet boos, J^arie Esther, ik verzoek het q vriendelijk, ik zou dit niet kqnnen verdragen.* Zij zweeg, maar het kwam hem vqqr dat zij even de schouders ophaalde. Hij begoD te beven, die qmstqndigheid dreigde noegen doen. De minister toch schreet aan Engerandhet grondgebied van de Republiek is en blijft verboden aan de hoofden van geslachten, die in Frank ryk geregeerd hebben en aan hun directe erfgenamen in de orde van eerstgenoemde. Er bestaat niet de minste twytel dat deze bepaling van toepassing is op Napoleon Louis Bona parte, de zoon van Victor Napoleon Bonaparte, die op 23 Januari 1914 te Brussel geboren is. N. R. <-rt. gevaarlijk te worden voor zijne gezond heid. Het voorwerp zjjner warme, vurige liefde zoo nabij te zijn en toch door geen oogopslag te mogen verradeD, dat zy hem dierbaar was, het was meer dan Frans zich zelf durfde toevertrouwen. Naast zijne sponde stond een tafeltje; Zorka kwam juist binnen en plaatste er een kalmeerenden drank op. Frans haalde diep adem hij was blij, dat hij niet meer met Marie Esther alleen be hoefde te zijn. Zorka keek een oogen- blik haatdragend naar hare mededingster, staarde toen reoht voor zich uit, zooals zij pleegde te doen wauneer er iets in haar binneuste omging, dat zij alleen voor zich zelf wilde behouden en niemand doen bemerken. Stilletjes ging zij heen. Petrovac kwam hinnen en gaf den lui tenant met een blik vol beteekenis een te samen gevouwen, verkreukeld papier, waaruit een welriekende geur opsteeg. Het viel op den grond, toen Nazi den rok schoonmaakte, die door luitenant in het gevecht werd gedragen - hij was een en ai hlqed een en al bloed Frans nam het opgewonden aan, »0. dat verheugd me zeide hij on willekeurig, terwijl hij Petrovac, die zich verwijderde, vriendelijk met de hand bedankte. Het papier was opengegaan en verkleurde, gedroogde bloemen vielen er uit. Een donkerroode kleur verfde zijn bleek voorhoofd, hij wilde ze grijpen ENGELAND. De koning en de koningin van Enge land zullen in Juli een driedaagsch bezoek aan den Tsaar van Rusland brengen, die het jacht Victoria en Albert in de Finsche Scheren zal opwachten. De Standart, het jacht van den Tsaar, wordt vergezeld door een groot deel der Oostzee vloot. N. R. Crt. DENEMARKEN. Prins Aage heeft, naar de koning Donderdag in den ministerraad mede deelde, wegens zyn huwelijk met gravin Mathilde Calvi di Bergolo, afstand ge daan van het erfrecht, voor zich zelt en zijn nakomelingen, op den troon van Denemarken. Hy zal voortaan ook geen .koninklijke hoogheid" en geen „prins van Denemarken" genoemd worden. Hij en zyn vrouw zullen „hoogheid" heeten. Verder heeft de koning hem den titel geschonken van graaf van Rosenborg. Indien er dus onder onze lezers zijn die aan prins Aage en zyn gemalin moeten schrijven dan is dit het adresHun Hoogheden Prins en Prinses Aage, Graari en Gravin van Rosenborg. Hun kinderen zullen geen prinsen en prinsessen zijn, maar simpel graven en gravinnen. N. R. Crt. ZWEDEN. De groote boerenoptocht, welke Vrij dag door Stockholm is getrokken, moet wel ieders verbeelding treffen. De boeren staan overal in de wereld bekend als op den penning, en geen wonder. In een dikwijls hard, ot althnns schraal bestaan ontwoekeren zij hun geld aan den bodem. En nu komen die ruim dertig duizend mannen aan koning eu ministerie zeggen, dat zij bereid zijn voor 's lands verdediging offers te brengen. Zij vragen om meer daarvoor uit te geven, dat wil dus zeggenom en Marie Esther bukte om ze op te rapen, bij welke gelegeuheid hunne blikken elkaar ontmoetten »Ik dank u gij geeft mij deze bloemen ten tweeden male.* Zijne oogen fonkelden en zijn blikken drongen tot in het hart van het jonge meisje door. Half verlegen, half bevend van geluk, stamelde zij »Deze bloemen....* »Zijn dezelfde, die u mij vroeger in Cattaro hebt gegeven,* antwoordde hij. Zij dwoDg zich met moeite om bedaard te blijven en dacht aan zijn vertrek zonder afscheid te nemen. »U schijnt te veel waarde te hechten aan die kleine vriendschapsbewijzen, mijnheer von Hessenstein.* Gelukkig had mevrouw von Hessen stein hare bezigheden verricht en kwam zij weder bij het paar het gesprek werd afgebroken. Marie Esther begaf zich naar hare kamer. Zij moest alleen zijn om tot zich zelf te komen. De handelwijze van Frans was vol tegenstrijdigheden, die zij tevergeefs trachtte te doergroaden. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1914 | | pagina 1