Xo. 78. Woensdag 7 Januari 1014. "29 Janrj?. Ds dochter van dsn Spion. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch -Vlaanderen. F. DIELEMAN, Buitenland. FEUILLETON. AXELSCHE® COURANT. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. AUVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 8/2 maal. Advertentiön worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. DE BALKAN. Een redacteur van het Journal heett te Alt-Wied met den prins van Wied, toekomstig vorst van Albanië, een pers- gesprek gevoera. De prins had als voorwaarde voor het onderhoud gesteld, dat hij enkel van te voren schriftelijke ingeleverde vragen zou beantwoorden. De prins volgde die vragen op den voet en zoo kwam het onderhoud neer op de volgende antwoorden Ik vertrek 3 Januari naar Potsdam, waar de delegatie der plaatselijke be sturen van Albanië zich aan mij voor kan stellen. Ik denk 20 Januari naar Albanië te gaan. Mijn hoofdstad zal Durazzo zijn. Ik zal niet den titel van koning, maar van souverein vorst van Albanië aannemen. Ik deuk niet, dat ik een nieuwe ridderorde zal instellen. Indien ik het wel noodig acht, zal ik beginnen met de witte ster van Skander- beg. Ik bestudeer op het oogenblik inderdaad de Albaneesche taal in zijn twee voornaamste dialecten. De drie godsdiensten, de Mohammedaansche, de katholieke en orthodoxe, zullen nauw gezet worden geëerbiedigd Ge kunt alle geruchten over opstand tegen spreken. Het vorstendom is arm. Een leening is toegestaan. Gedurende twee jaren zal de internationale commissie er het toezicht over houden. Ik heb geen enkele politieke verklaring omtrent het nieuwe Albanië af te leggen. De verslaggever meldt verder op grond van inlichtingen uit de omgeving van den prinsDe prins van Wied heeft ongeveer 750.000 frank persoonlijk inkomen. De jaarlijksche toelage der mogendheden zal 250.000 frank zijn. Het regeeringsstelsel van Albanië zal aanvankelijk berusten op een grondwet. Er zal een parlement en er zullen provinciale staten zijn. De belastingen worden centraal bestuurd. Er zal een leger worden gevormd. N. R. Ct. DUITSCHLAND. .Reynold's Newspaper" meldt, dat te Londen onrustbarende berichten zijn ontvangen nopens de gezondheid der keizerin van Duitschland. Een zeer bekende Engelsche specialiteit is by de vorstin ontboden om de diagnose, welke de behandelende geneesheeren hebben vastgesteld, te bevestigen. Avp. De Zaberner Anzeiger brengt nieuwe beschuldigingen in tegen de luitenants Göttge en von Forstner en den sergeant Höflich van het 99ste reg. infanterie, wegens vermeende ernstige mishande ling van soldaten en burgers. De bur gers zouden mishandeld zijn op 28 November bij de bekendeg ;beurtenissen in de straten vau Zaberu. Verder be schuldigt het blad kapitein v. Kistowski van hetzelfde regiment van misbruik van dienstbevoegdheid, begaan door het bezigen en gedoogen van beleedigende woorden. De Neue Zeitung maakt een bericht van de Parijsche Autorité openbaar, volgens hetwelk de Duitsche kroonprins aan kolonel von Reutter dadelijk na het gebeurde op het plein voor de Roman ran E. von Wald Zbdwitz. Nadruk verboden.) 77) »De goede Vader in den hemel zal ons tyding doen gewordener hebben ge rechten in de bergen plaatsgehad en. Het meisje bleef steken. Mevrouw Hessenstein vervolgde »Geen bericht van hem geen Zij zuchtte diep. »De onzekerheid omtrent het lot van onzen beminden Frans is bijna erger dan de verschrikkelijke waarheid Marie Esther trachtte haar te troosten. >Maar niettemin blijft ons de hoop zeide zij. Hare stem klonk vast en zeker, een eigenaardige glans straalde uit hare licht blauwe oogen en gaf haar jong gelaat iets tooverachtigs. »In mijn borst leeft een gevoel, dat mij toeroept»Hy leeft, hij zal u weer gegeven worden hoop, hij komt, hij moet komen Vrijmoedig keek zij om zich heen, als eene zienster, die uit de vlucht der vogels de toekomst wil voorspellen. Zij i opgestaan gedreven door hare innigste gevoelens, had zij onwillekeurig de woor den geuit, over den zin waarvan zij thans, nu hare opgewondenheid geweken was, bloosde. Marie Esther was in dit oogen blik betooverend schoon, de liefde schonk haar eene bovenaardsche lieftalligheid Mevrouw Hessenstein zag haar gedurende geruimen tijd in het gelaathet was alsof hare sprekende oogen op den grond der ziel van dat jonge wezen wilden lezen Marie Esther beefde; zij kon zichzelven niet meer meester blijven. Zij brak in een luid snikken uit. Hij zal komen,* zeide zij, zonder klank in hare stem; in de volgendemi nuut lag zij aan de borst harer moederlijke vriendin. >God geve hetlc Dagen, bange dagen waren verloopen alle nasporingen waren tot heden ver- geefsch geweest. De opperbevelhebber was te weten gekomen en had mevrouw von Hessenstein medegedeeld, dat de lui tenant ridder von Hessenstein verwond en daarna spoorloos, op onbegrijpelijke wijze, verdwenen was. Juist trad eeu soldaat van den veldpost de zijdeur bin nen als vastgeworteld bleven de beide vrouwen staan. Zij gevoelden, dat de bode eene gewichtige tijding bracht haar ledematen weigerden den dienst zich tot hem te begeven, »0, God kermde Marie Esther. »Welke tijding hij ook brenge, de wil des Allerhoog8ten zij geprezen fluisterde mevrouw von Hessenstein. De soldaat was haar byna genaderdthans vlogen kazerne te Zabern een telegram van gelukwensch heett gezonden, waarin de woorden voorkwamen.om u met uw krachtdadige houding geluk te wenschen, Kroonprins Willem". N. R. Ct. FRANKRIJK. De Matin meldt Het is zeer waarschijnlijk, dat het jaar 1914 niet verloopen zal zonder dat de president van de Republiek een reis naar Rusland zal doen. Het is nog niet officieel, maar het zal dit waarschijnlijk vuor de lente zijn. Bij herhaling had reeds de heer Iswolski, de Russische gezant te Parijs, met den Keer Poincaré gesproken over een bezoek aan Rusland en het is voor niemand een geheim, dat de heer Kokoftsof bij zijn jongste bezoek aan Parijs eveneens aan den heer Poinc&ré gezegd heeft hoe zeer men het te St. Petersburg op prijs zou stellen, indien hij er een bezoek bracht. De gezondheidstoestand van de keizerin en eeuige andere, niet zoo makkelijk te regelen, punten, hebben tot nog toe belet een datum voor het bezoek vast te stellen, maar men kan toch het vol gende als zeker beschouwen. In de eerste plaats, dat de heer Poincaré geen enkele buitenlandsche reis zal doen alvorens een bezoek gebracht te hebben aan den keizer van Rusland. Vervol gens, dat dit bezoek aan den keizer van Rusland plaats zal hebben gedu rende den zomer, wanneer het Parle ment met vacantie is. Men kan even eens zeggen, dat het de bedoeling van den president van de republiek is, aan dit bezoek aan Rusland zooveel mogelijk de beide vrouwen op hem toe. De man keek naar den brief dien hij in zijne hand hield en trachtte het onduidelijke adres te ontcijferen. »Mevrouw Hessenstein zal het wel moeten wezen ben ik hier terecht ^Jal jariepen de dames als uitéén mond. Mevrouw Hessenstein hield het schrij ven in de bevende hand zij waagde het niet den omslag te verbreken eindelyk ging zij daartoe over. >Vao Petrovac!* riep zij na de hand teekening te hebben gelezen. Bedaar kalm Marie Esther, wat het schrijven ook bevat, laat ons sterk zijn en onze eenige hoop op God stellen.» Een zondetlinge kalmte scheen over mevrouw Hessenstein gekomen te zijn zij trok het jonge, treurende schepseltj uaast zich op eene voor de wonin< de schaduw staande bank en gaf haar den brief. >Zoo komaan lees nu lc Haar stem klonk vast, een weinig ge biedend. Marie Esther las »Arme, genadige Signora Hét ademhalen viel haar moeilijk. >Lees verder zeide mevrouw Hessen stein, zij wrong de handen in elkaar, haar stem klonk snijdend. «Niets, in 't geheel niets goed schrijven Petrovac. O, ik arme Petrovac, luitenant mijn, uw zoon, dood, geheel dood 1* luister bij te zetten. Zoo is het plan, dat eeu gedeelte vau het eskader uit de Middellandsche Zee het hoofd van den staat naar de Baltische Zee zou vergezellen en de president zou, wanneer de omstandigheden er zich toe leeneu, ook zeer gaarne de Russische leger- oefeningen bijwonen. Verder kan men voorzien, dat de keizer van Rusland aan den president van de republiek een bezoek terug zal brengen. De Tsaar verklaart zeer vaak aan zijn omgeving dat onder zijn aangenaamste herinne' ringen die aan zijn bezoek aan Parijg behooren en dat hy ook gaarne he Fransche leger terug zou zien, 300 mogelijk niet slechts bij een troepen schouw, maar op het manoeuvre-terrein N. R. Crt. ENGELAND. De stakende gemeentewerklieden té Leeds hebben besloten vol te houden. Het zijn er, zegt men, nog een twaalf honderd. Maar op een paar honderd na zijn hun plaatsen door anderen in genomen. En de tijd, die de gemeente heeft gesteld, waarop de stakers zich nog konden aanmelden, is verstreken. Het staat dan te vreezen, dat ten slotte een duizend man hun vaste betrekking kwijt zijn. N. R. Ct. PORTUGAL. Lencastre, de naar Spanje gevluchte Portugeesche politiespion, heeft thans erkend de laatste monarchistische samen zwering op touw te hebben gezet op last van den commissaris vau politie te Oporto en van de regeering. Hy »Dood klonk het van twee jeugdige lippen. DoodL mompelde de weeuende moe der. Eene rustpoos ontstond en, ofschoon zij slechts enkele oogenblikken aanhield, kwam deze der beide vrouwen eene eeuwigheid voor. De brief lag op den grond. Marie Esther's hoofd rustte tegen den schouder van mevrouw Hessenstein zij scheen een levend beeld, hare wangen waren doodelijk bleek. Een windvlaag streek langs den brief en scheen dezen te willen verwijderen. Marie Esther werd dit gewaar. Als gold het 't kost baarste, dat men haar zou kunnen ont- rooven, sprong zij op en greep het papier. Geen tranen lenigden haar hartepijn, zij scheen voor een oogenblik zelve gestorven te zijn met brandende oogen en bevende stem las zij hetgeen verder in den brief stond. Heeft gestreden als een leeuw, maar nu weg, geheel weg, niets vindt Petrovac van zijn luitenant, niets. Och arme kerel, grien dag en nacht altijd maar door om mijn armen luitenant. Groote slag ge weest, verschrikkelijk geschoten alles, alles dood, niets meer levendig. Petro vac zeer gezond, maar kan niet meer lachen, geheel niet lachen, omdat goede luttenant geheel dood is. Kus de hand van u genade, tot in den dood u getrouwe, arme »Petrovovac Ignaz, niet Nazi meer.* Het schrijven outvfbl opnieuw aan Marie

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1914 | | pagina 1