VAM HOUTEN'S No. 77. Donderdag I Januari I J) l i. "i9 Jaar#. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwseli- Vlaanderen. F. DIELEMAN, 1913. cU zmwuwa cUzt cUarJwn, vaneen. unPtolm. oLkpu /W idex de. vdkwxAiny -WtFicicvol owPtoU-. cRxmcc- nazeur ib un ^iKcUtwifvt m Aocd wcotcrioU dxank, du. /in epen cftzin mctcj .tfrviWAm.^aanJkj ib de. Mrtaait. -W& ao/n^mornex dan oiit vort Avtyit JJwi. D>t blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote lettere worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 8/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Het jaar dat achter ons ligt, mag in vele opzichten een merkwaardig jaar genoemd worden. De eerste merkwaar digheid is wel, dat het zoo bijzonder snel verliep. Het was natuurlijk niet korter of langer dan andere jaren, maar verschillende omstandigheden werkten mede om het jaar 1913 kort te doen schijnen. Reeds in het begin werd een aanvang gemaakt met de voorbereidende werk zaamheden voor de viering van de onathankelijkheidsfeesten. Dit nam voor hen, die er zich met meer of minder geestdrift vóór spanden en in commis sies en dergelijke zitting hadden veel tijd buiten het gewone werk in beslag dan kreeg men naderhand, toen de feestdagen meer naby kwamen, de werk zaamheden voor de versieringen, welke meest fille in de anders vrije uren werdeD verricht. Het een met het ander maakte, dat de dagen als 't ware voorbij vlogen, vooral ook, omdat in dezen voor velen moeilyken tijd, de strijd om het bestaan meestal noodig maakt dat met de uren gewoekerd moet worden. Feestvieren moge nu wel eens een aangename afwisseling brengen in den dagelijkschen sleur, het is toch altijd maar bijzaak en dan moet men er nog iets voor voelen. Want het is een feit, dat bij velen de geestdrift van bovenaf er kunstmatig in gebracht was. Had men het niet herhaaldelijk en zonder ophouden gezegd en verzekerd, dat het Nederlandsche volk toch werkelyk zoo veel reden had om blij te zijn met de 100 jarige bevrijding van het Frausche juk, de groote massa zou wellicht om die reden geen greintje blijdschap heb ben gevoeld. In ieder geval er is teest gevierd en hier en daar zelfs op schit terende wijze en ten slotte deden ook de minder verheugden mee om niet leelijk te worden aangekeken. Er was overigens nog heel wat ander werk aan den winkel. Begon men reeds vroeg in het jaar aan de voorbereidingen voor de feestelijkheden, de politieke propagandisten togen niet minder vroeg aan het werk, om de kiezers voor te bereiden voor de groote gebeurtenissen in Juni, de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Tot op de kleinste dorpjes en gehuchten werden de kiezers wakker getrommeld, van alle zijden werd gewerkt om op het groote belang dezer verkiezingen te wijzen, zoodat men kon spreken van een op gewekt politiek leven, gevolg daarvan een heftige, verbitterde stryd bij de stembus. De uitslag van de stemmingen van 17 Juni wees er al dadelyk op, dat, zoo aan de linkerzijde samenwerking met wederkeerigen steun werd gevon den, er kans bestond de meerderheid der Kamer om te zetten. Nadat bij links de gewenschte overeenkomst was verkregen, bleek bij de herstemmingen, dat naar die zyde ook de balans over sloeg. De uitslag was dat gekozeu waren 45 coalitiemannen, 37 van de concen tratie en 18 sociaal democraten. Het ministerie Heemskerk diende zijn ontslag in en nu werden eerst pogingen aangewend om uit de geheele linkerzijde een ministerie samen te stellen. Dit mislukte door de weigering der sociaal democraten om in een burgerlyk minis terie zitting te nemen. Als gevolg daar van weigerde ook de concentratie uit haar midden een kabinet te vormen. Aan den Staatsraad mr. P. W. A. Cort van der Linden gelukte het daarna de mannen te vinden, die thans in het ministerie zitting hebben, het zooge naamde extra parlementair kabinet. Door verschillende naverkiezingen kwam verder de coalitie op 46, de concentratie op 39 en de s. d. a. p. ging terug tot 15 zetels. De verkiezingen van leden voor de Prov. Staten in ons gewest brachten ook verandering. De Gedeputeerde Staten werden omgezet en een vrijzinnig lid werd naar de Eerste Kamer afgevaar digd. Latere verkiezingen deden de politieke verhouding weder anders wor den, zoodat de Staten van Zeeland als 't ware op het doode punt staan, zooals men dat noemt. In het district Honte- nisse, waartoe onze gemeente by ver kiezingen voor de Provinciale Staten behoort, kwam geen verandering. Ook de verkiezing voor leden van den gemeenteraad bracht in Axel geen verandering in de samenstelling van dit college teweeg. Het optreden van het nieuwe minis terie is aanvankelyk niet ongelukkig geweest. Jammer dat met de begrooting niet beter is opgeschoten. Midden in de behandeling is men blijven steken en er wacht voor de Tweede Kamer nog een berg van werk. Het nieuwe reglement van orde zal in het vervolg Daar gehoopt wordt, de beraadslagingen aanmerkelijk kunnen verkorten, waar door de kans op spoediger afdoening van zaken vergroot wordt. In Januari verloor het ministerie- Heemskerk een zijner leden door het overlijden van den minister van justitie, mr. E. R. H. Regout, een bekwaam bewindsman, door voor- en tegenstander geacht. Onder de voornaamste aange nomen wetsontwerpen mag genoemd worden de Invaliditeits- en Ouderdoms wet. Ook de Ziektewet is aangenomen. Vele 70-jaiigen konden op 9 December hun eerste weexpensioen in ontvangst nemen. Het jaar 1913 was ook vooral merk waardig om de vele congressen en ten toonstellingen die gehouden zijn. In herinnering brengen we het Midden stands congres te Middelburg en de groote Landbouwtentoonstelling in Den Haag, waar onze Zeeuwsche paarden fokkers zulk een dink figuur maakten. Van groote beteekenis is ook geweest de opening van het Vredespaleis op 28 Augustus. Handel en scheepvaart namen toe in bloei, vooral de scheepvaartbeweging in de haren vau Rotterdam ging weder met reuzenschreden vooruit. Ook de industrie gaf geen reden tot klagen. Wat deu landbouw betreft, mag het afgeloopen jaar volstrekt niet tot de gunstige gerekend worden. De weers gesteldheid vootal in het voorjaar werkte zeer nadeelig op de ontwikkeling van hetgeen gezaaid en geplant was. Ook de gesteldheid van den bodem als ge volg van het natte najaar en den daarop gevolgden zachten winter was niet be vorderlijk voor een normale ontwikke ling der gewassen. De opbrengst van vele producten viel dan ook beslist tegen. De tuinbouw mocht op gunstige resultaten bogen, doch de ooftboomen gaven bijna overal niets dan teleur stelling, wat volkomen de ongehoorde duurte van het fruit verklaart. Al moet worden erkend, dat er be trekkelijk welvaart heerscht, toch is er ook duidelyk een zekere gedruktheid merkbaar. De duurte der dagelijksche levens middelen neemt nog steeds toe en nu de werkzaamheden op landbouwgebied zoo vroeg zijn afgeloopen, is de winter voor velen een zeer moeilijke tijd. Door de malaise in den vlashandel is het winterwerk in dit artikel tot een minimum beperkt, zoodat velen, die anders daarin des winters een goed stuk brood verdienden, dit thans moeten derven. Gelukkig is de winter tot nog toe niet streng geweest, waardoor veel ellende en gebrek wordt voorkomen. Zeiden we zooeven dat er over het algemeen een zekere gedruktheid merk baar is, dan moeten we er bij voegen, dat zulks ook in het buitenland wordt waargenomen. Wanneer er een indus trie is, die daarvan het eerst den terug slag ondervindt, dan is het zeker de diamantnijverheid. Eu wanneer we dan het oog slaan op onze hoofdstad Amster dam, de diamantstad by uitnemendheid, en we zien daar duizenden diamant bewerkers zonder werk roodloopen, dan is dit wel een bewys, dat overal de koopkracht aanmerkelijk verminderd is. Hartverheffend en eervol voor de Nederlandsche natie.was het optreden van die mannen en vrouwen, welke onder leiding van het Nederlandsche Roode Kruis naar den Balkan trokken om daar, blootgesteld aan allerlei ge varen en ontberingen, de verschrik kingen van den oorlog te helpen lenigen. De Nederlandsche ambulances werden meermalen als voorbeeld gesteld wat betreft doelmatige inrichting en toe wijding van het personeel. Eeu eere- saluut aan die dapperen, wier zelfver loochening en menschlievendheid den naam van ons Land en Volk hoog hebben gehouden te midden van de verschrikkingen van den oorlog. Een enkel woord over onze buiten- landsche bezittingen vinde hier nog een plaatsje. De pest heerscht nog altijd op het schoone Java. In de wekelyk- sche opgave kan men nog steeds zien hoe houderden inlanders door dezen geesel der tropen worden weggemaaid en nog is het einde daarvan niet te voorzien. Werden de laatste tijden verontrus tende berichten vernomen over het op treden van revolutionaire vereenigingeu, met name de Indische party en de Sarekat Islam, het schijnt, dat er voor alsnog geen vrees voor ongerustheid behoeft te worden gekoesterd, wanneer maar met beleid tegenover deze be weging wordt opgetreden. Ziedaar in het kort weergegeven, wat ons het meest vermeldenswaardige, wat ons land betreft, toescheen, voorgevallen in het jaar dat achter ons ligt. Wanneer wij ons gingen wagen aan een vluchtig overzicht over onzen gan- schen aardbol, dan zouden we .ruimte te kort komen. Ieder, die het nieuws uit het buitenland geregeld nagaat, weet wel ongeveer hoe het overal gesteld is. Denken we ons slechts even in, hoe het in sommige deelen van onze planeet toegaat, we noemen slechts den Balkan en Mexico, dan gevoelen we ons dankbaar gestemd, dat we leven in een rustig land met eene geordende maatschappij en in dit gevoel treden we den nieuwen jaarkring in met de hoop, dat ons Vaderland voor rampen gespaard moge blijven en den wensch dat het allen van goeden wille in 1914 wei moge gaan.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1914 | | pagina 1