!H'o. m Dinsdag 24 December 1912. Ï8e J aar jr. Nienwjaars-adïertentièD - Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAN, Landbouw. D»t blad verschijnt eiken Dinsdag- en Try dagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITG EVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrydagnamiddag TWEE uren. niet. Vrijdagavond" ver schijnt deze Courant In het NIEUWJAARS NUMMER, dat Woens dag i Januari 1913 zal verschij nen, kunnen geplaatst worden a 30 Cent, uiter lijk tot Dinsdagmiddag 3 uur. Men wordt beleefd verzocht hier van zoo spoedig mogelijk opgave te doen. DE UITGEVER. Buitenland. DE BALKAN-OORLOG. Koning Ferdinand van Bulgarije, die Vrijdagochtend uit Saloniki is vertrokken, lilijkt door een telegram naar zijn land teruggeroepen te zijn. Zijn zoons zullen hem dwrbeen volgen. Men bevestigt, dat er in Montenegro onder Montenegrijnsche immigranten, die roor den oorlog terug waren gekomen, een samenspanning tegen het leven van koning Nikita is gesmeed. Het Ooatenrijksch-Servischegeschil moet in beginsel geregeld zijn. Mischu, de nieuwe Roemeensche gezant te Londen, zal daar met Dauef over de eischen van Roemenië onderhandelen. Te KonstantiDopel geloott men aan een spoedige hervatting van de vijandelijk heden. De Turksche vlootvoogd is, nadat hij door den Sultan ontvangen was en den ministerraad had bijgewoond, met ver zegelde orders naar de Dardanellen ver trokken. De vloot heeft voor geruimen tijd proviand en steenkolen geladen. Men acht het te Konstantinopel zeker, dat zij uit zal varen, om de Grieksche vloot op te zoeken. De vlootvoogd verzekerde, dat het tot dusver geleverde gevecht een slechts bij wyze van proef geleverde artilleriegevecht was geweest. Hij had volle vertrouwen in zijn vloot, en hoopte binnenkort te kunnen bewijzen, dat dit gerechtvaardigd was. In diplomatieke kringen te Konstanti nopel volgt men de krijgsbedrijven ter zee met gespannen aandacht. Want in dien de Turken erin slagen, de Grieken ter zee te verslaan, dan zouden niet alleen de Grieksche bezettingen van de eilanden in den archipel in gevaar komen, maar zou Turkije ook zijn vrije beweging naar Saloniki en de Albaneesche kust terug krijgen, wat den heelen militairen toe stand opeens zou kunnen wijzigen. Volgens een bericht van de Politika, het te Belgrado verschijnende blad, moet men in een samenspreking, die de Ser vische gezant Iowanowits Donderdag met graaf Berchtold te Weeiien gehouden heeft, in beginsel tot overeenstemming gekomen zijn. Iowanowits gaf uit naam van zijn regeering, zijn toestemming tot het voorstel, dat Servië een haven aan de Adriatische Zee op onzijdig gebied zal mogen gebruiken. De Albaneesche kwes tie zou geregeld worden door de instelling van een autonoom Albanië, onder suze- reiniteit van den Sultan. Duitsche bladen maken melding van geruchten, volgens welke Oostenrijk tegen het einde van deze maand zijn troepen zal demobiliseeren. Op reis naar Saloniki, was koning Ferdinand langs Dimotika, Dede Agatsj, Drama, Kawala en Seres gekomen, alle plaatsen, die door de BulgaarsChe troepen genomen zijn. De koninklijke trein was over Adrianopel naar Lozengrad (Kirk Kilisse) gegaan, waar de Koning erin stapte. In alle steden, waar hij door kwam, werd de Koning door de bevolking met gejuich ontvangen, en hij inspec teerde er in gezelschap van de generaals van de divisies de troepen. De leiders van de Albaneezen te Dibra hebben een bijeenkomst gehouden en daarin besloten een telegram aan den Servischen generaal Poetnik te zenden. Zij verklaren, dat zij koning Peter trouw zullen zijn en dat het Albaneesche volk de wetten van zijn nieuwe vaderland zal eerbiedigen. De gedelegeerden van het Balkan verbond hielden te Londen een niet offieieele vergadering waarin de definitie' ve voorstellen voor de nieuwe Tnrksche grenzen werden vastgesteld. De voor stellen zullen de Turken worden voorge legd. Turkije zou uitgenoodigd worden Albanië, Macedonië en Thracië met in begrip van Adrianopel af te staan, en als grens van Europeesch Turkije de grens van het wilajet Adrianopel te aanvaarden De door Pasjits aan de Belgradosche bladen te kennen gegeven wensch om de ophitserijen tegen Oostenrijk na te laten, zijn niet zonder nitwerkiug geble ven. Gisteren reeds sloegen bijna alle bladen een veel kalmeren toon aan. Ook in politieke kringen is een toegeeflijker stemming merkbaar. De onzekerheid in den economischen toestand werd ondra gelijk, de kooplieden waren radeloos. Men vreesde in geval van een confliet met de naburige monarchie binnen korten tijd een algemeene malaise. De toege vendheid betreffende de Albaneesche kwestie vindt ook hierin haar oorzaak dat men voor de bevrediging van het tot dusver veroverde gebied buiten Albanië alle krachten laDgen tijd zal moeten in spannen. N. R. Crt. RUSLAND. Telegrammen nit Petersburg melden, dat er een zeer gevaarlijke verscherping in de batrekkingen tusschen China en Rusland is gekomen. Politieke kringen, verklaren het plotselinge bijdraaien van Rusland in de kwestie vaD de Servische haven aan de Adriatische Zee uit die spanning en vreezen, dat het binnenkort tot een botsing tusschen Rusland en China zal komen. Uit St. Petersburg wordt aan de Lokal Anzeiger geseindHier komen onop houdelijk alarmeerende berichten aan in het departement van buitenlandsche za ken in het ministerie van oorlog en financiën uit het gebied van den Chi- neeschen Oost-Spoorweg en wel over een agitatie tot oproer. Men verwacht daar iederen dag bloedige botsingen. De mi nister van oorlog heeft den commandant in het Trans-Amoergebied, generaal Mar- tinof, de noodige instructies gegeven. Twaalf Russische, Duitsche en Eogelsche exportfirma's hebben telegrafisch het bestuur van den Oost-Spoorweg om ver sterking van de militaire bescherming gevraagd. De Russische groothandelaar Popef heeft een plaats in Mongoolsch gebied geheel uitgeplunderd. De Chi- neesche regeering ondersteunt, naar men vermoedt, de toenemende vijandelijkhe den tegen de Russen. N. R. Crt. Bijv. no. 1762 tot de St. Ct. van heden bevat de statuten van de groente en fruitveilingsvereeniging „Terneuzen en omstreken" te Terneuzen. De vereeniging heeft ten doel het verhandelen van ooft-, tuin- en land- bouwvoortbrengselen uit Zeeuwsch- Vlaanderen te bevorderen lo. door toezicht te houden op de hoedanigheid, hoeveelheid en verpak king der te veilen waren 2o. door ten behoeve en voor rekening van de individueeie leden veiling van die waren te houden 3o. door langs wettigen wet die maatregelen te nemen, welke den afzet van die waren kunnen bevorderen 4o. door, wanneer het bestuur zulks in het belang acht van den bloei en den handel in Zeeuwsch-Vlaanderen a. voortreffelijke waren uit te voeren om zoodoende de aandacht op de voort brengselen dier streek te vestigen b. teelten aan te bevelen en te be vorderen c. het houden van cursussen in knoeien van vruchtboomen en het kwee ken van groenten zooveel mogelijk te bevorderen en te steunen als de finau- tien zulks toelaten. 4XELSGHË COURANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 1