\o. 74. Zaterdag 21 December 1912. 28e Jaarsf. Xieuws- en Advertentieblad voor Zeeuw sc li- Vlaander en F. DIELEMAlX, Spoorweg MeclielenTerneuzen. Buitenland. D»t blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Bekendmaking overeenkomstig met art. 28 der Wet van 9 April 1875 (Stsbl. 67). De hierna opgegevene tarieven en vervolg-tarieven voor het vervoer van goederen, levende dieren, enz., goedgekeurd bij beschikking van den Minister mn Waterstaat, no. 233, van 14 November 1912, Afdeeling Spoorwegen, zijn in de stations Terneuzen, Sluyskill, Axel, Kykuit en Hulst, aan den aange- duiden prijs verkrijgbaar. OPGAVE DER TARIEVEN EN VERVOLG-TARIEVEN. Datum van Prijs. te supplément au fascicule I te supplément au fascicule Ibis du service intérieur de l'Etat et des services mixtes. t2e supplément au fascicule IV du service mixte. '23e supplément au même fascicule IV. Ir. supplément au fascicule V du service mixte. ie supplément au fascicule A de la première partie commune &ux divers tarifs Beiges allemands et Beiges Luxembourgeois. Fascicule B de la première partie commune aux divers tarifs Beiges allemands et Beiges Luxembourgeois. ie supplément au fascicule I du tarif belge-sud-ouest-allemand. Ir. supplément au fascicule 3a du tarif belge-sud-ouest-allemand. Ir. supplément au fascicule 3b du tarif belge-sud-ouest-allemand. -"■fascicule 5a du tarif belge-sud-ouest-allemand. Fascicule 5b du tarif belge-sud-ouest-allemand. Ir. supplément au tarif Belge-Prince-Henri. te supplément au tarif exceptionnel des houilles, etc., belge- nord allemand au départ des bassins d'Aix-la-Chapelle de la Ruhr et de la Sarre aiusi que des environs de Cologne vers la Belgique. 1e supplément au fascicule III du tarif Franco-Beige-Nord. te supplément au fascicule II du tarif Franco-Beige-Est. ie supplément au fascicule III du tarif Franco-Belge-Est. te supplément au fascicule IV du tarif Franco-Belge-Est. Ir. supplément au fascicule V du tarif Franco-Belge-Est. Fascicule I j fascicule II recuei' des tarifs internationaux Fas 1 III i applicables aux colis „Petits paquets". Ir, supplément au précédent fascicule III. 14e supplément au tarif combiné avec la Johnston Line. 1 Aoüt 1912 1 Aoüt 1912 1 Aoüt 1912 15 Avril 1912 15 Avril 1912 15 Avril 1912 fl. 0.45 0.45 0.90 0.75 DE BALKAN OORLOG. De LondenBche correspondent van ie Matin heelt met Danef, den Bul- gaarschen gevolmachtigde, gesproken. Deze verklaarde hem dat als men met ie Turken te Londen niet tot een over- '•enkomst mocht komen, men elkaar te ïsjataldzja weer zou zien. De Turken mogen zich geen illusie maken, zeide Danef. Te Londen zyn wij bereid hun ïonstantinopel en een deel van Thracië te laten behouden, waardoor Turkije ook in de toekomst een Europeesche mogendheid kan blijven. Als wy echter naar Tsjataldzja terugkeeren, zal dit Steekenen het einde van het Turksche r(jk in Europa. Op de vraag van den correspondent hy daarmede zeggen wilde dat als ie Turksche regeeriug voor Donderdag m gewijzigde volmacht aan hare lelegeerden zou doen toekomen, de "^uigaren de onderhandelingen zouden «breken, antwoordde hjj „Ja". Intusschen geloof ik niet, zeide Danef, dat de Turksche regeering weigeren zal aan onze wenschen tegemoet te komen. Dillon spreekt in de Daily Telegraph als zijn meening uit, dat de vertraging van twee dagen in de vredesonderhan delingen volstrekt geen kwaden invloed op de vredeskansen zal hebben. Onge twijfeld heerscht er voor het oogenblik onder de vertegenwoordigers der Balkan staten een pessimistische geest, daar zij overtuigd zijn, dat de onderhandelingen met Turkije binnenkort vast zullen loopen. Dillon verzekert verder, dat er geen verband bestaat tusschen de internationale gezanten-reünie en de Balkan-conferentie. Deze zal waarschijn lijk zelfstandig de Balkan-kwesties op lossen, ook die betreffende Albanië en het bezit van de eilaudeu iu de Egeïsche Zee. De Frankt. Ztg. verneemt uit Kon stantinopel, dat de Porte aan hare ge volmachtigden te Londen nieuwe last gevingen heeft gezonden. Daarin wordt hun opgedragen, zoo lang Griekenland het protokol van den wapenstilstand met zekere voorwaarden niet geteekend heeft, alle aanraking met de Grieksche gevolmachtigden te vermijden. Op den Servischen oever van de Donau zijn bij een schietoefening van Oostenrijksche soldaten eenige ver dwaalde kogels neergekomen. Een correspondent van de Frankf. Ztg. te Mytilene schrijft dd. 4 dezer, dat de Grieken op Lesbos een verdedi gend beleid volgen, daar zij te zwak zijn, om de Turken in hun versterkt kamp, waar dezen voor anderhalve maand levensmiddelen hebben, aan te vallen. De Grieksche soldaten, die de stellingen in de bergen om de stad Mytilene bezet houden, hebben veel te lijden gehad van het vochtige en koude weer, zoodat er vele zieken onder hen zijn. De tucht onder de Grieksche soldaten is uitstekend. Op Chios is het verzet van de Turken evenmin gebroken. De Turken daaF zijn in het voordeel wegens hun betere wapening. Zij hebben het moderne Mauser-geweer, terwijl de Grieksche mariniers met ouderwetsche Gras-ge weren gewapend zijn, die veel minder ver dragen. Het moreel van de Turken, die op Chios de guerrilla voeren, is zeer goed en vermoedelijk worden zy aan gevoerd door een begaafd officier. De Atheensche kranten schrijven geestdriftig over het kranige gedrag van de Grieksche vloot in het eerste zeegevecht voor de Dardanelles Zij vestigen de aandacht op de voortreffe lijke houding van de kanonniers en de trefzekerheid van de Grieksche scheeps- kanonnen, die geringer in aantal waren daa de Turksche kanonnen De Turken beschikten over 19 groote, 14 zware en 15 middelbare kanonnen, terwijl de Grieken er maar 13 zware en 23 van middelbaar kaliber hadden. Ook roemt men de voortreffelijke houding van de torpedo flottielje. Algemeen gelooft men te Athene, dat de 2 Turksche, vroeger Duitsche pantserschepen Barbaros en Torgoed Reïs, ernstige schade hebben gekregen. Koromilas, de waarnemende eerste- minister, heeft aan de officieren en de manschappen van de vloot den dank van de regeering voor de „bevochten overwinning" betuigd. De berichten uit Turksche bron over een tweede zeegevecht, dat voor den ingang van de Dardauellen tusschen de Turksche en de Grieksche vloot geleverd zou zijn, zijn nog niet bevestigd. N. R. Crt. DUITSCHLAND. Prins Lodewijk, de nieuwe regent van Beieren, heeft den minister van justitie laten weten, dat hij, ter her innering aan zijn vader, bij de plechtige aanvaarding van het regentschap, een groot aantal veroordeelden wenscht te begenadigen. Hij heeft den minister opgedragen, hem in dien zin voorstellen te doen. N. R. Ct. PORTUGAL. Uit Lissabon wordt gemeld, dat hon derden arbeiders, die zonder werk zijn, aan het ministerie van arbeid om werk zyn komen vragen. Zy hebben zich verzet tegen het tusschenbeide komen van de politie, die hen uiteen gejaagd had. Brieven uit Lissabon maken verder melding van een ernstige poging tot het verwekken van oproer, die echter niet van de monarchisten, maar van een deel der republikeinen is uitgegaan. De poging is, naar gezegd wordt, door de waakzaamheid der regeering ver ijdeld. Een aantal afgevaardigden, tot de oppositie behoorende, die met het tegenwoordige bestuur ontevreden zijn, zouden zich van de hulp van een deel der troepen hebben verzekerd om het kabinet te doen vallen en een militaire dictatuur in te stellen. De regeericg werd echter in tijds met het'plan in kennis gesteld, de verwachte gebeurte nissen blijven uit daar de samenzweer ders ontdekt hadden dat de regpering met hun plannen bekend was. Tot de samenzweerders behoorde ook Machado Santos, die bij de October revolutie een rol heeft gespeeld. In Lissabon heerscht thans rust. N. R. Crt. AMERIKA. Het bedrag van de nalatenschap van wijlen den spoorwegmagnaat Harriman is, naar de Amerikaansche bladen weten te melden, thans definitief vastgesteld op omstreeks 132.000.000 dollar. Dat is zeker een mooi fortuin voor iemand, die zonder iets, als kantoorklerkje, zijn loopbaan was begonnen. Na eerst makelaar te zijn geweest, verdiende hij in de laatste 10 jaren van zijn leven het reusachtige fortuin. Vooral zijn spe- cutaties in Union Pacitic3 en Southern Pacifies brachteD hem reusachtige winsten. De administratie van zijn groot vermogen en van de reusachtige spoorwegcombina ties, waarover hij de contróle bezat, stelden echter zulke eischen aan zijn werkkracht en zijn gezondheid, dat hij er onder be zweek. Feitelijk zonder dat hij zich ooit de gelegenheid gegund had, van zijn geld te genieten, overleed hij, nog be trekkelijk jong. N. R. Crt. AXEL, 20 December 1912, Gisteravond werd alhier door den heer C. van den Broeke, bouwkundige alhier, de aanbesteding gehouden voor het bouwen van een woonhuis voor den heer A. van Puijevelde, herbergier alhier. Ingeschreven werd als volgt a metselwerkH. P. Lensen, te Zaamslag, 1835, Jac. Hough, te Axel, 1530 en L. de Visser eu J. Houil», te Zaamslag, 1490b timmerwerk, enz.H. van Luijk, te Axel, 1259, C. H. H. Wisse, te Zaamslag, 1232, A. P. Butler, te Axel, ƒ1135, Kr. Die leman, te Zaamslag, 1025 en A. v ui 't Hoff, te Axel, 970. Voor perc en b werd gecombineerd ingeschrw door A. van 't Hoff voor 2487 en c, schilder- en glaswerk C. B. Antheunis, IUIMIII INV0EG8TELLING DER HIERNEVEN AANGEDUIDE TARIEVEN. 0.20 0.45

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 1