69 Woensdag 4- December 1912. 28" Jaarar. VERBAZEND RONA Cacao Van Houten s iieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. 0. F. IHELEMAft, Buitenland. zoo voordeelig D't blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. 6,35» 7,05» 5,05» leuzen leuzen ibussen ïsweert isweert DE BALKAN-OORLOG. Van verschillende kaDten wordt gemeld, it de sluiting van een wapenstilstand p handen is. De Serviërs hebben Kljesje ten Z.W. an Prizren aan de zuidelijke grens van et Albaneesche Ljoemagebied bezet en tannee het verzet in dat gebied gebroken. Bij Monastir hebben zij in het geheel 1,000 Turken gevangen genomen. Dzjanina weigert nog altijd, om zich tn de Grieken over te geven. Een Grieksche torpedo-boot heeft een erkenning gedaan in den mond van de lavdanellen. Na eenige schoten met de irten gewisseld te hebben, is zij naar Ie Egeïsche Zee teruggekeerd. Het blijven droevige verhalen, die de orlogscorrespondenten aan Turkschen int over den toestand tusschen Hadem- teui en Konstantinopel blijven doen. De oude Pruisische officier, die aan de irsnkf. Ztg. schrijft, vertelt dat hij het t het verpeste San Stefano niet lang on uithouden. »Er waren treinen met leken aangekomen, en dezeongelukkigen igen op den spoordijk, op de helling, I ip de wegen, ja zelfs op mestvaalten, tindat die zacht waren. Hier en daar ralden ettelijken als houtblokken in krampen van den spoordijk op den weg. Heen rnensch bemoeide zich met hen. Eun kermend en klagend Allah!* bleef tngehoord. Den weg naar ons hotel moesten wij ons banen tusschen ster- renden door, wier blauwgrijze gezichten geen uitdrukking meer hadden. Meestal ïielden zij een citroen omklemd, het lenige middel dat men tegen de ziekte ühijnt toe te passen. De lucht scheen [eheel van ziektestof vervuldzij rook veeïg benauwend, om van te brakeu.* Met twee correspondenten, die uit Konstantinopel gekomen waren, reed hij flit San Stefano terug naar hun gezonde kwartier te Eksmos. »Maar hoe was Set beeld van den weg daarheen ver anderd Waar enkele dagen geleden gezond kampleven heerschte, was de plaats van het kamp nu geheel bezaaid met kleediogstukken van allerlei aard. De merkwaardige lucht, die over deze plaats hing, zeide ons maar al te duidelijk, velke vijand aan dat schouwspel schuld droeg. Met bange voorgevoelens nader den wij onze plaats. Wij zagen een ifdeeling van de Roode Halve Maan tr voor liggen. Nieuwsgierig en ver baasd keek men ons aan, en wij zouden die verbazing spoedig begrijpen. De geheele plaats, die wij enkele dagen geleden gezond achtergelaten hadden, Tas uitgestorven. Men had de huizen, nadat de ramen eruit gelicht waren, om lucht toe te laten, gesloten. Op het kerk hof graven hospitaalsoldaten grootegraven, ïouden wij, die als de eerste gasten van bet oorlogsterrein de vriendelijke plaats betreden hadden, de ziektekiem er binnen gebracht hebben? Wie kan het zeggen Zwijgend en in treurige gedachten reden ffij den langen weg naar San Stefauo >erug« ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Centf; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. in het gebruik is. Ge maakt er meer koppen cacao van dan van dezelfde hoeveelheid van welke andere soort ook. Daarbij is de smaak zoo heerlijk. Majoor Zwenger, de correspondent van het Berliner Tageblatt, schrijft o.m. over den afgrijselijken toestand van de wegen achter de linie. Die slechte wegen maken de proviandeering van het Turksche leger ook nu nog uiterst moeilijk, ofschoon de afstand er heen maar kort is. Alles wat aangebracht wordt, gaat op pakpaarden en muildieren, die zelf willen eten, lang zaam loopen en een ontzaglijken tros van menschen noodig maken. Tot steun is nog de spoorweg met enkel spoor aan wezig, die munitie enz. naar Hademkeui breogt, van waaruit de troepen straal vormig op dezelfde wijze door lastdieren verzorgd worden. Te Konstantinopel, zoo meldt deze correspondent verder, slenteren altijd nog een groot aantal officieren langs de Grande Rue de Péra, in plaats dat men hen op belangrijke posten zet. Majoor Zwenger beschrijft ten slotte onder welke voorzorgen men moet eten. Men wascht zich eerst met gekookt water. Dan staat er een kotn met lysol oplossing aan den ingang van de kamer. Voor hij de kamer binnentreedt, trekt hij laarzen en slobkousen uit en wascht hij de handen in die oplossing. Op tafel staat een tlesch absoluten alcohol voor een tweede ontsmetting van de handen^ van den knevel en van de lippen. Elke lepel, elke vork, elk mes wordt daarna boven een spiritusvlam even uitgegloeid, ook de korst van het brood. Dergelijke voorzorgsmaatregelen zijn in de zooge naamde keuken genomen. Hoe kan het eten dan nog een genoegen zijn Men is al blij, als de machine weer opge stookt is. De correspondent van de Köln. Ztg seint uit Belgrado: In het tuighuis van Kragoejewats (Servië) zijn met de buit gemaakte Krupp-kanonnen nauwkeurige proeven genomen, waaruit gebleken is, dat die kanonnen volkomen modern zijn en een uitnemende trefkans bezitten. Van groot belang is, dat het kaliber overeenkomt met het Servische Schneider kanon en dat de beschikbare munitie voor die kanonnen te gebruiken is. Ook is uitgemaakt, dat de richtmiddelen bij de Krupp-kanonnen veel nieuwerwetscher zijn en het materieel meer weerstands vermogen heeft. Het ministerie van oorlog heeft aan den opperbevelhebber dienaan gaande reeds verslag uitgebracht. Daar door zijn alle hatelijke geruchten tegen de Krupp-kanonnen en het materieel van gezaghebbende Servische zijde weerlegd. Het Servische leger heett met de buit gemaakte kauonnen mee nu een artillerie, t ie tweemaal zoo sterk is, als in het jegin van den oorlog. N. E. Crt. BELGIË. De begrafenis van de gravin van Vlaanderen had Zaterdag, naar uit Brus sel gemeld werd, een ontzaglijke menigte getrokken. Aan den weg brandden de antarens, omfloerst met krip. Van het koninklijk paleis en van het paleis van de Gravin van Vlaanderen woei de vlag halfstok. Aan vele particuliere huizen waren rouw-draperieën aangebracht in zwarten zilver. Troepen en burgerwacht oewezen militaire eer. Tegen half elf kwam de koning aan het paleis van de gravin van Vlaanderen aan. Nadat de lijkkist in tegenwoordigheid der geeste lijkheid door onderofficieren naar den ijkwagen gedragen was, die door acht aan de hand geleide paarden getrokken werd, zette de stoet zich om half elf in beweging. De koning volgde aan zijn rechterhand ging de Duitsche kroonprins links prins Ruprecht van Beieren onmiddellijk daarop volgden prins Karei van Hohen- zollern, de hertog van Vendöme, de kroonprins van Roemenië, en dan kwa men al de andere buitenlandsche vorste lijke personen en buitenlandsche missies. Om elf uur kwam de stoet aan de St. Gudule aan, waar een godsdienstige plechtigheid plaats had, gecelebreerd door den kardinaal-bisschop van Mechelen. Vervolgens ging de stoet naar de kerk te Laeken. Wegens 't ongunstige weer heeft de koningin aan de begrafenis plechtigheid geeD deelgenomen. In de kerk te Laeken is een nieuwe lijkdienst gehouden, in tegenwoordigheid van den koning, de prinsen en de prin sessen, de vreemde missies en de over heidspersonen. De kardinaal van Meche len droeg de mis op. Vervolgens Heien onderofficieren van de grenadiers de kist neer in het familie-graf. De koning was zeer aangedaan en bedankte den kardi naal. Hij boog zich voor den grafkelder en trok zich daarna met de prinsen en de hoogwaardigheidsbekleeders terug. Avp. De Brusselsehe voorsteden Ander- lecht en St. Gillis hebben sinds eenige jaren een eigenaardige onderlinge twist. In laatstgenoemde plaats komt jaarlijks een circns in den meest letterlijken zin van het woord zijn tent opslaan, welke echter als een leelijke, oude bouten loois wordt gekenmerkt. Bovendien hindert die den doorgang tusschen beide plaatsen, maar ofschoon Anderlecht herhaaldelijk op verwijde ring, in ieder geval op een minnelijke schikking daaromtrent heeft aangedron gen, blijft de zaak hetzelfde daar i schatkist van St. Gillis en de omwonen den daar baat bij vinden. Het geduld van Anderlecht raakt nu uitgeput. Het heeft gedreigd de op zijn grondgebied liggende gasbuizen op te breken, waardoor St. Gillis in duisternis zou worden gedompeld. Met spanning wacht men de oplossing van dit kinderachtig gekijf. IXELSCHEfffl COURANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 1