EL Vo. 62. Zaterdag 9 November 1912. 28e Jaare rii VERBAZEND RONA Cacao Van Houtcn's I J). Jieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. ide. cht F. DIELEMAN, axel. erke. 3- Buitenland. zoo voordeelig Binnenland. 3mie N. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AüVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. ;eren. F Neuzen Neuzen uiibusseö [answeefi [ausweert DE BALKAN OORLOG. Het voornaamste nieuws is heden: Na een nieuwen tweedaagschen moorddadigen slag tusscheu Saraj en Isjorloe is de Turksche rechtervleugel onder Machmoed Moechtar pasja, deu zoon van den vorigen grootvizier, ver slagen en in de richting van Tsjataldzja teruggedreven. De verliezen aan weers kanten zijn zeer zwaar, veel zwaarder dan die in den slag bij Loele Boergas, De Serviërs, die den Grieken te hulp trekken, hebben Goemendzje, ruim 50 KM. ten N.W. van Saloniki bezet. Een hardnekkig gerucht wil, dat de Serviërs uit Prilip oprukkende reeds ïonastir hebben genomen. Monastir, anders genaamd Bitolia, is de hoofdstad van het wilajet van den zelfden naam aan de Tsrna en telt 50.000 inwoners. Het is het oude Octolophum en be- heerscht als strategisch punt de ver keerswegen van Albanië met Macedonië. Het derde Servische leger rukt, on danks het protest van Oostenrijk, uit Prizren naar de Adriatische Zee, op J daar de havenplaatsen waar het zijn zinnen op gezet heeft, te veroveren. Gisteren werd te Belgrado ook verteld, dat de Serviërs zich in de buurt van Salouiki reeds met de Grieken vereenigd hadden. Het blad Mir verneemt dat de groote slag, die de Turken aanvaard hadden op de linie Saraj-Tsjorloe geëindigd is met een volslagen vernietiging van de Turken. Het Turksche leger werd totaal verpletterd. De Bulgaren be haalden een schitterende overwinning, en brachten de Turken verliezen aan dooden en gewonden toe, die dubbel zoo zwaar ziju als de Turksche ver liezen bij Loele Boergas. Het verslagen leger trekt voor het grootste deel in de richting van Tsja taldzja, en wordt door de Bulgaren achtervolgd. N. R. Crt. AMERIKA. Dr. Woodrow Wilson, de candidaat der Democraten heeft in de verkiezin gen van Dinsdag de overwinning be haald. Aan de Berliner Zeitung am Mittag wordt uit New York geseind, dat Roosevelt Wilson met zijn verkiezing geluk wenschte. Taft verklaarde, dat hij na afloop van zijn ambtperiode zich weder als advocaat te Cincinnati zou vestigen. Roosevelt zeide tot zijn vrien den, dat de vooruitstievende partij haar recht van bestaan heeft bewezen en de oude Republikeinsche Partij heeft verslagen. De Matin publiceert een interview met dr. Woodrow Wilson, welk gesprek enkele dagen geleden had plaatsgevon den. Wilson had toen verklaard dat zijn candidatuur zijn oorsprong had gevonden in den weusch van het A me- rikaatische volk, om zich te ontslaau van de tyrannie der trusts. Het eenige middel om daarin te slagen is, het tarief van invoerrechten aan te vallen. Hjj O RÖÏÏAl in het gebruik is. Ge maakt er meer koppen cacao van dan van dezelfde hoeveelheid van welke andere soort ook. Daarbij is de smaak zoo heerlijk. zal de trusts openlijk en zonder genade bestrijden en zich vervolgens bezig houden met arbeidswetgeving, fiscale wetten en landbouw wetgeving. Het landbouwcrediet zal worden georgani seerd naar Pransch model. Wat de buitenlandsche politiek aan gaat zullen de Vereenigde Staten hun vredelievende staatkunde voortzetten. Zij zullen de problemen, die hun ter oplossing worden voorgelegd op breede en rechtschapen wijze behandelen. TWEEDE KAMER. Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering. In de zitting van Dinsdag hervatte dhr. Schaper zijn repliek, die in zijn geheel eene bestrijding was van het wetsontwerp Talma, dat in tegenstelling met de Engelsche wet, niets dan last I brengt, veel vraagt en weinig geeft, waartegenover spr. nog eens uitvoerig Staatspensioen verdedigde. Spr. vroeg verder meer inlichtingen omtrent de pensioenparagraaf van het concentratie program. De heer Hugenholtz critiseerde scherp de verdediging van het w. o. door minister Talma, die bovendien maar aan zijn verplichte verzekering vast houdt. De Minister heeft niet de minste geestdrift in zijn verdediging gelegd, omdat hij zelf geen ware geestdrift voelt. Spr. vond het afkeurenswaardig, dat de Minister de risico overdracht zooveel gemakkelijker heeft gemaakt, en^ hield verder een warm pleidooi voor Staats- pensionneering. De heer Tydeman bleef zijn stand punt tegenover de heeren Treub en Troelstra verdedigen. Dinsdagavond zijn rede voortzettend, ontkende dhr. Tydeman, dat het beroep van den heer Treub en anderen op België als voorbeeld van mislukking van de vrijwillige verzekering, billijk, juist en afdoende is. Verder lichtte spr. nader zijn stelsel van combinatie van vrijwillige verzeke ring en staatsuitkeering toe. Vervolgeus betoogde spr., dat 's Mi nisters beschouwing over de ouderdoms zorg en het iuvaliditeitsbegrip legislatief ondeugdelijk is, eu constateerde voorts als het merkwaardigste resultaat van de discussies, dat nu gebleken is, dat de Minister sedert 1908 tegenstander is geworden van elk stelsel met gratis uitkeering, omdat de armenzorg een feitelijk element is van het kerkelijk leven. Nu weten wij, betoogde spr., waarom de Minister en de Rechterzijde zich op de verplichte verzekering terug trekken. De sociale ouderdomsverzeke ring is hiermede uit bet terrein der neutrale zöne verdwenen. Zoolang de kerkelijke belangen meespreken, is dus van de rechterzijde voor deze zaak op weinig steun te rekenen. De heer Bos constateerde dat de vrij zinnigen willen uitgaan van het denk beeld van aansluiting bij de bestaande kassen en fondsen en dat zij voorts streven naar een algemeene verzekering. De beer Teenstra, nog eens opkomend tegen wat de heer Rutgers omtrent Zuidhorn heeft gezegd --- betoogde nog maals het wenschelijke van samenkop peling van invaliditeits- en ziektever zekering, terwijl z. i. bij samenkoppeling van invaliditeits- en ouderdomsverzeke ring het platteland ten achter zal worden gesteld. Tegenover den heer Lohman hield spr. vol, dat bij het ontwerp ,de zwak keren voor de sterkeren zullen betalen en verder bepleitte spr. nogmaals staats pensioen. De heer De Klerk, repliceerende, be toogde dat 's Ministers rede teleurstel lend was keurde verder af de samen koppeling van invaliditeits- en ouder domsverzekering, en bepleitte voorts staatspensioen, betoogende dat niet is geargumenteerd door de rechterzijde hare bewering, dat dit in strijd met de christelijke beginselen is. Woensdag vervolgde de heer De Klerk zijn rede, met een betoog dat het slechts de coalitie-partij zal zijn die lachen zal bij de aanneming van het ontwerp, omdat dit bij de ontwerpen zal worden l uitgesponnen als een belangrijk wets ontwerp, ten voordeele van de arbeiders, hoewel het zulks volstrekt niet is. Spr. eindigde met een pleidooi voor stiaat8pensionneering tegenover de hh. Aalberse en Treub. De heer Troelstra bepaalde zich bij hetgeen van links tegen hem was aan gevoerd. Immers de rechterzijde schijnt zich verder buiten debat te houden, terwijl de rede van minister Talma niet bijzonder diep op de quaestie in ging, zoodat de bestrijders van stelsel en inrichting van het ontwerp vrijwel I onbestreden zijn gebleven tot op het I oogenblik. Spr. keerde zich in de eerste plaats tegen den heer Treub, en zette uiteen, met citaten uit geschriften van den heer Treub, dat deze niet alleen thans, maar reeds veel vroeger beweerd heeft, dat Staatspensionneering de loonsbewegiug tegenhoudt. De strijd gaat hier te lande om ver wezenlijking van een Staatspensioen, uit directe belastingen te bekostigen, en dus doen de inzichten vau de buitenlandsche leiders inzake stam - pensionneering niets ter zake. Spr. ontwikkelde nader de bezwaren der soc. democr. tegen verplichte ver zekering, o. a. het bereiken van den iXELSCHE (IIIIIAN LI* *5 29 5 51 6 01 7 03 715 7 35 8 01 806 813 8 20 8 27 8 34 14 8 03 .6 815 >5 8 69 JO 9 24 25 9 30 13 9 38 17 9 42 40 9 45 48 9 63 5 31 5 49 916 617 859 9 53 50 910 01 9 20 12 930 17 935 25 942 30 946 451() 43 6,35» 10 7,05» 6,05» ie 1 3,46 1, 5,58

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 1