Vo. 37, ff oensdag 23 October 1912. 28* Jaar*. Cacao Üieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAN, Buitenland. Binnenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKERUITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE aren. DE BALKAN-OORLOG. Het is heel moeilijk weg te vinden in ie berichten, die van verschillende zijden komen. De berichtgevers der bladen moeten het met de officieele mededee- liogen en allerlei geruchten, die in de iioofdsteden loopen, doen, omdat zoowel aan Turksche zijde als aan die der Balkan- itsten nog geen enkele oorlogscorrespon dent verlof gekregen heeft, zich bij het leger aan te sluiten. Eerst de volgende week zullen ze daartoe gelegenheid krijgen. Uit Konstantinopel wordt aan hel BerJL. Tageblatt 'geseind Op Turksch gebied bij Kirdzjali, ten Westen van het spoor wegstation Moestapha pasja, is het tot een strijd gekomen met Bulgaarsche troepen. Nadere inlichtingen over de lerliezen ontbreken nog. De Bulgaren hebben Moestapha pasja op Turksch gebied, aan den weg naar Adrianopel) vermeesterd. De Times meldt, dat de Turken Moe- itapha pasja ontruimd hebben. Een telegram aan de Daily Mail uit ^Sofia bevestigt, dat de Bulgaren Koertkeui Kale, ten Noordwesten van Adrianopel, hebben genomen. Voorts zouden de Bul garen met succes hebben gestreden bij Uoestapha pasja. (Uit Turksche bron). De Alemdar maakt gewag van een nederlaag van de Bulgaren bij Karaboenar (in Z.O. Roe- melië). De Bulgaren zouden zich met groote verliezen teruggetrokken hebben. Uit Saloniki, dus uit Turksche bron, wordt aan de Lokal-Anzeiger geseind De Bulgaarsche troepen werpen bij Tsje- pelé hun verschansingen op, de land bevolking trekt zich naar het binnenland lerug. In de streek van Teberet hebben nieuwe schermutselingen plaats gehad, waarbij de Bulgaren gebruik maakten ran hun artillerie. Bij Dewlen wordt ie strijd eveneens voortgezet. De Bul garen hebben het vuur tegen de blok huizen in de buurt van Nalbant geopend, maar werden gedwongen het vuur te staken. De Daily Telegraph meldt, dat de Macedoniërs en de Serviërs den spoorweg ran Uskub naar Saloniki op vele plaatsen rernield hebben en spoorbruggen in de licht hebben laten vliegen. (Uit Servische bron). Volgens parti culiere berichten uit Nisj zijn Turksche benden Zuidwestelijk van Kroesjewats ie grens overgetrokken en hebben zij op groote schaal gemoord in drie dorpen. Het bericht is nog niet officieel bevestigd. Verscheidene telegrammen aan de Eng. Waden melden dat de Serviërs op Turksch gebied voordeeleu hebben behaald. De correspondent van de Daily Telegr meldt, dat de Serviërs Boejanowats hebben bezet zonder tegenstand te ontmoeten. Een telegram uit het Servisch hoofd kwartier te Nisj van den correspondent van de Daily Mail bevestigt dat en voegt er aan toe dat de Serviërs zonder dat hun tegenstand geboden werd Prisjtina hebben bezet. De Serviërs hebben ook rut. den aanval van Albaneezen op Prepolats afgeslagen. De Turken hebben eenige spoorwegbruggen in het sandzjak Nowi- Bazar vernield. (Uit Turksche bron). Een telegram uit Uskub maakt gewag van een gevecht bij Zagowats aan de Servische grens. De Turken hebben 1 officier en 80 soldaten gevangen gemaakt. Volgens te Weenen ontvangen berichten is van Turksche militaire zijde uit Salo niki de volgende mededeeling ontvangen Op het oorlogsterrein is tusschen Turkije en Montenegro sedert Woensdag een vol komen ommekeer ten gunste van de Turksche strijdkrachten ingetreden. Het oorspronkelijke plan van koning Nicolaas om Skoetari door een snellen marsch van twee zijden met de kolonnes van kroon prins Danilo en van generaal Martinowits aan te vallen en te nemen, moet men als mislukt beschouwen, daar de ver- eeniging van beide kolonnes voor Skoetari, voorloopig ten minste, onmogelijk ge worden is. Naar het tooneel van den strijd, waar zich Essard pasja en de troepen van den kroonprins, die voor Hoem staan, bevin den, gaan sterke afdeelingen infanterie met machinegeweren en kanonnen, een macht, die door versterking van gewapende Albaneezen op 15000 man te schatten is. Groote troepen uit den Albaueeschen stam Kastrati, die tot nu toe met de Montene- grijnen medevochten, hebben zich hier bij de oprukkende Turksche troepen aan gesloten. De goede berichten hebben op de Turksche soldaten en de Albaneesche strijders een gunstigen invloed gehad. De Turken zullen een beslissenden slag tegen de hoofdkolonne van kroonprins Danilo slaan, die van de divisie van Martinowits afgesneden is. De zware verliezen voor Tarabosj hebben generaal Martinowits gedwongen eenige rust te nemen. Uit Podgoritsa, dus uit Montenegrijn- sche bron, wordt aan de Lokal-Anzeiger geseindDe Noordelijke kolonne heeft Zaterdag de steden Goesinja en Plawa weer hevig aangevallen. De actie van de middelste kolonne tegen Skoetari is thans ook begonnen. Troepen zijn uit Toezi daarheen getrokken. Men verwacht spoedig botsingen. De oorlogsverklaring van Servië werd hier geestdriftig begroet. Een telegram uit Serfidzje behelst, dat het Grieksche leger het vuur geopend heeft in de buurt van Miloena en Pur- matepe. Het gevecht duurt voort. (Miloena ligt aan de grens in N.O. Griekenland bij den pas van dien naam). De Köln. Ztg. verneemt uit Athene De Grieksche regeering heeft de blokkade over Prevesa (het Zuidelijkste punt aan de Westkust van Turkije) en over de naburige kuststreek afgekondigd. Volgens officieele berichten is langs de geheele Turksche grens de strijd begonnen. ITALIË. Uit Rome wordt gemeld, dat aan Gar- roni opgedragen zal worden de diploma tieke betrekkingen met Turkije weer aan te kuoopen. Slechts enkele dagen voor dat de oorlog verklaard werd, was Gar- roni benoemd tot gezant van Italië te Konstantinopel. De twee Italiaansche eskaders, die bij het uitbreken van den oorlog onder de bevelen van vice-admiraal Viale en schout bij-nacht Cito di Filomarino uit Spezzia en Tarente vertrokken wareD, zijn te Tarente teruggekeerd. Hel bevel daartoe was Hun langs radio-telegrafischen weg gegeven. Er blijven in de Egeïsche Zee nog 3 kruisers en een 20 torpedobooten worden bij de verschillende eilanden gestation neerd. Naar het blad Moyad meldt, zouden Enver bei en andere Turksche officieren in Tripoli over Egypte een telegram van protest tegen het sluiten van den vrede aan den Sultan van Turkije gericht hebben. Daarin wordt gezegd, dat de Arabieren den dood verkiezen boven overgave aan den vijand, die in alle ontmoetingen verslagen is. Ed ver-bei werpt de verantwoordelijkheid voor da toekomstige gebeurtenissen op hen, die den vrede geteekend hebben, waarbij een heldhaftig volk aan Italië is overgeleverd. TWEEDE KAMER. Inraliditeits- en Ouderdomsverzekering. Bij zijn voortgezette rede besprak de heer Hugenholtz Vrijdag nog verschil lende grieven tegen het ontwerp. In de eerste plaats de beperking van de verzekering tot de loonarbeiders en, in zekere omstandigheden, de gewezen loonarbeiders. Tal van ouden van dagen, die geen uitkeering krijgen, zullen moeten raedebetalen. Voorts komt hy op tegen de veel te lage uit- keeringen. In verband hiermede wijst -Iji-irH" I riHS JSjfl IN 1828 werd de cacao poeder uitgevonden door Van Houten, die daarvoor van Koning Willem I een octrooi verkreeg. De Van Houten's Cacao vindt sedert zijn weg over de geheele wereld, en dit product van dén uitvinder werd nog nimmer geëvenaard. Sedert eenigen tijd werd door de Koninklijke Cacaofabriek van C. J. van Houten Zoon ook een tweede soort onder den naam RONA cacao in den handel gebracht, om te voldoen aan de vraag van het publiek naar goede en goed- koope cacao. Van alle cacao- soorten nadert dit fabrikaat RONA het meest het oor spronkelijk product van den uitvinder. Het heeft weer den echten krachtigen cacao- smaak, zooals door bevoegde beoordeelaars wordt erkend. Bij de bereiding moet er vooral op gelet worden dat slechts weinig cacaopoeder noodig is voor een smakelijken kop. Daartegen wordt nog al dikwijls gezondigd, misschien omdat men van andere soorten gewoon is nog al veel te gebruiken. Op een kop moet men niet meer nemen dan een theelepel RONA cacao (ongeveer 6 7 gram), en bij bereiding van grootere hoe veelheid tegelijk kan men volstaan met ongeveer 35 gram (U/s A 2 eetlepels) op 1 Liter melk. Uit een Liter (kan) melk schenkt men gewoonlijk 7 koppen, zoodoende maakt men dus wel 200 koppen smakelijke melkchocolade uit 1 kilo RONA cacao van f 1.50. Men ziet, het is een uiterst goedkoope drank, veel ge zonder dan koffie en thee, die de zenuwen prikkelen, en veel aangenamer van smaak. Op de goede bereiding moet echter wel worden gelet; goed kokend water of goed kokende melk brengen den heerlijken smaak veel beter tot zijn recht, dan wanneer men alleen maar warm water of warme melk neemt. U J!

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 1