Een raad voor iedereen. ckoenhaadel. SIAGER-MAATSCH API»IJ, DE STAATSBONDEN Raam horren. 3 Bestuur dsr Domeinen. Armenzorg. B. H. POT - Axel. Jburgerlijke Stand. Advertentiën. Onze WINTER-COLLECTIE munt uit zoowel in qualiteit als afwerking, terwijl we steeds houden. g: Ziet Etalage. de nieuwste modellen voorradig Concurreerende Prijzen. Bericht de ontvangst van een groote partij Bij Melbourne heeft in een mijn op een diepte vai 250 meter een brand gewoed, waarbij 90 mijnwerkers zijn omgekomen. Tot nog tob heeft men slechts een lijk gevonden. Valsche spoorweg-obligaties. Te Brusselis ontdekt dat er valsche obli gaties van een Belgische spoorwegmaat- schappij in omloop zijn gebracht. Meer dan 50.000 obligaties van 500 francs 1 moeten zijn uitgegeven. De directeur toq de maatschappy is aangehouden, ïtn Brusselsch effectenhandelaar, die /OO.OOO francs in deze zaak moet hebben verloren, heeft zelfmoord gepleegd. De gedelegeerd-commissaris had zich uit eigen beweging bij het parket aan geboden. Een huiszoeking werd in de bureaux van de maatschappij gedaan, maar sinds Vrijdag is de commissaris spoorloos verdwenen. Wisselagenten hadden bespeurd, dat de obligaties valsch waren en verwit tigden de beurspolitie. Het parket kreeg de zaak in handen en bevond, dat het aantal in omloop gebrachte obligaties dat, hetwelk de regels der maatschappy voor dat doel bestemmen, verre overtrof. In plaats van 15.000, zooals de statu ten voorschrijven, zouden er ongeveer 60,000 obligaties in circulatie zyn. Maandagochtend heeft men ontdekt waar de obligaties gedrukt zijn. Men heeft daar den laatsten tyd 50.000 obligaties vervaardigd. Ook zijn de personen ontdekt, die in de banken en bij wisselagenten de valsche waarde papieren te koop gingen aanbieden, doch zij weigerden, den eigenaar te noemen. Het Hdbl. van Antw. geeft over deze sensatie-wekkende zaak o. m. de vol gende bijzonderheden Allengs neemt de zaak van de in Brussel in circulatie gebrachte, valsche obligaties de afmetingen van een alge meene katastrophe aan. Tusschen 15 en 20 miljoen zijn er uitgegeven van de spoorweg-maatschappij Gent--Ter Neuzen. Zes Brusselsche drukkers, die ieder duizenden van die papieren heb ben vervaardigd zijn gevlucht. Het aantal geruïneerde wisselagenten en particulieren wordt eveneens reeds grooter. In de Banken is voor ver scheidene miljoenen op de in bewaring gegeven, valsche obligaties gestort. Zelfs lijden de Banken te Rijsel en Parijs onder dit geweldig bediog. De kwestie is, dat dit in bewaring geven steeds door eervolle bemiddelaars geschiedde, die door den sluwen be stuurder op feesten waren genoodigd. De gedelegeerd-commissaris, de heer N. Wilmart, bood zich Vrijdagochtend aan bij den onderzoeksrechter De Vos. Nadat deze hem de feiten had uitgelegd, antwoordde Wilmart luchtig, dat dit een op het bureau begaan gebrek moest betreffen en klaagde hij voor de leus over de bedienden, wien men niets kan overlaten. Hij verzekerde voorts, dat de maatschappij de vervalschte obliga ties zou uitbetalen. Zoo gemakkelyk liet De Vos zich echter niet afschepen. Hij wees op het gevaar van meerdere misgrepen en stelde hem voor samen dien middag naar het bureau te gaan, dat de maat schappy te Gent bezit. Een ander heeft ze te Brussel. Wie echter op den at gesproken tijd aanwezig was, Wilmart niet. Hij rook lont en had zich in een auto naar de Pransche grens uit de voeten gemaakt. De vervalsching dateert niet van vandaag of gisteren. Sedert 1897 wer den deze aandeelen in omloop gebracht. De spoorweg maatschappy Gent-Ter Neuzen, aldus meldt bovengenoemd blad kreeg 22 Mei 1862 concessie voor eèn exploitatie gedurende 90 jaar. Hoe veel is nu in 't geheel ontvreemd Het is moeilijk zich daarvan op het oogenblik een denkbeeld te vormen 06,000 obligaties van 500 frank zijn uitgegeven. Doch natuurlijk is dat volle bedrag niet voorhanden. De schat tingen loopen tusschen de 17 en 30 millioen. De rijkdom van Wilmart is of was werkelijk fabelachtig. Zoo hield hij er ook een stoeterij op na, die een 6Ó-tal van de beste paarden bevatte. Dinsdagmiddag kwamen nog drie klachten tegen Wilmart in, wegens ont vreemding van 300.000, 100.000 en 60.000 frank. De „Petit Bleu" vermeldt hoe een zijner voorouders de goe' ge meente voor niet minder dan 23.000.000 frank heeft opgelicht. Omtrent de verantwoordelijkheid merkt het Antwerpsche orgaan op, dat natuurlijk de spoorwegmaatschappij stoffel ijker wy ze aansprakelijk is, maar dat aan den anderen kant de eigen dommen van Wilmart een niet onaan zienlijk borgkapitaal vertegenwoordigen zoodat zijn slachtoffers toch niet alles kwijt zullen zijn. Onder de namen der bestuursleden van de maatschappy Gent- Ter Neuzen treffen we slechts Pransche namen aan. Er is bij een vriend van Nestor Wilmart, den voormaligen administra teur van den spoorweg Gent-Terneuzen, het volgende telegram ontvangen Ver-* wittig familie Morialmé; verongelukt, Nestor. Het gerecht denkt dat Nestor Wilmart zelfmoord heeft gepleegd, doch wie hem kennen, denken, dat het een grap of een list is. Volgens de „Gazette de Bruxelles" zou de maatschappij Gent Ter Neuzen faillissement aanvragen. Dinsdag heeft een socialist te Mill- waukee, waar Roosevelt tijdelijk ver toefde, een revolverschot op hem afge vuurd, toen de ex-president zijn hotel verliet. Hij werd licht gewond. Toch moet Roosevelt, wiens ijzeren wil hem in staat stelde nog een uur lang te staan spreken met de kogel in het lichaam, eenige dagen in het zieken huis verblijven, om te herstellen. De kogel was tusschen de lever en de long gedrongen, zonder een dezer teere deelen te kwetsen. Maar dat was dan ook zijn behoud. Koers van Belgisch geld. (Medegedeeld door Van Heel Co). Volgens Holl. noteering 47.66. Belg. 209.80. Telegrafisch Weekbericht van het Kon. Ned. Meteorol. Instituut te De Bilt (bij Utrecht). Verwachting tot den avond van Zaterdag 19 October Matige tot krachtige Zuidwestelijke lot Westelijke wind. Zwaar bewolkt tot betrokken. Waarschijnlijk regen buien. Stijging van nachttemperatuur overigens weinig verandering. Van 1—15 October 1912. Axel. Huwelijksaangiften. 4. Jan van de Velde, 21 j., jm. en Janna Roose, 21 j., jd. Angelus Levinus de Pauw 26 j., jm. en Maria Tieleman, 20 j., jd. 11. Pieter van Langevelde, 25 j., jm. en Cornelia van Arenthals, 22 j., jd. Pieter Stoffels, 25 j., jm. en Maria Suzanna Dobbelaar, 30 j., jd. Huwelijks voltrekkingen. 3. Jacobus Boeije, 62 j., weduwn. en Henderika van Hermon, 54 j., wed. Geboorten. 7. Jacobus Corneiis, z. van Corneiis Levinus de Smidt en Janna Snap. Catharina, d. van Jan Verstraten en Trijntje Boer. 11. Willem, z. van Willem de Groote en Maria Koekkoek. 15. Andries, z. van Jacobus Wolfert en Tanneke Neeltje de Feijter. De ondergeteekende betuigt haar harteiy ken dank voor de vele blijken van belangstelling, op 12 dezer ondervonden. Axel. Wed. D. 'x GILDE. Wanneer gij een goed gezond bloed hebt, wees er dankbaar voor en gebruik uw krachten goed. Maar wanneer gij bloedarm zijt, en uw middelen helpen u niet draal dan niet langer. Zet een middel weg dat u toch niet helpt; en probeer het eens met de SANGUINOSE, die u zeker helpt. Laat u daarvan nu eens niet terughouden. Hebben de middelen die men u gegeven heeft, geholpen Immers niet? Probeer dan nu eens de SANGUINOSE! De Sanguinose maakt uw bloed gezond en krachtig, wekt uw eetlust op, maakt uw slaap diep en verkwikkenduw oogopslag helder, uw gelaatskleur blozend en fraai. Hardnekkige hoofdpijn wordt door de Sanguinose verdreven, en dat gevoel van moeheid en lusteloosheid waarbij U alles te veel is, wordt door een algeheele levensopgewektheid vervangen. Gij moet het zelf maar eens met de Sanguinose probeeren, dan kunt gij er zelf over oordeelen. Maar zorg dat gij de echte krijgt, en wacht u voor namaak. Sanguinose kost per flacon van 300 gram f 1,50, 6 flacons 8,—, 12 flacons 15,(60) Verkrijgbaar bij de meeste Apothekers en goede Drogisten. Den Haag, De Riemerstraat 2c/4. VAN DAM Co. Te Axel bij Joz. de Feyter, Ter Neuzen bij A. van Overbeekc- Lennis, Breskens bij D. de Smit, Hansweert by A. v. d. Berg. N Beleefd aanbevelend. Wie een Naaimachine noodig heeft en geene „SINGER" koopt, - benadeelt zichzelf. Aan nevenstaand uithangbord zijn de winkels te herkennen, waar inderdaad SINGER- Machines verkocht worden. MIDDELBURG, Lange Burg B 9. TER NEUZEN, Noordstraat 92. De Ontvanger der Registratie en Domeinen te Halst, zal op Donder- dag 14 November 1912, des voor middags 101/» uur, in het Hotel der Nederlanden te Ter Neuzen, ten over staan van den Notaris L. J. van der Moer aldaar in het openbaar veilen eu verkoopen ter grootte van 130 H.A., gelegen in den ten jare 1911 be dijkten polder in het Axelsche Gat, gemeente Hoek, verdeeld in 47 kavels benevens eenige perceelen dijk met beplanting ter grootte van 7,75 H.A. gelegen in de nabijheid van bovenbedoelde gronden onder de gemeenten Hoek, Philippine en Ter Neuzen, verdeeld in 6 kavels. Catalogussen inhoudende voorwaar den, perceelsbeschrijving en kavelkaart zyn na 21 October 1912 tegen betaling van f 0,50 te bekomen ten kantore van den Ontvanger der Registratie en Do meinen te Hulst of bij vooruitbetaling ten kantore van elk ander Ontvanger der Registratie en Domeinen. Voor inlichtingen wende men zich tot den voormelden Ontvanger of den Hoofdopziener der Domeinen in Zeeland te Middelburg. Zy, die genegen zijn kost en inwoning te verschaffen aan een oude vrouw, gelieven zich spoedig aan te melden bij den administreerend diaken der Ned. Herv. Gemeente te Axel. A. J. HOL. Nieuwstraat, Axel. Leden der Schietvereeni- ging „Prins Maurits'' alhier, die wenschen deel te nemen aan den door den Zeeuwschen Schietbond uit geschreven wedstrijd, worden uit- genoodigd zich daartoe vóór 23 October a. s. aan te melden bij den Secretaris, die tevens inlichtingen verstrekt. De Secretaris, J. CORNELISSE. CD CD =3 «O CD =3 i 03 40

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 3