Rechtszaken. Gemengd Nieuws. Want hij biyft Staatspensionneering een verkapten vorm van armenzorg achten. Naast verantwoordelijkheid van den Staat behoort verantwoordelijkheid van werkgever en arbeider te staan. Staatspensionneering kan ongunstig wer ken op het volkskarakter, omdat ze zoo gemakkelijk wordt verkregen. Want al worden in Denetn rken en Engeland velen geholpen, de vraag is ofhetgunstig werkt. Bij de voortzetting van zijne rede, sprak de heer Treub gisteren vooraf eenige waardeerende woorden naar aan leiding van het jubileum, dat de heer Goeman Borgesius vierde, ni. den dag, waarop hij 35 jaar geleden in de Kamer kwam. Hij hoopt, dat de jubilaris nog langen tijd met dezelfde energie zijn taak in het belang des lands zal ver vullen. De Voorzitter sluit zich hierbij aan, hoewel het tot dusverre geen gewoonte was in de Kamer jubileerende leden te huldigen. De Minister, de heer Talraa, verklaart eveneens den heer Borgesius van harte geluk te wenschen, hoezeer hij in de politiek tegenover hem staat. Hij be schouwde hem steeds als een zeer res pectabel tegenstander. Voortgezet werd daarna de beraad slaging over het ontwerp nopens de Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering. De heer Treub trad in een verge lijking tusschen de gedwongen en de vrijwillige verzekering. De socialisee- rende werking van eerstgenoemde acht hij grooter. Hij prijst zijn stelsel aan van ver plichte verzekering met bijdrage van den verzekerde, doch vrijstelling van den verzekerde, die zeker loonminimum niet haalt. De Engelsche Staatspensionneering is wegens de kosten voor ons land onbe reikbaar, en men zou zich moeten ver genoegen met de Deensche, maar deze zou voor ons land ongeveer lOmillioen kosten. In spr.'s stelsel zou dat bedrag zeer aanmerkelijk lager worden door de bijbetaling van de premies, welke lager zouden kunnen worden naargelang de middelen stijgen. De kosten voor den Staat zouden gemakkelijk kunnen worden gevonden uit Inkomsten en Successiebelasting. Tariet verhooging heeft men er volstrekt niet voor noodig, ook niet in het stelsel van de Regeering. Men wil echter het tarief verhoogen om heel andere reden. Na de pauze kwam de heer Hugen- holtz aan het woord, die ontkent, dat het belang van den arbeider eischt de totstandkoming van dit ontwerp en uit eenzet, dat het voor een betere regeling volstrekt nog niet te laat is. De arbei der zal geen cent vroeger uitkeering krijgen en hem zal geen enkele dienst bewezen worden, als men dit ontwerp er door jaagt. Dat doorjagen is en blijft niets anders dan eencoalitie-verkiezings belang. Spr. roept de liberalen op om eens duidelijk te verklaren of zij, die thans, naar verluidt, een concentratie hebben gevormd met Staatspensionnee ring als een der grondslagen, voornemens zijn om, als in 1913 de overwinning wordt behaald, het onderhavige ont werp, dat immers beslist zal worden aangenomen, in te voeren en zoo niet, of de toekomstige liberale Regeering dan met Staatspensioen zal komen. Er schijnt toch, als men den heer Treub hoort, zoo iets in de maak te zijn van een minimum-Staatspensioen met vrijwillige verzekering als aan vulling. Spr. betwist verder uitvoerig, met een beroep o. a. op uitlatingen van dr. Kuyper als hoofd der a.-r. partij, dat het a.-r. beginsel zou eischen te komen met verplichte verzekering, en betoogt dat daartegenover de a. r. partij in de praktijk het beginsel van Staatspension neering heeft aanvaard, waarvoor hij verwijst naar dr. Kuyper's „Proeve eener Pensioenregeling". Spr. houdt een warm pleidooi voor Staatspensionneering, welke de soc.- dem. beschouwen als de rechtmatige teruggave van een deel van het onrecht matig aan den arbeider onthouden arbeidsproduct. Allerminst beschouwt de arbeider Staatspensionneering als een bedeeling. Spr. ontkent tegenover den heerTreub dat Staatspensionneering een demorali seerenden invloed zou hebben, tot ver slapping van het volkskarakter of tot zorgeloosheid zou leiden. Hierna verdedigt hij Staatspension neering tegenover 's Ministers loon- theorie, waarvan bij de ondeugdelijk heid langdurig uiteenzet. De Reg. zegt met de loonen niets te maken te hebben, maar feitelijk grijpt het ontwerp zeer diep iu de loon verhoudingen in. En spr. vraagt, waarom alleen de industrie de lasten moet dragen in plaats van de geheele gemeenschap. Uit de directe belastingen moet het geld gevonden worden, niet uit het tarief zei spreker. Hierna eindigde spr., om heden zijn rede te vervolgen. Mr, H. Goeman Borgesius. Met zijn 35-jarig Kamerjubileum heeft mr. H. Goeman Borgesius vele bewijzen van belangstelling en sympathie onder vonden. Een stroom van telegrammen als an derszins bereikte bijna gedurende den ganschen dag den jubilaris. Onder die uitingen van vereering, vriendschap en collegialiteit behoorden reeds in den voormiddag een felicitatie telegram van de Kamerclub der Lib. Unie, bloemen van de redactie van het „Vad.", een gelukwensch van het hoofdbestuur van ,'s-Gravenhage" aan haar oud-voorzitter en een telegrafische gelukwensch van alle journalisten der pestribune in de Tweede Kamer „aan den oud-collega en parlementaire vete raan ter gelegenheid van diens zeldzaam jubileum". De heer Borgesius werd ten zijnent door velen uit de parlementaire, politie ke en andere kringengecomplimenteerd. AXEL, 18 October 1912 Gaarne vestigen wij de aandacht van de leden der schietvereeniging „Prins Maurits" alhier op de in dit nummer voorkomende advertentie omtrent een te houden plaatselijken schietwedstrijd, waarbij de leden der bij den Zeeuwschen Schietbond aangesloten vereenigingen in de gelegenheid worden gesteld per soonlijke prijzen te behalen. Er zal geschoten worden op papieren schijven, bestaande uit 5 naast elkaar staande poppen. Iedere schijf is ver deeld in 3 strooken of banen, loopende over de geheele breedte van de schijf. In de bovenste vallen de koppen, in de middelste de halzen met de schouders en in de onderste de borsten der poppen. Indien door een schutter minstens 30 punten zijn behaald, wordt hem een op naam gesteld artistiek uitgevoerd getuigschrift le klas met rangnummer uitgereikt, terwijl aan den schutter, die 24 en meer, doch beneden 30 punten heeft behaald, een gerangnummerd ge tuigschrift 2e klas wordt toegekend. Bovendien ontvangt de hoogste schutter van elke vereeniging in de eerste klas een bronzen medaille. Het is dus een flinke gelegenheid voor de liefhebbers om hunne krachten te toonen. Voor het examen vrije eu orde oefeningen gymnastiek zijn te Veulo geslaagd C. P. Notschaele van Westdor- pe, G. J. van der Bent van Terneuzen, M. J. Engels van Axel en J. A. Rijnberg van Ter Neuzen, allen leerlingen van de Rijks. Normaallessen alhier. Nog slaagden o. m. J. C. le Bleu, J. Lucieer van Breskens en F. de Meijer van Schoondijke. Door Ged. Staten is aan den heer M. Eijke te Ter Neuzen, nut ingang® van 1 Januari a. s. eervol ontslag ver leend als opzichter by den provincialen waterstaat. Pe heer P. J. Siegers, lid van Ged. Staten "heeft Dinsdag op een dienst reis naar Ter Neuzen, zijn linkerbeen gebroken. De minister van Waterstaat heeft bepaald, dat voor den duur van de winterdienstregeling 1912—1913 der spoorwegonderneming Gent-Ter Neuzen de onafgebroken rusttijd, bedoeld in het eerste lid van art 126 van bovenge noemd reglement voor het locomotief- personeel, dat te Selzaete gestationneerd is en te Ter Neuzen rangeerdienst ver richt, tot 8 uren 55 minuten zal kunnen worden beperkt. Bijvoegsels tot de St. Crt. no. 242 bevatten de stukken betreffende de subsidie, boven en behalve de bijdrage bedoeld bij art. 48 van de wet tot reg. van het lager onderwijs aan de ge meente Koewacht verleend tot een bedrag van 2250. - Maandag is de nieuwe steenweg door den Karnemelkpolder met den zijweg naar den Ouden Molen gemeente Koewacht, geheel voltooid gekomen. Daardoor is eene verbetering tot stand gebracht waarnaar de meeste land bouwers reeds lang vurig verlangd hadden. De vroegere weg was namelijk het grootste gedeelte van het jaar on berijdbaar, zeker met zware vrachten. Een woord van lof aan het bestuur, dat door zijn krachtig optreden bewerkt heeft, dat deze weg zonder zware offers van de zijde der ingelanden is aangelegd kunnen worden. Tem. Crt. Tot hoofd der openbare school te Hoofdplaat, gehucht Slikplaat, is be noemd dhr. Caluwé te Sas van Gent. - Volgens opgave in de „St. Crt." bedroeg het aantal gevallen van be smettelijke ziekten in Zeeland in de week van 9 tot en met 15 Oct. ter kennis gekomen van den centralen gezondheidsraad 2 gevallen van rood vonk te 's Heerenhoek en 1 geval van deze ziekte te St. Jansteen en te Ril- land-Bath. PREDIKBEURTEN TE AXEL Ned. Herv. Kerk. Gereformeerde Kerken. Kerk A. Kerk B Gereformeerde Kerk (Weststraat.) Voorm. 9 ure Leeskerk. Arrond. Rechtbank te Middelburg. Zitting van 18 October 1912. C. L. v. d. B., 50 j., landbouwer te St. Jansteen, is wegens mishandeling veroordeeld tot 3 of 3 dagen hecht. (Eisch 1 maand gevang.) De krijgsraad veroordeelde Dins dag J. K., milicien-kanonnier te Ter Neuzen, wegens dienstweigering tot 4 maanden militaire gevangenisstraf. De heer Karelse, boomkweeker te Wemeldinge maakte heden zijn eersten tocht op een motorfiets. Door het ver keerd uitwijken van een hondenkar liep hij met zijn fiets tegen een boom, waar door de heele machine werd ineenge- drukt. Hij zelf bekwam kwetsuren aan handen en beenen. Een 30-jarig landbouwer te Olden- zaal kreeg dezer dagen een puistje aan de lip dat hij open krabde, met het gevolg dat hij aan bloedvergiftiging is overleden. Hij laat een weduwe met een kind achter. De Dragtster Courant vermeldt de volgende historie Bij H. D:, aldaar, drong in den vroe gen morgen een manspersoon de woning binnen, die de nog te bed liggende echtgenoote poogde te worgen. Op haar geschreeuw en dat van de meid, die bemerkte wat er gaande was, vluchtte de indringer. Den volgenden dag, weer in den vroegen morgen, zag D. bij zijne woning weer een onbekende manspersoon, die bij D.'s nadering vluchtte. Het gezin van D. is zoo beangst geworden, dut het de woning heeft verlaten en thans bij familie vertoeft. De politie heelt den onbekenden man nog niet kunnen opsporen. - Dinsdagmorgen wilde de land bouwer v. Rijsbergen, van Rucphen, een koe naar huis leiden, welke hij van een landbouwer te Oudenbosch gekocht had. Even buiten Oudenbosch ging de koe op hol. v. Rijsbergen struikelde en werd aan een touw, dat hij om zijn hand gewonden had, door het dier meegesleept, waardopr hij met zyn borst tegen een struik geslingerd werd Eenige oogenblikken later is de man overleden. Het aantal soc. dem. wethouders is weder met een vermeerderd en die eene is het Kamerlid Duijs, die wet houder van Zaandam is geworden. Hij heeft zijn benoeming voorloopig aan vaard in afwachting van den uitslag der verkieziugen in 1913. Duijs is gekozen in een vacature ontstaan door het bedanken van den heer Van Holk, een vrijzinnigen, wiens aftreden een gevolg was van verdeeld heid onder de vrijzinnigen. In de suikerfabriek van de firma De Ram en Co., te Roosendaal, is gis, terochtend de werkman C. M., uit Zegge, tusschen de deelen van een molen be kneld geraakt. Zijn borstkas werd in gedrukt; hij was onmiddellijk dood. De politie te Alkmaar heeft in verband met een op 2 October aldaar gepleegden diefstal van een portefeuille met bankpapier, ten nadeele van een landbouwer, een 14-jarige jongen aan gehouden, die bekend heeft, de dader te zijn. Toen de landbouwer 's morgens om 5 uur de koeien ging melken, heeft de jongen, die dikwijls bij hem op be zoek kwam, kans gezien binnen te komen en uit de glazenkast een porte feuille, inhoudende 760, weg te nemen. De jongen, die in dienst was bij een schipper te Graft, begaf zich vandaar naar zijn baas. De landbouwer gaf kennis van den diefstal aan de polide, die de dader wist op te sporen en hem naar Alkmaar overbracht. Van het ont vreemde geld had hij niets meer bij zicb. (Tel.) Te Loonopzand is de leerlooier J. W. van het dak van zijn ledertabriek gevallen met een verbrijzelden schedel werd hij opgenomen, hij is kort daarop overleden. Inbraak. Op den huize Belmonte, bij Wageningen, bewoond door gravin von Pilckler de Constant Rebecque, is vannacht ingebroken. Door het open schuiven van het keukenraam is men in den salon gekomen, waar, door braak uit een dames-schrijfbureau en uit kas ten een credietbrief, groot 8000 mark, eenige effecten, een paar honderd gulden aan contant geld, benevens gouden voor werpen zijn ontvreemd. Een onderzoek met politiehonden heeft niets opgele verd de politie meent echter het spoor gevonden te hebben. Woensdag zijn bij het uitgraven van de fu-ndamenten van de afgebroken huizen der Veersteeg te Hasselt gevon den 78 oudp en zilveren munten tus schen een vloer en de gewelven van een kelder. Ze zaten waarschijnlijk in een linnen zakje, dat, vergaan, in de nabijheid lag. Ze waren voor een deel goed bewaard gebleven. Zondag 20 October 1912. Voorm. 9 ure Ds. J. B. T. Hugenholtz. Nam. 2 ure Ds. J. B. T. Hugenholtz. Voorm. 9 ure Ds. J. H. Lammertsma. Nam. 2 ure Ds. J. H. Lammertsma. Voorm. 9 ure Ds. Chr. Bruins. Nam. 2 ure Ds. Chr. Bruins. Nam. 2 Ure Leeskerk.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 2