!Vo. 56. Zaterdag 19 October 1912. 28e tïaaraf. Xieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAN, Buitenland. Binnenland. ;e- D't blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. AUVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrfj dagnamiddag TWEE uren. De Italiaansch-Turkscke Oorlog. De Agenzia Stefani meldt, dat Dins dagavond om 6 uur te Ouchy het voor- loopige vredesverdrag tusschen Italië en Turkije onderteekend is. Het defi nitieve vredesverdrag zal nog deze week worden geteekend. Het is waarschijn lijk, dat het het verdrag van Lausanne zal worden genoemd. De afgevaardigden te Ouchy die zich achter een voorbehoud verschuilen, dat de omstandigheden hun opleggen, ver-, klaren dat zij de groote lijnen van de overeenkomst niet kunnen meedeelen. Ongetwijfeld komen die groote lijnen over 't geheel overeen met wat reeds is openbaar gemaakt, maar zij kunnen er op sommige punten van afwijken. Er moeten overigens nog detail quaesties geregeld worden, die echter in geen geval het werk des vredes meer twijfel achtig kunnen maken. In ambtelijke kringen te Constanti nopel loopt voortdurend het gerucht, dat de sultan een iradée zou afkondigen, die aan Tripoli en Barka zelfbestuur toekent. DE BALKAN-OORLOG. De Turksche Reg. heeft besloten geen antwoord te geven op de nota van de vereenigde Balkaustaten en evenmin op het ultimatum van Griekenland. Zij heelt haar gezanten te Belgrado en Sofia gelast, om terstond hun post te verlaten wegens het gebrek aan eerbied jegens de Porte, in de laatste^ nota aan deu dag gelegd. Ook den gezant van de Porte te Athene heeft zij terugge roepen, omdat de Kretenzische afge vaardigden in de Grieksche Kamer zij u toegelaten. In de onderscheidene hoofd' steden blijft alleen een secretaris achter, die met de zorg voor het archief belast blijft. Dit sluit niet noodzakelijk een verbreking van de betrekkingen in, want de Porte heeft den gezanten van Bulgarije, Servië en Griekenland te Constantinopel hun paspoorten niet ter ug- gegeven. Poincaré heeft den Pranschen gezant te Constantinopel last gegeven, tot de Porte opnieuw dringende vertoogen te richten nopens het in beslag nemen van Grieksche schepen met koopwaar voor Frankrijk aan boord. De Porte heeft reeds besloten, die schepen vrij te laten. Tegenover de Neue Freie Presse heeft de Turksche kroonprins de hoop uit gesproken, dat de overwinning der Turken spoedig een einde zal maken aan den oorlog. Prins Hendrik te Groningen. Uit Groningen meldt men aan de Avp Prins Hendrik bracht Dinsdag een bezoek aan deze stad in verband met de opening van de Midd. Landbouw school. Z. K. H., kwam met den snel trein van 1 uur 6 min. aan het hoofd station aan en werd daar verwelkomd door den commissaris der Koningin mr. Geertsema, en den burgemeester jhr. Van Starkenborgh Stackhouwer. Men reed naar de woning van den burge meester, waar de lunch werd gebruikt, en waaraan ook door eenige andere gasten werd deelgenomen. Tegen 3 uur werd naar de nieuwe school gereden, waar in tegenwoordig heid van verschillende autoriteiten de openingsplechtigheid plaats had, welke o.a. door den directeur-generaal van Landbouw werd bijgewoond. De burgemeester dankte den Prins voor zijne tegenwoordigheid, waardoor deze opnieuw heeft getoond hoeveel be lang hij stelt in alles wat de ontwikke ling van den landbouw betreft. Spr. dankte verder Reg. en Prov. bestuur voor wat zij in dezen hebben gedaan en eindigde met de beste wensehen voor den bloei der school. Vervolgens spraken de heeren Geert sema, die ook den Prins en de verdere autoriteiten dankte voor hun steun; de dir. gen van den Landbouw, die een beschouwing hield over de wijze, waarop het landbouwonderwijs zich heeft ont wikkeld. Hij verzocht vervolgens den Prins de school voor geopend te verkla ren, waaraan deze met een korte toe spraak voldeed. Nadat nog de directeur der school, de heer Heideman, een woord had gespro ken, werd de school bezichtigd, die een uitstekenden indruk maakt. Vervolgens werd door den Prins met gevolg een bezoek gebracht aan het nieuwe physiologisch laboratorium van prof. Hamburger, die de booge gasten ontving en rondleidde. Na dit bezoek gebruikte de Prins de thee bij deu commissaris der Koningin, om te 7 uur Groningen te veriaten. TWEEDE KAMER. Dinsdag werd de zitting begonnen met de behandeling van een persoonlijk feit, hierin bestaande, dat de heer Duys in de laatste vergadering der Kamer vóór het reces door den heer Duymaer van Twist is beschuldigd van verande ring van het zittingstenogram op zooda nige wijze dat het stenogram niet meer in overeenstemming zou zijn met het gesprokene. De voorzitter stelde voor, dit verlof te verleenen, omdat de heer Duys in bedoelde vergadering niet aanwezig was en geen gelegenheid had zich nader in de Kamer hierover te uiten. De heer Duys herinnerde er aan, dat de heer v. Twist hem had beschuldigd publiekelijk te hebben gevloekt en het Goddelijk Wezen in Zijn eer te hebben aangetast. Spr. zet uiteen dat deze beschuldiging absoluut onjuist was, en dat zelfs ook de partijgenooten van den heer Van Twist die beschuldiging on waar en onchristelijk noemden. Bewij zen kon de heer Van Twist zijne be schuldiging niet, maar toen is hij, met zijn figuur verlegen en om zich er uit te redden gekomen met de tweede be schuldiging van stenogramvervalsching. Ook deze beschuldiging is totaal onwaar. Met nadruk blijft hij zich tegen zulk een manier van doen verzetten. De heer Duymaer van Twist houdt vol, dat de woorden in het stenogram van den heer Duys, dat hij (Duys) spreker sommeert om hetgeen spr. ge zegd heeft omtrent het publiekelijk vloeken te bewijzen of anders in te trekken, niet in de Kamer gezegd zijn, maar aan het stenogram zijn toegevoegd door den heer Duys. Noch de stenogra fen, noch de vervaardigers van het Analytisch Verslag hebben ze opgetee- kend en in geen enkel persverslag komt de bedoelde sommatie voor. De heer Duys repliceerend, houdt zijn meening vol. De Invaliditeitswet. Daarna kwam aan de orde het wets ontwerp tot verzekering van arbeiders tegen geldelijke gevolgenvaninvaliditeit en ouderdom. Het algemeen debat werd geopend door den heer De Jong (Hoorn), die over den rechtsgrond van dit wetsontwerp niet zal spreken, overtuigd dat een rechtsgrond gewoonlijk eerst gezocht wordt als men een regeling, welke men noodzakelijk acht, wil doorvoeden. Spre ker zet uiteen, dat de dwangverzekering, die bij dit ontwerp voorzit en waarbij premie wordt gevorderd, zelf van de allerzwaksten, het ontwerp onaanneme lijk maakt. Waar in andere verzekeringen de lage loonen steeds worden vrijgesteld, ziet spreker met een beroep op deskun digen, niet in waarom het bij deze in- validiteits- en ouderdomsverzekering niet zou kunnen geschieden. Spreker betoogt dat vrijstelling van de laagste loonen niet alleen door links maar ook door rechts gewenscht wordt, terwijl door rechts zelts vrijstelling van de economisch zwakste werkgevers wordt voorgestaan. We zullen hebben af te wachten wat de reehterzijde doet, maar vaststaat, dat de linkerzijde geen enkele blaam kan treffen, als zij hetonderhavige ontwerp verwerpt. Spr. heeft ernstig bezwaar tegen sa menkoppeling van Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering, als gevolg waar van de inval-iditeitsrente te laag en de ouderdomsrente ontoereikeudzal blijken. Inplaats van een ouderdomspensioen wordt het een aalmoes in vele gevallen zal het z.g. pensioen beneden het be deelingscijfer blijven, naar spreker be cijfert. Voorts zullen bij het regeeringsstelsel de industriearbeiders feitelijk het ouder domspensioen van de landarbeiders be talen, aangezien de sterttestatistieken aantoouen. dat de sterfte onder eerst- genoemden grooter is dan onder laatst genoemden, terwijl ten opzichte der land arbeiders de iuvaliditeitsrente onbillijk is, omdat onder hen weinig invaliditeit voorkomt. Na nog enkele bedenkingen te hebben geopperd, eindigt spreker met een uit voerig pleidooi voor Staatspensioen, waarmede, dit wil spreker gaarne toe geven, millioenen staatsgelden gemoeid zijn, maar goed bestede millioenen. Het algemeen belang eischt deze en de aauneming van de nu voorgestelde ontwerpen zal groote ontevredenheid wekken bij ons volk. De heer Schaper verklaart, dat de soc.-dem. tegen het ontwerp zullen stem men, als het niet gewijzigd wordt. Zij doen dat omdat het onbillijk en onrecht vaardig is tegenover velen, omdat het stelsel niet deugt, omdat er op eenvou dige wijze iets beters te krijgen is en dat ontwerp iets beters in den weg staat. Ook tegenover de werkgevers is het ontwerp onbillijk, wat Spr. tracht aan te toonen. De heer Schaper, zijn rede voort zettend, zette Woensdag nader uiteen, dat het wetsontwerp in onvoldoende mate voorziet in de behoefte niet slechts omdat alleen loonarbeiders zijn opge nomen, maar ook ten opzichte der ver zekerden zelf. De invaliden zullen voorloopig niets krygen op 70-jarigen leeftijd krijgt men 2 per weekeen weduw-rente wordt niet toegekend, en dat alles kost dan nog ontzettend veel geld. Spr. wijst er op, dat, waar in Enge land het ontwerp betreffende het ouder domspensioen 21 artikelen telt en dat in Denemarken 11, het Nederlandsche ontwerp er bijna 400 noodig heeft. Voor de 10 millioen die nu door de werkgevers en de verzekerden moeten worden bijgedragen, kan men meer bekomen, zonder dat ze behoeven bij te dragen. Als men in plaats van j 2 aan 79-jarigen besluit alle 65-jar. loon arbeiders f 3 p. w. of ƒ156 p. jaar te geven, zal dit slechts kosten 7.254.000. Als men hen 4 gaf zou dit 9.672.000 kosten, dus ook nog onder de 10 mil lioen. Het is spreker niet te doen om den invalieden niets te geven, maar vóór alles gaat het ouderdomspensioen. En waar het op den duur toch tot staatspensionneering komen moet, komt spr. met kracht tegen het door jagen van dit ontwerp op. Staatspen sionneering kan best als men maar wil. Spr. bestrijdt daarna, dat het beginsel der Reg. zou medebrengen verplichte verzekering en niet Staatspensionnee ring. Daar gelooft niemand iets van en hiermede maakt de Reg. niet alleen anderen, maar ook zich zelve iets wijs. De heer Treub, die geheel namens zichzelf spreekt, omdat de vrijz.-dem. partij verdeeld is ten opzichte van dit vraagstuk, critiseert de wijziging in het standpunt van den Min. betreffende de volgorde der verzek.-wetten, een af keurenswaardige houding tegenover de Kamer, tengevolge van stembusbelan- gen. Spr. constateert dat niet alleen bij Links bezwaar wordt gemaakt tegen een volksverzekering, die zich tot de arbeiders beperkt. Van het principieele is niets terecht gekomende regeling is inconsequent, gelijk spr. tracht aan te toonen. Door een reeks van jaren een staats- bijdrage te geven voor ouderdomsverze kering erkeüt de R-g. feitelijk de e-- voeghdeid om voor üet alg. belang g dd uit de staatskas te besteden. Maar spr. blijft de overtuiging handhaven, dat arbeiders, als ze kunnen, iets moeten betalen, en is tegen Staatspensionnee ring.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 1