Gemengd Nieuws. wij een landbouwer, die voor de teelt van suikerbieten soms een diepe grond bewerking toepast en dan met een geringe Chilibemesting goede oogsten verkrijgt. Wordt alzoo door eene diepe grondbewerking het diep wortelen der gewassen mogelijk gemaakt, weder- keerig wordt door dit laatste de onder grond ook weer poreuser gemaakt en rijker aan humus tevens, waardoor een toestand intreedt, welke slechts gunstig werken kan op de ontwikkeling der gewassen. AXEL, 15 October 1912 Gisteren werd onze gemeente bezocht door de justitie uit Middelburg en het parket uit Dendermonde, met het doel plaatselijke opname te doen, in zake P. J. V., werkman, geboren en wonende te Lokeren, thans gedetineerd te Dender monde. Genoemde V. zal aldoor moeten terechtstaan wegens moord gepleegd te Lokeren en diefstal gepleegd te Axe in Mei van dit jaar. Zooals bekend werd de bewuste per soon den 15 Mei jl. te Terneuzen aan gehouden, en later aan de Belgische justitie uitgeleverd. Door den raad van Zaamslag is besloten aan den Minister van landbouw te verzoeken de voor die gemeente en Axel ingerichte Kamer van Arbeid voor het landbouwbedrijf op te heffen. De raad grondt dit verzoek op de geble ken zeer geringe belangstelling bij de verkiezing van de leden, waarvan er met enkele stemmen gekozen werden, terwijl ook sedert de oprichting van het nut niet gebleken is. Met het oog daarop gevoelt de raad zich bezwaard er uitgaven voor te doen. De voorzitter, die deel uitmaakt van die Kamer, meen de dat de minister dit verzoek niet zal inwilligen, daar die past in zijn stelsel van sociale wetgeving, terwijl hij ook vermeent dat die Kamers in de toekomst over verschillende zaken advies zullen hebben te geven. Door een 16tal zaken doende inge zetenen werd gevraagd stappen te doen voor de vestiging eener publieke tele fooncel. De raad, die reeds vroeger trachtte dat doel te bereiken; doch toen een weigerend antwoord ontving omdat niet bleek dat particulieren op de cel zouden aansluiten, besloot op het verzoek in te gaan, in de meening dat de tijdsomstandigheden thans gun stiger zijn om dat doel te bereiken en nu vermoedelijk ook aansluitingen zijn te wachten. Midd. Crt. De postbode te Boschkapelle de heer L. v. d. Berge, die dezer dagen te Utrecht slaagde voor het examen van post-conducteur, is met ingang van 11 Oct. in dienst gesteld op de lijn Antwerpen-Amsterdam. Bij den landbouwer J. Rt. te Hontenisse zijn binnen enkele dagen vier van zijne vijf paarden gestorven; men meent de oorzaak te moeten zoeken in het voederen van geschoten haver. De dieren zijn verzekerd. Zaterdag heeft te Groede een ernstige mishandeling plaats gehad. In de Marolleput, op een veld van den landbouwer G. Bouwens waren eenige arbeiders aan het bietenladen. Daarbij kregen zekere G. G. de R. en zijn kameraad G. L. ruzie en de eerste sloeg L. met een vijftands riek zoo danig op het hoofd, dat de man be wusteloos neerviel. Hij had een groote, hevig bloedende wonde op het hoofd. Door den arts te Groede is de wonde dichtgenaaid. Proces-verbaal is opge maakt. M. Crt. Zooals indertijd is vermeld is 30 Sept. een krankzinnige van het gesticht Vrederust te Bergen op Zoom ontsnapt. Zondagmiddag half vier is zijn lijk onder de gemeente Tholen aangespoeld. Het is door de familie herkend. H. M. de Koningin heeft aan de commissie te Utrecht tot leniging van clen nood der gezinnen van in het Vossegat verdronken miliciens 100 doen toezenden. Vreeselijk ongeluk. Een ernstig ongeluk had plaats op de lijn Haarlem Amsterdam der E. S. M. Twee meisjes reden Zondagavond omstreeks 11 uur van Heemstede naar Halfweg. De tram uit Haarlem reed haar achterop, en hoe het nu precies gebeurd is weet eigenlijk niemand te vertellen. De meest waarschijnlijke onderstel ling is, dat het aan de rechterzijde van het fietspad rijdende meisje naar links is willen uitwijken, dat ze daarbij is gebotst tegen haar metgezellin, door den schok naar rechts is overgebogen en zoo op de rails is terecht gekomen Van stoppen van den wagenvoerder kon geen sprake zijn het lichaam werd eenige meters ver meegesleurd en na het opvijzelen van de tram was er van het meisje niet anders dan een vorm- looze massa over, die in een deken werd bijeen gezameld en naar het lijken huisje aan het Lielaantje werd gebracht. Dit is reeds het derde ongeluk op die lijn in drie weken tijd. Veertien dagen geleden werd een man zóó ernstig door de tram aangeredeu, dat hij in bewusteloozen toestand naar een der ziekeninrichtingen te Amster dam moest worden gebrachtde vorige week werd van een dame de fiets totaal verbrijzeld, zij zelf kwam er goed af. Het gevaar zit hierin, dat op sommige punten het fietspad te dicht langs den spoorweg gaat. De fietsers wTanen zich dan op het fietspad veilig en zijn echter aan de grootête gevaren blootgesteld. Het nu overreden meisje was 22 jaar oud haar naam is nog onbekend, daar haar geleidster zoo geschrokken is, dat ze geen woord kan uitbrengen. Stroopers. In den nacht van Donderdag op Vrijdag, zoo meldt men uit Zundert, ziju een 3 tal jachtopzieners, die op het jachtveld „De Wildert" de ronde deden, brutaal weg dooreenaantal stroopers beschoten. Een onvermoeide jacht op de boosdoeners mocht tot geen resultaat leiden. Te Haarlemmermeer wordt sedert een tiental dagen de 35-jarige ongehuw de vrouw A. C. vermist. Men vermoedt, dat haar een ongeluk is overkomen. Een krasse heer. De heer P. van Dam heeft Vrijdag het feit herdacht, dat hij voor 60 jaren zijn intrede deed ten kantore van de firma Betz Van Heyst te Vlaardingen. Bij deze gelegenheid heeft hij veel belangstelling ondervonden en is met bloemen en geschenken gehuldigd. De gehouden receptie werd o. a. bezocht door B. en VV. van Vlaardingen en den burgemeester van Vlaardinger-Ambacht. De 82-jarige jubilaris vervult nog steeds met lust en groote opgewektheid zijn taak. Bloedvergiftiging. Te Hemelumer- Oldephaart en Noordwolde doen zich gevallen van bloedvergiftiging voor bij melkers, wier handen geïnfecteerd zijn bij het melken. Reiniging der handen na het melken blijkt noodzakelijk. En de melk zelf De burgemeester van Amsterdam heeft, naar het Hbld. meldt, dezer dagen aan zijn woning op den Binucn-Amstel een dreigbrief ontvangen. De brief is in handen gesteld van de politie, die deu schrijver tracht op te sporen. Te Schelluinen bij Gorincbem is de arbeider A. S., van Giessendain, die voor een zandtrein wilde uitwijken, onder een uit de tegenovergestelde richting komenden trein geraakt en op slag gedood. Hij was 50 jaar oud en laat een weduwe met negen kinderen achter. Te Sprang geraakte bakker S. met zijn rijwiel onder een kar. Zijn toestand is hoogst ernstig. In het ruim van het Engelsche stoomschip Moto, liggende in de Waal haven te Rotterdam, is de kolenwerker C. G., uit de Breedestraat, tusschen een kolenknijper beklemd geraakt. Zijn linkerdijbeen werd nagenoeg afgeknepen en zijn rechterhand verwond. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Wilde zwynen. In de „Puttensche Courant" wordt in een correspondentie uit Ermelo gemeld, dat men op den weg tusschen Elspeet en Apeldoorn hoe langer hoe meer overlast van wilde zwijnen krijgt. De schrijver vertelt daarover verschil lende staaltjes, doch wat hij Maandag heeft wedervaren was het toppunt. Men leze Het begon dadelijk op den grintweg naar Elspeet, van den Apeldoornschen straatweg af. Een kudde van acht groote wilde varkens versperde ons den weg, ongerekend eenige verder in 't bosch. Afstappen en loopen was eisch. Ze keken eens op van hun maaltijd en gingen in gestrekte draf een tiental meters op zij. Aan 't begin van het Wiesselsche bosch een kudde van 13 wilde dieren. Die bleken niet van zins te wijken. Al doen die .beestjes" van zoowat een meter hoogte niets zoo men verzekert men loopt toch niet graag voor hun snoet. Er zat niets anders op dan te wachten tot tijd en wijle 't den wilden zwijnen beliefde op te marcheeren.... Met een minuut of vijf was dat pleit gewonnen. De grootste hindernis kwam echter nog.... Waar de wegen naar Apeldoorn en Wiessel zich scheiden, was de weg bezet door, goed geteld, negen en twintig kleine en groote varkens. Weg en bosch waren zoo 't scheen bezaaid met voedsel en de beestjes hadden hier in 't geheel geen haast den weg vrij te maken. Wij hebben daar ongeveer een uur moeten wachten. Enkele pogingen om er door te breken leden schipbreuk door de groote bezorgdheid der luid knorrende moeders woor hun klein kroost. Een tam varken kan al kwaad zijn, als je het jong te dicht nadert moeten we die bezorgdheid den wilden zwijnen dan kwalijk nemen En juist dat jonge goedje krioelde, zorg vuldig bewaakt door „moeder", voor ons. Wy hebben een en ander omstandig meenen te moeten meedeelen en willen er nog bijvoegen, dat ons verder bij het daarna gehouden onderzoek te Elspeet ter oore kwam, dat een onder wijzeres van een der scholen, te Apel doorn woonachtig, dienzelfden morgen was teruggekeerd.... om hulp te halen, dat men ook in dat dorp den weg naar Apeldoorn, vooral bij avond, onveilig noemde. Niet allen zijn zoo gelukkig om zich per auto voort te kunnen bewegen en de wilde zwijnen op die manier het leven te kunnen benemen en zoo een doortocht te banen. Zoo vernamen wij, dat de heer 's Jacobs, van Staverden, dezer dagen een beestje onder z'n auto heeft gekregen. Het voertuig kon niet voor- of achteruit. De heer 's Jacobs nam het varken mee naar Staverden, van waar het naar 't Loo vervoerd werd. Onder Elspeet werd ook dezer dagen reeds een wild zwijn geschoten. „De beesten doen geen kwaad", zoo verzekerde ons een opperjagermeester aedenmiddag. En wij gelooven den man op zijn woord, maar zouden er „nu" bij willen plaatsen Er is voedsel genoeg nog in 't bosch. Maar dan, als de winter invalt en de leeftocht schaarsch wordt Nu was er reeds een wild varken te Elspeet Zaterdag was er een buiten de om rastering. Waar moet dat naar toe, zoo vragen wij ons aféén wild zwijn kan den boeren honderden guldens schade berokkenen. Als men nu weet, dat de wijfjes driemaal per jaar jongen werpen en dan plm. 10 k 12, dan zal men ons toestemmen, dat er wel eenige reden voor bezorgdheid is. Mag dat op die wyze voortgaan Te Groningen merkte een schipper uit Delfzijl dat zijn 6 jarig dochtertje, dat nog even te voren op het dek had gespeeld, weg was. Alleen een der klompjes van de kleine lag op het schip. Het andere zag hij, toen het vermoeden bij hem opkwam dat het kind overboord zou zijn gevallen, tusschen schip en wal drijven. Dadelijk ging hij met een haak aan 't dreggen en haalde weldra het meisje uit het water op. Langdurig voortge zette pogingen om de levensgeesten op te wekken hadden geen succes. Te Blokzijl was het 3-jarig zoontje van den veehouder H. van der L. over een pot met kokend water gevallen, waardoor hij een van zijn beenen deer lijk had gebrand. Vrijdagochtend is het kind overleden. Te Castricum heeft een paard den zoon van den landbouwer N. dood geslagen. Een dochtertje van den landbouwer D. B. te Morra is in een sloot ver dronken. Een staaltje van handige ver- valsching van een kostbaar artikel ver meldt het „Maandblad tegen de Ver- valschingen." Het betreft de vanille, het kunstmatige product, dat in het groot in Duitsche fabrieken volgens een patent van de scheikundigen Haarmann en Tiemann vervaardigd wordt uit dennenboomen (coniferine) en wegens de bijzonder gecompliceerde bereidings wijze zeer hoog in prijs is, nl. 24 per kilo. De redactie constateerde een ver menging dezer stof met acetanilied (of antifibrine), het bekende koortswerende poeder, dat bij lange na niet onschuldig is en zeer nadeelig op 't hart werkt tot een bedrag van ruim 16 pet. „Bedenkt men dat de prijs daarvan 1.25 per kilo is, dan is de onrecht matige winst voor den knoeier ruim 3 per kilo. Het blad acht het in het algemeen belang op deze vervalsching te wijzen, daar de stof op groote schaal uit Duitschland geïmporteerd en hier te lande aangewend wordt, o. a. voor het parfumeeren van chocolade, likeu ren, vanillesuiker enz., en de fabrikanten en handelaren derhalve een ernstig verlies lijden door het gebruik dezer vervalschte waar". Te Winschoten hebben Vrijdag avond kwajongens, door bedreiging met een revolver, een landbouwer een beurs met f 15 afhandig gemaakt. De daders zijn onbekend. Een rijke gemeente. --- Er zullen niet vele gemeenten in ons land zijn, die er zoo goed voorstaan als de gemeen te Deurne (N.-Br.) In deze gemeente zijn bijna geen armen. De weinigen die er zijn, genieten onbekrompen onder stand. Belasting wordt er nietgeheven,omdat men die niet noodig heeftEn zoo goed is men er bij kas, dat men verleden jaar ter gelegenheid van het zilveren ambtsfeest van den pastoor, dezen een orgel van 1500 wilde geven, een be sluit, dat echter door Ged. Staten niet werd goedgekeurd. Van waar nu die welstand Deurne heeft naar de „O. Ct."meldt enorme bezittingen in de Peel, de Hoogeveenstreek langs de Brab.-Limb. grens. Uit de verpachting harer gronden trekt de gemeente rijke inkomsten en eens moet ze zelf een bod van een millioen gulden hebben afgeslagen, om dat ze niet wist, wat ze met het geld aanvangen zou. Voor den bouw van een R.-K. kerk wil men nu een subsidie geven van maar even 50.000. Door het schrikken van een paard voor de Gooische stoomtram is op den weg van Huizen naar Blaricum de voer man Jan Bous onder de tram geraakt. Beide beenen werden bem afgereden. In zorgwekkenden toestand is de man, ook aan hoofd en borst gewond, naar lilversum vervoerd.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 2