No. 55. W oensdag 16 October 1612. 28e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwscli-Vlaanderen. F. D1ELF11 Ai\< Buitenland. Landbouw. 'PEN landel. D't blad verschijnt eiken Dinsdag;- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrydagnamiddag TWEE uren. De Italiaanscli-Turkscke Oorlog. Onder den titel: Waarschijnlijke af breking der vredesonderhandelingen*:, maakt de Tribuoa het volgend telegram uit Ouchy openbaar»Op het laatste «ogenblik, toen er reeds overeenstemming was verkregen met betrekking tot de voornaamste vredesvoorwaarden, kwam Turkije met nieuwe onaannemelijke eischen voor den dag. Naar alle waar- ichijnlijkheid zullen nu de vredesonder handelingen worden geschorst en zal Italië den oorlog tegen Turkije met grooter tracht gaan voeren.* De koerier van het Turksehe Kabinet is te Ouchy aangekomen. De Turksehe gedelegeerden zijn nu bezig, de stukken te onderzoeken. Daarna zal een bespreking tusschen de Turksehe en Italiaansche gedelegeerden plaats hebben. Aan Itali aansche zijde verkeert men in een nogal pessimistische stemming, daar men meer en meer overtuigd wordt, dat de Itali aansche regeering, indien Turkije in zijn antwoord ontwijkend is en weder uitstel hoopt te krijgen, dit uitstel niet opnieuw tal kunnen toestaan. 1 De gedelegeerden hebben, volgens nader bericht uit Ouchy, verklaard dat de onder' handelingen worden voortgezet. Volgens de laatste berichten uit Turk sche bron zou geheel in strijd dus met het alarmeerend bericht der Tribuna de onderteekening van den vrede nabij zijn. Volgens Italiaansche inlichtingen moet men de vredesonderhandelingen niet als afgebroken beschouwen. Volgens het Journal de Genève is er nog verschil van meening over den rang van Turkije's vertegenwoordiger in Tri polis. Italië wil een eenvoudigen consul, Turkije een vertegenwoordiger met om vangrijke bevoegdheden. Men maakt te Rome ambtelijk bekend, dat het eerste eskader der Italiaansche vloot, onder admiraal Viale, dat in Italië vertoeft, bevel gekregen heeft zich gereed te houden om naar de Egeïsche Zee te vertrekken. DE BALKAN-OORLOG. Van de hellingen van de Albaneesche Alpen, het gebergte dat de oostelijke grens 'an Montenegro vormt en waarvan de hoogste top 2490 M. boven den zeespiegel ligt, rukken de Montenegrijnen tegen Toezi en Skoetari op. Met hen werkt een andere legerafdeeling samen, die van Antivari uit langs de kust en de grens' rivier Bojana overgetrokken is en nu Skoetari van het Zuiden uit schijnt te bedreigen. Deze afdeeling vindt den versterkten berg Tarabosj in haren weg, De andere afdeelingen uit Podgoritsa bebben achtereenvolgens de forten Sjip kanik en Detsits genomen en richtten daarna hun kracht op de sterkte Rogam die volgens een telegram aan deFrankf. Ztg. uii Podgoritsa, Vrijdag al half plat geschoten was, door het Turksehe garni aoen nog wanhopig verdedigd werd, maar - blijkens een telegram nu ook genomen is Middelerwijl lieten de Montenegrijnen meer geschut aanrukken tegen het fort Vranja, dat men bij den noordelijken oever van het meer van Skoetari kan vinden. De voorstelling, dat de weg naar Skoetari reeds na den val van Sjip- kanik en Detsits vrij was, was blijkbaar al te optimistisch. Van weerskanten legt men, daarin stemmen de berichten over een, den grootsten heldenmoed aan den dag. Een aantal Malissoren moeten al aan den kant van de Montenegrijnen tegen de Turken vechten, en nu komt zelfs bericht, dat een afdeeling Malissoren den Turken in den rug is gevallen. Dat zou den strijd in het grensdistrict spoedig een andere wending kunnen geven. Hoe langer de Turken de Montenegrijuen echter nog in het gebergte kunnen op houden, hoe meer troepen deze laatsten bij hun nadering voor Skoetari tegenover zich zullen vinden. De thans veelgenoemde rivier Bojana, die in het kustgebied van de Adriatische Zee de grens tusschen Montenegro en Turkije vormt, de oude Barbana Liviaous, is van het meer van Skoetari tot aan de kust 22 K.M. lang. Het is een zeer kronkelende stroom, die in gewone om standigheden stroomopwaarts tot Oboti, bij hoogwater voor kleine stoomschepen tot Skoetari toe bevaarbaar is. Door de in 1859 ontstane Drinassa staat de Drin bij Skoetari met de Bojana in verbinding. De Daily Chronicle bevat een verslag van de oorlogscorrespondente miss Dur ham. Ze zegt dat, ze de eenige corres pondente geweest is, die den "aanval van de Montenegrijnen heeft bijgewoond. Donderdag even voor 7 uur des morgens zoo seint zij bevond ik mij op een groote vlakte aan den voet van een berg vlak voor mij lag de groote bergvesting Detsits, de sterkste, die Turkije aan de grenzen bezit. Op den voorgrond graas den rustig schapen, alsof er niets gebeurde, terwijl links van de Montenegrijnsche bergen de granaten over de vlakte vlogen, die bij de wallen van de vesting out ploften. Aan de onderste hellingen van den berg klonk scherp en voortdurend geweervuur en eveneens bij Misljeb, waar een versterkt kamp is. Even voor 9 uur hield het schieten plotseling op. Het werd stil en een zware wolk vleide zich op den top van den berg neer en verborg de vesting volkomen voor het oog. De Montene grijnsche artillerie richtte daarop haai geschut tegen de eveneens zeer versterkste heuvels aan den voet van de vesting, vlak bij de grenzen. Intusschen bombardeerde de Zeta-bat- terij Wranja, op een heuvel, die als een eiland uit de vlakte verrijst. Wranja, een Turksehe vesting, die zwaar geschut bezit, antwoordde krachtig, maar er werd slecht gericht en het vuur deed den Mon tenegrijnen geen schade. Ten slotte klonk er een gehuil onder de troepen en het bericht verspreidde zich, dat de Montenegrijnen Detsjits stor menderhand ingenomen hadden. Door een kijker kon ik zien, dat een vlag op den top waaide. Ik kreeg door de vrien delijkheid van den officier van den staf' een paard en reed voorwaarts. Om drie uur kreeg ik Rogam in het gezicht, dat onophoudelijk door de Montenegrijnsche artillerie beschoten werd. Bij Misljeh begon weer een sterk ge weervuur, onderbroken door het geratel van de machinegeweren, en het suisen van de granaten. Een fijne motregen begon te vallen en hulde de geheele streek in een fijnen nevel. Toen hoorde men zeer uit de verte het donderden van het geschut. Of het van vriend of vijand kwam, kon niemand zeggen. Het was echter duidelijk, dat dit niets met den strijd in onze buurt te doen had. Het schenen teekeneu van een belangrijken slag te zijn. Laat in den middag begon het te verminderen en eindelijk hield het heelemaal op. Kort daarop verscheen een ordonnans, die het bericht bracht, dat de Turken Rogam verlieten en in Zuid-Oostelijke richting terugtrokken. Bij het vallen van de duisternis reed ik terug en kwam een bivak voorbij, waar honderden soldaten juist hun potje aan het koken waren. Van de Noord-Oostelijke grens kwam het bericht, dat generaal Woekowits de grens overschreden en Mojkowats en Be- rane ingenomen had. Aan de Petit Parisien wordt uit Peters burg geseind Een Bulgaarsch staatsman heeft hier, alvorens naar Sofia te vertrekken ver klaard, dat alles voor den oorlog gereed is. Deze kan niet meer verhoed worden. Europa, zeide hij, begrijpt den toestand bij ons niet. Maar wij kunnen onze sabels toch niet uit de schede halen, op gevaar af van een totale mislukking van hetgeen wij gaan beginnen. Wij ver klaren den oorlog wat laat, dat is waar, doch dat komt, omdat 50 waggoosmunitie, die in den vreemde besield waren, nog onderweg zijn en het wel eens zou kunnen gebeuren, dat zij door een groote mogend heid in beslag genomen werden. Wij wachteD tot alles aangekomen is, alvorens den oorlog te verklaren. De heer Sasonof heeft, te St. Petersburg aankomende, verklaardDe oorlog is een uitgemaakte zaak, laten wij hopen, dat de Slaven overwinnaars zullen zijn. Van alle kanten bevestigt men nu, dat de Balkan-staten in het begin van de week misschien Zondag al zouden antwoorden op de nota van Rusland en Oostenrijk. De correspondent van de Frankf. Ztg. te Sofia voegt erbij, dat het antwoord in zulk een vorm gesteld zal zijn, dat het tot verdere gedachtenwisse- lingen geen aanleiding zal geven. Het lange dralen wordt algemeen verklaard uit de behoefte om tijd te winnen voor den opmarsch van de gemobiliseerde legers in het Noorden van den Balkan. Als het Bulgaarsche leger echter de aan gewezen plaatsen bereikt heeft, zal het ultimatum aan Turkije verzonden worden. De Bulgaarsche gezanten bij de groote mogendheden moeten last ontvangen hebben, om aan die mogendheden te verklaren, dat Bulgarije en zijn bondge- nooten in de noodzakelijkheid verkeeren, om het lot van hun Macedonische stam genooten zeiven in handen te nemen, daar de pogingen van de mogendheden om de hervormingen te verwezenlijken steeds mislukt zijn en ook het nieuwe hervormiugsontwerpgeen waarborgen voor een grondige wijziging van den toestand geeft. Uit Belgrado is aan de Temps geseind, dat de Balkan-staten zich tegenover elkaar verbonden hebben, om den oorlog tegen Turkije te voeren, zonder zich te bekom meren over tusschenkomst en' drang van de mogendheden. De correspondent voegt erbij, dat hij dit uit volkomen zekere bron weet. Een telegram uit Athene aan de Koln. Ztg. is even zwartgallig. Ook Grieken land neemt geen genoegen met de tege moetkomingen in schijn van de Porte. De mogelijk van een verzoening tusschen de Porte en de Balkan-staten is uitgesloten en de oorlog is slechts een vraag van enkele dagen. Daaraan zal de memorie van de Balkan-staten, die zij eerstdaags zullen overhandigen, niets veranderen. Zelfs is het twijfelachtig, of Turkije het stuk van de Balkan-staten nog wel zal aannemen. Diepe Grondbewerking II. Een der grootste voordeelen van eene diepe grondbewerking is het dieper in den grond dringen van de wortels der landbouwgewassen en het vormen van een krachtig wortelgestel. Het is toch zeer natuurlijk, dat in een goed los- gemaakten bodem de wortels beter in staat zijn, om zich in den grond te verspreiden, dan in een vasten bodem. En hoe meer wortels, hoe krachtiger wortelgestel, hoe meer wortelharen er gevormd worden, waardoor weer de mogelijkheid geboren wordt, dat er niet alleen meer voedsel mobiel wordt ge maakt, maar ook opgenomen kan worden. Ieder weet, dat de wortelzuren krachtig medewerken tot het opneembaar maken van plantenvoedsel en dat dus een krachtig wortelgestel in dit opzicht heel wat meer presteert dan een zwak ont wikkeld wortelnet. Wij wijzen hierbij op het verschil tusschen het wortelgestel van gerst en dat van haver en het daarmee gepaard gaande verschil van opnemingsvermogen. Waar de wortels in dieper lagen kunnen doordringen vinden zij gelegenheid ook te kunnen profiteeren van het plantenvoedsel, dat daar in meerdere of mindere mate aan wezig is. Bovendien vinden zij in die diepere lagen ook meer vocht en daar door kunnen zij in tijden van droogte het beter uithouden dan in ondiepe bouwlagen. Met een krachtig ontwik keld wortelgestel gaat in de meeste gevallen ook een flinke ontwikkeling van de bovenaardsche deelen gepaard.. Is er nu in den bodem genoeg planten voedsel aanwezig, dan zal natuurlijk in gewone omstandigheden een ruimere opbrengst het gevolg der diepe grond bewerking zijn. Men zal nu gemakkelijk inzien, dat in de meeste gevallen een diepe grondbewerking dient gevolgd te worden door eene ruimere bemesting dan men gewoonlijk toepast. Het kan echter ook gebeuren, dat die ruimere bemesting achterwege kan blijven, n.l. het eerste en soms ook het tweede jaar na de diepegrondbewerking. Zoo kennen IS» tXELSCHE IS COURANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 1