fc\o. 19. Woensdag 25 September 1912. 28e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. i F. OÏFJJAIW, Buitenkind. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 8/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. De Italiaanscli-Turkscke Oorlog. De Temps ontvangt van een redacteur van het Giornale d'Italia, die te Ouchy de nabijheid van de onderhandelaars wtoeft, nadere bizonderheden over den voortgang der onderhandelingen. Het kardinale punt van de gedachtenwisseling is op het oogenblik de terugtrekking van de Turksche officieren en soldaten uit Libye, een eerste voorwaarde voor elke overeenstemming. Het komt er op aan, een formule te vinden, die de militaire en islamietische eer van Turkije redt. Ondanks de moeilijkheden om een regeling te treffen, krijgt men den indruk, dat er aan weerskanten een zeer goede wil bestaat om tot een oplossing te komen. Men is thans op het hachelijke punt van de onderhandelingen. Binnen enkele dagen zal men weten, of er een overeen- stemming mogelijk is. Iemand, die tot de onderhandelaars in oauwe betrekking staat, heeft tegen den correspondent van de Etoile beige te Genève gezegd, dat de onderhandelingen nog verre van geëindigd zijn. Er zijn tal van moeilijkheden. Turkije wil zich niet neei leggen bij de volstrekte souve- reiniteit van Italië over Tripoli en Barka, sonder dat Italië ernstige vergoedingen geeft. De Turksche lasthebbers zouden geooegen kunnen uemen met den afstand van enkele punten aan de Roode Zee. Voor er verscheidene weken voorbij zijn, zal er niets beklonken zijn. Uit Derna verneemt de Frankf, Ztg. Europeesche krauten melden, dat de Senoessi het Turksche kamp zouden hebben verlaten. Het tegenbewijs is het gevecht van Vrijdag, waarin een sjeikh der Senoessi bij den aanval werd gewond. Interparlementaire Conferentie. De Interparlementaire Conferentie te Genève heeft Vrijdag met groote meerder heid een voorstel van Beernaert aa nomen betreffende de wenschelijkheid om de oorlogvoering met vliegtuigen te verbieden, en de voorstellen van de Fransche groep, verklarende dat elk volk vrij was om de middelen tot verzekering van zijn veiligheid en onafhankelijkheid te kiezen, verworpen.' De Conferentie heeft geratificeerd het tntwerp-besluit betreffende de ratificatie van de Haagsche Conventie; de verklaring van Londen nopeos de herziening van de nationale wetgevingen inzake den buit ter zeede benoeming van een inter nationaal comité ter voorbereiding van de derde Vredesconferentie te 's-Graven- hage. Op voorstel van jhr. Van der Does de Willebois zal de Conferentie in 1913 te s-Gravenhage worden gehouden. DUITSCHLAND. De statistiek van het vleeschverbruik 'e Dresden geeft cijfers aan, die veel «eggend zijn. Sedert 1898, dus sedert 14 jaren, is het verbruik van paarde- en J hundevleesch bijna voortdurend toege uumen. In 1898 werden geslacht 1339 paarden en 82 honden, in 1903 1596 paarden en 158 honden, 10*1905 1504 paarden en 165 honden, in 1909 1664 paarden en 125 honden. Het gebruik van ander vleesch is van 4.36 K.G. per hoofd van de bevolking in 1911 gedaald tot 8.98 K.G. in 1912. Het kleinst was de achteruitgang bij lams-, geite- en varkensvleesch, het grootst bij rund- en kaifsvleesch. Het bierverbruik is tegelijkertijd ver minderd, wel een bewijs, dat het volk zich moet bekrimpen. Terwijl de Dres- denaar in 1890 nog 246 liter bier ge bruikte, was dat in 1900 nog maar 220, in 1905 172 en in 1909 131 liter. Te Strelno waren twee gewapende Russische soldaten op de markt gekomen, om er twee varkens te verkoopen. Daar bleek, dat de varkens gestolen waren, werden zij in hechtenis genomen. Kort daarop heeft een hunner zich, vermoede lijk uit vrees voor straf, in zijn cel ver hangen. Een stuk grond van 18y8 vierkante roede op den hoek van de Leipziger Strasse en de Mauerstrasse te Berlijn is voor 2.750.000 mk. verkocht, d. i. 120.000 mk. voor de vierkante roede of ongeveer 8570 mk. f5140) voorden vierkanten meter. Het is de hoogste prijs, die nog ooit te Berlijn voor grond betaald is. moet door het Parlement worden goed gekeurd en nu hoopt het blad, dat het Parlement de bekrachtiging zal weigeren. Toen Sasonoff Vrijdagavond aan het station werd ontvangen door het Russische gezantschap en een vertegenwoordiger van Grey, riep iemand op straat»Weg uit Perzië 1 Weg met Rusland Hij werd dadelijk gearresteerd en het incident trok weinig aandacht. CHINA. De Portugeesche autoriteiten in Macao zijn een tuchtigings-expeditie begonnen tegen inlaudsche zeeroovers in de buurt van Kolowan. De Portugeesche troepen beschikken over een aantal machine geweren. De Chineesche autoriteiten te Kanton en de Portugeesche overheid op Macao hebben een overeenkomst gesloten, strek kende tot samenwerking der Chineesche en Portugeesche strijdkrachten tegen de zeeroovers. Verschillende Berichten. De BELGIË. algemeene staking wordt stelsel matig in alle nijverheidscentra, zoo niet voorbereid, dan toch mogelijk gemaakt Toelating van grondwetsherziening, van kiesrecht-verandering of de staking In Henegouwen wordt zoodanig gespaard, dat men er een vermindering van 50 pet. der inkomsten van de herbergen heeft waargenomen. Tegenover de werk lieden-partij houdt de liberale pers nu eenstemmig vol, dat zij een dergelijke staking, zelfs vreedzaam gehouden, doch zuiver staatkundig, niet steunen kan. Vandervelde heeft in een vergadering te Herstal verklaard, dat het sein voor de staking gegeven zal worden, wanneer de socialisten tot de overtuiging zijn ge komen, dat zij hun doel met geen ander middel kunnen bereiken. »Wij zullen niet de onvoorzichtigheid begaan het oogenblik van den strijd aan te kondigen en wij zullen niet gedoogen, dat onze tegenstanders ons den strijd opdringen door het in overweging nemen af te wijzen.* Hieruit wordt afgeleid, dat een enkele formeele weigering van de rechterzij nog de staking niet zal doen ontstaan eu deze, komt zij, wellicht zal uitblijven tot het voorjaar. Engeland en Rusland in Perzië. De radicale Star protesteert heftig tegen het plan tot verdeeling van Perzië, welk plan de Times onthulde. De Star brand merkt het als gedrochtelijk en laag, als een giftige vrucht van de Engelsch Russische overeenkomst van 1907, welke Engeland tot Rusland's gedweeë werk tuig maakte. Sasonoff is blijkbaar over gekomen meent de Star om met behulp van sir Edward Grey de bedoelde overeenkomst zoodanig te herzien, dat daardoor de verdeeling van Perzië moge lijk wordt gemaakt. Maar die herziening De moord op dr. Blume. De vrouw van dr. Blume heeft, naar uit Posen gemeld wordt, reeds bekend, den moord op haar man te hebben gepleegd. Ze zei, het in een aanval van zinsverbijs tering te hebben gedaan. Het schijnt vast te staan, dat er geen medeplichtige is geweest, noch iemand, die meer van den moord afweet. In de eerste plaats moet nu worden uit gemaakt, of doodslag dan wel moord met voorbedachten rade heeft plaats gehad. Het schijnt, dat de bekentenis een gevolg is van het feit, dat het O. M. wist, dat mevrouw Blume 3 Augustus in een Posenschen wapenwinkel een revolver heeft gekocht. 9 September, dus den dag voor den moord, kocht ze in denzelfden winkel een tweede revol ver maar zij beweerde tegenover den rechter van instructie, dat haar man de tweede revolver had gekocht. Daarna werd de wapenhandelaar onder eede gehoord, die verklaarde, dat zij beide revolvers had gekocht. Wat mevr. B. tot den moord heeft gedreven, is nog niet ontdekt. Reeds als jong meisje schijnt ze zeer geëxal teerd te zijn geweest, en ze had een heele bende bewonderaars. Zij was, naar 't heet, reeds met een ingenieur verloofd, toen zij dr. Blume leerde kennen. Voor hem verbrak zij haar eerste engagement. Toch was het huwelijk reeds dadelijk ongelukkig; mevrouw B. liet herhaaldelijk door schemeren," dat zij niet uit liefde, maar met het oog op de schitterende toekomst van' haar man was getrouwd. Zij hield het tijdens haar huwelijk met andere mannen, en de beide echtgenooten hadden daarover telkens ruzie. De ouders van mevr. B. zijn fatsoenlijke menschen, die wanhopig zijn over den moord. De moordenares heeft nog ver scheiden broers en zusters. Het dienst meisje der echtelieden was ontsla en omgekocht om niets over de huwe lijksschandalen te vertellen. In den jaszak van dr. B. is een brief gevonden, die voor mevr. Blume zeer compromit- teerend is. Mevr. B. dacht, dat dit briefje, waarvan zij wist, dat het in het bezit van haar man was geweest, in de schrijftafel van den vermoorde was, en eischte, toen het lijk door de politie werd in beslag genomen, woedend den sleutel. Die werd haar niet gegeven. Slachtoffer der suffragettes. Mevrouw dr. Wilks, een vurige suffragette, weigert als protest tegen de Regeeriug, haar inkomstenbelasting te betalen. Dr. Wilks echter is getrouwd met den onderwijzer Mark Wilks, en deze is nu in de ge vangenis opgesloten, omdat ook hij weigert de door zijn vrouw verschul digde belasting waarvan het bedrag met de kosten nu reeds tot 37 p. st. is gestegen te betalen. Hij verklaart zich bereid, de belasting over zijn eigen inkomen te betalen, maar hij zegt niet in staat te zijn, dit ook te doen over het inkomen van zijn vrouw, dat belang rijk hooger is dan zijn eigen inkomen. En zijn vrouw weigert hem het door haar verschuldigde belastingbedrag af te dragen. Dies moet de heer Wilks brommen. Want de wet, die den echt genoot elke macht over het eigendom van de vrouw ontneemt („Married Women's Property Act"), stelt den echt genoot niettemin aansprakelijk voor de betaling van de belastingschuld van zijn vrouw. Het meubilair in de woning van het echtpaar behoort aan de vrouw en terwyl vroeger al eenige malen dat meubilair in beslag is genomen, wei geren de belastingautoriteiten thans tot dit beslag,over te gaan. „Ik kan", zei de heer Wilks in een interview voor zijn inhechtenisneming, „de belastiug niet betalen de autoriteiten willen haar meubilair niet in beslag nemenhet eenige wat ik dus kan doen is den verderen loop der zaken afwachten". Natuurlijk vraagt men zich met het koeler worden en het korten der dagen af, wat voor een winter op dezen kouden en vochtigen zomer, van Juli afgezien, zal volgen. En het antwoord van de weerkundigen is, dat daarom trent niets te voorspellen is, daar de aard van den zomer niet den minsten invloed op de weersgesteldheid schijnt uit te oefenen van den winter, die daar op volgt. Wel verzekert de „Westminster Ga- zette" en het is eigenlijk maar een schrale uitspraak die we ook zelf hadden kunnen vinden, dat als de hooge lucht druk boven IJsland en de omstreken daarvan blijft voortduren, zooals die dezen zomer daar gedurende langen tijd heeft geheerscht, we een kouden winter kunnen verwachten, maar dat, als cyclonische verschijnselen dikwijls optreden, de winter stormachtig maar niet koud zal zyn. Een zekere heer Lejeune in Frank rijk heeft zelf sinds zijn geboorte blind, een toestel uitgevonden, dat blinden in staat stelt, de stenografie uit te oefenen. Hij zelf heeft na een leertijd van 6 weken de vaardigheid bereikt, 100 woor den in de minuut te stenografeeren. Het aanleeren van dit stelsel is een voudig en gaat snel, waardoor een me nigte betrekkingen voor blinden ont sloten zijn. (B if oio 611 6 20 712 715 7 35 801 8 06 813 820 8 27 8 31 8 03 815 8 59 9 24 9 30 9 39 9 42 9 45 9 53 617 8 59 9 53 910 9 20 9 30 9 35 9 42 9 46 B

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 1