Woensdag It September 1912, 28e Jaarff. Iieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwscli-Vlaanderen. F. D1ELEMAN, Buitenland. i D<t, blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. AUVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor elkeD regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. FRANKRIJK. De Parijsche pers hecht er veel waarde De Italiaanseli-Turksche Oorlog. Het officieele communique, dat de twee commandementen in Libye instelt, bewijst dat Caneva's plan, om aan de kust te blijven, niet is aangenomen. De splitsing is juist ingesteld om makkelijker in het binnenland te kunnen opereeren. Volgens den Romeinschen corr. der Temps kan i tegen het einde van den zomer offensieve operaties verwachten. In Tripoli zal men op Azizia marcheeren, waar het Turksche opperbevel is, en vandaar naar (iariau In Barka zal men opereeren tegen de hoogvlakte en in Derna tegen de Turksch-Arabische posities, waar sinds een paar weken eenige kanonnen de Italiaansche posities hinderen. Sommige troepenbewegingen en bevelen doen een spoedigen opmarsch vermoeden. De Italiaansche pers is unaniem voor een spoedig optreden en gelooft niet aan de vredesgeruchten. De Tribuna beweert van generaal Ameglio te weten dat de gedelegeerden der Aegeïsche eilanden, die te Rome zijn, niet de bewoners dier eilanden vertegen woordigen, maar slechts een comité zijn dat te Athene zetelt. De permanente commissie der eilandbewoners te Athene en aan den Piraeus dementeert die bewering categorisch en verklaart dat het congres van Patmos de bewuste afgevaardigden heeft benoemd. DUITSCHLAND. Als het zoo doorgaat, zullen zich de verzoekschriften van gemeentebesturen en gemeenteraden over de duurte op de bureau's van den Bondsraad,den Rijksdag, de Pruisische regeering enz. hoog op stapelen. Eiken dag worden er tal van besluiten tot het afzenden van verzoek schriften genomen. Kassei zal zich volgens een Vrijdag genomen besluit tot den Bondsraad en den Rijksdag, Leipzig tot de Saksische regeering wenden. Te Iserlohn zal de gemeente weereen vischtnarkt openen en stappen doen, om den invoer van Deensch vleesch gemakke lijker te maken. Op de weekmarkt te Kottbus is Donder dag een groot tumult ontstaaD. De koopsters schoolden in menigte voor de kramen van de kooplui in boter en eieren samen en hielden een betooging tegen de hooge prijzeu van die levenemiddelen Hier en daar raakte men slaags en gebruikten de boerinnen klompen boter en stukken kaas als werptuigen. De politie liet het tumult oogluikend toe. De protesteerenden hadden teu slotte de voldoening, dat de boterprijs in twee uur tijds van 1 mk. 40 tot 1 mk. 20 daalde en ook de eieren navenant werden afgeslagen. De overheid te Hamburg heeft een grooten smokkelhandel met gedistilleerd uit de vrijhaven ontdekt. Het is al gebleken, dat er 50.000 liter sterken drank in de stad binnengesmokkeld zijn De voornaamste schuldige, zekere Sehön- rock, die tegelijk makelaar en slijter was, en tot vele meusehen in strafbare betrekking stond, is voortvluchtig. aan, dat keizer Wilhelm bij de manoeuvres zich met generaal Pau heeft onderhouden. Pau heeft in den oorlog van '70 een arm verloren. De keizer verzocht hem zijn groeten aan president Fallières over te brengen en moet zich zeer prijzend over het Zwitsersche leger hebben uitgelaten, vooral dat in slechts 14 dagen oefening zooveel werd verkregen. Volgens senator Humbert ziet't er met de forten in Oost-Frankrijk allesbehalve schitterend uit. De meeste forten der vier versterkte kampen hebben geen drinkwater. In de forten om Verdun wordt het water uit putten gehaald, maar t is dikwijls zoo slecht, dat de soldaten er zich niet eens mee willen wasschen. De waterleiding had al lang klaar moeten zijn, maar aan een deel er van is nog niet eens begonnen. Als in oorlogstijd de forten hun dubbele bezetting hebben, zal 't er fraai uitzien. De meeste forten Verdun hebben ook oog niet de inrichting van de telegraaf voor oorlogs doeleinden, zoodatals ereens watgebeurde, die forten geheel afgesneden zouden zijn In de ziekenzalen ontbreken allerlei chirurgische instrumenten. Millerand heeft gelegenheid eindelijk eens iets practisch te doen, zei Humbert, de oud-officier, die 's ministers tot nog toe genomen maat regelen vaak onnoodig of reactionnair noemde. ENGELAND. Men vermoedt dat de val van den Deperdussin-eendekker, die het leven heeft gekost aan kapitein Hamilton als bestuurder en luitenant Stuart als waar nemer, het gevolg is, dat van een der ugels een schroef is losgeraakt en bij een windvlaag die vleugel is opgeslagen. Men heeft schroef en moer een eind van het vliegtuig af gevonden. Naar schatting bevond het vliegtuig zich voor den val op een hoogte van een kleine 300 meter. Meusehen hebben het zien vallen. Het vloog eerst goed, toen stopte de motor even, zette weer aan, stopte opnie zette andermaal aan en toen plotseling viel het recht naar beneden, als een vogel die in den wiek is geschoten, zei iemand. De twee lijken waren erg verminkt. Het ongeluk gebeurde tusschen Hitchin en Stevenage Vrijdagochtend omtrent 7 uur. De twee officieren waren op weg van Wallingford naar het kamp te Willian. ZWITSERLAND. De correspondent van de Köln. Ztg seint uit Bern, dat de rede, die de Duitsche Keizer aan den maaltijd voor de leden van de regeering gehouden heeft, in alle kringen groote voldoening gewekt heeft. Het bezoek heeft alle verwachtingen overtroffen en is door niet den minsten of geringsten wanklank verstoord geworden De Zwitsersche pers schrijft in denzelfden geest. TURKIJE. In Russische regeeringskringen beoor deelt men den toestand op den Balkan zeer somber. Berchtold's voorstel is, zeide men aan het Russische ministerie van buitenlandsche zaken totden correspondent van de Kölnische, niet meer dan een emmer water in een reusachtigen brand. Men acht het mogelijk, dat het eiken dag tot een kacastrofe zal komen. De Bulgaarsche gezant te Petersburg is echter goedsmoeds. Hij gelooft niet aan een oorlog, omdat de Bulgaarsche Reg. alles zal doen, om zich niet door een oorlogsroes te laten meeslepen. Zij zal alleen aandringen op regeling van den toestand in Macedonië. De onrustbarende berichten zijn af komstig uit Bulgaarsche kranten, die voor den oorlog ijveren. CHINA. Het Central News agentschap verneemt uit Petersburg, dat men daar met bezorgd heid heeft kennis genomen van de aan zienlijke concessies-opdrachten, die in den laatsten tijd door de Chineesche autori teiten zijn gegeven aan Duitsche firma's. Onder deze concessies is er o.a. een voor electrische trams in Peking, met tram lijnen, wagens, centrale enz. Ook voor een electrischen tramdienst in andere Cnineesche steden schij nt met de Duitschers te zijn gecontracteerd. Nu vreest men te Petersburg, dat deze tegemoetkomingen van Chineesche zijde aan de Duitsche industrie zijn geschied in ruil voor een leening van de Duitschers aan China, bij welke leening Duitschland dan geen voorwaarden zou hebben gesteld, wat betreft de wijze van besteding dier gelden. En nu zou naar men in Petersburg vreest China het op die wijze van de Duitschers verkregen geld kunnen be steden aan wapentuig. In de Russische hoofdstad zou nu het Central News agentschap te op het altaar toe en las van een lange rol een toespraak tot de goden der aarde. Hij deed hier de mededeeling, dat deze plek was uitverkoren tot laatste rustplaats van den gestorven keizer en smeekte hen, de plaats voor altijdonder hun bescherming te willen nemen. Verschillende Berichten. Uit Anzeiger naar verstaan geeft worden overwogen, of niet aan de betrokken groote mogendheden een rondzeudnota zal worden gericht, om dergelijkeonvoorwaavdelijkeleeningen te stuiten. JAPAN. Den 19den Augustus is te Momojama, bij Kioto, de groad gewijd, waarin het stoffelijk overschot van den vorigen keizer van Japau zal komen te rusten onder een prachtig mausoleum. De hootdpriester en de bijpriesters van den Inari-tempel begaven zich reeds heel in de vroegte, na zich te hebben gereinigd, naar het Mausoleum-terrein. Zij namen een kist met offeranden en tafels om er de geschenkeu op te plaatsen mede. Om het grafterrein was een ruwe vierkante bamboeschutting aangebracht. Die schut ting diende tevens voor de van de sjinewara, een lus van touw of band waarvan bosjes stroo afhangen. De plek, besloten binnen de lus, is naar de opvatting van de belijders van den Sjinto- godsdienst, de heiligste plek op aarde het allerheiligste eu tevens de eeuwige verblijfplaats der goden. Een tijdelijk altaar was daar opgesteld en daarvoor werden deofferanden-geplaatst op de meegebrachte tafels met 8 pooten. De offeranden bestonden uit rijst, saké, gedroogde visch, o. a. zalm, zeewier, perziken en peren. Toen de bijpriesters allen hun plaats voor de plechtigheid hadden trad de hoofdpriester Inssbruck wordt aan de Lokal- geseindOp de bergen in Tirol woeden sneeuwstormen. De ver- sche sneeuw ligt in Noord-Tirol reeds tot diep in de dalen. Op den Brenner pas woedde Zaterdag een sneeuwstorm, zoodat het vee reeds een maand vroeger dan anders van de Alpen naar beneden gehaald moest worden. Overstroomingen. De Inn is bij Passau buiten zijn oevers getreden. Aan den linkeroever staat alles blank. De Marosch heeft de laag gelegen wijken van de voorstad van Diemrich, de velden van den omtrek en verscheidene na burige dorpen onder water gezet. Er is militaire hulp ontboden. Volgens een bericht uit Czernovitz zijn ook de Proeth, Sereth, Suszawa en Moldava sterk gezwollen. Vele wegen zijn ver nield en tal van bruggen weggerukt. Bij Brodina is de spoorbrug ingestort. Paddestoelen-verqiftiging. 't Houdt maar niet op in Duitschland en Frank rijk. Nu zijn weer te Posen van een gezin van 7 personen door het eten van vergiftige paddestoelen 4 kinderen overleden. De ouders liggen o,p het uiterste. In een bank te Bregenz kwam een man om twee fraucstukken te wis selen. De vrouw van den bankier, die in de zaak was, verwijderde zich met de muntstukken, op welk oogenblik de man eenige revolverschoten alvuurde op den aan een bureau zittendenbankier, die door drie cogels zwaar gewond werd. De dader vluchtte op 't hulpgeroep der vrouw, vuurde op zijn achtervolgers, zonder echter iemand te treffen en werd na een jacht van een half uur buiten de stad gearresteerd. Nieuw model hondenwagen. Door den heer Lambert van Au bel te Amby, den bekenden hondenfokker en honden liefhebber, is een nieuw model honden wagen vervaardigd, dat overal waar het zich vertoont (Eijsden, M lastrichtl ten zeerste de aandacht trekt van het publiek. 't Model is een tweewielige dogcart, waaraan van voren als derde rad een fietswiel was aangebracht, met langen stuurstang, juist als bij een driewielige automobiel. Het geheel wordt getrokken door 2 zwaar gebouwde, goed gedres seerde trekhonden, die geheel vrij loopen, geen druklast op schoft of schou ders hebben. De heer Van Aubel had 1 September op de tentoonstelling te Hasselt met deze hondenwagen veel succes. Niet alleen dat hij hiermede den eersten prijs be haalde, maar hij werd uitgenoodigd om ermee te defileeren voor den Mi nister, die op de tentoonstelling aanwe zig was. (L. K 1JUI 5 45 617 6 20 7 12 715 7 35 801 806 813 820 8 27 8 34 8 03 815 8 59 9 24 9 30 9 33 9 42 9 45 9 53 916 617 8 59 9 53 910 9 20 9 30 9 35 9 42 9 46 10- SCHE COURANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 1