Yo. 41. Woensdag 28 Augustus 1912. 28e «Jaanr- i P i Xieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, F. DIELËMAN. 1de, Buitenland. te ien en in bij i. Ej ra Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. keren. t en i Neuzel De Italiaanscli-Turksclie Oorlog. Stelani verklaart, dat der Italiaansche Ikgeering van een zending van senator Azarian niets bekend, en het bericht over het opschorsen der vijandelijkheden geheel onjuist is. Minister president Poincaré heeft Vrij dagmiddag dadelijk na elkander den Turkschen en den Italiaanschen gezant ontrangen. De Figaro, de vredeskansen bespre keode, meent, dat Italië thans niet meer de erkenning der annexatie van Tri polis en Barka door Turkije blijft staan; tenminste eischt Italië geen uitdrukkelijke erkenning meer. Ook met betrekking tut een schadeloosstelling meent deFigaro, dat Italië in beginsel geen verzet daar tegen meer zal voeren, maar bij de vast- Helling van het bedrag in rekening zal brengen, dat het door den oorlog enorme uitgaven heeft gehad. De quaestie der bezette eilanden schijnt in dien zin ge regeld te kunnen worden, dat Italië van Turkije waarborgen voor een betere be handeling der eilanders zal eisehen. DUITSCHLAND. De Pruisische minister van Binnenl. Zaken heeft den regeeringspresidenten opgedragen, den politiebeambten eeu instructie te geven over het gebruik der wapenen. De politiebeambten zullen ver plicht zijn, op bevel van hun superieuren vau hun wapen gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijk bevel mogen zij hun wapens gebruiken, als gewelddaden of feitelijk heden tegen hen in de uitoefening van hun dienst woiden gepleegd, wauneer de op heeterdaad betrapte misdadigers zich op hun aanmaning om mee te gaan met feitelijkheden verzetten, en als de politiebeambte zonder wapengeweld zijn gezag niet weet te handhaven of hem toevertrouwde personen niet weet te be schermen. In dit geval mag wapengebruik echter slechts plaats hebben als alle andere middelen vruchteloos zijn aangewend. In alle gevallen van wapengebruik bestaat de plicht, het wapen met de grootst mogelijke eerbiediging van het mensche- lijk leven te gebruiken. De beambte mag hem, tegen wien het wapen wordt aangewend, niet opzettelijk een zwaardere verwonding toebrengen dan onvermijdelijk is. De revolver mag hij slechts gebruiken als een minder gevaarlijk wapen, dat hij hij zich heeft, onvoldoende is. Volgens het Berl. Tageblatt, is voor het eerst een statistiek opgemaakt van het aaqtal Duitschers, dat wegens mis drijven of vergrijpen tegen rijkswetten straf beloopen heeft. De berekening heeft het verbijsterende feit aan het licht ge bracht, dat in Duitschlaud 1 op de 12 inwoners gestraft is, en wel 1 op de 213 meisjes, 1 op de 43 knapen, 1 op de 2: vrouwen, en 1 op de 6 mannen. Het blad komt op grond van deze ge tallen tot de slotsom dat het bestrijden vau misdrijven en vergrijpen in Duitsch- land in strafzucht ontaard is. Naar wij vernemen, worden sedert eenigen tijd aan boord van de Duitsche militaire luchtschepen proeven met eeu machinegeweer genomen. Het betreft een automatisch schietwapen dat, wegens het brandgevaar dat het hulsel van den ballon dreigt,* bij een afvuren van schoten geen vonken verspreidt. Met dit wapen wil uien zich voornamelijk tegen vliegtuigen verdedigen die in oorlogstijd boven de ballons vliegen en ze trachten te ver nietigen. De weken lang aanhoudende regens maken dat men voor den oogst van dit jaar het ergste vreest. De uit alle streken van Duitschland inkomende berichten luiden troosteloos. In het voorgebergte, het vruchtbaarste gedeelte van West- Duitschland, is de landbouwer bezorgd voor zijn geheelen oogst. Indien er niet snel verandering komt, zal men een vol komen misgewas moeten verwachten Ook in de wijnbergen aan den Rijn ziet het er buitengewoon treurig uit FRANKRIJK. Clement Vautel schrijft in de Matin een geestige fantasie omtrent het beruchte poudre B<, het slechte kruit bij de Fransche marine »Wilhelm II heeft gezegd: »Laten wij ons kruit droog houdeu". Maar bij ons in Frankrijk houden wij het nat, uit vrees voor ongelukken. Daaraan moet evenwel een eind komen. Er zijn nu genoeg rampen, genoeg doodkisten op kanon-affuiten geweest. Ik heb daartegen vroeger een middel aan de hand gedaan »Laat men onder het bed van eiken voor den aanmaak van dit kruit verant woordelijken ingenieur een zekere hoe veelheid plaatsen van dit »poudre Bc, willekeurig genomen. Dit proefje van het kruit moet door een of ander middel gehouden worden op den warmtegraad van de kruitkamers. Op dezen dreigenden Vesuvius zal dau de ingenieur moeten slapenslapen zal-i. Maar hij zal niet kunnen slapen en met redenIk wil wedden, dat »poudre B« heel gauw minder gevaarlijk zou worden voor de Franschen eu heel wat geduchter voor de anderenc. Cl. Vautel wil dit doeltreffende stelsel algemeen toepassen overal waar de staat als nijverheidspersoon optreedt. B.v. bij den beruchten »Ouest-Etat«. Hij zou de beambten aan 't net van dezen door den Staat beheerden spoorweg willen laten wonen. Dan wil hij de beambten van de staats-regie 8 dagen van de maand in de catacomben opsluiten, met, als eenig middel vau verlichting een zeker aantal doosjes lucifers vau hun maaksel.... »Van den dag af waarop zij, die aan land- en zeemacht onbruikbaar kruit leveren, verplicht zouden worden in de kazematten ot torens verblijf te houden, gedurende de schietoefeningen »la poudre B fera moius de bêtises*. PORTUGAL. Uit Lissabon wordt gemeld De direc teur der cellulaire gevangenis te Lissabon heeft aan den minister van justitie eeu rapport gezondeu, waarin gezegd wordt dat de gevangenis onvoldoende is voor het groote aantal politieke veroordeelden. Hij meent, dat men er slechts »de meest schuldigenc in moet opslujten. En de anderen vrijlaten RUSLAND. Volgens de Petersburgsche correspon dent van de Deutsche Tageszeitung zal de afkondiging van den staat van beleg niet beperkt blijven tot Kroonstad en Sebastopol, doch zal ook in andere havens deze maatregei toegepast worden. Een nauwgezet onderzoek is ingesteld, waar van het resultaat echter streng geheim gehouden wordt. Toch is er uitgelekt, dat een centrale revolutionaire organisatie in de marine ontdekt werd, die vertak kingen heeft in de meeste Russische havensteden en aan boord van de groote pantserschepen. Ook is er een revoluti onaire beweging ontdekt onder de Rus sische geestelijkheid, in het bijzonder onder de jongere leden. De synode heeft een commissie van onderzoek gezondeD naar Smolensk, het brandpunt van deze beweging. De Vossische Ztg. verneemt uit Peters burg, dat in het bizonder op de Zwarte Zeevloot, de muiterij op de Russische vloot zich sterk uitbreidt. De laatste dagen hebben er te Sebastopol honderden in hechtenisnemingen plaatsgehad, die echter de muiterijen niet konden verhinderen. Het ministerie van marine zwijgt hierover en de bladen durven niets meedeelen, hoewel bij de redacties reeds berichten van particuliere correspondenten ont vangen zijn. TURKIJE. Volgens een telegram uit Durazzo heb ben 400 Malissoreu Donderdag de stad aangevallen. Zij werden door verster kingen, komende uit Sjarak, afgeslagen. De Malissoreu zouden 30 dooden en 70 gewonden hebben. Aan Turksche zijde zijn een gendarme en 5 burgers gedood Particuliere telegrammen 'seint de Köln. Ztg. te Uskub bevestigen de bestorming der wapenmagazijnen in Ipek en noemen den toestand daar troosteloos en dagelijks gevaarlijker wordend. Uit Saloniki wordt aan de Berl. Lok. Anz. geseind Ongeveer 4 tot 5000 Al ba- neezen, die uit Demonstatiju en Uskub naar Dzjakowa terugkeerden, hebben de wapenmagazijnen der regeering bestormd en geplunderd en de wapeus eu ammu nitie onder elkaar verdeeld. Daarop trokken zij naar de gevangenissen, be vrijdden alle gevangenen en gingen ver volgens naar hun dorpen terug. De Montenegrijnsche minister vau bui tenlandsche zaken en de Montenegrijnsche zaakgelastigden spreken de hoop uit, dat het Turksch-Monteuegrijnsche geschil in der minne geregeld zal worden. De Daily Chronicle verneemt uit Kon stantinopelDe koning van Montenegro heeft het geheele Leger onder de wapenen geroepen. Aan de grens heerscht de grootste beweging. Turken en Monteue- grijnen richten hun krijgsverrichtingen tegen de grens, alsof de oorlog reeds in allen vorm verklaard was. Hier is be richt ontvangen dat de verliezen aan weerskanten zeer groot zijn. De Russische gezant heeft de regeering vermaand, om maatregelen tot bijlegging van het conflict te treilen. Verschillende Berichten. Bourg d'Oisans, een dorp van 2700 inwoners niet ver van Grenoble, is bijna verwoest door den bergstroom die, tus- schen dijken geperst, het doorstroomt. Door overvloedig water in de bergen, was de stroom dermate gezwollen, dat het dorp dreigde verwoest te worden, omdat het woedende water enorme rots blokken meevoerde, maar gelukkig is een blok van 40 kubieke meter tegenover het dorp tegen den dijk komen te liggen waardoor de stroom werd afgewend en liet dorp gespaard bleef. Wel zijn ver scheiden landerijen onder meegesleurde steenen en slijk begraven. In 1905 had zich reeds een zelfde ge lukkig toeval voorgedaan. Minder goed zijn echter twee gehuchten in de buurt er afgekomen naar men meent. Deze zouden door een lawine verwoest zijn. Terwijl haar man in een naburig dorp aan den arbeid was, ging een Fransche landbouwster van 35 jaar, met baar vier dochtertjes naar het veld. Zij stak er een zak aardappelen uit en klaagde dat deze slecht waren, dat ook bet koren slecht was eu dat er veel armoede zou zijn. ffMaar, riep zij, miju arme kinderen, gij zult er niet door te lijden hebben, ik zal u ergens leiden, waar ge niets meer noodig hebt!,/ Zij ging naar een poel met hare kinderen, 6, 4, 21/i en U/a jaar oud, en wierp de vier wichtjes in het water, waarna zij er zelf insprong. Het 6 jarig meisje kon eruit geraken. Het liep naar huis en kroop in het bed. Toen de vader 's avonds van zijn werk thuis kwam, vertelde het meisje hem wat er gebeurd was Men liep naar het veld en in den poel vond men de lijken der moeder en van de drie kindertjes, Men denkt dat de moeder krankzinnig geworden was. Beet genomen. Een DuiLsch in genieur en zijn vrouw, woonachtig te Berlijn en op doorreis te Brussel, waren in een hotel aldaar afgestapt. Woens dagavond werden zij in net midden der stad aangesproken door een persoon, van ongeveer 25 jaar, die verklaarde van Zwitsersche afkomst te zijn en hun voor stelde, hen de stad te toonen. Zij namen 'taanbod aan. Rond middernacht merkte de Zwitser zijn nieuwen gezellen op dat het hotel, waar zij afgestapt waren zou gesloten zijn en bood hun gastvrijheid aan in zijn appartement. De echtgeaooten gingen ook hierop in. Hun nieuwe gezel leidde hen naar een kamer waar inderdaad, een goed bed te hunner beschikking werd gesteld. Woensdagmorgen hun gezel niet meer bemerkend, kregen ze vermoedens. De ingenieur sprong uit het bed en bemerk te, dat zijn bneventasch 5000 frank in houdend, verdwenen was. Hij diende bij de politie een klacht in. Een onderzoek werd geopend, waaruit bleek dat dagelijks eeu nalf dozijn vreemde kerelsdie eeu bandietenbende moeten uitmaken, zich vereen gden op de kamer die ter beschikking der Duitscuers gesteid werd. 3 5 45 0 617 19 6 20 12 712 15 715 16 7 35 ,2 8 01 >8 806 1XELSCHE COKRANT. 28 8 34 stas. 04 8 03 16 815 55 8 59 20 9 24 25 9 30 33 9 34 37 9 44 40 9 45 48 9 53 50 910 01 9 20 12 9 30 17 9 35 25 9 43 30 94» 45 10 - 5 31 5 4! 9 16 6 li 853 9 53 4,43 6,35 4,10 7,05 5,05 >d f NeuzM 3,45 4, 5,53

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 1