Zaterdag 24 Augustus 1912. 28e Jaar» CACAO DE VOLKSDRANK den prijs Be beste t 1 Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaander en. F. DIELEMAN, VAN HOUTEN'S Buitenland. bij uitnemendheid. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ENGELAND. Dinsdagavond is te Londen overleden generaal William Booth, de bekende leider tsd het Leger des Heils. Alle bladen schrijven vol lot over hem eD zijn het eens, dat in hem een goed, merkwaardig en groot man is heengegaan. Goed om zijn medelijdend karakter, dat hem tot zijn grootsche taak dreef, merk waardig om de wijze waarop hij zijn taak voorstelde, en groot omdat niemand voor hem in zoo'n korten tijd het doel bereikte, dat daarin bestond dat hij over de geheele aarde zijn beginsel ingang wist te doen vinden. In den stichter van het Leger des Heils moet zich een onpartijdig toeschouwer persoonlijke vijanden, die op zijn werk eo persoon smaalden, had Booth natuurlijk evenzeer als ieder man van beteekenis een complex van eigenschappen be wonderen, dat buiten kijf hem stempelt tot 'n buitengewone verschijning. Zijn onbluschbare geestdrift voor het ideaal, zijn verbazingwekkende werkkracht, zijn ongeëvenaard organiseerend talent maak ten generaal Booth tot een figuur, waar tegen men gedwongen was op te zien, ook wanneer men niet onverdeeld de uiterlijke methoden van het Heilsleger, die zoo dikwijls op effectbejag berekend schijnen, kan prijzen. Hij was een man, die met jeugdig vuur tot in hoogen ouderdom voortwerkte om de door hem geschapen instellingen te maken tot een macht, waarmede rekening moet worden gehouden. Onder Booth's leiding is het Heilsleger over geheel de aarde uitge breid en werkt het overal tot de ophef fing van gezonkeneu, en het lenigen van socialen en persoonlijken nood. William Booth was geboren 10 April 1829, te Nottingham. Een aantal data en feiten mogen hier uit dat rijke leven vermeld worden. Behalve zijn direct werk voor het .Heilsleger dat sinds 1880 in de War Cry zijn orgaan bezit heeft Booth onderscheidene publicis tische werken geschreven. Booth richtte stadskolonies in de grootere steden op, tot opname van en werkverschaffing aan werkloozen, en in nauw verband daar mee laudkolonies, om hun, die daarin geplaatst worden, niet alleen werk te verschaffen, maar tevens verder op te voedenten slotte was zijn ideaal de stichting van overzeesche landkolouies, die slechts door diegenen zouden worden bevolkt, die in de stads- en laudkolonies voldoende waren opgevoed. Sedert 1855 was hij gehuwd met Cathe rine Mumford (overleden in 1890), die hem in zijn werk trouw ter zijde stond. In October 1905 werd hem door het be stuur der City te Londen het eereburger schap verleend. Zijn oudste zoon Bram- well, werd chef van den generalen staf terwijl ook zijn overige zonen en dochters zich wijden aau zijn werk. Sedert 1890 trachtte Booth naar een oplossing van het sociale vraagstuk. Voor de verwezen lijking van zijn plannen ontving hij tal rijke geldelijke bijdragen. Booth werd op zijn 15de jaar bekeerd GOED en GOEDKOOP VERTEERBAAR. l/4Kg-. 0.42i Vio m - 0.18 1 Kg. i 1.50 - 0.80 ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE nren. Hij begon terstond aan de prediking in de open lucht te Nottingham. In 1852 trad hij in geestelijken dienst. Op zijn reizen door het land kwam hij te Londen, waar hem de ellende onder de bevolking van Oost-Londen trof. 5 Juli 1865 ving hij zijn pogingen aan om het lot van die bevolking te ver beteren. Eerst droegen deze pogingen den naam vain »Christelijke Zending*, welke zich in 1878 tot het Leger des Heils ontwikkelde. Het leger heeft thans vertakkingen in 54 landen en koloniën, met 20.000 officieren en onderofficieren. In 1910 had het Leger des Heils meer dan 900 iustellingeu vau weldadigheid. Meer dan 6 millioeu bedden en 10 mü- iioen maaltijden werden in één jaar verstrekt. De generaal hield veel van reizen, ofschoon hij op reis even bard werkte als thuis. Vijf maal heeft hij Amerika en Cauada bezocht, driemaal Australië en Zuid-Atrika, tweemaal Indië, eenmaal Japan en verscheiden malen bijna alle landen van Europa. Begin van dit jaar bracht hij zijn laatste bezoek aan ons land. In den eersten tijd lachten de menschen om het Heilsleger. Die tijd van bekrom pen spot is voorbij, tenminste voor dege nen, die niet blijven staan bij de be schouwing van het uiterlijke. »Ik liet de menschen lachen*, heeft hij zelf meer dan eens verteld schrijft de Londen- sche correspondent van het »Hbld.« o.m. »in de interviews, die ik èn in ons eigen land èn hier meermalen met hem had. »Ik zag in dat die menschen door geen geestelijke, van welke secte ook, naar Gods bedehuis konden gebracht worden. Wilden die menschen gered kunnen worden, dan had ik tot hen te komen in de stratendan had ik hen tot mij te trekken door taal, die zij be grepen door muziek, die zij konden verstaan door uniformen, die altijd op de menigte indruk maakten. Om die dingen heeft men mij bespot, maar de tijd heeft mij in het gelijk gesteld; de middelen, die ik aangreep, bleken vat te hebben op het Londensche volk, op het volk in elk land ter wereld. Men noemt mij zoo zei Booth dictator, regeerder, generaal, en smaalt op de wijze, waarop ik mijn stichting opzette. Maar denkt gij, dat ik al die genen, die ik heb kunnen redden van ondergang, ooit zou hebben kunnen red den zonder tucht? Juist door die tucht kreeg miju stichting de kracht, die dank zij Godes hulp, van haar is uitgegaan. In 1878 telde het leger in Engeland 75 corpsen en droeg het publiek voor Booth's werk 1925 pond sterling bij in 1910, toen het Heilsleger reeds lang zijn vertakkingen had over heel de wereld telde het op de Britsche eilanden 1447 corpsen in de Vereenigde Staten 871; Zuid-Amerika en West-Indië 128; Canada en New-Foundland 465 Austra lië en Java 1283; Indië, Ceylon, Japan en Korea 2584Zuid-Afrika en St. He lena 113; Frankrijk, België, Zwitserland en Italië 374, Duitschland en Nederland 248, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland en IJsland 1067 Gibraltar en Malta 2, totaal 8582 corpsen. FRANKRIJK. Na elke ramp, die bij de Franse he marine door ondeugdelijk kruit is vei- oorzaakt, zoo schrijft de Matin, heeft men van hooger hand trachten te bewijzen, dat de oorzaak boos opzet of nalatigheid was. Thans schijnt het toch, dat deze uitleggiog onhoudbaar is, want sedert 1 Januari is het bij het leger niet minder dan 64 maal voorgekomen, dat het kruit van zelf ontplofte en wel in de patroon tasschen van de manschappen. Een van de laatste ongevallen van dien I aard had plaats bij een regimeut dra gonders en de directie van de staats- kruitfabrieken was genoodzaakt te er kennen, dat alle aan dit regiment gele verde patronen minderwaardig waren. Een deskundig medewerker van de Matin schrijft de ondeugdelijkheid vau het Fransche kruit toe aau het gebruik van slechte en vuile grondstoffen, in het bizouder in de katoen en het salpeter zuur. Mongeot vluchtte in den kelder. Toen men zijn woning opende, zag men in een bed het verbrande lijk van een jonge vrouw liggen. Politie en brandweer ver volgden Mongeot. Uit den kelder werden zij met revolverschoten begroet. De politie en brandweer haalden matrassen en ge weren. Toen men later den kelder binnendrong, was alles stil. Mongeot had zich aan een haak in den muur opgehangen eu was al dood. Het bleek bij onderzoek, dat de 60-jarige Mongeot de jonge vrouw Zaterdagnacht in zijn woning had gesleept om haar geweld aan te doen, en haar vermoordde toen zij zich verzette. Later schijnt hij op het denkbeeld te zijn gekomen, de boel in brand te steken, om aldus de sporen van zijn misdaad te doen verdwijnen. Eerst na verscheiden uren gelukte het, het vuur meester te worden. ZWITSERLAND. Bij de ofiicieele ontvangsten zal keizer Wilhelm naar uit Ziirich aan de Kolu. Ztg. wordt gemeld ook begroet worden door vertegenwoordigers der Zwitsersehe sociaal-democratie, die lid zijn van de kantonale regeeringen. De president vau het kanton Bazel, is thans een socialist. Hij zal den keizer waarschijnlijk als een der eersten bij het betreden van den Zwitserschen bodem verwelkomen. De soc.-democratische pers in Zwitserland praat er druk over. Bazelsche en Berner socialistische bladen laken de deelneming van Genossen aau de ontvangst des keizers, waartegenover de Züricher Volksrecht op het standpunt staat, dat ook een socialist aan zoo'n ontvangst kan meedoen. De Berner Band schrijft over dit alles Dat in Zwitserland socialisten leden en zelfs voorzitters van bestuurslichamen zijn, wat in Duitschland thans onmogelijk is is een gevolg van onze bizondere politieke instellingen, welke van de Duitsche verschillen. Aan dit verschil zal niemand aanstoot nemen*. Overigens heeft het bestuur der soc.- democratische partij reeds lang geleden besloten, bij het bezoek geen moeilijk heden te maken. Moord te Parijs. Zondagnacht is in de wijk Menilmontant te Parijs, een moord gepleegd. Tegen 5 uur s ochtends be merkte een portier, dat op de rez-de- chaussée van zijn huis een hevige brand woedde. De brandweer drong het huis vau een technicus, Mougeot, binnen. TURKIJE. Het ministerie van buitenlandsche za ken bevestigt, dat met Italië halfambte lijke besprekingen zijn begonnen. Als wij de eischen en de voorwaar den zullen kennen en indien zij blijken aannemelijk te zijn en niet te strijden met het belang, de waardigheid eu de eer van Turkeije, dau zulleu wij, aldus zeggen de Turken, ambtelijke ouderhau- delingen aanknoopeu. Tusschenkomst van Europeesche zijde zou nutteloos zijn. DENEMARKEN. De Deensche minister vau Oorlog ont ving een gilt van 5000 kronen, die de Nederlandsche ingenieur Elzeliugen oad aangeboden om er een luchtballon voor de Deensche vestiug-artillerie voor aan te koopeu. Naar het heet, is de ballon aanstonds in Duitschlaud besteld. Da heer Elzelingen is sedert langalsingenieur ia Denemarken gevestigd. Hij is nu bazig een vestingwerk uit te voeren. 6 9 a or VOEDEND en GEMAKKELIJK 1 ui

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 1