■Vo. 3D. W oensdag 21 Augustus 1912, 28e Jaar Sieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwscli - Vlaanderen. F. DIELEMAft, or Buitenland. te en en in bij D't blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor elkeD regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrjjdagnamiddag TWEE uren. BELGIË. De Conscïence-feesten. Nu Gent en Brussel de nagedachtenis ran den grooten schrijver Hendrik Cons- lienee reeds hebben geëerd, was Antwerpen an de beurt. Ook daar zal het volk wijzen, dat het dankbaar is voor het ;oede, dat Conscience deed door het lelgische volk te »leeren lezen*, zooals le geijkte uitdrukking luidt. Het is zeker niet ongepast eenige korte •egelen neet te schrijven over deze groote iguur, die honderd jaren geleden het icht zag en een glorie werd voor zijn aderland. Conscience als schrijver was een talent- Tolle persoonlijkheid. Sommige zijner werken zijn heerlijke schilderingen van iet volksleven. In de Nederlandsche etterkunde wordt hij vergeleken met Y»d Lennep. Had hij in Nederland ge- leefd, dan zou men hem als een man tan talent geëerd hebben, doch van de verafgoding die hem nu ten deel valt 6D waarvan hij tijdens zijn leven reeds menigmaal mocht genieten, zou geeu sprake geweest zijn. Eu had Vlaamsch- flelgië niet in een bijzonderen toestand J iO /verkeerd, toen Conscience begon te schrij ven, dan zou de honderdste verjaring 5 45 I Bil i 6 20 712 715 i 7 35 801 806 I 813 t 8 20 8 21 5 8 34 us. t 803 i 815 i 8 59 9 24 9 30 5 9 38 1 9 42 J 9 45 3 9 53 1 9 20 2 9 30 7 9 331 j 9 421 i) 9 46 5 U - jren. 31 5 49 9 16 611 '3 59 9 53 van zijn geboortedag zeer kalmpjes zijn voorbijgegaan. De omstandigheden hebben van Cons cience een groot man gemaakt. Na de revolutie vau 1830 werdeu de Vlamingen beschouwd en behandeld, in hun eigen land, als meuschen van tweeden rang. 5ene eeuwenlange vreemde overheer sching, een gedurig kaatsen van de eene dwingelandij naar de andere, oorlogen eo ellende, hadden het volk uitgeput, niet alleen stoffelijk, maar ook zedelijk. I De wil was geknakt, het denkvermogen KJ' als 't ware ingeslapen. Toeu begonnen echter een paar geesten zich machtig te roeren. Zij wilden arbeiden voor de verheffiug van het Vlaamsche volk Cons cience, met jeugdige geestdrift, sloot zich 3,, bij de jonge beweging aan. In 1837 lil l'o5^erscheen zijn eerste roman »Het Won derjaar*. En het volgend jaar reeds n >De Leeuw van Vlaanderen* Op boeiende, meeslepende, hartverhel fende wijze werd hun daarin de geschie denis van hun roemrijke voorvaderen verhaald. >De Leeuw vau Vlaanderen* wekte bet verdoofde nationaal gevoel van de Vlamingen met een slag weer op. De Vlaamsche beweging was geboren. De Vlamingen gingen strijden voor hun ten, zij werden bewust van h kracht. Zoo is de invloed van Conscience onberekenbaar geweest. Diep ingrijpend was de werking zijner boeken. Zoo geheel wist hij zijn lezers te boeien, dat zij alleen oogeu en ooren hadden voor hem. Het Vlaamsche volk leest de boeken van Conscience of leest niet. Tusschen die twee uitersten schijnt er geen middenweg. De talentvolle Vlaamsche schrijvers onzer dagen, die 8 kunstenaars toch minstens even hoog isweeri|staan als Conscience, zijn haast onbekend in Vlaanderen. 5,05 Neuzen en met Neuzen 3,45 5,58 ibussen is weert Zoo werd dan thans het Belgisehe volk weer herinnerd aan de levensdagen en werken van een harer grootste zonen. De geheele week bood de stad Ant werpen een ongewoon schouwspel van drukte. In de voornaamste straten waren hemelhooge masten gerecht, aan elkaar verbonden door sparregroen enz.eere- poorten zouden wij zeggen. Bij het station was een reusachtige eereboog opge timmerd. Een boog op de De Keyserlei stelde eeD eereboog voor uit de 17e eeuw, waarvan de teekeuing door Rubens ge maakt is. Hoog daarboven zweefde de koningskroon. Allerwege had men zich opgemaakt om de Blijde Intrede van de Koninklijke Familie, die Donderdag plaats had, zoo feestelijk mogelijk te doen zijn. De meeste huizen waren versierd en dui zenden electriciens hebben gewerkt om de tooverachtige verlichtingen 's avonds te doen slagen. De Gemeenteraad heeft een crediet van 102.000 francs toegestaan voor de ontvangst van het Vorstenpaar, waarbij nog afzonderlijk 100.000 fr. is gevoegd voor de inrichting van den Gonscience- stoet. En deze beteekende iets Om een kleine voorstelling daarvan te geveu noemen we slechts één groep, die het werk »De Boerenkrijg* gekozen had. Deze bracht 700 figuranten op de been, met 9 groepen te voet, 11 wageDS, 4 kanonnen, 89 ruiters, 128 paarden, 106 zangers en 54 muzikanten. Zondag 11 Augustus isdestoet,alhoewel nog niet geheel volledig, voor de eerste maal uitgereden. De drukte in Antwerpen in die dagen is onbeschrijfelijk. Meer dan 50 speciale treinen uit alle oorden des lands en het buitenland brachten massa's volk aan die als onmetelijke stroomen uit de stationspoorten geperst werden. In de stad zelve klapperden tallooze vlaggen meestal met de zwarte leeuw, zijn voorste klauwen dreigend hemel waarts richtend, op een geel veld. De Antwerpenaars waren in vroo lijke stemming met het plan om zich eeos goed te amuseeren. De Belg leeft* in zoo'n drukte, dat kan je ze aanzieo Op hoeden, blouses, aau stokken, overal zag men kleine, gele briefjes met op schrift »voor de Vlaamsche taal*, als wilde men uitdrukking geven aan den algemeenen wensch om den taalstrijd te doen eindigen .met een invoering van de Vlaamsche taal en vervlaamschiug der Geutsche Hoogeschool. Ook de koning heeft zijne redevoering in de Beurs in het Vlaamsch gehouden Dinsdag is de Nederlandsche missie te Antwerpen aangekomen, welke belast is om het Belgisch koningspaar namens H. M. te begroeten. Deze bestond uit Baron Taets van Amerongen, opperkamer heer van H. M., generaal-majoor Brac divisie-commandant te Breda en jhr. mr F. vau Rijckevorsel, kamerheer i. b. d. te 's-Hertogenbosch. Generaal Van Sprong heeft deq officie ren van de buiteulaudsche oorlogsschepen te Antwerpen een maal aangeboden waaraan o. m. aanzaten de 4 bevelhebber der buitenlandsche oorlogsbodems. Woensdag om tien uur arriveerden te Antwerpen Koning Albert, de Koningin en drie Koninklijke kinderen. Vier vreemde oorlogsschepen, w. o. de Jacob v-an Heemskerck* (een naam die voor ieder Nederlander, hij weze van Noord of van Zuid, een roemrijk ver leden ter zee in de verbeelding doet op rijzen, aldus schrijft het »Handelsblad van Antw.,«) namens ons land, en een van Frankrijk, Duitschland en Engeland, lagen op de reede, om den koning en de koningin der Belgen en ook het Belgische volk de groeten te brengen dier landen, wier wimpel zij in top voeren. Verscheidene ministers vergezelden den Koning. Woensdagavond heeft de stad Ant werpen der vorsten een schitterend feest maal aangeboden! Donderdag heeft het vorstenpaar de Hoofdkerk en de Beurs bezocht. Ook werd in hun tegeuwoordigheid het monu meot van Lambermont onthuld, een Belgisch diplomaat, die iu 1905 is over leden. Door zijn toedoen is het tolrecht afgeschaft, dat door Nederland werd ge heven op de Schelde. Om drie uur trok de Conscience-stoet voorbij de Kouiuklijke familie. In de straten verdrongen zich duizenden en duizenden. De stoet, die der Antwerpsche traditie getrouw, werkelijk overweldigend prachtig was, heeft op de menschenzee een reus achtigen indruk gemaakt. Ook de koning en de kóuiugin gaven verscheidene malen uiting aan hun oprechte bewondering Alten hebben een vergelijking willen maken tusschen deo Conscience-stoet en het zoo terecht befaamde »Landjuweel«. De voornaamste kunstenaars der stad hebben de tallooze costuums geteekend en de plans opgemaakt voor de wagens. Met een alleszins lofbareu ijver is gedu rende maanden lang gearbeid om alles op tijd af te krijgen, en het mag gerust ge zegd worden, dat zooveel onverdroten vlijt met een reuzensucces, uit alle oogpunten, bekroond is geworden. Zelfs de toon dichters zijn uiet achterwege gebleven. Zij ook hebben zich ten dienste der deel uemende maatschappijen gesteld om door hun muziek het uit te beelden tijdperk zoo getrouw mogelijk op te roepeu. De Conscience-stoet is een heerlijke heropwekking van hel verre verleden Het glorierijke tijdperk der Vlaamsche gemeenten, dat Conscience met zooveel talent in zijne historische werken be schreven heeft, is voorbijgegaan, met een kleureuweelde en een getrouwheid iu de minste details die verwondering en bewondering verwekken. De costuums zijn alle onberispelijk uitgevoerd. Het is niet mogelijk, aldus schrijft men, al de pracht aan ce toouen, die in dezen optocht werd tentoon gespreid. Het is werkelijk jammer, dat het weer zoo door slecht was. Eeo beetje zou zou de frischheid van het boute tafereel ver dubbeld liebbeu. De doorregende zijdeo, fluweelen en lakeu costumes waren droevig om aan te zien. Onmiddellijk na het défilé voorbij den koning werd de stoat dan ook ontbonden* Nog werden bezocht de Conscience- tentoonstelling en den Dierentuin. Van daar is de vorstelijke familie naar het station gegaan, waar afscheid ge nomen werd. Zondagmiddag is de Conscience stoet voor de laatste maal te Antwerpeu uit getrokken. Na een zware regenbui, die aldaar tegen eenen in den middag viel, heeft het weer zich goed gehouden. De costumes enz. waren boveudien toch reeds Donderdag verregend. De koning van België heeft kolonel De Booy, commandant van het pantser schip »Jacob van Heemskerck*, het eere- teeken van commandeur in de Kroonorde verleend. De oudste kapitein en de oudste luitenant ontvingen het officiers kruis, de oudste tweede-luitenant het ridderkruis. De chef van de bizondere Nederlandsche zending ontving de groote keten der Kroonorde. Verschillende Berichten. Weer heeft een ongeluk in de bergen aan den Engelschen professor Jones, zijn vrouw en een gids het leven gekost. Uit Courmayeur wordt daarvan het vol gende aan de Temps gemeld Het ongeluk is gebeurd op den Rouge- de Peteret-berg, in de Mont Blauc-groep. Het echtpaar Jones had een Z witserschen gids, Nicolas Truffier, en een Duitscher, dr. Preuss, was in hun gezelschap, 's Ochtends om elf uur had dr. Preuss zich van de overigen losgemaakt om den weg te gaan zoeken, dien men dus blijkbaar verloren had. Terwijl het gezelschap den terugkeer van dr. Preuss afwachtte, sloeg de gids, bij wijze van voorzorgsmaatregel, het touw om een rotspunt, maar de rots brak af, trof den gids in den buik en slingerde hem in den afgrond. Truffier sleepte in zijn val protessor Jones en zijn vrouw, die aan het touw gebonden waren, mee. Het touw bleef eerst aan een rots vast haken, brak toen af en de drie menschen stortten omlaag op den Fresnay-gletscher. Dr. Preuss, onmachtig tot eenige hulp, was van het korte en schrikkelijke tooueel getuige. Hij daalde af naar Courmayeur om hulp te halen, maar Vrijdag waren de lijkeu der veronge lukten nog niet gevonden. De plaats, waar het ongeluk gebeurd is, bevindt zich aan de zuidelijke helling van den Mont Blanc, waar twee spitsen zijn, welbekend bij bergklimmers, de Aiguille Noire en de Aiguille Blanche de Peteret. Alpinisten zullen zich her inneren, dat een ander professor uit Cambridge, Francis Maitland Baltour, de jongere broeder van Arthur Balfour, den gewezen conservatieven Engelschen premier, eveneens op de Aiguille Blan che den dood gevonden heeft. Dat was in Juli 1882. Iu .een trein tusschen Nauen en Berlijn heeft een onbekende man drie vrouwen, eea weduwe Voss en eene mevrouw Karstadt en haar dochter, met een mes aangerand en zwaar ge wond. Toen de noodrem den trein tot staan bracht, spreng de dader eruit en verdween in het naburige bosch* IW.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 1