in.,No. 38. Zaterdag 17 Augustus 1912. 28e »'nnr<y. Cacao Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. 1)1 EL FM V A VAN HOUTEN S Buitenland. i urg. pre- >rist V DU blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. voor Probeert U eens een büsje en cii zult versteld zijn over de uitstekende kwaliteit in verhouding tot den prijs. M SPOORWEG MECHELEN - TERNEUZEN. De hierna opgegevene tarieven en vervolg-tarieven voor het vervoer van reizigers, goederen, levende dieren, enz., goedgekeurd bij beschikking van den Minister van Waterstaat, no. 223, van 8 Juli 1912, Afdeeling Spoorwegen, zijn in de stations Terneuzen, Sluyskill, Axel, Kijkuit en Hulst, aan den aan- geduiden prijs verkrijgbaar. ENGELAND. Er is weer eens staking onder de mijnwerkers van Zuid-Wales, nl. in Ebbw Vale. Ditmaal is de staking het gevolg van een twist tusschen twee vakvereenigingen, het Mijnwerkers ver bond van Zuid-Wales en de Vereeni- ging van Machinisten en Stokers. Twee lampenisten bleken al een paar jaar hun contributie aan het Verbond niet betaald te hebben en toen naar de Vereeniging overgeloopen te zijn. Van daar het geschil. Vijfduizend mijn werkers staakten, waarna de staalfabriek, die er ook vijfduizend in dienst heeft, werd gesloten. Er gaan zoo 20.000 p. st. aan loou in de week voor de arbeiders verloren. Maandagmiddag is het stoomschip Corsican, van de Allan-lijn, met 200 reizigers van Montreal op weg naar Liverpool, bij Belle Isle, op de Noorde lijke kust van Newfoundland, met een ijsberg in aanvaring gekomen. Wegens mist voer het schip met kwart vaart. De uitkijk waarschuwde, dat een ijsberg vlak voor den boeg wasde machine sloeg dadelijk achteruit, maar de botsing was niet meer te vermijden. Zij was echter niet hevig en het schip leed alleen schade boven de waterlijn Het vervolgt zonder bijstand de reis. TURKIJE. Uit de berichten, ingekomen op het ministerie van binnenlaudsche zaken blijkt, dat in 14 steden en dorpen aan de Zee van Marmora door de aardbeving 791 menschen zijn omgekomen en 3681 huizen zijn verwoest. Woensdag zijn aardschokken gevoeld in Biga en Demotui (Demotika?), die lichte schade veroorzaakten. Te Rodosto hebben zich tusschen Vrijdag en Maan dag 27 schokken voorgedaan, waarvan 4 zeer hevig 18 menschen zijn gewond Te Ichiklar zijn 800 huizen vernield er zijn 50 dooden en 300 gewonden In 4 andere plaatsen zijn tal van huizen en moskeeën vernield, terwijl een 1000- tal huizen beschadigd zijner zijn 7 dooden en 29 gewonden. Er dreigt hongersnood in de streek der aardbeving. De hulp is onvoldoende. Er spelen zich woeste drama's onder de hongerlijders af. De Grieksche pa triarch heeft de regeering verzocht, den staat van beleg af te kondigen en troepen te zenden. RUSLAND. Grootvorst Nikolaas Nikolajewitsj zal, volgens een bericht uit St. Petersburg aan een Fransch blad, binnen 14 dagen een officieel bezoek brengen aan Parijs. Hij zal de groote manoeuvres bijwonen. Hij zal ontvangen worden door presi dent Fallières, die een feestmaal zal geven ter eere van den vertegenwoor diger van het Russische leger. Men weet dat grootvorst Nikolaas pas ziek geweest is en dat hij daarom zijn reis naar Parijs had uitgesteld. Hij is thans geheel hersteld. Van een reis van Kokoftsof naar Parijs zal dit jaar niets kunnen komen. Hij heeft gezegd dat z\jn drukke bezig heden en de aanstaande Doema-verkiè-' zingen een beletsel vormen. JAPAN. Nadat gisteren de lijkdienst voor den overleden Keizer was gehouden, werd het stoffelijk overschot des Keizers naar een groote hal gebracht, waar het blijft tot de bijzetting. De wacht bij het lijk houden over dag geestelijke waar digheidsbekleders, 's nachts ministers en andere hooge staatsambteren. AMERIKA. Wilson, de secretaris van het depar tement van landbouw, kondigt in een ambtelijk rapport aan, dat de oogsten van dit jaar alle vorige zullen over- treffen. Hij beraamt de waarde van de oogsten in Amerika op twee-en-twintig milliard gulden. Wilson voorspelt voorts dat voor de geheele wereld, maar vooral voor Amerika, het leyen minder duur zal worden. 1 1 1 er USE- AXELSCHE hlfllMiMllSi COERANT Bekendmaking overeenkomstig met art. 28 der Wet van 9 April 1875 (Stsbl. 67). OPGAVE DER TARIEVEN EN VERVOLG-TARIEVEN. LISTE A. Barêmes des prix applicables aux transports de voyageurs et de bagages pour le trafic entre les stations situées sur le territoire beige et le trafic international. j da tarif pour le transport de marchandise I pour le trafic entre les stations de la ligne Fascicule Ibis 1 situées sur le territoire beige et le trafic I local international. '2e supplément au fascicule 1 2e supplément au fascicule Ibis Fascicule 1 du précédent tarif Ibis j du service intérieur de l'Etat et du service mixte. Datum van INVOEGSTELLING DER HIERNEVENS AANGEDUIDE TARIEVEN. 21 Janvier 1910 1 Novembre 1910 1 Novembre 1910 des precedents services 2e supplément au fascicule 2e supplement au fascicule 1 bis 3e supplément au fascicule 1 3e supplément au fascicule Ibis 15e supplément au fascicule IV du tarif mixte. 16e supplémènt au même fascicule IV 17e supplément au même faseicule IV 18e supplément au même faseicule IV Tarif spécial provisoir A7 applicable aux transports de laine brute, déchets de laine, de laine artificielle, de paux de moutons en laine et du bois de teinture k 1' importation par les ports beiges et Terneuzen vers certaines statioii de la vallée de la<Vesdre. Tarif exceptionnel applicable aux transports de marchandises par wagons complets de 5.000 et 10.000 kilogr. ou payant pour ce poids par wagon emplové, effectués entre la Belgique et 1' 'Italië, avec lettres de voitures directes prescrivant la réinscription k Lamorteau (frontière) Tarif exceptionnel applicable aux transports de marchandises par charges incompletes et par wagons complets de 000 et de 10 000 kilogr. ou payant pour ce poids, par wagon employé, k effectuer entre la Belgique et les stations néer- landaises des chemins de fer de Malines-Terneuzen et Gand- Terneuzen, la Suisse (y compris Genève) et les pays au dela avec des lettres de voiture directes prescrivant la réinscrip tion k Lamorteau (frontière) Ier supplément au faseicule A de la le partie commune aux services Belges-Allemands et Belges-Luxembourgeois. 2e supplément au fasicule B de la le partie commune aux services Belges-Allemands et Belges-Luxembourgeois. 3e supplément au même faseicule B 11e supplément au faseicule III (tome 1) du tarif belge-allemand 2e supplément au faseicule III (tome II) du tarif belge-allemand Ier supplément au faseicule I du tarif belge-sud-ouest-allemand Tarif Belge-Prince-Henri. Tarif de réexpédition Beige-Danube via Ratisbonne (Regens burg) Deggendorf et Passau. Faseicule III du tarif Belge-sud-ouest-allemand, pour le trans port d'animaux vivants (Relations avec le chemin de fer de l'Etat de Bade) 3e supplement du tarif exceptionnel des houilles, cokes, etc., au départ des bassins d'Aix-la-Chapelle, de la Ruhr et de la Sarre, ainsi que des environs de Cologne vers la Belgique 4e supplément au même tarif exceptionnel Ier supplément au tarif exceptionnel des houilles, cokes, etc., vers le chemin de fer du Palatinat. Ier supplement au tarif exceptionnel des houilles, cokes, etc., vers les stations du chemin de fer de 1' Etat de Bade, etc. 2e supplément au même tarif elceptionnel Ier supplément au tarif exceptionnel des houilles, cokes, etc., vers le chemin dn fer de Wurtemburg, 11e supplement au faseicule I de la 2e partie du tarif Belge- Austro-Hongrois. 12e supplément au même faseicule I 13e supplement au même fascicele I» Prijs. &.1- 0,40 0,50 1 Septembre 1891 1 Julliet 1903 0,20 1 Janvier 1911 1 Aout 1910 1 Juillet 1911 1 Avril 1904 0,20 b 0,45 0,30 0,20 3

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 1